Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 19.10.1995
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD19 DS4 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/1995 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 212/2018

Legislatívny proces k zákonu 212/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o geodézii a kartografii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Geodetický systém je súbor konštánt, parametrov a konvencií charakterizujúcich súradnicový, výškový ...

(2)

Realizácia geodetického systému je lokalizačný etalón, ktorý je materializáciou geodetického systému ...

(3)

Lokalizačné štandardy sú parametre lokalizačných údajov, ktoré ich upravujú na predpísaný tvar s cieľom ...

(4)

Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a ...

(5)

Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických ...

(6)

Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených geodetických ...

(7)

Zariadenie geodetického bodu je najmä meračská značka, meračský signál a ochranný znak; slúži na jednoznačné ...

(8)

Mapovanie je súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe a vlastnostiach objektov ...

(9)

Kartografické dielo, najmä digitálny obraz reality, mapa, mapový atlas alebo glóbus, je výsledok kartografického ...

(10)

Základné štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne ...

(11)

Tematické štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom ...

(12)

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súhrn informačných, matematických, programových, ...

(13)

Katalóg tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej len „katalóg tried ...

(14)

Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta s definovanou mierou ...

(15)

Materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme sú analógové alebo digitálne záznamy územia ...

(16)

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním ...

(17)

Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov ...

(18)

Permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy, je sieť kooperujúcich ...

(19)

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ...

(20)

Katalógová služba je webová služba na vyhľadávanie údajových zdrojov a služieb geografických údajov ...

DRUHÁ ČASŤ

ÚLOHY ŠTÁTU

§ 3

Úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností plnia Úrad geodézie, kartografie ...

§ 4
Štátna správa na úseku geodézie a kartografie
(1)

Štátnu správu na úseku geodézie a kartografie podľa tohto zákona vykonávajú

a)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej ...
b)
okresné úrady ako miestne orgány štátnej správy,
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ...
(2)

Úrad

a)
vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre ...
b)
určuje záväzné geodetické systémy, ich realizácie a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu ...
c)
určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených ...
d)
zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov a zriaďovanie podrobného polohového bodového ...
e)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho ...
f)
zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej ...
g)
štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 1,
h)
zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie ...
i)
zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných ...
j)
vydáva preukaz geodeta,
k)
vedie Centrálny register geodetov,
l)
overuje osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa § ...
m)
vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
n)
riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre ...
o)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu,
p)
vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických ...
r)
zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné ...
s)
vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a ...
t)
je správcom internetového portálu,
u)
vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov v Spravodajcovi úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ...
(3)

Centrálny register geodetov je zoznam osôb, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické ...

(4)

Okresný úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)

a)
eviduje údaje podrobného bodového poľa,
b)
vypracúva písomné stanoviská k názvom geografických objektov na základe stanoviska obce v rámci svojej ...
c)
preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a kartografických ...
d)
úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
e)
poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych ...
f)
prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a kartografie.
(5)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

a)
vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu ...
b)
určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy pre potreby obrany štátu,
c)
spravuje bodové polia pre potreby obrany štátu,
d)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho mapového diela, budovanie a správu ...
e)
vydáva súhlas na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme,
f)
vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme ...
g)
zhromažďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických činností pre ...
h)
vydáva preukazy oprávňujúce fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické ...
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie pre potreby obrany štátu,
j)
poskytuje údaje z vojenského štátneho mapového diela a geografického informačného systému určeného pre ...
(6)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

a)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom ...
b)
zabezpečuje výkon geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu a ak nejde o vybrané geodetické ...
c)
vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti pre potreby ...
(7)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického ...

(8)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie ...

(9)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje spravovanie a aktualizáciu komplexného hraničného ...

TRETIA ČASŤ

VYKONÁVANIE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 5
(1)

Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské ...

(2)

Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má fyzická osoba, ...

(3)

Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má právnická ...

§ 6
Vybrané geodetické a kartografické činnosti

Geodetické a kartografické činnosti vyhotovené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, a to

sú vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou.

a)

geometrické plány,

b)

geodetické činnosti na pozemkové úpravy,3)

c)

vytyčovanie hraníc pozemkov,

d)

zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,

e)

meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových ...

f)

meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou ...

g)

budovanie vytyčovacích sietí,

h)

vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov ...

i)

meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov ...

j)

geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované ...

§ 7
Autorizačné overenie niektorých vybraných geodetických a kartografických činností a osobitná odborná ...
(1)

Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. a), b), c), d) a e), ktoré sa preberajú ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie ...
b)
úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku pred úradom.
(3)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a zúčastní sa na kvalifikačnej skúške, ...

(4)

Na základe úspešne vykonanej kvalifikačnej skúšky úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej ...

(5)

Osvedčenie udelené fyzickej osobe môže úrad odňať najmenej na jeden rok, ak fyzická osoba overí vybrané ...

(6)

Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet okresného ...

(7)

Fyzická osoba môže opätovne získať osvedčenie po zložení kvalifikačnej skúšky podľa odseku 2 a po uplynutí ...

(8)

Na konanie o odobratí osvedčenia sa vzťahuje zákon o správnom konaní.6)

§ 8
Autorizačné overenie ďalších vybraných geodetických a kartografických činností

Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. d), e), f), g), h), i) a j) autorizačne ...

§ 9
Úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností
(1)

Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú ...

(2)

Úradné overenie vykonáva v mene okresného úradu zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra ...

(3)

Úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.

§ 10
Osobitné ustanovenie o overovaní vybraných geodetických a kartografických činností
(1)

V rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických ...

(2)

Na udeľovanie osobitnej odbornej spôsobilosti úradom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7.

§ 11
Štátna dokumentácia
(1)

Okresné úrady a právnické osoby zriadené úradom na zabezpečenie geodetických a kartografických činností ...

(2)

Štátna dokumentácia sa vedie v záväzných geodetických systémoch a v záväzných lokalizačných štandardoch. ...

(3)

Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na

a)
osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu,5)
b)
informácie sprístupňované prostredníctvom internetového portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ...
c)
katalógovú službu,
d)
produkty leteckého diaľkového prieskumu Zeme.
(4)

Poskytovanie informácií z katastrálneho operátu upravuje osobitný predpis.1)

§ 12
Povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä ...

a)
dodržiavať kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,
b)
oznamovať nedostatky týkajúce sa výsledkov poskytnutých zo štátnej dokumentácie do 15 dní odo dňa ich ...
c)
oznamovať nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských ...
d)
vyžiadať súhlas na použitie operátu kartografického diela, ktorého vydavateľom je úrad,
e)
bezplatne odovzdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie ...
f)
bezplatne odovzdať jeden výtlačok vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho ...
(2)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú vybrané geodetické a kartografické činnosti, sú povinné ...

a)
vykonávať ich v záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
b)
zabezpečiť ich autorizačné overenie,
c)
zabezpečiť číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti s okresným úradom,
d)
bezplatne odovzdať geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov do štátnej dokumentácie ...
e)
bezplatne odovzdať výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie ...
f)
bezplatne odovzdať výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do ...
§ 13
Kvalitatívne podmienky

Záväzné kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZŤAH K NEHNUTEĽNOSTIAM

Vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť

§ 14
Vstup na nehnuteľnosti
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené ...

(2)

Geodetické činnosti v objektoch s osobitným režimom ochrany v správe Ministerstva obrany Slovenskej ...

(3)

Subjekty spravujúce zariadenia, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie, umožňujú fyzickým osobám a právnickým ...

§ 15
Zriaďovanie a ochrana zariadení geodetických bodov
(1)

Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, ...

(2)

V ochrannom území sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá môže ohroziť tieto body alebo sťažiť ich využívanie. ...

(3)

Zariadenia geodetických bodov podrobných bodových polí zriaďujú, spravujú, obnovujú a odstraňujú fyzické ...

(4)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body podľa odseku 1, sú povinné písomne poučiť ...

(5)

Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných ...

§ 16
Obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom ...

(2)

Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických ...

(3)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, môžu v nevyhnutnej miere osekávať ...

(4)

Ak dôjde k sporu o rozsahu tohto oprávnenia, rozhodne o ňom súd.

§ 17
Náhrada škody
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú povinné rešpektovať práva ...

(2)

Ak je vlastník, prípadne iná oprávnená osoba umiestnením zariadenia geodetického bodu podstatne obmedzená ...

(3)

Na uplatnenie práva na náhradu škody podľa odsekov 1 a 2 platia ustanovenia osobitného predpisu.13)

(4)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti podľa tohto zákona, sú povinné ...

PIATA ČASŤ

ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA

§ 18
(1)

O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia ...

(2)

Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky ...

(3)

O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia ...

(4)

O štandardizácii geografického názvoslovia rozhoduje úrad; proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný ...

(5)

Neprípustné sú názvy nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch ...

(6)

Na rozhodovanie o štandardizácii geografických názvov sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.6)

(7)

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, ...

(8)

Rozhodnutie o štandardizácii geografických názvov zverejňuje úrad v úradnom vestníku.

ŠIESTA ČASŤ

INFORMAČNÝ SYSTÉM GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

§ 19
Spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra
(1)

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného ...

(2)

Správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra je úrad; prevádzkovateľom môže byť právnická ...

(3)

Ochranu osobných údajov v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra upravuje osobitný zákon.14) ...

§ 20
Obsah informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra obsahuje

a)

informačný systém geodetických základov,

b)

informačný systém katastra nehnuteľností,

c)

základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.

§ 20a
Súčinnosť pri spravovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém

(1) Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky sú povinné

a)

používať základnú bázu údajov geografického informačného systému na budovanie tematických informačných ...

b)

bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej osobe ...

c)

bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu ...

(2)

Obec súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom ...

a)
úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu,
b)
počte izieb rodinného domu alebo bytu,
c)
počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu,
d)
konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a
e)
dátume kolaudácie rodinného domu alebo bytového domu.
(3)

Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2, ktoré sú zapísané do informačného systému geodézie, kartografie ...

Poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a katastra

§ 21
(1)

Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, ...

(2)

Prevádzkovateľ poskytuje vybrané súbory údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra ...

(3)

Osobné údaje o fyzickej osobe spravované v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra sú získavané ...

(4)

Prevádzkovateľ môže odoprieť poskytovanie súborov alebo zabrániť prístupu prostredníctvom internetového ...

(5)

Ak fyzické osoby a právnické osoby použijú súbory na tvorbu tematického geografického informačného systému ...

(6)

Prevádzkovateľ poskytuje súbory a prístup prostredníctvom internetového portálu z tých častí, v ktorých ...

§ 22

Poskytovanie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností upravuje osobitný predpis.15)

SIEDMA ČASŤ

SANKCIE

Priestupky

§ 23
(1)

Priestupku proti poriadku na úseku geodézie a kartografie sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a)
neoprávnene overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
b)
neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
c)
nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických ...
d)
neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských ...
e)
použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické ...
f)
neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná ...
g)
neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie ...
h)
neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných ...
i)
odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, ...
j)
nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti s okresným úradom a ...
k)
nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.
(2)

Za priestupok môže okresný úrad v sídle kraja uložiť fyzickej osobe

a)
pokutu až do 500 eur za konanie uvedené v písmene a) a b),
b)
pokutu až do 330 eur za konanie uvedené v písmene c) až j).
§ 24
(1)

Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j) prejednáva okresný úrad, v ktorého územnom obvode ...

(2)

Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku v lehote do jedného roka, možno uložiť pokutu ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch.16)

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Porušenie poriadku právnickými osobami

§ 25
(1)

Právnická osoba sa dopustí porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografie, ak

a)
neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
b)
nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických ...
c)
neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských ...
d)
použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické ...
e)
neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie ...
f)
neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná ...
g)
neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných ...
h)
odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, ...
i)
nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti s okresným úradom a ...
j)
nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
k)
nepoužije na tvorbu tematického informačného systému základnú bázu údajov pre geografický informačný ...
l)
neodovzdá raz ročne zaktualizovaný stav objektov z tematického informačného systému, ktoré sú súčasne ...
m)
poruší povinnosť podľa § 20a ods. 2 alebo ods. 3 alebo podľa § 27b.
(2)

Za porušenie poriadku na úseku geodézie a kartografie môže byť uložená právnickej osobe pokuta

a)
do 10 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b)
do 3 300 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) až j),
c)
do 33 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. k) až m).
§ 25a

Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g), j), k) až m) prejednáva úrad. Porušenie ...

§ 26
(1)

Pokutu za porušenie poriadku možno uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo ...

(2)

Právnickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí porušenia poriadku v lehote do jedného roka, možno uložiť ...

(3)

Na konanie o porušení poriadku sa vzťahuje zákon o správnom konaní.6)

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
Prechodné ustanovenie
(1)

Oprávnenia na overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľností a pri obnovovaní ...

(2)

Oprávnenia na overovanie geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie ...

(3)

Oprávnenia na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, ktoré neboli vydané ...

§ 27a

Začaté konania o priestupkoch a porušení poriadku právnickými osobami, podané do dňa nadobudnutia účinnosti ...

§ 27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018
(1)

Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti vydaný do 30. septembra 2018 sa považuje za preukaz ...

(2)

Ak ide o rodinný dom, byt v bytovom dome alebo o bytový dom, na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie ...

§ 28
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a)
záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy na základné štátne mapové diela a na vedenie základnej ...
b)
vykonávanie geodetických činností,
c)
vykonávanie kartografických činností,
d)
postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,
e)
spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií z neho,
f)
postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a spôsob autorizačného a úradného overenia ...
g)
popis údajov spravovaných v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra metaúdajmi,
h)
postup pri vydávaní preukazu geodeta,
i)
evidovanie údajov o rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome, ktoré sa zapisujú do informačného ...
(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a)
pre potreby obrany štátu
1.
záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,
2.
vykonávanie geodetických činností,
3.
vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,
4.
zloženie geografického informačného systému,
b)
náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového ...
§ 28a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 29
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 ...

2.

vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických ...

3.

vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a ...

4.

vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

§ 30
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 215/1995 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 215/1995 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 215/1995 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/l995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 1a)  § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ...
 • 2)  § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej ...
 • 2a)  § 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 2b)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 2c)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 3a)  § 139b ods. 1, 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 4)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7)  § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. ...
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 10)  § 74 až 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.§ 183 Trestného zákona č. 140/1961 ...
 • 11)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 12)  § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 106 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13b)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 15)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 16)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore