Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2019 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 214/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

Legislatívny proces k zákonu 214/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 34 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

2.

V § 34 sa vypúšťa odsek 8.

3.

V § 45 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak v rámci trestného stíhania došlo k zadržaniu páchateľa a v tomto konaní dôjde k jeho ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.

V § 45 ods. 4 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

5.

V § 50 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako súd postupuje aj ...

6.

V § 51 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zdržiavať sa v určenom čase na určenej adrese,“.

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).

7.

V § 51 ods. 9 sa slová „odseku 4 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. h)“.

8.

V § 53 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a slovo „prečinu“ ...

9.

V § 53 ods. 1 písm. a) sa slová „a závažnosť spáchaného prečinu“ nahrádzajú slovami „trestného ...

10.

V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

11.

V § 66 ods. 2 sa za slová „prihliadne aj“ vkladajú slová „na povahu spáchaného trestného ...

12.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak ide o podmienečné prepustenie podľa odseku 1 písm. c), kontrolu technickými prostriedkami ...

13.

V § 67 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak s ohľadom ...

14.

V § 67 sa vypúšťa odsek 3.

15.

V § 68 odsek 1 znie:

„(1) Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná ...

16.

Za § 68 sa vkladajú § 68a a 68b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia § 68a (1) Po výkone polovice ...

17.

V § 122 ods. 10 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

18.

Slová „extrémistické materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

19.

V § 132 ods. 3 a 5 sa slová „smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ nahrádzajú ...

20.

V § 132 ods. 4 sa slová „smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia“ nahrádzajú slovami ...

21.

§ 212 vrátane nadpisu znie:

„§ 212 Krádež (1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a a) spôsobí tak malú ...

22.

V § 225 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu väčšom“.

23.

§ 253 vrátane nadpisu znie:

„§ 253 Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov (1) Kto bez povolenia vo väčšom ...

24.

V § 261 odsek 1 znie:

„(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo ...

25.

V § 261 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

26.

V § 261 ods. 4 až 6 sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „2 alebo 3“.

27.

V § 262 ods. 2 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

28.

Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 352a Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie (1) Kto falšuje zdravotnú ...

29.

Za § 438g sa vkladá § 438h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 Ustanovenia § 67 ods. 2 ...

30.

Príloha sa dopĺňa dvadsiatym ôsmym bodom, ktorý znie:

„28. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 28 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „videokonferenčné zariadenie“)“. ...

2.

V § 56 ods. 1 druhá veta znie: „Mimo svojho obvodu vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania ...

3.

V § 59 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa úkon vykonáva prostredníctvom ...

4.

Za § 61a sa vkladá § 61b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 61b Vykonávanie výsluchu prostredníctvom videokonferenčného zariadenia (1) Ak je osoba vypočúvaná ...

5.

V § 62 ods. 3 sa slovo „odstúpi“ nahrádza slovom „postúpi“.

6.

V § 89 ods. 3 sa za slovo „senátu“ vkladá slovo „a“.

7.

V § 115 ods. 6 sa za šiestu vetu vkladá nová siedma veta a ôsma veta, ktoré znejú: „Doslovný ...

8.

V § 115 ods. 6 deviatej vete sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo tlmočníkom“. ...

9.

V § 121 ods. 4 a § 273 ods. 1 sa slová „technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ ...

10.

V § 124 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

11.

V § 134 ods. 1 sa za slovo „výsluch,“ vkladajú slová „alebo svedok, ktorý je vo výkone väzby ...

12.

V § 136 ods. 3 sa slová „zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 202 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Skrátené vyšetrovanie o prečinoch proti životnému ...

14.

V § 211 ods. 1 sa za slová „podľa § 177 a 178,“ vkladajú slová „porušovania domovej slobody ...

15.

V § 237 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) samosudca o prečinoch a zločinoch, okrem obzvlášť závažných zločinov, za ktoré zákon ...

16.

V § 241 ods. 1 sa slová „prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem ...

17.

V § 243 ods. 1 sa slová „hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou osem rokov“ nahrádzajú ...

18.

V § 246 ods. 1 sa slová „technických zariadení na prenos zvuku a obrazu“ nahrádzajú slovami ...

19.

§ 246 ods. 3 sa slová „technických zariadení určených na prenos zvuku alebo obrazu“ nahrádzajú ...

20.

V § 263 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 o čítaní zápisnice o výpovedi sa primerane použijú aj na prehranie ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

21.

§ 264 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 o predložení zápisnice o skoršom výsluchu sa primerane použijú ...

22.

V § 273 ods. 2 sa slová „§ 263 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 263 ods. 6“.

23.

V § 292 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom ...

24.

V § 295 ods. 2 sa za slovo „znalca“ vkladajú slová „alebo prehraním obrazového a zvukového ...

25.

V § 302 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom ...

26.

V § 349 odsek 1 znie:

„(1) Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, okrem obzvlášť závažných zločinov, ...

27.

V § 415 ods. 1 druhá veta znie: „Ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, ...

28.

V § 416 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) O skončení kontroly technickými prostriedkami rozhoduje súd na verejnom zasadnutí. Ak bol ...

29.

V § 435 ods. 3 sa slová „uložené obmedzenia alebo povinnosti“ nahrádzajú slovami „marí ...

30.

V § 435 ods. 4 sa za slová „požiada o“ vkladá slovo „podmienečné“ a číslo „30“ sa ...

31.

V § 435 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, ako aj na ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

32.

Za § 435a sa vkladá § 435b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 435b Upustenie od výkonu trestu domáceho väzenia (1) Súd môže upustiť od výkonu trestu ...

33.

Za § 567o sa vkladá § 567p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 Konanie začaté pred 1. ...

Čl. III

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka a slová „ak ide o premenu zvyšku trestu odňatia slobody ...

Čl. IV

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 sa za slová „§ 235,“ vkladajú slová „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku ...

2.

Príloha sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:

„18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore