Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 214/2009 účinný od 04.06.2009

Platnosť od: 04.06.2009
Účinnosť od: 04.06.2009
Autor: Nezadaný
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Miestna štátna správa, Zdravé životné podmienky, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD13DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 214/2009 účinný od 04.06.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 214/2009 s účinnosťou od 04.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ČI. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

1.

V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

2.

Nadpis pod § 12 znie: „Pokuty a iné sankcie“.

3.

V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4.

V § 12 odsek 5 znie:

„(5) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné ...

ČI. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

V § 5 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

V § 79 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej ...

Čl. IV

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 3 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok ...

Čl. VI

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 ...

V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore