Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014

Platnosť od: 30.07.2014
Účinnosť od: 01.08.2014
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2014 s účinnosťou od 01.08.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 213/2014, dátum vydania: 30.07.2014

2

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 'návrh zákona') vypracovalo Ministerstvo financi í Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok 2012.

Cieľom návrhu zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k č innosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (ďalej len 'smernica CRD IV') a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavká ch na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len 'nariadenie CRR'). Smernica CRD IV, ako aj nariadenie CRR sa okrem zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov implementuje aj zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenný ch papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenn ých papieroch) v znení neskorších predpisov. Implementácia oboch právnych predpisov Eur ópskej únie si vyžiada aj úpravu pr íslušných vykonávacích predpisov (opatrení Národnej banky Slovenska), resp. prijatie nových vykonávacích predpisov na vykonanie oboch vyššie uvedených zákonov.

Cieľom implementácie smernice CRD IV a nariadenia CRR je najmä zavedenie nových medzinárodných štandardov Basel III do bankovej regulácie, a to v súvislosti s finan čnou krízou, ktorá odhalila nedostatky vo fungovaní bánk a tiež s procyklickými mechanizmami, ktoré prispeli k jej vzniku. Oba právne predpisy Európskej únie sa zameriavajú na zlepšenie fungovania bánk a investičných spoločností, resp. obchodníkov s cennými papiermi a na pravidlá pre ich správu a riadenie, vrátane efektívnych a primeraných sankčných režimov, ktoré budú odrádzať tieto subjekty od porušovania všeobecných zásad a predpisov. Dô raz sa tiež kladie na obmedzenie nadmernej závislosti na externých ratingoch a na zmenšenie procyklických mechanizmov vo finančnom systéme použitím kapitálových rezerv, resp. kapitálových vankúš ov ako nástrojov politiky obozretnosti na makroúrovni. Zavedením týchto prísnej ších požiadaviek pre banky a obchodníkov s cennými papiermi sa zníži riziko ich zlyhania, čo prispeje k vyššej stabilite finančného systému v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci celej Európskej únie.

Návrh zákona nebude predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke podľa čl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi org ánmi o návrhu právnych predpisov, keďže sa ním implementujú právne predpisy Európskej únie.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoloč nosti, verejné financie a ani sociálne vplyvy, pričom bude mať možné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014 okrem tých ustanovení, ktoré súvisia s implementáciu prechodných ustanovení zo smernice CRD IV, pričom tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2015, resp. 1. januára 2016.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 213/2014, dátum vydania: 30.07.2014

17

Osobitná časť

K čl. I

Uvedeným článkom sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď alej len 'zákon o bankách') predovšetkým za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prí stupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (ď alej len 'CRD IV') a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č . 648/2012 (ďalej len 'CRR').

K bodu 1

Navrhovaným znením § 2 ods. 1 sa legislatívno-technicky upravila definícia banky. Dôvodom navrhovanej zmeny je presun definície banky z pôvodnej smernicovej úpravy (čl. 4 bod 1, 2006/48/ES) do CRR, a to prostredníctvom čl. 4 ods. 1 bodu 1 CRR. Uvedenou zmenou sa zároveň vykonala transpozícia čl. 3 ods. 1 bodu 1 CRD IV.

K bodu 2

Úprava v § 2 ods. 2 sa navrhuje vzhľadom na legislatívno-technickú úpravu definície banky v § 2 ods. 1.

K bodu 3

Novým znením § 2 ods. 3 sa vymedzuje pojem 'bankové povolenie' s odkazom na jeho definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 42 CRR, zároveň ide o transpoz íciu čl. 3 ods. 1 bodu 38 CRD IV.

K bodu 4

Úprava v § 2 ods. 5 sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2.

K bodu 5

Úprava v § 2 ods. 7 súvisí s definí ciou banky, resp. úverovej inštitúcie v čl. 4 ods. 1 bode 1 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 1 CRD IV. Novým znením § 2 ods. 8 sa spresňuje definí cia pobočky zahraničnej banky v nadväznosti na jej definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 17 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 16 CRD IV.

K bodu 6

Úpravou § 5 písm. a) a b) sa spresňuje definícia vkladu a úveru a v písm. c) sa vymedzuje pojem 'pobočka banky' s odkazom na jej definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 17 CRR, pričom sa jedná o pobočku banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Zároveň tiež ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 16 CRD IV.

K bodu 7

Novým znením § 5 písm. p) sa vymedzuje pojem 'dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania' s odkazom na definíciu v čl. 4 ods. 1 bode 73 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 53 CRD IV.

K bodu 8

Navrhovaným vložením nových písmen t) až ac) do § 5 sa vymedzujú pojmy s odkazmi na ustanovenia CRR. Zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 3, 22, 23, 36, 41,42, 50, 55, 56 a 58 CRD IV.

K bodu 9

Novým znením § 6 ods. 2 a 3 sa preberá čl. 97 ods. 5 a 99 ods. 3 CRD IV, t. j. ak Národná banka Slovenska zistí na základe vykonaného preskú mania nedostatky predstavujúce systémové riziko, bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zároveň môže zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste, tiež môže vyžadovať predloženie osobitných správ, môže uskutočniť podrobnejšie preskúmania plánov banky alebo tématické zameranie dohliadok.

Novým znením odsekov 13 až 16 v § 6 sa preberá čl. 50 a 51 CRD IV, čím sa upravuje výmena informácií a spolupráca Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu iných členských štátov a s inými orgánmi pri výkone dohľadu nad bankami, vrátane konsolidovaného dohľadu. Zároveň sa zavádzajú ustanovenia týkajúce sa nakladania so získanými dôvernými informáciami od orgánov dohľadu iných členských štá tov a účel ich použitia.

Novým odsekom 21 v § 6 sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska bude len uverejňovať zoznam externých ratingových agentúr na svojom webovom sídle, nebude ich však uznávať, keďže v zmysle nariadenia CRR táto kompetencia prechádza na iný subjekt.

Novými odsekmi 22 až 27 v § 6 sa preberajú čl. 53 ods. 3, čl. 99, 101 a 107 CRD IV, čím sa upravuje povinnosť Národnej banky Slovenska vypracovávať každoročne plán dohliadok na mieste a na diaľku s ohľadom na výsledky stresového testovania bánk, ktoré sa m ôžu zverejňovať alebo poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky dohľad pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska tiež prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa § 30 až 32. Národná banka Slovenska je tiež povinná aspoň raz roč ne vykonať stresové testovanie, pričom ide o transpozíciu čl. 100 CRD IV.

Taktiež sa upravujú skutočnosti, ktoré sú predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska.

K bodu 10

Legislatívno-technická zmena, vypustenie neaktuálnych poznámok pod čiarou.

K bodu 11

Novým § 6a sa preberá čl. 78 ods. 3 až 5 CRD IV, čím sa ustanovujú podmienky monitorovania a posúdenia interných prístupov bánk pre ich expozície alebo pozície, ktoré sú súčasťou referenčných portfólií v súlade s príslušnými delegovanými nariadeniami Komisie o vydaní regulačných technických predpisov.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou v § 27.

K bodom 13 až 15

Novým znením § 7 ods. 11, 13, 17 až 19 sa vymedzujú vybrané pojmy v nadväznosti na ich definície v č l. 4 ods. 1 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 14, 15, 33 až 35 CRD IV.

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o ur čenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu členského štátu, s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

K bodu 17

Cieľom navrhovanej zmeny je dosiahnutie súladu s právnymi úpravami ostatných sektorov finančného trhu, v ktorých povinnosť zverejňovať rozhodnutia o vydaných povoleniach Národnej banky Slovenska na vykonávanie č innosti subjektu trhu v Obchodnom vestníku nie je ustanovená. Povinnosť, ktorá sa z § 9 ods. 3 zákona o bankách navrhuje vypustiť, stratila svoje opodstatnenie, keďže väčšina bankových povolení bola udelená v čase, keď nebolo takéto zverejňovanie upravené a v súčasnosti Národná banka Slovenska zverejňuje informácie o dôležitých rozhodnutiach na svojom webovom sídle.

K bodom 18 a 19

Úprava v § 11 ods. 1 až 3 sa navrhuje vzhľ adom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových činností v § 2 ods. 2. Taktiež sa navrhuje legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

K bodom 20 a 21

Legislatívno-technická úprava v § 11 ods. 4 a § 12 až 14 s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

K bodom 22 a 23

Úprava v § 13 ods. 5 a 7 sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankový ch činností v § 2 ods. 2.

K bodu 24

Úprava § 16 pozostáva z legislatívno-technickej úpravy s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona a úpravy, ktorou sa preberajú ustanovenia čl. 52 ods. 3 a čl. 99 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom finančnej stability môže Národná banka Slovenska vykonať kontrolu na mieste aj v pobočke zahraničnej banky, a to po konzultácií s orgánom dohľadu príslušného členského štátu.

K bodu 25

Úpravou ustanovení § 17 sa preberá č l. 37, 41 a 43 CRD IV, čím sa upravuje komunikácia Národnej banky Slovenska s príslušným orgánom dohľadu zahranič nej banky, resp. s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) pri zistených alebo očakávaných nedostatkoch v činnosti pobočky zahraničnej banky, ako aj prijatie preventívnych opatrení Národnou bankou Slovenska na ochranu jej klientov.

K bodu 26 a 27

Úpravou ustanovení § 18 sa preberá čl. 40 CRD IV, čím sa upravuj ú účely predkladania určených správ, hlásení a výkazov pobočky zahraničnej banky, resp. zahraničnej banky, ktorá vykonáva v SR bankové činnosti prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky.

K bodu 28

Legislatívno-technická úprava v § 19, pričom ide o určenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu členského štátu, s cieľom zjednotenia v celom texte návrhu zákona.

K bodu 29

Úpravou v § 23 ods. 1 písm. d) sa preberá ustanovenie čl. 76 ods. 3 CRD IV, čím sa ustanovuje, že banka je v stanovách povinná upraviť právomoci a zodpovednosť za činnosť vý boru pre riadenie rizík, ktorého zriadenie vyplýva z CRD IV.

K bodu 30

Úpravou v § 23 ods. 4 sa preberá ustanovenie čl. 76 ods. 3 CRD IV, čím sa rozširuje okruh ú loh útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky o skúmanie a hodnotenie zásad odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík.

K bodu 31

Novým znením § 23 ods. 6 sa vymedzujú pojmy s odkazmi na ustanovenia CRR. Zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodov 10, 11, 31, 48, 49, 57 a 59 CRD IV.

K bodu 32

Novým odsekom 10 v § 23 sa preberá ustanovenie čl. 74 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom ozdravenia banky môže Národná banka Slovenska zaviesť plán na jej obnovu a plán na riešenie jej krízovej situácie. Taktiež sa ustanovuje povinnosť banky spolupracovať s Národnou bankou Slovenska pri rieš ení krízovej situácie.

K bodu 33

Nový znením § 23a ods. 3 a 4 sa preberajú čl. 92 a 94 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania v banke najmä pokiaľ ide o zaručen ú pevnú a pohyblivú zložku celkovej odmeny.

K bodu 34

Novým odsekom 5 a 6 v § 23a sa preberá ustanovenie čl. 93 CRD IV, čím sa ustanovuje, že banka, ktorej bola poskytnutá stabilizačná pomoc je povinná okrem všeobecných zásad odmeňovania uplatňovať aj dodatočné z ásady odmeňovania.

K bodom 35 až 38

Úpravou § 23b sa preberá ustanovenie čl. 94 ods. 1 písm. CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania pokiaľ ide o pohyblivé zlož ky celkovej odmeny.

K bodom 39 až 41

Novým písmenom d) v § 23d ods. 1 (a súvisiacimi legislatívno-technickými úpravami) sa preberá ustanovenia čl. 95 CRD IV, čím sa dopĺňajú kompetencie výboru pre odmeň ovanie alebo osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke o dozor nad odmeňovaním v banke.

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením písm. h) až s) v § 37 ods. 8.

K bodom 43 a 44

Úpravou ods. 3 a 4 v § 24 sa preberá ustanovenie čl. 88 CRD IV, čím sa upravuje zodpovednosť štatutárneho orgánu banky za riadenie systému riadenia rizík banky a zodpovednosť dozornej rady banky za kontrolu systému riadenia rizík banky.

K bodom 45, 46 a 48

Úpravami v § 25 sa preberajú ustanovenia čl. 91 CRD IV, čím sa upravujú tzv. krížové nominácie členov štatutá rneho orgánu a dozornej rady banky, tzn. pozície, ktoré môžu zastávať aj v orgánoch iných subjektov. T íto členovia orgánov banky sú povinný vykonávať svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle, pričom banka je povinná zabezpečiť priebežné odborné vzdelávanie týchto členov orgánov banky.

K bodu 47

Novým znením § 25 ods. 7 sa spresňuje definí cia pomocného podniku v nadväznosti na jeho definíciu v čl. 4 ods. 1 bodu 18 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 17 CRD IV.

K bodu 49

Cieľom navrhovanej zmeny je zosúladenie sa s príslušný mi ustanoveniami smernice 2013/16/EÚ, ktoré neukladajú povinnosť uplatňovania ustanovení o odmeňovaní aj na pobočku zahraničnej banky. Z uvedeného vyplýva, že na pobočku zahraničnej banky sa nevzťahujú ustanovenia o odmeňovaní uvedené v § 23, § 23a až 23e a § 24.

K bodu 50

Novým znením § 27 sa preberajú ustanovenia čl. 4 ods. 6, čl. 73, 76 ods. 3 až 5, čl. 83 ods. 3, čl. 84, 86 ods. 1, čl. 98 ods. 1, čl. 105, 108 ods. 1 a čl. 109 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zriadenia výboru pre riziká a výkonu funkcie riadenia rizík v banke, a to za účelom zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nesprávneho vý konu bankových činností. Výbor pre riziká radí riadiacemu orgánu banky pokiaľ ide o riziká, resp. stratégiu riadenia rizík, a pomáha riadiacemu orgánu pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaní m tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu. Taktiež sa ustanovujú ďalšie povinnosti banky vo vzťahu k hodnoteniu primeranosti jej vnútorného kapitálu s ohľadom na skutočné trhové riziká, povinnosti banky vo vzťahu k jej platobnej schopnosti, k jej orgánom a pod a vo vzťahu k riadeniu rizík, pričom celkovú zodpovednosť za riadenie rizík má štatutárny orgán banky v súlade s článkom 76 ods. 3 CRD IV.

K bodu 51

Novým znením § 28 ods. 11 sa preberá čl. 26 ods. 1 CRD IV, čím sa upravuje informačná povinnosť banky obchodujúcej na regulovanom trhu ohľadne jej akcioná rov a osôb vykonávajúcich hlasovacie práva.

K bodu 52

Novým odsekom 23 v § 28 sa preberá ustanovenie čl. 23 ods. 2 a 3 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zamietnutia predchádzajúceho súhlasu Ná rodnou bankou Slovenska.

K bodom 53 a 54

§ 29 až § 33

Novým znením § 29 sa upravujú povinnosti banky vo vzťahu k jej vlastným zdrojom, pričom sa preberá ustanovenie čl. 3 ods. 1 bodu 47 CRD IV. Zároveň sa v § 30 až 32 upravujú podmienky udeľovania predchádzajúcich sú hlasov Národnou bankou Slovenska, ktoré sú potrebné na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko podľa CRR (nové znenie § 30), na používan ie vlastného modelu výpočtu trhového rizika podľa CRR (nové znenie § 31) a na používanie ďalších prístupov a príslušných ukazovateľov pre operačné riziko podľa CRR (nové znenie § 32). Nové znenie § 33 pozostáva z doterajších ustanovení § 33f, pričom sa jedná o transpozíciu čl. 98 ods. 5 CRD IV.

Navrhovanými §33a až 33n sa vymedzujú jednotlivé kapitálové vankúše, ktoré je banka povinná udržiavať vzhľadom na nové regulačné predpisy týkajúce sa kapitálovej primeranosti bá nk (pravidlá Bazilej III), a to v súvislosti s finančnou krízou a procyklickými mechanizmami, ktoré prispeli k jej vzniku.

§ 33a

Novým § 33a sa preberajú ustanovenia čl. 128 CRD IV, čím sa vymedzujú jednotlivé kapitálové vankúše.

§ 33b

Novým § 33b sa preberajú ustanovenia čl. 129 ods. 1, 5 a 6 CRD IV, čím sa upravuje udržiavanie vankúša na zachovanie kapitálu banky vo forme vlastného kapitálu Tier 1, a to vo výške 2,5 % jej celkovej rizikovej expozície.

§ 33c, § 33g až § 33j

Novým § 33c, § 33g až § 33j sa preberajú ustanovenia čl. 130 ods. 1, 5 a 6, 136, 137, 139 a 140 CRD IV, čím sa upravuje udržiavanie proticyklického kapitálového vankúša. Zároveň sa upravuje určovanie proticyklického vankúša Národnou bankou Slovenska.

§ 33d

Novým § 33d sa preberajú ustanovenia čl. 131 CRD IV, čím sa upravujú kritéria na zaradenie inštitúcií medzi globálne systémovo významné inštitúcie a lokálne systémovo významné inštitúcie a následne sa upravuje udržiavanie vankúšov pre obe tieto kategórie systémovo významných inštitúci í.

§ 33e a § 33f

Novým § 33e a § 33f sa preberajú ustanovenia čl. 133 a 134 CRD IV, čím sa za úč elom predídenia dlhodobým necyklickým systémovým alebo makroprudenciálnym rizikám, ktoré by mohli viesť k narušeniu finančného systému s potenciálnymi vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný sektor a národné hospodárstvo v SR upravuje udržiavanie vankúša vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre finančný sektor alebo jeho časti. Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o určení vankúša na krytie systémového rizika.

§ 33k a § 33l

Novými § 33k a § 33l sa preberajú ustanovenia čl. 141 a 142 CRD IV, čím sa upravuje určovanie a udržiavanie kombinovaného vankúša vrátane vypracovania plánu na zachovanie kapitálu, ak inštitúcia nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš.

§ 33m

Novým § 33m sa ustanovujú tie národné voľby, ktoré Slovenská republika uplatní z CRR a ktoré určí Národná banka Slovenska rozhodnutím.

§ 33n

Navrhuje sa, aby sa na rozhodovanie v konkrétne vymenovaných veciach neuplatnili ustanovenia o konaní pred Národnou bankou Slovenska a ustanovenia sprá vneho poriadku, ale aby tieto vymenované rozhodnutia Národnej banky Slovenska nadobudli právoplatnosť dňom ich zverejnenia vo vestníku Národnej banky Slovenska.

K bodu 55

Legislatívno-technická úprava v § 34 ods. 5 v súvislosti s úpravou v § 27.

K bodu 56

Navrhuje sa rozšíriť poznámku pod čiarou k odkazu 33 o ustanovenia CRR (čl. 431 až 455) týkajúce sa zverejňovania informácií bankami, ktor é nie sú dotknuté týmto zákonom o bankách.

K bodu 57 a 58

Doplnením novej vety v § 37 ods. 5 a novým odsekom 6 sa preberajú ustanovenia čl. 89 a 90 CRD IV, čím sa ustanovujú skutočnosti, ktoré je banka povinná uverejniť vo svojej výročnej sprá ve.

K bodu 59

Navrhuje sa vypustenie písm. h) až s) v § 37 novooznačenom ods. 9, keďže ich doterajšie ustanovenia sú obsahom čl. 435 až 455 CRR.

K bodu 60

Nové znenie § 37 nového ods. 11 sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že definícia, čo je nepodstatná, vnútorná a dôverná informácia je obsahom CRR (čl. 432).

K bodom 61 a 63

Navrhuje sa vypustenie doterajších odsekov 12, 13, 15 až 17 v § 37, keďže ich ustanovenia sú obsahom CRR (čl. 431 a 432).

K bodom 62, 64 až 66

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou v § 37.

K bodom 67 a 68

Úpravou v prvej vete § 38 ods. 1 zákona o banká ch sa výrazne mení doterajší rozsah údajov vedených v registri. Banková prax ako aj prax centrálneho bankovníctva v oblasti hodnotenia schopnosti splácať úvery a plniť ostatné záväzky na strane dlžní ka vyvolala potrebu rozšíriť diapazón zbieraných údajov aj o informácie o počte podaných písomných žiadostí o úver. Tieto údaje budú porovnávané s údajmi o skutočne poskytnutých úveroch, čo v registri vytvorí významný predpoklad napríklad na zhodnotenie finančnej situácie žiadateľov o úver.

Súčasné opatrenie NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk ustanovuje podmienky, spôsob a lehoty opravovania údajov vedené v tomto registri (viď § 3 ods. 5 opatrenia). Prax ukazuje, že ď alej nie je opodstatnené v tomto registri uchovávať údaje doň poskytnuté v štruktúre odlišujúcej, či údaj bol alebo nebol aktualizovaný (viď dnešný § 2 ods. 3 opatrenia). Naopak, cieľom je, aby vš etky údaje uchovávané v registri boli pravidelne aktualizované, najmä z dôvodu zabezpečenia, aby napríklad žiadatelia o údaje z registra, ktorí sú klientmi bánk, mali o sebe k dispozícii vždy celkom aktuá lne informácie. Aj z toho dôvodu sa navrhuje doplniť § 38 ods. 1 zákona o bankách tak, aby poskytovateľ údajov bol zo zákona viazaný povinnosťou poskytovať do registra údaje správne, ale v danom č ase ako aj v priebehu času úplné (pravidelne doplňované) a aktuálne (z hľadiska času).

Návrh ustanovenia zákon o bankách je aj zosúladením s obdobnými ustanoveniami napríklad zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom.

Z dôvodu prehľadnosti údajov v registri je žiaduce, aby Národná banka Slovenska poznala presný okamih, v ktorom poskytovateľ údajov do registra vykonal ich opravu. Preto sa zavádza uvedená oznamovacia povinnosť . Oznamovacia povinnosť musí byť naviazaná na povinnosť vykonávania opráv, ak sú údaje v registri nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. Týmto sa sleduje najmä zabezpečenie poskytovania kvalitných ú dajov poskytovaných na základe žiadostí klientov bánk.

K bodu 69

Návrhom sa v § 38 odsek 4 dopĺňa nová veta, ktorá upravuje archivačnú povinnosť uchovávať údaje v registri po dobu najmenej 5 rokov. Nutnosť archivácie vyplýva predovšetkým z možnosti poskytovania údajov z registra klientom aj do minulosti. Tá to možnosť bola zákonom upravená pomerne nedávno, preto je aj pre prevádzkovateľa registra vhodné, aby mal možnosť nahliadnuť do minulosti. Predĺženie archivačnej lehoty vyplýva aj z nutnosti zachovať mož nosť nahliadnutia do minulosti aj pre klienta banky, ak požiada o poskytnutie údajov o ňom, ktoré boli vkladané už dávnejšie. Záväzkové vzťahy s bankami, resp. ich rolovanie môže trvať aj niekoľ ko desiatok rokov. Je preto nevyhnutné túto lehotu aj zákonne upraviť; aktuálne ju ustanovuje opatrenie NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk na päť rokov (predmetné ustanovenie opatrenia bude prijatí m tejto zákonnej úpravy vypustené).

Ïalším argumentom pre určenie tejto lehoty je navrhovaná úprava spojená s medzinárodnou výmenou údajov (bod 4).

K bodom 70 a 71

Navrhovanou úpravou zákona sa do § 38 navrhuje doplniť nové znenie odseku 5 a nový odsek 6, ktorými sa umožňuje prístup k informáciám z registra vedeným NBS, ďalšiemu subjektu, ktor ým je centrálna banka alebo iný subjekt z iného členského štátu, ktorému NBS na základe (dohody) Memoranda o porozumení o výmene informácií medzi národnými centrálnymi registrami úverov umožní pr ístup k informáciám z registra. Základný rámec memoranda je určený Európskou centrálnou bankou. Informácie z registra sa budú poskytovať len na základe vzájomnosti, to znamená, že centrá lna banka alebo iný subjekt z iného členského štátu, bude dostávať informácie v takom rozsahu, ktoré sú porovnateľné s informáciami, ktoré ona samotná poskytla do registra, a ktorých spô sob ochrany je na porovnateľnej úrovni, ako vyžaduje slovenská právna úprava (napríklad bankové tajomstvo). Rozsah údajov, ktoré budú predmetom vzájomného zdieľania, bude detailnejšie upravený v dohode medzi NBS a príslušnou centrálnou bankou iného členského štátu alebo iným subjektom z členského štátu.

Do nového odseku 7 sa prenáša pôvodné znenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie opatrenia NBS k registru (pôvodný odsek 5) a doplňuje sa v rozsahu povinnosti opravovať údaje v registri, ak sú neúplné, nespr ávne a neaktuálne (§ 38 ods. 1 zákona o bankách) a zasielať oznámenia Národnej banke Slovenska. Tým sa vytvára nástroj na ustanovenie podrobností opatrením NBS k plneniu týchto novo vytvorených povinností poskytovateľov údajov do registra.

K bodu 72

Novým znením odseku 1 v § 39 sa preberá ustanovenie čl. 3 ods. 1 bodu 54 CRD IV, pokiaľ ide o povinnosť banky viesť obchodnú knihu.

K bodu 73 a 74

Úprava v § 39 ods. 7 a 15 súvisí so skutočnosťou, že úprava týkajúca sa vypočítavania kreditného rizika je obsahom nariadenia CRR.

K bodu 75

Navrhuje sa, aby boli banky a pobočky zahraničných bánk povinné v zmluve s audítorom zabezpečiť aj preverenie správnosti údajov uvádzaných vo výroč nej správe podľa novonavrhovaného § 37 ods. 6, zároveň sa jedná o transpozíciu čl. 89 ods. 4 CRD IV.

K bodu 76

Legislatívno-technická úprava, keďže legislatívna skratka 'audítor' bola zavedená v § 6 ods. 13.

K bodu 77

Legislatívno-technická úprava – odkaz na definíciu finančných holdingových spoločností.

K bodu 78

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s presunom pojmov do § 33a.

K bodu 79

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 30 a 33e.

K bodu 80

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravami v § 37.

K bodom 81 až 84

Navrhovanou úpravou sa preberá ustanovenie č l. 113 CRD IV, pričom sa upravuje problematika výkonu dohľadu na konsolidovanom základe Národnou bankou Slovenska.

K bodu 85 a 87

Legislatívno-technická úprava s cieľom jednotného používania pojmu 'významná pobočka banky' v celom texte zákona o bankách.

K bodu 86

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 29.

K bodom 88 a 91

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o ur čenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu, s cieľom zjednotenia v celom texte zákona o bankách.

K bodu 89

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s presunom pojmu 'finančná inštitúcia' do § 5 písm. ab).

K bodu 90

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zákona o bankách.

K bodom 92 až 94

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým znením § 29 až 33.

K bodu 95

Novým znením odseku 7 v § 50 sa preberajú ustanovenia čl. 66 ods. 2 c) a d) CRD IV, čím sa rozširuje okruh sankcií, ktoré možno udeliť právnickej, resp. fyzickej osobe.

K bodu 96

Novými odsekmi 14 až 17 v § 50 sa preberá čl. 104 ods. 2 CRD IV, čím sa upravuje požiadavka na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio, taktiež sa upravujú podmienky zverejňovania Národnou bankou Slovenska pokiaľ ide o informácie týkajúce sa výroku opatrení na nápravu a pokút, proti ktorým už nie je prípustný opravný prostriedok

K bodu 97

Novým § 50a sa preberá ustanovenie čl. 71 CRD IV, čím sa upravuje postup pri oznamovaní nedostatkov v činnosti banky Národnej banke Slovenska a ochrana oznamovate ľa týchto skutočností.

K bodu 98

Novým § 52a sa preberá ustanovenie čl. 69 CRD IV, čím sa za účelom výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi doh ľadu prostredníctvom centrálnej databázy sankcií upravuje oznamovanie uložených sankcií Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo). Taktiež sa upravuje využívanie centrálnej databázy Národnou bankou Slovenska.

K bodu 99

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zákona o bankách.

K bodom 100 a 101

Legislatívno-technická úprava, pričom ide o ur čenie, že sa jedná o príslušný orgán dohľadu s cieľom zjednotenia v celom texte zákona o bankách.

K bodu 102

Legislatívno-technická úprava uskutočnená v spojitosti s presunom oblasti o vlastných zdrojoch z pôvodnej smernicovej úpravy (2006/48/ES) do CRR, z uvedeného dôvodu bolo pôvodné ustanovenie § 30 ods. 5 vypustené zo zá kona o bankách.

K bodu 103

Legislatívno-technická úprava, ktorá sa navrhuje vzhľadom na nové znenie definície banky v § 2 ods. 1 a úpravu týkajúcu sa bankových č inností v § 2 ods. 2.

K bodu 104

Novým písmenom g) v § 63 ods. 1 sa preberá ustanovenie čl. 18 písm. f) CRD IV, čím sa rozširuje okruh prípadov, kedy je Národná banka Slovenska povinná odňať banke udelené povolenie.

K bodu 105 až 107

Uvedená úprava sa navrhuje s cieľom sústrediť ustanovenia o výkone dohľadu nad hypotekárnym správcom v jednom právnom predpise a odstrániť duplicity v právnej úprave dohľadu nad hypotekárnym sprá vcom medzi zákonom o bankách a zákonom o dlhopisoch v záujme konzistentnosti, právnej č istoty ako aj prehľadnosti. Zákon o bankách už v súčasnosti obsahuje ustanovenia súvisiace s hypotekárnym správcom, jeho povinnosťami, dohľadom Národnej banky Slovenska i sankciami, na druhej strane samotný zá kon o dlhopisoch neobsahuje ustanovenia ukladajúce hypotekárnemu správcovi povinnosti. Dotknuté ustanovenia zákona o dlhopisoch sa vypúšťajú v novele zákona o dlhopisoch.

K bodu 108

Doplnením nového písmena t) do § 91 ods. 4 sa pre banky a pobočky zahraničných bánk navrhuje povinnosť podať správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankové ho tajomstva, aj na vyžiadanie Ministerstva financií SR na účely uplatňovania medzinárodných sankcií v kompetentnej oblasti podľa zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zá kona č. 394/2011 Z. z.

K bodom 109 a 111

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novou vecnou úpravou § 30 až 32.

K bodu 110

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou.

K bodu 112

Novým § 114b sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pô sobnosť a právomoci príslušného orgánu podľa CRR, delegovaných alebo vykonávacích nariadení o vydaní regulačných alebo vykonávacích technických predpisov k CRR.

Taktiež sa zavádza splnomocňovacie ustanovenie na vydanie opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorými sa budú implementovať národné voľby a opr ávnenia z CRR.

K bodu 113

Novými ustanoveniami § 122t až § 122v sa zavádzajú prechodné ustanovenia, pričom v § 122t ods. 1 sa ustanovuje, že na právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona sa taktiež spravujú týmto zákonom, avšak vznik týchto právnych vzťahov a ná roky z nich vzniknuté pre účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, v ods. 2 sa ustanovuje v akej výške má banka na obdobie od 1. augusta 2014 do 30. septembra 2014 udr žiavať vankúš na zachovanie kapitálu a tiež sa ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sú banky a iné osoby podľa § 23a ods. 1 povinné zosúladiť ustanovenia pracovných zmlúv s týmto zá konom. Do § 122u sa preberajú ustanovenia článku 162 ods. 5 CRD IV týkajúce sa problematiky udr žiavania vankúša pre globálne systémovo významné inštitúcie v rokoch 2016 až 2019. Novým § 122v sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010 z dôvodu jeho neopodstatnenosti, vzhľadom na prijatie novej bankovej regulácie (nariadenia CRR, smernice CRD IV) a z nej vyplývajú cich nových podmienok a pravidiel pre danú oblasť. Ustanovenie § 122v je zrušovacím ustanovení m.

K bodu 114 a 115

Príloha zákona o bankách sa dopĺňa o smernicu CRD IV, ktorá sa preberá týmto zákonom a zároveň sa vypúšťajú z prílohy smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2010/76/EÚ, ktoré sa smernicou CRD IV zrušili.

K čl. II

Navrhovanou zmenou a doplnením v § 18 odsek 3 zákona sa zosúlaďuje ustanovenie zákona o Eximbanke s príslušnými ustanoveniami návrhu zákona o bankách.

K čl. III

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z ákon o cenných papieroch).

K bodu 1

Novým znením § 8 písm. u) sa spresňuje definícia dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania v nadväznosti na ich definíciu v č l. 4 ods. 1 bode 73 CRR, zároveň ide o transpozíciu čl. 3 ods. 1 bodu 53 CRD IV.

K bodom 2 a 3

Návrhom sa zjednodušuje spôsob nakladania so zdedenými zdedených cennými papierov s cielom aby sa umožnilo majiteľom zdedených cenných papierov bez reálnej hodnoty previesť ich na FNM SR, ktorý bude môcť uzatvá rať zmluvy o bezodplatnom prevode priamo z dedičmi cenných papierov a z účtu majiteľa – poručiteľa, bez potreby predchádzajúceho prechodu cenných papierov na novozriadený účet dediča.

K bodom 4 až 6

V súvislosti s prípravou pre adaptáciu centrálneho depozitá ra na pripojenie k európskej platforme pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi sa navrhujú zmeny v úprave podávania príkazov na registráciu prevodov cenných papierov, tak aby zodpovedala medzinárodn ým štandardom.

K bodu 7

Doplnením odseku 16 do § 54 sa transponuje čl. 29 ods. 4 CRD IV pokiaľ ide o upresnenie požiadaviek na počiatočný kapitál (základné imanie) obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 8

Legislatívno – technická úprava terminológie v súvislosti s výkonom dohľadu.

K bodu 9

Úpravami v § 71 sa preberajú ustanovenia čl. 91 CRD IV, čím sa upravujú tzv. krížové nominácie členov štatutárneho orgánu a dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, tzn. pozície, ktoré môžu zastávať aj v orgánoch iný ch subjektov. Títo členovia orgánov obchodníka s cennými papiermi sú povinný vykonávať svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle.

K bodom 10 až 13

Úpravami v § 71b a súviasiacou ú pravou v § 71d sa preberajú ustanovenia čl. 76 ods. 3 až 5 CRD IV, čím sa upravujú podmienky zriadenia výboru pre riziká a vý konu funkcie riadenia rizík v obchodníkov s cennými papiermi, a to za účelom zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nesprávneho výkonu jeho činností. Výbor pre riziká radí riadiacemu orgá nu obchodníka s cennými papiermi pokiaľ ide o riziká, resp. stratégiu riadenia rizík, a pomáha riadiacemu orgánu pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu.

K bodom 14 a 15

Nový znením § 71da ods. 3 až 5 sa preberajú čl. 92 a 94 ods. 1 CRD IV, čím sa upravujú zásady odmeňovania v obchodníkovi s cennými papiermi najmä pokiaľ ide o zaručenú pevnú a pohyblivú zložku celkovej odmeny.

K bodom 16 až 19

Úpravou § 71da sa preberá ustanovenie čl. 94 ods. 1 písm. CRD IV, čím sa upravujú zá sady odmeňovania pokiaľ ide o pohyblivé zložky celkovej odmeny.

K bodom 20 až 22

Novým písmenom d) v § 71dd ods. 1 (a súvisiacimi legislatívno-technickými úpravami) sa preber á ustanovenia čl. 95 CRD IV, čím sa dopĺňajú kompetencie výboru pre odmeňovanie alebo osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke o dozor nad odmeňovaním v banke.

K bodom 23 až 32

Navrhuje sa vypustenie niektorých doterajších ustanovení § 74 až 74b, ktoré sú už obsahom CRR (čl. 4 ods. 1 bod 118, čl. 92 až 386, čl. 432) . Ide o ustanovenia o výpočte vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, limitov majetkovej angažovanosti a niektorých informačných povinností obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 33

V súlade s čl. 83 ods. 3 CRD IV sa ustanovujú ďalšie povinnosti vo vzť ahu k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu obchodníka s cennými papiermi s ohľadom na skutočné trhové riziká.

K bodu 34

Novým § 74d sa odkazom na príslušné ustanovenia zákona o bankách rozširuje aplikácia po žiadaviek na tzv. kapitálové vankúše (tlmiace rezervy) aj na obchodníkov s cennými papiermi. Tieto požiadavky kladené na banky a obchodníkov s cennými papiermi vyplývajú z čl. 128 až 140 CRD IV a sú reakciou na nové regulačné prístupy týkajúce sa kapitálovej primeranosti (pravidlá Bazilej III) vypracované v súvislosti s finančnou krízou ako reakcia na tzv. procyklické mechanizmy, ktoré prispeli k vzniku finančnej krízy. Súčasne sa navrhuje aby SR využila výnimky podľa čl. 128 a 129 ods. 2 CRD IV, podľa ktorých môže členský štát vyňať spod aplikácie požiadaviek na kapitálové vankúše niektoré kategórie menších obchodníkov s cenný mi papiermi alebo ktorí poskytujú investičné služby len v limitovanom rozsahu.

K bodu 35

Navrhuje sa, aby boli obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníci s cennými papiermi povinní v zmluve s audítorom zabezpečiť aj preverenie správnosti údajov uvádzaných vo výročnej správe podľa novonavrhovaných doplnení § 77 ods. 2, zároveň sa jedná o transpozíciu č l. 89 ods. 4 CRD IV.

K bodu 36

Doplnením nových položiek do ročnej správy obchodníka s cennými papiermi podľa § 77 ods. 2 sa preberajú ustanovenia čl. 89 a 90 CRD IV, čím sa rozširujú skutočnosti, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný uviesť vo svojej výročnej správe, napríklad

ukazovateľ návratnosti aktív a spôsob jeho výpočtu.

K bodom 37 a 38

Nadväzujúca úprava k úpravám v § 18 a 18b v sú vislosti so zjednodušením prevodov zdedených cenných papierov

K bodu 39

Úpravou sa spresňuje definícia kvalifikovaného investora na ú čely vykonávania verejnej ponuky cenných papierov a zostavenia prospektu cenného papiera v súlade s čl. 2 ods. 1 písm.e) smernice 2003/71/ES o prospektoch zverejňovaných pri verejnej ponuke cenných papierov.

K bodu 40

Upresňuje sa definícia nemajetkových cenných papierov v sú lade s čl. 1 ods. 2 písm.f) a h) smernice 2003/71/ES.

K bodom 41 a 42

Úpravami v § 135 sa preberá čl. 97 ods. 5 CRD IV, pričom ak Národná banka Slovenska zistí na základe vykonaného preskúmania nedostatky predstavujúce systémové riziko, bezodkladne informuje Európsky orgá n dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zároveň môže zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste, tiež môže vyžadovať predloženie osobitných správ, môže uskutočniť podrobnejšie presk úmania plánov banky alebo tematické zameranie dohliadok.

K bodu 43

Novými odsekmi 10 až 13 v § 135 sa preberajú čl. čl. 99 a 101 CRD IV, čím sa upravuje povinnosť Národnej banky Slovenska vypracovávať každoročne plán dohliadok na mieste a na diaľku s ohľadom na vý sledky stresového testovania obchodníkov s cennými papiermi, ktoré sa môžu zverejňovať alebo poskytnúť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky dohľad pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska tiež prehodnocuje aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok udelenia predchádzajúcich súhlasov na použitie interných ratingov, vlastných modelov výpočtu trhového rizika a prístupov k operačné mu riziku.

K bodu 44

Novým § 135d sa preberá čl. 50 a 51 CRD IV, čím sa upravuje výmena informácií a spolupráca Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu iných členských štátov a s inými orgánmi pri výkone doh ľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi, vrátane konsolidovaného dohľadu. Zároveň sa zavádzajú ustanovenia týkajúce sa nakladania so získanými dôvernými informáciami od orgánov dohľadu iných členských štátov a účel ich použitia.

K bodu 45

Doplnením nového odseku do § 136 sa preberá ustanovenie čl. 99 ods. 4 CRD IV, čím sa ustanovuje, že za účelom finančnej stability môže Národná banka Slovenska vykonať kontrolu na mieste aj v poboč ke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a to po konzultácií s orgánom dohľadu príslušného členského štátu.

K bodu 46

Legislatívno – technická úprava terminológie v súvislosti s výkonom dohľadu.

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s upresením rozsahu peňažných pokút a ich uvedením v eurách.

K bodom 48 a 49

Upresňuje sa rozsah sankcií podľa čl. 66 ods. 2 c) a d) CRD IV, ktoré možno udeliť za obchodníkovi s cennými papiermi alebo inej osobe za porušenie ustanovení zákona.

Novým odsekom 24 v § 144 sa preberá čl. 104 ods. 2 CRD IV, čím sa upravuje požiadavka na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio.

K bodu 50

Novým § 146a sa preberá ustanovenie čl. 71 CRD IV, čím sa upravuje postup pri oznamovaní nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska a ochrana oznamovateľa týchto skutočností .

K bodu 51

Novým § 160a sa ustanovuje, že Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pô sobnosť a právomoci príslušného orgánu podľa CRR, delegovaných alebo vykonávacích nariadení o vydaní regulačných alebo vykonávacích technických predpisov k CRR.

Taktiež sa zavádza splnomocňovacie ustanovenie na vydanie opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorými sa budú implementovať národné voľby a oprávnenia z CRR.

K bodu 52

Novým § 173t a § 173u sa zavádzajú prechodné ustanovenia, pričom do § 173u sa preberajú ustanovenia článku 162 ods. 5 CRD IV týkajúce sa problematiky udržiavania vank úša pre globálne systémovo významné inštitúcie v rokoch 2016 až 2019.

K bodu 53 a 54

Doplnenie transpozičnej prílohy o smernicu CRD IV a zároveň sa z prílohy vypúšťajú smernice 2006/49/ES a 2010/76/EÚ, ktoré sa smernicou CRD IV zrušili.

K čl. IV

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povinnosť vykonávať činnosti, ku ktorým je potrebné zabezpečiť pr ístup k informáciám zo strany finančnej správy, vrátane individuálnych údajov o daňových subjektoch. Ide najmä o činnosti súvisiace s monitorovaním vývoja verejných financií a poskytovanie stanoví sk k legislatívnym návrhom, vrátane kvantifikácie ich vplyvu na rozpočet verejnej správy. Prístup k údajom v rovnakom rozsahu sa umožňuje aj Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá je prá vnickou osobou a v zmysle čl. 3 ods. 7 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. zabezpečuje pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť vykonávanie odborných činností.

K čl. V

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

K bodu 1

S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti alternatívnych investičných fondov a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradné mu alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.

K bodu 2

S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti štandardných podielových fondov (UCITS) a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradné mu alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.

K bodu 3

Predmetným ustanovením sa rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív (úverová bonita aktív) a posudzovanie využí vania odkazov na úverové ratingy.

K bodu 4

Dopĺňa sa smernica 2013/14/EÚ do prílohy č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z..

K čl. VI

Navrhuje sa vyhlásenie úplného znenia zákona o bankách vzhľadom na rozsah tejto a aj predchádzajúcich noviel tohto zákona.

K čl. VII

Navrhuje sa vyhlásenie úplného znenia zákona o cenných papieroch vzhľadom na rozsah tejto a aj predchádzajúcich noviel tohto zákona.

K čl. VIII

Vzhľadom na termín prebratia CRD IV sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014 okrem ustanovení čl. I bodu 9 (§ 6 ods. 13, 16, 28 a 29), bodu 25 (§ 17) a čl. III bodu 44 (§ 135d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a okrem ustanovení článku I bodu 53 (§ 33d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Odklad vyššie uvedených ustanovení sa navrhuje vzhľadom na implementáciu prechodných ustanovení uvedených v čl. 151 až 162 CRD IV, pričom v prípade § 6 a § 17 sa jedná o posunutie ú činnosti ustanovení preberajúcich čl. 40, 41, 43 49 až 51 CRD IV.

Pokiaľ ide o zavedenie vankúš a na zachovanie kapitálu (§ 33b) už v roku 2014, základným cieľom vankúša na zachovanie kapitálu v rámci CRD IV je zvýšenie minimálnej úrovne kapitálovej primeranosti bánk v EÚ a t ým aj posilnenie ich schopnosti odolávať negatívnym trendom. Postupné zavádzanie, tzv. phase-in, odráža súčasný stav v EÚ, keď nie všetky banky a bankové sektory sú v schopné plniť plnú výš ku tohto vankúša. Skoršia plná implementácia sa navrhuje z dôvodu, že bankový sektor na Slovensku je už v súčasnosti schopný plniť túto novú kapitálovú požiadavku. Zároveň táto nová pož iadavka, s predpokladom jej plnej implementácie v priebehu roka 2014 výrazne prispeje k stabilite bankového sektora na Slovensku.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

Jozef M a k ú c h, v. r.

guvernér

Národnej banky Slovenska

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore