Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014


Platnosť od: 30.07.2014
Účinnosť od: 01.08.2014
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2014 s účinnosťou od 01.08.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna ...

2.

V § 2 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „činností uvedených v odseku 1“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) Čl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 5b) Napríklad § 12 až 34 zákona č. ...

4.

V § 2 ods. 5 sa slová „odsekoch 1 a 2 (ďalej len „bankové činnosti“)“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 2 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Čl. 4 ods. 1 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

6.

V § 5 písmená a) až c) znejú:

„a) vkladom zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ...

7.

V § 5 písmeno p) znie:

„p) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:

„13ba)
Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

8.

§ 5 sa dopĺňa písmenami t) až ac), ktoré znejú:

„t) subjektom finančného sektora subjekt finančného sektora podľa osobitného predpisu,13e) u) regulovaným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13e až 13m znejú:

„13e) Čl. 4 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 13f) Čl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) ...

9.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha dohľadu vykonávanému Národnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13o až 20f znejú:

„13o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b, 18a, 18aa a 18ab sa vypúšťajú.

11.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a (1) Banka, ktorá používa prístup interných ratingov pre kreditné riziko podľa § 30 ...

12.

V § 7 ods. 4 písm. c) a § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. ...

13.

V § 7 odsek 11 znie:

„(11) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie kvalifikovaná účasť podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
Čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

14.

V § 7 odsek 13 znie:

„(13) Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b)
Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

15.

V § 7 odseky 17 až 19 znejú:

„(17) Dcérskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie dcérska spoločnosť podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aaa až 24aac znejú:

„24aaa) Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. ...

16.

V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „orgánom“ nahrádza slovami „príslušným orgánom“. ...

17.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

18.

V § 11 ods. 1 a 2 sa slová „§ 2 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“ a slová „orgánu ...

19.

V § 11 ods. 3 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 okrem ...

20.

V § 11 ods. 4 sa slová „orgánu dohľadu príslušného“ nahrádzajú slovami „príslušného ...

21.

V § 12 až 14 sa slová „orgánu dohľadu príslušného“ a slová „orgán dohľadu“ vo všetkých ...

22.

V § 13 ods. 5 sa slová „§ 2 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“.

23.

V § 13 ods. 7 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 okrem ...

24.

V § 16 sa slová „orgán dohľadu príslušného“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „príslušný ...

26.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „a informačné účely“.

27.

V § 18 ods. 2 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „určenia, že pobočka zahraničnej banky ...

28.

V § 19 sa slová „orgán dohľadu členského štátu“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán ...

29.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

30.

V § 23 ods. 4 sa za slová „z hľadiska riadenia rizík“ vkladá čiarka a slová „zásady odmeňovania, ...

31.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Na účely tohto zákona sa rozumie a) rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25aa až 25ae znejú:

„25aa) Čl. 4 ods. 1 bod 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 25ab) Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia ...

32.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší, Národná banka Slovenska zavedie plán ...

33.

V § 23a odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená ...

34.

§ 23a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Zásady odmeňovania banky podľa odseku 1 musia byť v súlade s účinným systémom riadenia ...

35.

V § 23b ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vrátane nástrojov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25af znie:

„25af)
Čl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

36.

V § 23b ods. 2 a 3 sa za slová „troch rokov“ vkladajú slová „a najviac piatich rokov“.

37.

V § 23b ods. 5 sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

38.

§ 23b sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť banky plniť povinnosti ...

39.

V § 23d ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

40.

V § 23d ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

41.

V § 23d sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
dozerá na odmeňovanie osôb podľa § 23a ods. 1 písm. a) a b).“.

42.

V § 23e ods. 2 a 3 sa slová „ods. 8 písm. t)“ nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. h)“.

43.

V § 24 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a riadiť a zabezpečovať účinný ...

44.

V § 24 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolovať bezpečnosť a účinnosť ...

45.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Člen štatutárneho orgánu banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho ...

46.

V § 25 odsek 7 znie:

„(7) Podnikom pomocných bankových služieb sa rozumie podnik pomocných služieb podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:

„26c)
Čl. 4 ods. 1 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

47.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 8 až 16, ktoré znejú:

„(8) Zákazy a obmedzenia ustanovené podľa odsekov 1 a 2 pre členov štatutárneho orgánu banky ...

„26d) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. ...

48.

V § 26 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„okrem ustanovení upravujúcich odmeňovanie“.

49.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Banka a pobočka zahraničnej banky vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom ...

„26g) § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 26h) Čl. ...

50.

V § 28 odsek 11 znie:

„(11) Banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu, je povinná najmenej raz ročne alebo na požiadanie ...

51.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nevydá, ak žiadateľ nesplní ...

52.

§ 29 až 33f znejú:

„§ 29 (1) Banka je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov. (2) Materská ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30za znejú:

„30a) Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 30b) Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) ...

53.

Za § 33f sa vkladajú § 33g až 33n, ktoré znejú:

„§ 33g (1) Národná banka Slovenska rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zb až 30zv znejú:

„30zb) Čl. 107 až 311 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 30zc) Čl. 112 písm. a) až f) nariadenia ...

54.

V § 34 ods. 5 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

57.

V § 37 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

58.

V § 37 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:„Banka je povinná uviesť vo výročnej správe návratnosť ...

59.

V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie a) označenie povahy činnosti ...

Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23.

60.

V § 37 ods. 9 sa vypúšťajú písmená h) až s).

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno h).

61.

V § 37 odsek 11 znie:

„(11) Banka a pobočka zahraničnej banky nie sú povinné uverejňovať nepodstatné informácie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa)
Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

62.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 13 a 14.

Doterajšie odseky 15 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 21.

63.

V § 37 ods. 13 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „9 a 10“.

64.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 14 až 16.

Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 14 až 18.

65.

V § 37 ods. 14 písm. c) a d) sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „9 a 10“ a v písm. e) ...

66.

V § 37 ods. 14 sa vypúšťajú písmená f) a g).

67.

V § 37 ods. 16 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

68.

V § 38 odsek 1 znie:

„(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne ...

69.

V § 38 ods. 2 sa slová „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových úverov a záruk ...

70.

V § 38 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je povinná uchovávať ...

71.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Národná banka Slovenska môže na základe vzájomnej písomnej dohody poskytnúť údaje z ...

72.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Údaje poskytnuté Národnej banke Slovenska z databáz údajov centrálnej banky iného členského ...

73.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť obchodnú knihu, ktorou sa na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ac znie:

„37ac)
Čl. 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

74.

V § 39 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

75.

V § 39 ods. 15 sa vypúšťa písmeno h).

76.

V § 40 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „audítorom40) alebo audítorskou spoločnosťou40) (ďalej ...

77.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
preverenie správnosti údajov podľa § 37 ods. 6.“.

78.

V § 44 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „osobitného predpisu44) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

79.

V § 44 ods. 13 sa vypúšťajú písmená a) až c) a f) až k).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená a) a b).

80.

V § 45 ods. 1, 2 a 4 sa slová „§ 23, 27, 29, § 30 ods. 5 a § 33e“ nahrádzajú slovami „ ...

81.

V § 47 ods. 9 písm. a) sa slová „ods. 8 až 19“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 15“.

82.

V § 47 ods. 11 sa slová „§ 33, 33c a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 30 až 32“.

83.

V § 47 ods. 15 písmená a) až c) znejú:

„a) vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi ...

84.

V § 47 ods. 15 písm. d) a h) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

85.

V § 47 ods. 16 prvá veta znie: „Ak v lehote podľa odseku 15 písm. c) ktorýkoľvek z orgánov ...

86.

V § 48 ods. 1 sa slová „pobočky určené ako dôležité“ a slová „dôležité pobočky“ ...

87.

V § 48 ods. 7 písm. d) sa slová „§ 30 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4“ a ...

88.

V § 48 ods. 10 sa slová „dôležité pobočky“ nahrádzajú slovami „významné pobočky“.

89.

V § 48 ods. 11 sa slová „zriadeného orgánom“ nahrádzajú slovami „zriadeného príslušným ...

90.

V § 49b písm. b) prvom bode sa slová „§ 6 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. ab)“. ...

91.

V § 49e ods. 13 sa nad slová „na vlastné zdroje“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § ...

92.

V § 49g ods. 7 sa slová „orgánmi dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušnými orgánmi dohľadu“. ...

93.

V § 49h ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

94.

V § 49h ods. 4 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „vzťahuje“ a slová „§ 31 až 33“ ...

95.

V § 50 ods. 1 sa slová „§ 30 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4“.

96.

V § 50 odsek 7 znie:

„(7) Za porušenie ustanovení § 3, § 4 ods. 1 a § 28 môže Národná banka Slovenska uložiť ...

97.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 14 až 17, ktoré znejú:

„(14) Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky informuje48b) Národnú banku Slovenska o výsledku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 48b až 48e znejú:

„48b) Čl. 377 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 48c) § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. ...

98.

Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:

„§ 50a Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

99.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

„§ 52a (1) Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:

„49aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

100.

V § 53 ods. 3 sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § 30 ods. 5“ sa ...

101.

V § 53 ods. 10 a 11 a § 60 ods. 4 sa slová „orgán dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

102.

V § 54 ods. 2 sa slová „zahraničným orgánom dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušným ...

103.

V § 63 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § 30 ods. ...

104.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 uvádzacej ...

105.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) banka alebo pobočka zahraničnej banky poruší ustanovenie § 7 ods. 6 a 7, § 8 ods. 6 a 7 ...

108.

V § 82 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podľa osobitného predpisu15)“.

109.

V § 82 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou nedostatkov podľa § 80 ods. 1“.

110.

V § 82 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 69 a 70 sa vypúšťajú.

111.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu.86dc)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dc znie:

„86dc) § 4 ods. 2, § 14 ods. 5 a 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. v znení zákona č. ...

112.

V § 93a ods. 8 sa slová „§ 33“ nahrádzajú slovami „§ 30“.

113.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

114.

V § 94 ods. 2 a 4 sa slová „§ 31 ods. 3, § 33, 33a, 33c a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 30 ...

115.

Za § 114a sa vkladá § 114b, ktorý znie:

„§ 114b (1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

116.

Za § 122s sa vkladajú § 122t až 122z, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 122t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 (1) Ustanoveniami tohto ...

117.

Príloha sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

„14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) bode 3b sa slová „či musí, alebo“ nahrádzajú slovom „že“.

2.

V § 6 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „ustanovuje tento zákon alebo“ a v druhej vete ...

3.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo „0,35“ nahrádza číslom „0,01“ a vypúšťajú sa slová ...

4.

V § 22c ods. 2 úvodnej vete sa slová „pred zmenou“ nahrádzajú slovami „najmenej 12 mesiacov ...

5.

V § 26 ods. 5 sa slová „prvom alebo druhom bode“ nahrádzajú slovami „prvom bode, druhom bode ...

6.

Za § 28bd sa vkladá § 28be, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28be Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2014 (1) Výška štvrťročných splátok ...

Čl. III

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písmeno u) znie:

„u) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d) Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna ...

2.

V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 18b neustanovuje ...

3.

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18b Osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu (1) Pri nadobudnutí ...

4.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

5.

§ 26 sa vypúšťa.

6.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, identifikačné ...

7.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Držanie pozícií vo finančných nástrojoch, ktoré nie sú v obchodnej knihe s cieľom investovania ...

8.

V § 66 ods. 6 sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovom „dohľad“.

9.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Člen štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56aa a 56ab znejú:

„56aa) Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 56ab) Čl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia ...

10.

V § 71b odsek 2 znie:

„(2) V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec ...

11.

V § 71b ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sú priamo ...

12.

§ 71b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na účely odseku 2 si obchodník s cennými papiermi môže zriadiť výbor pre riadenie rizík; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ac znie:

„56ac)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 71d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a činnosť výboru pre riadenie rizík, ak ...

14.

V § 71da odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená ...

15.

§ 71da sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zásady odmeňovania obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 musia byť v súlade s účinným ...

16.

V § 71db ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vrátane nástrojov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ad znie:

„56ad)
Čl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

17.

V § 71db ods. 2 a 3 sa za slová „troch rokov“ vkladajú slová „a najviac piatich rokov“.

18.

V § 71db ods. 5 sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

19.

§ 71db sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť obchodníka s cennými ...

20.

V § 71dd ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

21.

V § 71dd ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

22.

V § 71dd sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
dozerá na odmeňovanie osôb podľa § 71da ods. 1 písm. a) a b).“.

23.

V § 74 odsek 3 znie:

„(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi sú vlastnými zdrojmi podľa osobitného predpisu.58hh)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hh znie:

„58hh)
Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

24.

V § 74 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu58hi)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hi znie:

„58hi)
Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

25.

V § 74 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58i sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 8.

26.

V § 74 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „5“.

27.

V § 74 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

28.

§ 74a sa vypúšťa.

29.

V § 74b ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až k). Súčasne sa zrušuje označenie písmena l).

30.

V § 74b odsek 2 znie:

„(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ja znie:

„58ja)
Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

31.

V § 74b ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

32.V § 74b sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 9.

33.

V § 74c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vnútorný kapitál obchodníka s cennými papiermi musí byť primeraný skutočným trhovým ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jb a 58jc znejú:

„58jb) Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 58jc) Čl. 345 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

34.

Za § 74c sa vkladá § 74d, ktorý znie:

„§ 74d (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať požiadavky na tlmiacu rezervu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jd a 58je znejú:

„58jd) § 33a až 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 58je) § 33a a ...

35.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe ...

36.

V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až k), ktoré znejú:

„e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy, f) označenie povahy ...

37.

V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) spôsob a postup na podávanie príkazov na prevod podľa § 18b, a to aj ak právoplatné rozhodnutie ...

38.

V § 105 ods. 1 uvádzacej vete sa na konci pripája slovo „najmä“.

39.

V § 120 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za kvalifikovaného investora sa na účely tohto ...

40.

V § 125h ods. 1 písm. f) a h) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „za nimi vydané ...

41.

V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska zistí, na základe ...

42.

V § 135 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 7 môže Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110f znie:

„110f) § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

43.

§ 135 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Pri tvorbe plánu dohliadok podľa odseku 9 Národná banka Slovenska prihliada najmä na a) výsledky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom110g až 110j znejú:

„110g) § 30 až 32 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 110h) Čl. 366 nariadenia ...

45.

§ 136 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné z dôvodu finančnej stability v Slovenskej ...

46.

V § 137 ods. 1 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu“.

47.

V § 144 ods. 1 písm. e) sa slová „od 10 000 do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 330 ...

48.

V § 144 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 54 ods. 8, § 70,“, slová „odseku 1 písm. d) a ...

49.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 24 až 28, ktoré znejú:

„(24) Ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 114d až 114g znejú:

„114d) Čl. 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 114e) § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení ...

50.

Za § 146 sa vkladá § 146a, ktorý znie:

„§ 146a Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

51.

Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý znie:

„§ 160a (1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 123a až 123d znejú:

„123a) Čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 123b) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013. 123c) Čl. ...

52.

Za § 173s sa vkladajú § 173t a 173u, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 173t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 (1) Ustanoveniami tohto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 129 znejú:

„127) § 33b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 128) Čl. 92 ods. ...

53.

Príloha sa dopĺňa bodom 26, ktorý znie:

„26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových ...

Čl. V

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V celom zákone okrem § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. e), § 5 ods. 1 písm. d) a § 45 ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách ...

3.

V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje ...

4.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) uplynuli premlčacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom25) pre zánik ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

5.

V § 43 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „dohľad na diaľku“ sa vkladajú ...

Čl. VI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom at), ktoré znie:

„at) Rade pre rozpočtovú zodpovednosť a Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19k znie:

„19k)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.

Čl. VII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25ha znie:

„25ha) Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. ...

2.

V § 102 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ...

3.

V § 193 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. I § 6 ods. 13, 16, 28 a 29 v bode 9, ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore