Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 30.07.2014
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2014 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna ...

2.

V § 2 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „činností uvedených v odseku 1“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) Čl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 5b) Napríklad § 12 až 34 zákona č. ...

4.

V § 2 ods. 5 sa slová „odsekoch 1 a 2 (ďalej len „bankové činnosti“)“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 2 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Čl. 4 ods. 1 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

6.

V § 5 písmená a) až c) znejú:

„a) vkladom zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ...

7.

V § 5 písmeno p) znie:

„p) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:

„13ba)
Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

8.

§ 5 sa dopĺňa písmenami t) až ac), ktoré znejú:

„t) subjektom finančného sektora subjekt finančného sektora podľa osobitného predpisu,13e) u) regulovaným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13e až 13m znejú:

„13e) Čl. 4 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 13f) Čl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) ...

9.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha dohľadu vykonávanému Národnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13o až 20f znejú:

„13o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b, 18a, 18aa a 18ab sa vypúšťajú.

11.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a (1) Banka, ktorá používa prístup interných ratingov pre kreditné riziko podľa § 30 ...

12.

V § 7 ods. 4 písm. c) a § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. ...

13.

V § 7 odsek 11 znie:

„(11) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie kvalifikovaná účasť podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
Čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

14.

V § 7 odsek 13 znie:

„(13) Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b)
Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

15.

V § 7 odseky 17 až 19 znejú:

„(17) Dcérskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie dcérska spoločnosť podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aaa až 24aac znejú:

„24aaa) Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. ...

16.

V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „orgánom“ nahrádza slovami „príslušným orgánom“. ...

17.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

18.

V § 11 ods. 1 a 2 sa slová „§ 2 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“ a slová „orgánu ...

19.

V § 11 ods. 3 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 okrem ...

20.

V § 11 ods. 4 sa slová „orgánu dohľadu príslušného“ nahrádzajú slovami „príslušného ...

21.

V § 12 až 14 sa slová „orgánu dohľadu príslušného“ a slová „orgán dohľadu“ vo všetkých ...

22.

V § 13 ods. 5 sa slová „§ 2 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“.

23.

V § 13 ods. 7 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 okrem ...

24.

V § 16 sa slová „orgán dohľadu príslušného“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „príslušný ...

25.

§ 17 znie:

„§ 17 (1) Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka zahraničnej banky podľa § 11 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:

„24e)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

26.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „a informačné účely“.

27.

V § 18 ods. 2 sa za slovo „účely“ vkladajú slová „určenia, že pobočka zahraničnej banky ...

28.

V § 19 sa slová „orgán dohľadu členského štátu“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán ...

29.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

30.

V § 23 ods. 4 sa za slová „z hľadiska riadenia rizík“ vkladá čiarka a slová „zásady odmeňovania, ...

31.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Na účely tohto zákona sa rozumie a) rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25aa až 25ae znejú:

„25aa) Čl. 4 ods. 1 bod 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 25ab) Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia ...

32.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší, Národná banka Slovenska zavedie plán ...

33.

V § 23a odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená ...

34.

§ 23a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Zásady odmeňovania banky podľa odseku 1 musia byť v súlade s účinným systémom riadenia ...

35.

V § 23b ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vrátane nástrojov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25af znie:

„25af)
Čl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

36.

V § 23b ods. 2 a 3 sa za slová „troch rokov“ vkladajú slová „a najviac piatich rokov“.

37.

V § 23b ods. 5 sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

38.

§ 23b sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť banky plniť povinnosti ...

39.

V § 23d ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

40.

V § 23d ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

41.

V § 23d sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
dozerá na odmeňovanie osôb podľa § 23a ods. 1 písm. a) a b).“.

42.

V § 23e ods. 2 a 3 sa slová „ods. 8 písm. t)“ nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. h)“.

43.

V § 24 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a riadiť a zabezpečovať účinný ...

44.

V § 24 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolovať bezpečnosť a účinnosť ...

45.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Člen štatutárneho orgánu banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho ...

46.

V § 25 odsek 7 znie:

„(7) Podnikom pomocných bankových služieb sa rozumie podnik pomocných služieb podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:

„26c)
Čl. 4 ods. 1 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

47.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 8 až 16, ktoré znejú:

„(8) Zákazy a obmedzenia ustanovené podľa odsekov 1 a 2 pre členov štatutárneho orgánu banky ...

„26d) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. ...

48.

V § 26 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„okrem ustanovení upravujúcich odmeňovanie“.

49.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Banka a pobočka zahraničnej banky vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom ...

„26g) § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 26h) Čl. ...

50.

V § 28 odsek 11 znie:

„(11) Banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu, je povinná najmenej raz ročne alebo na požiadanie ...

51.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nevydá, ak žiadateľ nesplní ...

52.

§ 29 až 33f znejú:

„§ 29 (1) Banka je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov. (2) Materská ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30za znejú:

„30a) Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 30b) Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) ...

53.

Za § 33f sa vkladajú § 33g až 33n, ktoré znejú:

„§ 33g (1) Národná banka Slovenska rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zb až 30zv znejú:

„30zb) Čl. 107 až 311 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 30zc) Čl. 112 písm. a) až f) nariadenia ...

54.

V § 34 ods. 5 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

55.

§ 36a znie:

„§ 36a (1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. a) až g), ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

57.

V § 37 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

58.

V § 37 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:„Banka je povinná uviesť vo výročnej správe návratnosť ...

59.

V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie a) označenie povahy činnosti ...

Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23.

60.

V § 37 ods. 9 sa vypúšťajú písmená h) až s).

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno h).

61.

V § 37 odsek 11 znie:

„(11) Banka a pobočka zahraničnej banky nie sú povinné uverejňovať nepodstatné informácie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa)
Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

62.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 13 a 14.

Doterajšie odseky 15 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 21.

63.

V § 37 ods. 13 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „9 a 10“.

64.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 14 až 16.

Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 14 až 18.

65.

V § 37 ods. 14 písm. c) a d) sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „9 a 10“ a v písm. e) ...

66.

V § 37 ods. 14 sa vypúšťajú písmená f) a g).

67.

V § 37 ods. 16 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

68.

V § 38 odsek 1 znie:

„(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne ...

69.

V § 38 ods. 2 sa slová „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových úverov a záruk ...

70.

V § 38 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je povinná uchovávať ...

71.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Národná banka Slovenska môže na základe vzájomnej písomnej dohody poskytnúť údaje z ...

72.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Údaje poskytnuté Národnej banke Slovenska z databáz údajov centrálnej banky iného členského ...

73.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť obchodnú knihu, ktorou sa na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ac znie:

„37ac)
Čl. 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

74.

V § 39 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

75.

V § 39 ods. 15 sa vypúšťa písmeno h).

76.

V § 40 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „audítorom40) alebo audítorskou spoločnosťou40) (ďalej ...

77.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
preverenie správnosti údajov podľa § 37 ods. 6.“.

78.

V § 44 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „osobitného predpisu44) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

79.

V § 44 ods. 13 sa vypúšťajú písmená a) až c) a f) až k).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená a) a b).

80.

V § 45 ods. 1, 2 a 4 sa slová „§ 23, 27, 29, § 30 ods. 5 a § 33e“ nahrádzajú slovami „ ...

81.

V § 47 ods. 9 písm. a) sa slová „ods. 8 až 19“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 15“.

82.

V § 47 ods. 11 sa slová „§ 33, 33c a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 30 až 32“.

83.

V § 47 ods. 15 písmená a) až c) znejú:

„a) vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi ...

84.

V § 47 ods. 15 písm. d) a h) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

85.

V § 47 ods. 16 prvá veta znie: „Ak v lehote podľa odseku 15 písm. c) ktorýkoľvek z orgánov ...

86.

V § 48 ods. 1 sa slová „pobočky určené ako dôležité“ a slová „dôležité pobočky“ ...

87.

V § 48 ods. 7 písm. d) sa slová „§ 30 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4“ a ...

88.

V § 48 ods. 10 sa slová „dôležité pobočky“ nahrádzajú slovami „významné pobočky“.

89.

V § 48 ods. 11 sa slová „zriadeného orgánom“ nahrádzajú slovami „zriadeného príslušným ...

90.

V § 49b písm. b) prvom bode sa slová „§ 6 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. ab)“. ...

91.

V § 49e ods. 13 sa nad slová „na vlastné zdroje“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § ...

92.

V § 49g ods. 7 sa slová „orgánmi dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušnými orgánmi dohľadu“. ...

93.

V § 49h ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

94.

V § 49h ods. 4 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „vzťahuje“ a slová „§ 31 až 33“ ...

95.

V § 50 ods. 1 sa slová „§ 30 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4“.

96.

V § 50 odsek 7 znie:

„(7) Za porušenie ustanovení § 3, § 4 ods. 1 a § 28 môže Národná banka Slovenska uložiť ...

97.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 14 až 17, ktoré znejú:

„(14) Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky informuje48b) Národnú banku Slovenska o výsledku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 48b až 48e znejú:

„48b) Čl. 377 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 48c) § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. ...

98.

Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:

„§ 50a Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

99.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

„§ 52a (1) Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:

„49aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

100.

V § 53 ods. 3 sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § 30 ods. 5“ sa ...

101.

V § 53 ods. 10 a 11 a § 60 ods. 4 sa slová „orgán dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

102.

V § 54 ods. 2 sa slová „zahraničným orgánom dohľadu“ nahrádzajú slovami „príslušným ...

103.

V § 63 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 20a a slová „podľa § 30 ods. ...

104.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 uvádzacej ...

105.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) banka alebo pobočka zahraničnej banky poruší ustanovenie § 7 ods. 6 a 7, § 8 ods. 6 a 7 ...

106.

V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová „odsekov 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 12“. ...

107.

V § 75 ods. 8 sa za slová „písm. h)“ vkladá čiarka a slová „a to na základe výberu z týchto ...

108.

V § 82 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podľa osobitného predpisu15)“.

109.

V § 82 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou nedostatkov podľa § 80 ods. 1“.

110.

V § 82 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 69 a 70 sa vypúšťajú.

111.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu.86dc)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dc znie:

„86dc) § 4 ods. 2, § 14 ods. 5 a 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. v znení zákona č. ...

112.

V § 93a ods. 8 sa slová „§ 33“ nahrádzajú slovami „§ 30“.

113.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

114.

V § 94 ods. 2 a 4 sa slová „§ 31 ods. 3, § 33, 33a, 33c a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 30 ...

115.

Za § 114a sa vkladá § 114b, ktorý znie:

„§ 114b (1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

116.

Za § 122s sa vkladajú § 122t až 122z, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 122t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 (1) Ustanoveniami tohto ...

117.

Príloha sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

„14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) bode 3b sa slová „či musí, alebo“ nahrádzajú slovom „že“.

2.

V § 6 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „ustanovuje tento zákon alebo“ a v druhej vete ...

3.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo „0,35“ nahrádza číslom „0,01“ a vypúšťajú sa slová ...

4.

V § 22c ods. 2 úvodnej vete sa slová „pred zmenou“ nahrádzajú slovami „najmenej 12 mesiacov ...

5.

V § 26 ods. 5 sa slová „prvom alebo druhom bode“ nahrádzajú slovami „prvom bode, druhom bode ...

6.

Za § 28bd sa vkladá § 28be, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28be Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2014 (1) Výška štvrťročných splátok ...

Čl. III

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písmeno u) znie:

„u) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d) Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna ...

2.

V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 18b neustanovuje ...

3.

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18b Osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu (1) Pri nadobudnutí ...

4.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

5.

§ 26 sa vypúšťa.

6.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, identifikačné ...

7.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Držanie pozícií vo finančných nástrojoch, ktoré nie sú v obchodnej knihe s cieľom investovania ...

8.

V § 66 ods. 6 sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovom „dohľad“.

9.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Člen štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56aa a 56ab znejú:

„56aa) Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 56ab) Čl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia ...

10.

V § 71b odsek 2 znie:

„(2) V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec ...

11.

V § 71b ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sú priamo ...

12.

§ 71b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na účely odseku 2 si obchodník s cennými papiermi môže zriadiť výbor pre riadenie rizík; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ac znie:

„56ac)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 71d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a činnosť výboru pre riadenie rizík, ak ...

14.

V § 71da odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená ...

15.

§ 71da sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zásady odmeňovania obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 musia byť v súlade s účinným ...

16.

V § 71db ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vrátane nástrojov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ad znie:

„56ad)
Čl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

17.

V § 71db ods. 2 a 3 sa za slová „troch rokov“ vkladajú slová „a najviac piatich rokov“.

18.

V § 71db ods. 5 sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

19.

§ 71db sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť obchodníka s cennými ...

20.

V § 71dd ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

21.

V § 71dd ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

22.

V § 71dd sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
dozerá na odmeňovanie osôb podľa § 71da ods. 1 písm. a) a b).“.

23.

V § 74 odsek 3 znie:

„(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi sú vlastnými zdrojmi podľa osobitného predpisu.58hh)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hh znie:

„58hh)
Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

24.

V § 74 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu58hi)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hi znie:

„58hi)
Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

25.

V § 74 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58i sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 8.

26.

V § 74 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „5“.

27.

V § 74 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

28.

§ 74a sa vypúšťa.

29.

V § 74b ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až k). Súčasne sa zrušuje označenie písmena l).

30.

V § 74b odsek 2 znie:

„(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ja znie:

„58ja)
Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

31.

V § 74b ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

32.V § 74b sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 9.

33.

V § 74c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vnútorný kapitál obchodníka s cennými papiermi musí byť primeraný skutočným trhovým ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jb a 58jc znejú:

„58jb) Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 58jc) Čl. 345 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

34.

Za § 74c sa vkladá § 74d, ktorý znie:

„§ 74d (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať požiadavky na tlmiacu rezervu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jd a 58je znejú:

„58jd) § 33a až 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 58je) § 33a a ...

35.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe ...

36.

V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až k), ktoré znejú:

„e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy, f) označenie povahy ...

37.

V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) spôsob a postup na podávanie príkazov na prevod podľa § 18b, a to aj ak právoplatné rozhodnutie ...

38.

V § 105 ods. 1 uvádzacej vete sa na konci pripája slovo „najmä“.

39.

V § 120 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za kvalifikovaného investora sa na účely tohto ...

40.

V § 125h ods. 1 písm. f) a h) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „za nimi vydané ...

41.

V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska zistí, na základe ...

42.

V § 135 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 7 môže Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110f znie:

„110f) § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

43.

§ 135 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Pri tvorbe plánu dohliadok podľa odseku 9 Národná banka Slovenska prihliada najmä na a) výsledky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom110g až 110j znejú:

„110g) § 30 až 32 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 110h) Čl. 366 nariadenia ...

44.

Za § 135c sa vkladá § 135d, ktorý znie:

„§ 135d (1) Pri výkone dohľadu nad dodržiavaním pravidiel podľa právneho predpisu Európskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110k a 110l znejú:

„110k) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. ...

45.

§ 136 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné z dôvodu finančnej stability v Slovenskej ...

46.

V § 137 ods. 1 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu“.

47.

V § 144 ods. 1 písm. e) sa slová „od 10 000 do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 330 ...

48.

V § 144 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 54 ods. 8, § 70,“, slová „odseku 1 písm. d) a ...

49.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 24 až 28, ktoré znejú:

„(24) Ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 114d až 114g znejú:

„114d) Čl. 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 114e) § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení ...

50.

Za § 146 sa vkladá § 146a, ktorý znie:

„§ 146a Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

51.

Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý znie:

„§ 160a (1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 123a až 123d znejú:

„123a) Čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 123b) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013. 123c) Čl. ...

52.

Za § 173s sa vkladajú § 173t a 173u, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 173t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 (1) Ustanoveniami tohto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 129 znejú:

„127) § 33b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 128) Čl. 92 ods. ...

53.

Príloha sa dopĺňa bodom 26, ktorý znie:

„26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových ...

Čl. V

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V celom zákone okrem § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. e), § 5 ods. 1 písm. d) a § 45 ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách ...

3.

V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje ...

4.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) uplynuli premlčacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom25) pre zánik ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

5.

V § 43 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „dohľad na diaľku“ sa vkladajú ...

Čl. VI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom at), ktoré znie:

„at) Rade pre rozpočtovú zodpovednosť a Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19k znie:

„19k)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.

Čl. VII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25ha znie:

„25ha) Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. ...

2.

V § 102 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ...

3.

V § 193 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. I § 6 ods. 13, 16, 28 a 29 v bode 9, ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore