Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 01.08.1997
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Ochrana životného prostredia, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD81DS12EUPPČL1

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/1997 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 368/2021


§ 19

(1)
Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ak nie je ustanovené v tomto zákone inak.
(2)
Správna rada najmä
a)
schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
c)
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
d)
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),
e)
podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)
g)
volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),
h)
schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i)
rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
j)
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov. Štát ako zakladateľ neziskovej organizácie podľa prvej vety vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady; ostatní spoluzakladatelia môžu menovať predsedu správnej rady, len ak sa tak dohodnú so štátom ako zakladateľom podľa prvej vety. Ostatní spoluzakladatelia vymenúvajú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, zostávajúci počet členov správnej rady vymenuje štát ako zakladateľ podľa prvej vety, z kandidátov navrhnutých ostatnými spoluzakladateľmi.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje aj na neziskovú organizáciu, ktorá vznikne splynutím alebo zlúčením dvoch alebo viacerých neziskových organizácií, ak je pri zlúčení alebo splynutí aspoň jedna nezisková organizácia založená štátom, ktorého vklad pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov a tento vklad po zlúčení alebo splynutí presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov po započítaní všetkých vkladov neziskovej organizácie alebo neziskových organizácií, s ktorými sa zlučuje alebo splýva.
(5)
Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
(6)
Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.
(7)
Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.
(8)
Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým neziskovej organizácii spôsobili.
(9)
Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Členov správnej rady nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada (revízor).
(10)
Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa vzťahujú na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá hospodári s prioritným majetkom, pri hospodárení s prioritným majetkom.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 37ad
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021


Doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, zaniká 1. novembra 2021. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom, ak vklad štátu pri ich založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, vymenujú nových členov správnych rád tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť najneskôr od 2. novembra 2021. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa použijú aj na neziskovú organizáciu podľa § 19 ods. 4.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore