Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 212/2018 účinný od 01.10.2018 do 30.09.2019


Platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 01.10.2018
Účinnosť do: 30.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 212/2018 účinný od 01.10.2018 do 30.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 212/2018 s účinnosťou od 01.10.2018

Legislatívny proces k zákonu 212/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

Nadpis § 2 znie: „Informačný systém katastra“.

2.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.

3.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Iná oprávnená osoba Iná oprávnená osoba je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1aa a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. c) úvodná veta znie: „stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Napríklad § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších ...

7.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

8.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) V pochybnostiach okresného úradu, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhoduje Úrad ...

9.

V § 7 písm. b) sa slová „o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 7 písmeno c) znie:

„c) údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) ...

11.

V § 8 ods. 1 písm. b) prvý bod sa za slová „rodné číslo“ vkladajú slová „alebo ak ide ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

13.

Nadpis tretej časti znie: „Orgány štátnej správy na úseku katastra a súčinnosť pri spravovaní ...

14.

V § 11 ods. 1 sa slová „Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len ...

15.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Pôsobnosť úradu (1) Úrad a) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5e znejú:

„5c) Napríklad § 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

16.

V § 14 ods. 2 písm. a) sa slovo „noriem“ nahrádza slovom „predpisov“.

17.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Pôsobnosť okresného úradu (1) Okresný úrad a) rozhoduje v katastrálnom konaní, b) zapisuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5f znie:

„5f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších ...

18.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

19.

Medzi § 23 a 26 sa vkladajú § 24 a 25, ktoré znejú:

„§ 24 (1) Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať a) identifikačné údaje navrhovateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

20.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra a člen komisie zriadenej na obnovu ...

21.

V § 27 sa za slovom „Úrad“ vypúšťa čiarka a slová „okresné úrady v sídle kraja“.

22.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník ...

23.

V § 30 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

24.

V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

25.

V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné ...

26.

V § 30 odsek 5 znie:

„(5) Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú ...

27.

V § 33 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonávanie štátnej služby na úseku katastra v trvaní najmenej troch mesiacov a“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

28.

V § 33a ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „zo zamestnancov okresných úradov v sídle kraja“. ...

29.

V § 33a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Skúšku pred komisiou na overovanie je možné ...

30.

§ 33a odsek 4 znie:

„(4) Komisia na overovanie odporučí na návrh katastrálneho inšpektora alebo príslušného okresného ...

31.

V § 33a ods. 5 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „a o postupe pri odobratí oprávnenia ...

33.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou návrhu na vykonanie záznamu je a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje ...

34.

§ 36a znie:

„§ 36a (1) Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie ...

35.

V § 42 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“ a za slová ...

36.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.“.

37.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi ...

38.

V § 43 odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad vykoná zápis podľa § 41 a) v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu ...

40.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a Ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad alebo v konaní o zázname okresný ...

41.

§ 46 znie:

„§ 46 (1) Ako vlastníka alebo inú oprávnenú osobu zapíše okresný úrad do katastra osobu uvedenú ...

42.

V § 57 ods. 2 sa slová „§ 23 až 25“ nahrádzajú slovami „§ 23“.

43.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Aktualizáciu údajov katastra možno vykonať automatizovaným spôsobom na základe údajov ...

44.

§ 59 vrátane nadpisu znie:

„§ 59 Oprava chýb v katastrálnom operáte (1) Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 7 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších ...

45.

Za § 59 sa vkladajú § 59a a 59b, ktoré znejú:

„§ 59a (1) Ak sú podmienky na opravu chyby podľa § 59 ods. 2 splnené, okresný úrad rozhodne ...

46.

V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia zhotoviteľa“.

47.

V § 67c ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom ...

48.

V § 67c sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri zisťovaní priebehu hraníc sa vykoná meranie lomových bodov zisťovaného priebehu hraníc ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

49.

V § 67d ods. 3 sa vypúšťajú slová „ani na vykonávanie geodetických činností v teréne“. ...

50.

§ 68 a 69 vrátane nadpisov znejú:

„§ 68 Verejnosť katastrálneho operátu (1) Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:

„21a) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 21b) ...

51.

V § 74 ods. 1 písmeno ch) znie:

„ch) overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác ...

52.

Za § 79k sa vkladá § 79l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018 (1) Katastrálne konania ...

53.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré údaje katastra sa zverejňujú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) až l), ktoré znejú:

„j) vydáva preukaz geodeta, k) vedie Centrálny register geodetov, l) overuje osobitnú odbornú ...

Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená m) až u).

2.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Centrálny register geodetov je zoznam osôb, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické ...

3.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Úradné overenie vykonáva v mene okresného úradu zamestnanec vykonávajúci štátnu službu ...

4.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
produkty leteckého diaľkového prieskumu Zeme.“.

5.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, ...

7.

V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

8.

V § 21 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

9.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
poruší povinnosť podľa § 20a ods. 2 alebo ods. 3 alebo podľa § 27b.“.

10.

V § 25 ods. 2 písm. c) sa slová „a l)“ nahrádzajú slovami „až m)“.

11.

V § 25a sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.

12.

Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018 (1) Preukaz oprávňujúci ...

13.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) postup pri vydávaní preukazu geodeta, i) evidovanie údajov o rodinnom dome, bytovom dome a ...

14.

V § 28a sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

15.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 215/1995 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V Sadzobníku správnych poplatkov I. časti Všeobecná správa v Položke 10 sa časť Oslobodenie ...

„4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10g znie:

„10g) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti Všeobecná správa sa vypúšťa Položka 11a.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I tridsiateho druhého a tridsiateho ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore