Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2021 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2021 účinný od 01.07.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2021 s účinnosťou od 01.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 211/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

2.

V § 15 odsek 6 znie:

„(6)
Ak sudca vyhovie sťažnosti v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.“.

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 ...

1.

V § 267 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

2.

V § 267 ods. 4 sa slová „súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a“ nahrádzajú slovami „platobný rozkaz ...

3.

V § 267 odsek 5 znie:

„(5)
Súd doručí odpor žalobcovi do vlastných rúk.“.

4.

Za § 471a sa dopĺňa § 471b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 471b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021 Konanie, v ktorom súd vydal uznesenie ...

Čl. III

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a o zrušení platobného rozkazu“.

2.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa v konaní podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. f) predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore