Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoriích predpisov 210/2003 účinný od 01.05.2004


Platnosť od: 21.06.2003
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD70 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoriích predpisov 210/2003 účinný od 01.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 210/2003 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

V čl. 2 v druhej vete sa vypúšťajú slová „(§ 13 ods. 3)“.

2.

Článok 4 znie:

„Čl. 4 Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej ...

3.

V čl. 9 v prvej vete sa za slovo „Zamestnanci“ vkladajú slová „a zamestnávatelia“.

4.

Článok 10 znie:

„Čl. 10 Zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie; v prípade rozporu ...

5.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú ...

6.

V § 5 ods. 2 úvodná veta znie: „Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorých zamestnávatelia ...

7.

V § 7 ods. 3 sa slová „ktorý je štatutárnym orgánom“ nahrádzajú slovami „ktorý je aj ...

8.

V § 7 ods. 4 sa slová „plnenie svojich úloh“ nahrádzajú slovami „prevažujúci predmet činnosti“. ...

9.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Zástupcovia zamestnancov (1) Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, ...

10.

§ 12 sa vypúšťa.

11.

V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Zamestnávateľ nesmie zisťovať sexuálnu orientáciu zamestnanca.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

12.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ...

13.

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za formu diskriminácie sa považuje aj obťažovanie, ak ide o nežiaduce správanie s úmyslom ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

14.

V § 13 ods. 5 posledná veta znie: „Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych ...

15.

V § 13 ods. 6 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „5“.

16.

V § 13 odsek 7 znie:

„(7) Zamestnanec, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch ...

17.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ...

18.

V § 23 ods. 1 sa slová „príslušný odborový orgán“ nahrádzajú slovami „zástupcov zamestnancov, ...

19.

V § 29 ods. 1 sa slová „príslušný odborový orgán“ nahrádzajú slovami „zástupcov zamestnancov, ...

20.

V § 29 ods. 2 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

21.

V § 36 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „§ 74 ods. 3“, za slovami „§ 103 ods. 4“ ...

22.

V § 39 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.

23.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti ...

24.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa ...

25.

V § 41 ods. 6 písmeno a) znie:

„a)
o tehotenstve,“.

26.

V § 41 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).

27.

V § 41 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o mladistvého“.

28.

V § 41 ods. 9 sa vypúšťajú slová „v sume dvojnásobku mesačnej mzdy, ktorá by jej patrila ...

29.

Doterajší text § 42 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie ...

30.

V § 43 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,“.

31.

V § 45 vrátane nadpisu sa slovo „lehota“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „doba“ v príslušnom ...

32.

V § 47 ods. 4 sa slová „príslušnému odborovému orgánu“ nahrádzajú slovami „zástupcom ...

33.

§ 48 vrátane nadpisu znie:

„§ 48 Pracovný pomer na určitú dobu (1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola ...

34.

V § 49 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

35.

V § 49 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20 ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

36.

V § 49 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o ...

37.

§ 50 znie:

„§ 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom ...

38.

§ 51 sa vypúšťa.

39.

V § 52 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vlastnej svadby a svadby detí,“.

40.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ...

41.

V § 53 ods. 1 v druhej vete sa slovo „lehotu“ nahrádza slovom „dobu“.

42.

V § 53 ods. 1 sa na konci tretej vety pripájajú tieto slová: „ak sa so žiakom nedohodne inak“ ...

43.

V § 55 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „karanténne opatrenie")“. ...

44.

V § 58 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(ďalej len “užívateľský zamestnávateľ„)“. ...

45.

V § 58 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi ...

46.

V § 59 ods. 1 písm. d) sa slovo „lehote“ nahrádza slovom „dobe“.

47.

V § 62 odsek 1 znie:

„(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba ...

48.

V § 63 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) zamestnanec 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 2. prestal ...

49.

V § 63 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie ...

50.

V § 63 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

51.

V § 64 ods. 1 písm. a) sa slová „od povolenia kúpeľného liečenia“ nahrádzajú slovami „od ...

52.

V § 64 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke alebo keď ...

53.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba ...

54.

V § 64 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu ...

55.

V § 68 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec a) bol právoplatne ...

56.

V § 68 ods. 3 prvá veta znie: „Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou ...

57.

V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.“.

58.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer na určitú dobu aj bez uvedenia dôvodu; ...

59.

V § 72 sa slovo „lehota“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „doba“ v príslušnom tvare. ...

60.

V § 73 sa slová „príslušný odborový orgán“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zástupcovia ...

61.

§ 74 vrátane nadpisu znie:

„§ 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru Výpoveď alebo okamžité ...

62.

V § 76 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou ...

63.

V § 76 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

64.

V § 77 sa slová „skúšobnej lehote“ nahrádzajú slovami „skúšobnej dobe“.

65.

V § 78 ods. 1, § 78 ods. 3 písm. c), § 79 ods. 3 písm. b) sa slovo „lehota“ vo všetkých tvaroch ...

66.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný ...

67.

V § 79 ods. 2 sa číslovka „12“ nahrádza slovom „deväť“.

68.

V § 81 písm. a) sa slová „svedomite a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností“ nahrádzajú ...

69.

V § 81 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

70.

V § 83 ods. 1 sa za slovo „zhodná“ vkladajú slová „alebo obdobná“.

71.

V § 84 ods. 1 sa slová „príslušného odborového orgánu“ nahrádzajú slovami „zástupcov ...

72.

Nadpis tretej časti znie:

„PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU“.

73.

V § 85 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. (3) Na účely určenia ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 9.

74.

V § 85 odsek 6 znie:

„(6) Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracovných ...

75.

V § 85 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v ...

76.

V § 85 ods. 8 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1, 5 až 7“.

77.

V § 85 ods. 9 sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „aj keď pracuje pre viacerých ...

78.

V § 86 ods. 1 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

79.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (1) Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky ...

80.

V § 88 ods. 1 sa slová „po dohode s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „po ...

81.

V § 89 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „uplatní“ vkladá slovo „najmä“.

82.

V § 89 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase“.

83.

V § 90 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a prestávka v práci“.

84.

V § 90 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého ...

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 12.

85.

V § 90 ods. 4 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

86.

V § 90 odsek 6 znie:

„(6) Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť ...

87.

V § 90 ods. 8 posledná veta znie: „Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo ...

88.

V § 90 ods. 10 sa slová „po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami ...

89.

V § 90 sa vypúšťa odsek 12.

90.

V § 91 ods. 2 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

91.

V § 92 odsek 2 znie:

„(2) Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v ...

92.

V § 92 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a nepoužil lôžkový vozeň alebo ležadlový vozeň,“. ...

93.

V § 93 odsek 3 znie:

„(3) Ak z prevádzkových dôvodov nemožno rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, môže ...

94.

V § 94 ods. 2 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

95.

V § 94 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

96.

V § 94 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri spracovaní potravinárskych ...

97.

V § 95 sa za slovo „nástupu“ vkladá slovo „pracovnej“.

98.

V § 97 ods. 5 v prvej vete sa vypúšťa slovo „výnimočne,“.

99.

V § 97 odsek 6 znie:

„(6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch ...

100.

V § 97 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.

101.

V § 97 ods. 8 písm. b) sa za slovo „život“ vkladá čiarka a slová „alebo zdravie“ sa nahrádzajú ...

102.

V § 97 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. (10) Zamestnávateľ ...

103.

V § 97 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť ...

104.

V § 98 odsek 4 znie:

„(4) Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ podľa ...

105.

V § 98 ods. 6 v prvej vete sa slová „zástupcom zamestnancov na ochranu práce a s príslušným ...

106.

V § 98 ods. 7 sa slová „príslušný odborový orgán“ nahrádzajú slovami „zástupcov zamestnancov“. ...

107.

V § 98 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný ...

108.

§ 98 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Pracovný čas u zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo ťažkú duševnú ...

109.

V § 100 sa vypúšťa písmeno d).

110.

V § 106 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako e) až g).

111.

§ 108 sa vypúšťa.

112.

V § 109 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom“.

113.

V § 109 odsek 5 znie:

„(5) Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov ustanovených ...

114.

V § 111 ods. 1 sa slová „príslušného odborového orgánu“ nahrádzajú slovami „zástupcov ...

115.

V § 111 ods. 2 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

116.

V § 112 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

117.

§ 115 znie:

„§ 115 Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, ...

118.

Nadpis štvrtej časti znie:

„MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK“.

119.

V § 119 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo so zamestnancom v pracovnej ...

120.

V § 121 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná ...

121.

V § 122 ods. 3 v poslednej vete sa za slová „V kolektívnej zmluve“ vkladajú slová „alebo ...

122.

V § 122 ods. 5 druhá veta znie: „Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok ...

123.

V § 124 ods. 1 druhá veta znie: „Riziko tohto prekročenia na základe žiadosti zamestnávateľa, ...

124.

V § 124 ods. 4 úvodná veta znie: „Mzdové zvýhodnenie možno poskytovať aj pri“.

125.

V § 125 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

126.

V § 125 ods. 4 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.

127.

V § 125 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

128.

V § 126 posledná veta znie: „Rovnako ako pri nepodarkoch sa postupuje pri chybnom vykonávaní montáží, ...

129.

V § 128 v prvej vete sa vypúšťajú slová „s jeho súhlasom alebo na jeho písomnú žiadosť“. ...

130.

V § 130 odsek 1 znie:

„(1) Mzda sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor a vypláca sa zamestnancovi v peniazoch. V ...

131.

V § 130 ods. 3 prvá veta znie: „Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať ...

132.

V § 130 ods. 8 posledná veta znie: „Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti ...

133.

V § 133 ods. 1 sa za slová „zdravia pri práci“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „čas ...

134.

V § 133 ods. 3 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

135.

V § 134 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a používa sa počas celého štvrťroka, ...

136.

V § 134 ods. 10 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „1“.

137.

Nadpis nad § 136 znie:

„Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu“.

138.

§ 136, § 137 a § 138 vrátane nadpisu znejú:

„§ 136 (1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na ...

139.

V § 139 ods. 1 sa za slovo „čas“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „s náhradou mzdy v ...

140.

V § 139 ods. 4 prvá veta znie: „Zamestnancovi, ktorý nastupuje základnú službu, náhradnú službu ...

141.

V § 139 ods. 7 sa slová „1 a 3“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

142.

V § 139 ods. 11 sa slová „6, 7, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „6, 9 a 10“.

143.

Nadpis pod § 140 znie: „Zvyšovanie kvalifikácie“.

144.

V § 140 ods. 1 sa slová „štúdiu popri zamestnaní a ďalšom vzdelávaní, v ktorých“ nahrádzajú ...

145.

V § 140 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

146.

V § 140 odsek 3 znie:

„(3) Pracovné voľno podľa odseku 2 poskytne zamestnávateľ najmenej a) v rozsahu potrebnom na ...

147.

V § 140 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

148.

V § 141 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

149.

V § 141 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 1. pracovné voľno s náhradou ...

150.

V § 141 ods. 2 písm. c) bod 1 sa slová „jeden deň“ nahrádzajú slovami „sedem dní v kalendárnom ...

151.

V § 141 ods. 2 písm. c) bod 2 sa vypúšťa slovo „internátnej“ a slovo „pracovných“.

152.

V § 141 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
vlastná svadba; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na jeden deň,“.

153.

Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 141a Dočasné prerušenie výkonu práce Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného ...

154.

V § 142 ods. 4 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

155.

V § 143 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ...

156.

V § 143 odsek 4 znie:

„(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej ...

157.

V § 144 ods. 7 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

158.

V § 149 ods. 1 prvá veta znie: „U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, ...

159.

V § 149 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a zariadeniach,“. ...

160.

V § 149 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

161.

V § 151 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako ...

162.

V § 152 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladá slovo „najmä“ a za slová „iného ...

163.

V § 152 ods. 5 sa slová „príslušného odborového orgánu“ nahrádzajú slovami „zástupcov ...

164.

V § 153 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

165.

V § 154 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „na štúdiu popri zamestnaní a“ a na konci ...

166.

V § 155 ods. 1 sa vypúšťajú slová „štúdium popri zamestnaní na“.

167.

V § 155 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „ďalšej“.

168.

V § 155 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ...

169.

V § 159 ods. 4 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

170.

V § 161 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

171.

V § 161 ods. 1 sa vypúšťa slovo „ďalej“.

172.

§ 163 znie:

„§ 163 Zamestnávateľ môže výpoveďou s tehotnou ženou a so ženou na materskej dovolenke alebo ...

173.

V § 164 ods. 1 sa za slová „zamestnancov do“ vkladá slovo „pracovných“.

174.

V § 164 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

175.

V § 164 odsek 3 znie:

„(3) Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá ...

176.

V § 166 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci ...

177.

V § 168 ods. 1 v prvej vete sa za slovom „žena“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a v ...

178.

V § 168 ods. 2 sa za slovom „žene“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

179.

V § 169 ods. 1 sa za slovom „žena“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“:

180.

V § 169 odsek 2 znie:

„(2) Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia ...

181.

V § 171 ods. 1 sa slová „s rodičmi“ nahrádzajú slovami „so zákonnými zástupcami“.

182.

V § 172 sa slovo „lehote“ nahrádza slovom „dobe“.

183.

V § 175 odsek 3 znie:

„(3) Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanoví nariadenie ...

184.

V § 191 ods. 4 sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami ...

185.

V § 198 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo stratu na dôchodku“.

186.

V § 198 odsek 2 znie:

„(2) Rozsah zodpovednosti podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného ...

187.

V § 201 odsek 2 znie:

„(2) Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet predmetnej náhrady sa upravuje o výšku priznávaných ...

188.

V § 201 odsek 5 znie:

„(5) Zamestnancovi, ktorý bez vážnych dôvodov odmietne ponúkanú prácu alebo vhodné zamestnanie, ...

189.

V § 210 ods. 1 sa slová „sa musí“ nahrádzajú slovami „je poistený“ a vypúšťa sa slovo ...

190.

§ 211 znie:

„§ 211 (1) U zamestnanca, ktorý je v čase pracovného úrazu alebo zistenia choroby z povolania ...

191.

V § 220 ods. 2 v druhej vete sa za slovami „na ne a späť“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú ...

192.

V § 224 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,“.

193.

V § 224 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté ...

194.

V § 224 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

195.

§ 226a sa vypúšťa.

196.

V § 229 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „zamestnaneckej ...

197.

V § 229 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnanci majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii ...

198.

V § 229 odsek 4 znie:

„(4) Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej ...

199.

§ 229 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva ...

200.

V § 230 ods. 3 prvá veta znie: „Odborový orgán je orgán odborovej organizácie.“.

201.

§ 231 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V družstve, kde súčasťou členstva je aj pracovný vzťah člena k družstvu, kolektívnu ...

202.

§ 233 až 240 vrátane nadpisov znejú:

„§ 233 Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník (1) Zamestnanecká rada je orgán, ktorý ...

203.

V § 243 ods. 1 písm. c) sa slová „a 236" nahrádzajú slovami „a 233".

204.

V § 249 sa slová „(§ 230 a 236)" nahrádzajú slovami „(§ 230 a 233)".

205.

V § 252 ods. 2 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 9" a slová „do 31. marca 2007" ...

206.

V § 252 ods. 3 sa slová „ods. 1, 3, 4, 5 a 8" nahrádzajú slovami „ods. 1, 2 a 4" a slová „do ...

207.

Za § 252 sa vkladá § 252a, ktorý znie:

„§ 252a (1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred ...

208.

V prílohe v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a z nej vyplývajúcich požiadaviek na kvalifikáciu" ...

Čl. II

Zákon č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe ...

V článku III sa vypúšťa druhá veta.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003 s výnimkou článku I siedmeho bodu, ktorý nadobudne ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore