Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.05.2007


Platnosť od: 12.01.2007
Účinnosť od: 15.01.2007
Účinnosť do: 31.05.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD84 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 21/2007 s účinnosťou od 15.01.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky vývozu tovaru dvojakého použitia,1)

b)

podmienky sprostredkovateľskej činnosti týkajúcej sa tovaru dvojakého použitia,

c)

podmienky prepravy tovaru dvojakého použitia v rámci členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej ...

d)

povinnosti vlastníkov a iných užívateľov pri nakladaní s tovarom dvojakého použitia,

e)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti tovarov dvojakého použitia,

f)

podmienky vydania medzinárodného dovozného certifikátu.

§ 2
Tovar dvojakého použitia
(1)

Tovarom dvojakého použitia je tovar podľa osobitného predpisu.2)

(2)

Zoznam tovaru dvojakého použitia (ďalej len „kontrolný zoznam“) ustanovuje osobitný predpis.1)

§ 3
Vývoz a sprostredkovateľské činnosti, ktorých predmetom je tovar dvojakého použitia
(1)

Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, fyzická osoba ...

(2)

Sprostredkovateľskou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť sprostredkovateľa smerujúca ...

§ 4
Povinnosti vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa tovaru dvojakého použitia
(1)

Vývozca je povinný

a)
predložiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) potvrdenie o konečnom ...
b)
dodržiavať podmienky určené vo vývoznom povolení,
c)
predložiť ministerstvu na jeho žiadosť po skončení vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným ...
d)
najmenej počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise4) viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje ...
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie vývozného povolenia,
4.
dátum predaja tovaru dvojakého použitia,
5.
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a konečného užívateľa tovaru dvojakého ...
6.
účel použitia tovaru dvojakého použitia,
7.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, ...
e)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 23 až 28 a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri ...
(2)

Sprostredkovateľ je povinný

a)
viesť evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje podľa odseku 1, najmenej počas troch rokov od konca kalendárneho ...
b)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 24 a 26 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť pri ...
(3)

Vlastník alebo iný užívateľ je povinný pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k tovaru dvojakého ...

(4)

Vývozca, sprostredkovateľ, vlastník a iný užívateľ sú povinní prijať opatrenia na zamedzenie zneužitia, ...

§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia
(1)

Orgánom štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia je ministerstvo.

(2)

Inými orgánmi štátnej správy v oblasti kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia sú:

a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,5) Colný kriminálny úrad6) a colné úrady7) (ďalej len „colný ...
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru“).
(3)

Orgány štátnej správy zodpovedné za kontrolu vývozu tovaru dvojakého použitia podľa odseku 2 pri jej ...

§ 6
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo uskutočňuje opatrenia zverené členskému štátu spoločenstva osobitným predpisom1) a zároveň ...

a)

spolupracuje s Európskou komisiou, Radou Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov spoločenstva,8) ...

b)

spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti ...

c)

vedie evidenciu žiadostí o povolenie na vývoz a sprostredkovateľskú činnosť týkajúcich sa tovaru dvojakého ...

d)

vydáva pre potreby zahraničných osôb medzinárodné dovozné certifikáty,

e)

rozhoduje o udelení, neudelení, zrušení, pozastavení, zmene alebo odvolaní povolenia na vývoz tovaru ...

f)

vedie register vývozcov, ktorí uskutočňujú vývoz tovaru dvojakého použitia na základe všeobecného povolenia ...

g)

vedie evidenciu sprostredkovateľov,

h)

kontroluje v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy podľa § 5 ods. 2 dodržiavanie tohto zákona a ...

i)

ukladá sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

j)

vedie štatistickú evidenciu udelených a odňatých licencií na vývoz tovaru dvojakého použitia, ako aj ...

§ 7
Spolupráca ministerstva s inými orgánmi štátnej správy
(1)

Iné orgány štátnej správy podľa § 5 ods. 2 pri výkone činností podľa osobitných predpisov9) na požiadanie ...

(2)

Iné orgány štátnej správy poskytujú vyjadrenia podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti ...

(3)

Ak lehota na poskytnutie vyjadrenia podľa odseku 2 nie je postačujúca, iný orgán štátnej správy o tom ...

(4)

Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy v prípadoch udelenia alebo odňatia povolenia majú pre ministerstvo ...

(5)

Iné orgány štátnej správy na požiadanie ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti ...

(6)

Ak sa iné orgány štátnej správy v lehote podľa odseku 5 nevyjadria, predpokladá sa, že s udelením vývozného ...

(7)

Ustanovenia odsekov 5 a 6 okrem predĺženia päťdňovej lehoty sa primerane použijú aj pri uplatňovaní ...

§ 8
Druhy povolení
(1)

Vyviezť tovar dvojakého použitia a vykonať sprostredkovateľskú činnosť možno len na základe, v rozsahu ...

(2)

Povolenie ministerstva na vývoz tovaru dvojakého použitia sa vyžaduje, ak

a)
tak ustanovuje osobitný predpis,13)
b)
vývozca tovaru dvojakého použitia neuvedeného v prílohe I osobitného predpisu1) má dôvodné podozrenie,14) ...
c)
je tak ustanovené z dôvodov bezpečnosti štátu alebo z dôvodov ochrany ľudských práv, ak ide o tovar, ...
d)
ide o technickú pomoc podľa § 21.
(3)

Povolenie ministerstva na vývoz tovaru dvojakého použitia sa okrem odseku 2 vyžaduje, ak tak rozhodne ...

(4)

Povolenie ministerstva sa vyžaduje aj na prepravu tovaru dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky ...

(5)

Ministerstvo si na účely ustanovenia tovaru podľa odseku 2 písm. c) vyžiada podklady od iných orgánov ...

§ 9
Individuálne vývozné povolenie
(1)

Individuálne vývozné povolenie (ďalej len „individuálne povolenie“) je písomné rozhodnutie ministerstva ...

(2)

Písomnú žiadosť o udelenie individuálneho povolenia predkladá vývozca ministerstvu na základe návrhu ...

(3)

Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz tovaru dvojakého použitia aj v prípade

a)
vývozu tovaru podľa § 8 ods. 2 písm. b), c),
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 21,
c)
ak tak ustanovuje osobitný predpis,19)
d)
vývozu prostredníctvom elektronického média, faxu alebo telefónu.
(4)

Na povoľovacie konanie podľa odseku 3 sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 12 primerane.

(5)

Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia musí obsahovať

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
e)
názov tovaru dvojakého použitia podľa príslušných dokladov, jeho číselné označenie podľa kontrolného ...
f)
názov krajiny, do ktorej sa má tovar dvojakého použitia vyviezť,
g)
názov a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa tovaru dvojakého ...
h)
návrh na dobu platnosti individuálneho povolenia.
(6)

Žiadosť o individuálne povolenie je potrebné doložiť

a)
návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve21) o kúpe tovaru dvojakého použitia alebo už uzavretou ...
b)
potvrdením o konečnom použití tovaru dvojakého použitia vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, ...
c)
povolením úradu jadrového dozoru v prípade vývozu jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, ...
d)
stanoviskom ministerstva zdravotníctva v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ...
e)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(7)

Vzor žiadosti o udelenie individuálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 10
Udelenie individuálneho povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote do 90 dní od predloženia kompletnej ...

(2)

Povolenie obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia, jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho množstvo a hodnotu, ...
e)
meno a adresu, prípadne obchodné meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a meno a sídlo ...
f)
dobu platnosti individuálneho povolenia,
g)
ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ...
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)

V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho ...

(4)

Ministerstvo individuálne povolenie neudelí, ak

a)
vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy alebo medzinárodné ...
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky,
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.23)
§ 11
Oznámenie o vykonaní vývozu
(1)

Vývozca v lehote do 15 dní po skončení vývozu oznámi ministerstvu objem vykonaného vývozu a zároveň ...

(2)

Ak vývozca nevyužije individuálne vývozné povolenie, udelené povolenie bezodkladne vráti ministerstvu ...

§ 12
Odňatie individuálneho povolenia

Ministerstvo udelené povolenie odníme, ak

a)

bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,

b)

je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky, ...

c)

neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.

§ 13
Globálne vývozné povolenie
(1)

Globálne vývozné povolenie (ďalej len „globálne povolenie“) je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce ...

(2)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti vývozcu udeliť globálne povolenie v prípade predpokladaných ...

(3)

Žiadosť o udelenie globálneho povolenia musí obsahovať

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia a jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho predpokladané ...
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, do ktorých sa má tovar dvojakého použitia vyviezť,
f)
účel použitia tovaru dvojakého použitia,
g)
obchodné meno a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa, ...
h)
návrh na dobu platnosti globálneho povolenia.
(4)

Žiadosť o globálne povolenie je potrebné doložiť

a)
zoznamom zahraničných obchodných partnerov,
b)
uzatvorenou zmluvou alebo návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi vývozcom a jeho zahraničnými zmluvnými ...
c)
povolením úradu jadrového dozoru pri vývoze jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení ...
d)
stanoviskom ministerstva zdravotníctva v prípade vývozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ...
e)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(5)

Vzor žiadosti o udelenie globálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 14
Udelenie globálneho povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení globálneho povolenia na vývoz tovaru dvojakého použitia v lehote do ...

(2)

Globálne povolenie na vývoz tovaru dvojakého použitia obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky ...
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo a miesto trvalého pobytu alebo prechodného ...
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
d)
názov tovaru dvojakého použitia a jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, celkové množstvo ...
e)
názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, do ktorých môže vývozca vyvážať tovar dvojakého použitia, ...
f)
dobu platnosti globálneho povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii jednotlivých vývozov ...
g)
ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť tovar dvojakého použitia, vrátane podmienok vývozu ...
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)

V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného globálneho povolenia. ...

§ 15
Odňatie globálneho povolenia

Vydané globálne povolenie ministerstvo odníme za podmienok podľa § 12.

§ 16
Všeobecné vývozné povolenie
(1)

Všeobecné vývozné povolenie (ďalej len „všeobecné povolenie“) umožňuje vopred neurčenému vývozcovi za ...

(2)

Všeobecným povolením je

a)
všeobecné vývozné povolenie spoločenstva,12)
b)
všeobecné vývozné povolenie Slovenskej republiky.
(3)

Všeobecné povolenie podľa odseku 2 písm. b) umožňuje vývoz určeného tovaru dvojakého použitia do určených ...

§ 17
Využívanie všeobecného povolenia
(1)

Vývozca, ktorý má v úmysle vyvážať tovar dvojakého použitia na základe niektorého zo všeobecných povolení ...

a)
číslo všeobecného povolenia,
b)
obchodné meno alebo názov, sídlo a miesto podnikania, identifikačné číslo a u fyzickej osoby meno, adresu ...
(2)

Žiadosť o registráciu je potrebné doložiť u právnickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou ...

(3)

Ministerstvo zapíše žiadateľa do registra do jedného mesiaca odo dňa predloženia kompletnej žiadosti. ...

(4)

Vývozca je povinný oznámiť ministerstvu akékoľvek zmeny údajov zapísaných v registri a skončenie vývozu ...

(5)

Ak sa uskutoční vývoz na základe všeobecného povolenia, vývozca nepredkladá colnému úradu individuálne ...

(6)

Ministerstvo môže vymazať z registra vývozcu uskutočňujúceho vývoz na základe všeobecného povolenia, ...

a)
porušil povinnosti podľa odseku 4,
b)
svojou činnosťou poškodil zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky. ...
(7)

Oznámenie o výmaze z registra zašle vývozcovi uskutočňujúcemu vývoz na základe všeobecného povolenia ...

(8)

Vývozca je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie ministerstva údaje o vývozoch uskutočnených na ...

(9)

Vývozca, ktorý počas dvoch rokov nevyviezol tovar dvojakého použitia na základe všeobecného povolenia, ...

§ 18
Sprostredkovateľské povolenie
(1)

Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania ...

(2)

Žiadateľ o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
návrh na dobu platnosti sprostredkovateľského povolenia.
(3)

Žiadosť o udelenie sprostredkovateľského povolenia je potrebné doložiť

a)
výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
vyhlásením o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej činnosti, prípadne vyhlásením o tom, že žiadateľ ...
c)
vyhlásením o tom, v akej tovarovej štruktúre tovaru dvojakého použitia má žiadateľ v úmysle sprostredkovateľskú ...
(4)

Vzor žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 19
Udelenie a odňatie sprostredkovateľského povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení sprostredkovateľského povolenia v lehote podľa § 10 ods. 1.

(2)

Rozhodnutie o udelení sprostredkovateľského povolenia obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
tovarovú štruktúru sprostredkovaného tovaru dvojakého použitia podľa názvu a číselného označenia,
c)
aj ďalšie náležitosti podľa § 10 ods. 2 písm. d) až g).
(3)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak by jeho udelenie mohlo ohroziť ciele alebo záujmy ...

(4)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie odníme, ak

a)
sprostredkovateľ svojou činnosťou poškodí zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej ...
b)
sprostredkovateľské povolenie bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v sprostredkovateľskom povolení.
§ 20
Medzinárodný dovozný certifikát
(1)

Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom tovaru dvojakého použitia do Slovenskej republiky medzinárodný ...

(2)

Žiadosť o dovozný certifikát musí obsahovať

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
identifikačné číslo dovozcu, u fyzickej osoby rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
c)
meno, sídlo a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,20)
e)
názov tovaru dvojakého použitia, jeho číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jeho množstvo, hodnotu, ...
f)
názov krajiny, z ktorej sa má tovar dvojakého použitia doviezť,
g)
názov a sídlo, prípadne adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu konečného užívateľa tovaru dvojakého ...
h)
konečné použitie tovaru dvojakého použitia.
(3)

Žiadosť o dovozný certifikát treba doložiť

a)
uzavretou zmluvou o budúcej zmluve21) o kúpe tovaru dvojakého použitia alebo už uzavretou zmluvou medzi ...
b)
povolením úradu jadrového dozoru v prípade dovozu jadrových materiálov alebo vyhlásením potvrdeným úradom ...
c)
stanoviskom ministerstva zdravotníctva v prípade dovozu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ...
d)
na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie daného prípadu.
(4)

Ministerstvo dovozný certifikát nevydá, ak

a)
dovozca porušil v období posledných piatich rokov právne predpisy týkajúce sa kontroly vývozu tovaru ...
b)
konečné použitie uvedené v žiadosti nezaručuje, že tovar dvojakého použitia nebude použitý v spojení ...
c)
nie sú splnené predpoklady ustanovené osobitným predpisom,26)
d)
je to odôvodnené bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
(5)

Dovozca, ktorému bol vydaný dovozný certifikát, je povinný

a)
najmenej počas troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom dovoz tovaru dvojakého použitia uskutočnil, ...
1.
názov a číselné označenie tovaru podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu tovaru,
3.
označenie dovozného certifikátu,
4.
umiestnenie tovaru dvojakého použitia,
5.
účel použitia tovaru dvojakého použitia a
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, ...
b)
pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k tovaru dvojakého použitia písomne upozorniť ďalšieho ...
c)
umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 23 až 28 a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri ...
(6)

Ak dovozca dovozný certifikát do skončenia jeho platnosti nevyužije, vráti ho ministerstvu s uvedením ...

(7)

Vzor žiadosti o vydanie medzinárodného dovozného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 21
Poskytovanie technickej pomoci
(1)

Technická pomoc na účely tohto zákona je akákoľvek technická podpora poskytnutá mimo spoločenstva, týkajúca ...

(2)

Poskytovanie technickej pomoci sa na účely tohto zákona považuje za vývoz.

(3)

Poskytovať technickú pomoc môže fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej ...

(4)

Na poskytovanie technickej pomoci mimo spoločenstva sa vyžaduje povolenie podľa § 9, ak je technická ...

a)
je určená na použitie v spojitosti s vývojom, výrobou, manipuláciou, prevádzkou, údržbou, so skladovaním, ...
b)
sa týka vojenských konečných užívateľov, ktorí používajú technickú pomoc na iné účely, ako sú uvedené ...
(5)

Povolenie podľa § 9 sa nevyžaduje na technickú pomoc poskytovanú

a)
v krajine uvedenej v osobitnom predpise,28)
b)
formou odovzdávania informácií, ktoré sú vo verejnej sfére pôsobnosti alebo predstavuje základný vedecký ...
c)
v ústnej forme a nevzťahujúcu sa na tovar dvojakého použitia podliehajúci kontrole jedným alebo viacerými ...
§ 22
Preprava tovaru dvojakého použitia v rámci spoločenstva
(1)

V rámci spoločenstva sa vyžaduje povolenie ministerstva na prepravu tovaru dvojakého použitia uvedeného ...

(2)

Povolenie ministerstva na prepravu tovaru dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky do iného ...

a)
osoba prepravujúca tovar vie, že konečné miesto určenia daného tovaru sa nachádza mimo spoločenstva,
b)
sa na vývoz tohto tovaru do takého konečného miesta určenia vyžaduje povolenie v súlade s § 8 a takýto ...
c)
sa na tovare v členskom štáte, do ktorého má byť prepravený, nebude vykonávať žiadne spracovanie, tak ...
(3)

Zoznam iného tovaru dvojakého použitia podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(4)

Osoba prepravujúca tovar dvojakého použitia, ktorý je uvedený v kategórii 5 časti 2 prílohe I osobitného ...

(5)

Osoba prepravujúca tovar dvojakého použitia z územia Slovenskej republiky na územie iného členského ...

(6)

Ak osoba uvedená v odseku 4 povolenie na prepravu do skončenia jeho platnosti nevyužije, vráti ho bez ...

(7)

Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9 až 12.

§ 23
Kontrola

Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu1) a tohto zákona vykonáva ministerstvo a iné orgány štátnej ...

§ 24
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1)

Ministerstvo vykonáva kontrolu podľa § 23 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických ...

(2)

Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ, sprostredkovateľ a ďalšie osoby, ktoré sa na vývoze, ...

a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, dopravných a prepravných zariadení alebo iných priestorov, v ktorých je, ...
c)
umožniť prehliadku podľa písmena b) vykonávanú v spolupráci s príslušnými orgánmi dotknutej krajiny ...
(3)

Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu,33) dostať rovnopis protokolu o výsledku ...

§ 25
Predbežná kontrola
(1)

Na požiadanie ministerstva iný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 2 vykoná predbežnú kontrolu zameranú ...

(2)

Iný orgán štátnej správy môže pred poskytnutím potrebných vyjadrení podľa § 7 ministerstvu vykonať predbežnú ...

(3)

Iný orgán štátnej správy vykoná predbežnú kontrolu aj v prípade, ak o to požiada príslušný orgán krajiny ...

(4)

Iný orgán štátnej správy vykonávajúci predbežnú kontrolu podľa odsekov 1 a 3 oznámi výsledky kontroly ...

(5)

Ak ministerstvo koná na základe požiadania príslušného orgánu krajiny dodávateľa podľa odseku 3, výsledky ...

§ 26
Priebežná kontrola
(1)

Colný orgán, Slovenská informačná služba, ministerstvo zdravotníctva a úrad jadrového dozoru vykonávajú ...

a)
plnenia povinností ustanovených v § 4 a povinností ustanovených v § 20 ods. 5,
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 21,
c)
vyvážaného tovaru, ktorý nie je uvedený v kontrolnom zozname, ak získajú informácie, že sa tento tovar ...
d)
ak o to požiada ministerstvo alebo príslušný orgán krajiny dodávateľa prostredníctvom ministerstva.

Výsledky priebežnej kontroly oznámia ministerstvu v lehote podľa § 25 ods. 4.

(2)

Colný kriminálny úrad a Slovenská informačná služba sú oprávnení za podmienok ustanovených osobitnými ...

§ 27
(1)

Orgány štátnej správy pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly podľa § 25 a 26 a ministerstvo ...

(2)

Na vykonaní predbežnej a priebežnej kontroly sa môže zúčastniť príslušný orgán krajiny dodávateľa, ak ...

(3)

Colný úrad pri výkone kontroly tovaru dvojakého použitia môže tranzit36) takého tovaru obmedziť, zastaviť ...

§ 28

Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezeného ...

§ 29
Poskytovanie informácií
(1)

Ministerstvo poskytne informácie získané pri výkone kontroly medzinárodným organizáciám, ktorých je ...

(2)

Ministerstvo na požiadanie poskytne informácie zistené pri výkone kontroly štátnym orgánom na účely ...

§ 30
Súčinnosť tretích osôb

Právnické osoby, ktoré vedú evidenciu majetku osôb ustanovených v § 24 ods. 2, sú povinné na požiadanie ...

Sankcie
§ 31
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá zavinene bez povolenia, ak osobitný predpis1) alebo tento ...

a)
premiestni tovar dvojakého použitia zo štátneho územia Slovenskej republiky,
b)
vyvezie tovar dvojakého použitia z colného územia spoločenstva alebo
c)
poskytne technickú pomoc.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) uloží ministerstvo pokutu do 100 000 Sk.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) uloží colný úrad pokutu do 100 000 Sk.

(4)

Na priestupky podľa tohto zákona a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38) ...

(5)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí colného deliktu, ak vyvezie tovar dvojakého ...

(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
premiestni tovar dvojakého použitia zo štátneho územia Slovenskej republiky,
b)
poskytne technickú pomoc podľa § 21 bez povolenia napriek tomu, že osobitný predpis1) alebo tento zákon ...
(7)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu aj v prípade, ak ako vývozca, ...

(8)

Colný úrad39) uloží za colný delikt podľa odseku 5

a)
pokutu do 20 000 000 Sk alebo do trojnásobku hodnoty tovaru dvojakého použitia, ak je hodnota tovaru ...
b)
prepadnutie tovaru dvojakého použitia.
(9)

Ministerstvo uloží za správny delikt podľa odsekov 6 a 7 pokutu do 10 000 000 Sk alebo do trojnásobku ...

(10)

Sankcie podľa odseku 8 môže colný úrad uložiť aj v súbehu.

(11)

Colný úrad a ministerstvo pri ukladaní sankcií podľa odsekov 8 a 9 prihliada na závažnosť deliktu, spôsob ...

§ 32
(1)

Sankcie podľa § 31 ods. 8 uloží colný úrad rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení sankcií a pri výkone ...

(2)

Sankciu podľa § 31 ods. 8 môže colný úrad uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní colného deliktu ...

(3)

Sankciu podľa § 31 ods. 9 môže ministerstvo uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho ...

(4)

Pokuta uložená podľa § 31 ods. 8 a 9 je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

(5)

Výnosy z pokút uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia
§ 33
(1)

Povolenia podľa tohto zákona sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv ani exekučnému ...

(2)

Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitného ...

(3)

Informácie poskytované podľa tohto zákona zahraničným subjektom sa neposkytnú, ak sa týkajú obrany alebo ...

§ 34

Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje ...

§ 35
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva o odňatí individuálneho povolenia podľa § 12, o odňatí globálneho ...

§ 36
Prechodné ustanovenie
(1)

Povolenia na vývoz tovaru dvojakého použitia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia ...

(2)

Povoľovacie konanie začaté pred 15. januárom 2007 sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 37
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

1.

zákon č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich ...

2.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2004, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 196 písm. j) sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

Čl. III

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

1.

V § 2 písm. h) sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

2.

V § 3 ods. 3 písm. k) sa za slovom „tranzit“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ...

4.

V § 6 ods. 1 sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

5.

V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo obchodu medzi členskými ...

6.

Nadpis pod § 19 znie: „Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej ...

7.

§ 19 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:

„(1) Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ ...

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

8.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „dovážať“ vkladajú slová „alebo obchodovať medzi členskými štátmi“.

9.

Vypúšťa sa odkaz 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 2.

10.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

11.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „dovoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

12.

V § 19 ods. 4 sa za slovo „vývoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

13.

V § 19 ods. 5 sa za slovo „vyvážať“ vkladá čiarka a slová „obchodovať medzi členskými štátmi“.

14.

V § 19 ods. 6 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

15.

V nadpise pod § 20 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

16.

V § 20 ods. 1 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

17.

V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

18.

V § 21 ods. 2 sa za slovo „vývoze“ vkladá čiarka a slová „obchode medzi členskými štátmi“.

19.

V § 21 ods. 3 písm. g) sa za slovo „látka“ vkladajú slová „alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členskými ...

20.

V § 21 ods. 3 písm. i) sa za slovo „dovozu“ vkladá čiarka a slová „obchodu medzi členskými štátmi“.

21.

§ 30 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

22.

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva ...

23.

V § 31 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii“.

24.

§ 33 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

25.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva ...

26.

V § 34 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii,“.

27.

V § 35 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „a dovoz“.

28.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgány štatistiky a“.

29.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a ...

30.

V § 42 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obchode medzi členskými štátmi s nimi“. ...

31.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007 Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 ...

Čl. IV

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písmeno h) znie:

„h) nakladaním 1. s jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, ...

2.

V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Každý, kto dováža špeciálne materiály a zariadenia, je ...

3.

V § 5 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „dovoz alebo“.

4.

Nadpis pod § 14 znie: „Dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení“. ...

5.

V § 14 sa v prvej vete za čiarku vkladá slovo „vývoz“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „dovozu a“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 9 ods. 4 písm. c), § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 26/2002 ...

7.

V prílohe č. 2 časti B v nadpise sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

8.

V prílohe č. 2 časti B písmeno b) znie:

„b) druh a množstvo jadrových materiálov, ktoré majú byť dovezené alebo vyvezené, druh a množstvo špeciálnych ...

9.

V prílohe č. 2 časti B písm. c) sa za slová „z ktorého majú byť“ vkladajú slová „jadrové materiály“.

10.

V prílohe č. 2 časti B písm. g) sa vypúšťajú slová „špeciálnych materiálov a zariadení“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov ...
 • 2)  Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992), ...
 • 4)  Čl. 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 5)  § 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 11 zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 7)  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 8)  Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 10)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 11)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 12)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 13)  Čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 14)  Čl. 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 15)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 16)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 17)  Čl. 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 18)  Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 19)  Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 20)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ...
 • 21)  § 50a Občianskeho zákonníka,§ 289 až 292 Obchodného zákonníka.
 • 22)  § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 23)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o ...
 • 24)  Čl. 10 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 25)  § 3 ods. 11 a § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 26)  Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z.
 • 27)  Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 28)  Časť 3 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 29)  Príloha č. IV nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 30)  Čl. 21 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.
 • 31)  Článok 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 33)  § 13 zákona č. 10/1996 Z. z.
 • 34)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon ...
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 36)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992.
 • 37)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 38)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 199/2004 Z. z.
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 41)  Zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore