Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 30.06.2021 do 09.11.2021

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 30.06.2021
Účinnosť do: 09.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 30.06.2021 do 09.11.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2021 s účinnosťou od 30.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4a ods. 2 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.

3.

V § 7 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „obchodníkov s cennými papiermi, ...

7.

V § 8 písmeno c) znie:

„c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22, 23 a 24aaa znejú:

„22) § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 23) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve ...

8.

V § 8 písmeno u) znie:

„u) kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d) Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

10.

§ 8 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:

„47b) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 54 ods. 7 prvej vete sa slová „zákona50aaa) a“ nahrádzajú slovami „zákona,50aaa)“ a na konci sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50aab znie:

„50aab) Napríklad čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.

15.

V § 54 odseky 11 až 15 znejú:

„(11) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 50ab a 50b sa vypúšťajú.

16.

V § 54 sa vypúšťa odsek 16.

17.

Za § 54a sa vkladajú § 54b až 54e, ktoré znejú:

„§ 54b (1) Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50ca až 50cu znejú:

„50ca) Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 50cb) Nariadenie (EÚ) 2019/2033 v platnom ...

18.

V § 55 ods. 2 písm. a) sa slová „splatené základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“.

19.

V § 55 ods. 2 písm. b) sa za slovo „pôvod“ vkladá slovo „splateného“.

20.

V § 55 ods. 2 písm. i) sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová ...

21.

V § 55 ods. 10 poslednej vete sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a ...

22.

V § 56 ods. 2 písm. m) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 14 a“.

23.

V § 56 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak sa zahraničný obchodník s cennými papiermi priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jeho ...

24.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke ...

25.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné ...

26.

V § 67 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

27.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) § 66b Obchodného zákonníka.“.

29.

V § 70 odsek 8 znie:

„(8) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal ...

30.

V § 71 ods. 2 sa za slová „zodpovedajú za“ vkladajú slová „stratégie a politiky v oblasti riadenia rizík ...

31.

V § 71 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel ktorého ...

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ab znie:

„56ab) Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

33.

V § 71 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 144 ods. 1 písm. u)“.

34.

§ 71b znie:

„§ 71b (1) Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,24d) obchodník s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56acaa znie:

„56acaa) Čl. 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

35.

Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71c Riadenie rizík (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56acab znie:

„56acab) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

36.

V § 71d ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite ...

37.

V § 71d odsek 4 znie:

„(4) Požiadavky podľa odsekov 1 až 3 musia byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík ...

38.

§ 71da a 71db vrátane nadpisov znejú:

„§ 71da Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56ad a 56ae znejú:

„56ad) Tretia a piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 56ae) Čl. 52 alebo 63 nariadenia ...

39.

§ 71dc sa vypúšťa.

40.

§ 71dd vrátane nadpisu znie:

„§ 71dd Výbor pre odmeňovanie (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie ...

41.

V § 71de ods. 1 prvej vete sa za slová „1 000 000 eur“ vkladajú slová „v príjmovej skupine 1 000 000 ...

42.

V § 71de sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi o informácie o celkovej výške ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56af znie:

„56af) Čl. 51 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

44.

V § 71de ods. 3 sa slová „zamestnancov a zamestnankýň“ nahrádzajú slovami „mužov a žien.“.

45.

V § 71de ods. 4 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.

46.

V § 71dl ods. 1 sa slová „ods. 29 a 30“ nahrádzajú slovami „ods. 30 a 31“ a slová „základného imania“ ...

47.

V § 71dl ods. 2 a 3 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.

48.

V § 71n ods. 10 sa za slová „vytváranie finančných nástrojov“ vkladajú slová „a ich distribúcie“.

49.

V § 71n ods. 11 sa nad slovo „pravidiel“ umiestňuje odkaz 57d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57d znie:

„57d) Čl. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:

„58c) Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...

54.

V § 73f ods. 1 sa za slovo „stratu“ vkladá čiarka a slová „jeho odolnosť voči riziku“, slová „so zreteľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha znie:

„58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.

55.

§ 73f sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia, ktoré zahŕňajú ...

56.

V § 73g ods. 1 sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 22“.

57.

V § 73h ods. 1 písm. a) piaty bod a šiesty bod znejú:

„5. štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť ...

58.

V § 73h ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.

59.

V § 73h ods. 1 písm. c) sa slovo „vhodnosť“ nahrádza slovom „primeranosť“.

62.

§ 74 znie:

„§ 74 Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58hh, 58hi a 58j sa vypúšťajú.

63.

§ 74b a 74c znejú:

„§ 74b (1) Rozsah a spôsob zverejňovania informácií obchodníkom s cennými papiermi ustanovuje osobitný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58ja, 58jaa a 58jb znejú:

„58ja) Čl. 46 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 58jaa) Čl. 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jcaa sa vypúšťa.

64.

§ 74d sa vypúšťa.

65.

§ 74e vrátane nadpisu znie:

„§ 74e Dodatočná požiadavka na vlastné zdroje (1) Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jc, 58jca a 58jcb znejú:

„58jc) Tretia alebo štvrtá časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 58jca) Tretia a štvrtá časť ...

66.

Za § 74e sa vkladajú § 74f a 74g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 74f (1) Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jd až 58jeb znejú:

„58jd) Tretia časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 58je) Čl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 ...

67.

V § 75 ods. 1 sa za slová „vedľajších službách“ vkladá čiarka a slová „systémoch a postupoch podľa tohto ...

68.

V § 76 ods. 8 sa slová „f) až k)“ nahrádzajú slovami „e) až j)“.

69.

V § 77 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

70.

V § 77 odsek 3 znie:

„(3) Informácie podľa odseku 2 písm. e) až j) sa členia podľa členského štátu a nečlenského štátu, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60aaa znie:

„60aaa) Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

73.

V § 84 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo 14“.

74.

V § 85 ods. 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

75.

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:

„94) § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. ...

76.

V § 135 ods. 1 druhej vete sa za slová „zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou“ vkladá čiarka ...

77.

V § 135 odseky 7 až 16 znejú:

„(7) Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu subjektov, ktoré sú súčasťou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110f až 110g znejú:

„110f) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení. Nariadenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110j sa vypúšťa.

78.

§ 135 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle a) všeobecne záväzné právne predpisy, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110i znie:

„110i) Čl. 15 nariadenia (EÚ) 1093/2010 v platnom znení.“.

79.

§ 135a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o a) postupe ...

80.

§ 135d znie:

„§ 135d (1) Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu iných členských štátov na účely tohto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110laa znie:

„110laa) Čl. 23 ods. 1 prvý pododsek písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.

81.

§ 138 až 142 znejú:

„§ 138 (1) Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad na základe konsolidovanej situácie podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110lb až 110ln znejú:

„110lb) Čl. 4 ods. 1 bod 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení. 110lc) Čl. 4 ods. 1 bod 56 nariadenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 109a až 109f sa vypúšťajú.

82.

V § 143b písm. b) prvom bode sa nad slová „finančná inštitúcia“ umiestňuje odkaz 60aaa a vypúšťajú sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110a sa vypúšťa.

83.

V § 143e ods. 13 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „alebo osobitného predpisu110bb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110bb znie:

„110bb) § 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

84.

V § 143i ods. 5 sa slová „§ 138 ods. 4“ nahrádzajú slovami „osobitný predpis110daa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110daa znie:

„110daa) § 44 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

85.

V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „činností obchodníka s cennými papiermi“ vkladajú slová „alebo, ...

86.

V § 144 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predložiť ...

87.

V § 144 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 74e alebo ...

88.

V § 144 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

89.

V § 144 ods. 1 písm. p) a q) sa vypúšťajú slová „ods. 4 a 5“.

90.

V § 144 ods. 1 písmeno ac) znie:

„ac) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy tvorby rezerv alebo zaobchádzania ...

91.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ae) až ag), ktoré znejú:

„ae) obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov akcionárom obchodníka s cennými ...

92.

V § 144 ods. 3 prvej vete sa za slová „poskytovateľa služieb vykazovania údajov“ vkladajú slová „podľa ...

93.

V § 144 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 138 ods. 3“ a za slová „§ 143c ods. 1 písm. b) až e)“ sa ...

94.

V § 144 ods. 14 sa slová „až 33“ nahrádzajú slovami „až 34“.

95.

V § 144 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:

„(29) Informácie o uložených opatreniach na nápravu a pokutách podľa odseku 27 za nedodržanie prudenciálnych ...

Doterajšie odseky 29 až 35 sa označujú ako odseky 30 až 36.

96.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 37 a 38, ktoré znejú:

„(37) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) informáciu ...

97.

V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 140 ods. 1 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 138 až 142“.

99.

V § 147 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

100.

V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

101.

V § 156 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

102.

V § 156 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „pokuty“ umiestňuje odkaz 121a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:

„121a) § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

103.

V § 156 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) obchodník s cennými papiermi závažne a systematicky porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 121ab znie:

„121ab) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.

105.

V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi je povinný prihliadať na ...

106.

V § 158 sa vypúšťa odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123 sa vypúšťa.

107.

Za § 173ze sa vkladá § 173zf, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173zf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021 (1) Povolenia udelené Národnou bankou ...

108.

V prílohe pätnástom bode sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.

109.

Príloha sa dopĺňa dvadsiatym piatym bodom až dvadsiatym siedmym bodom, ktoré znejú:

„25. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1ab sa vypúšťajú slová „a investičné spoločnosti“.

2.

V § 2 ods. 2 sa úvodná veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Banka môže prijímať vklady a poskytovať úvery ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1ac a 1ad znejú:

„1ac) Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 1ad) § 6 ods. 1 písm. ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Banka, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu1ac) a má bankové povolenie len na poskytovanie ...

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Bez bankového povolenia nemôže nikto, kto spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) poskytovať ...

5.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:

„§ 7b (1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1ac) a ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aad znie:

„24aad) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

§ 20c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely tohto paragrafu a § 122yd ods. 2 sa za inštitúciu považuje aj obchodník s cennými papiermi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24j znie:

„24j) Čl. 4 ods. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

7.

V § 33e ods. 3 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na ...

8.

V § 33g ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „a“ vkladajú slová „primeranosť miery proticyklického kapitálového ...

9.

V § 50 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „ustanovení“ vkladajú slová „§ 2 ods. 16 druhej vety,“.

10.

V § 50 ods. 8 sa slová „2 alebo 7“ nahrádzajú slovami „2, 7 alebo odseku 23“.

11.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7b ods. 1 a nepožiadal ...

12.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slovo „uvádzacej“ nahrádza slovom „prvej“.

13.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) investičná banka využíva svoje bankové povolenie výlučne na vykonávanie činností podľa osobitného ...

14.

V § 114b ods. 3 sa vypúšťajú slová „a investičné spoločnosti“.

15.

V prílohe siedmom bode sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.

16.

V prílohe sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Doterajšie body 9 až 11 sa označujú ako body 10 až 12.

Čl. IV

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. h) sa za slová „(ďalej len „zahraničný orgán dohľadu“),“ vkladajú slová „s Európskou ...

3.

V § 1 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky dvakrát ročne správy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

4.

V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu a ročné ...

5.

V prílohe sa vypúšťajú body 1, 2, 4, 6, 7, 10 a 12.

Doterajšie body 3, 5, 8, 9, 11 a 13 až 18 sa označujú ako body 1 až 11.

6.

Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade ...

Čl. V

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „so základným imaním“ nahrádzajú slovami „s počiatočným kapitálom“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade ...

Čl. VI

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 ...

1.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni, ...

3.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni, ...

5.

V § 16 ods. 6 druhej vete sa slová „Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ...

6.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu ...

8.

§ 21 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak má Národná banka Slovenska vážne a odôvodnené obavy, že poisťovňa z iného členského štátu pri ...

9.

V § 70 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Poisťovňa“ vkladá čiarka a slová „poisťovňa ...

10.

V § 72 ods. 3 písm. d) sa slová „daňového konania,35) ak je účastníkom konania“ nahrádzajú slovami „správy ...

11.

V § 73 ods. 1 sa slová „z hľadiska personálneho a organizačného“ nahrádzajú slovami „z organizačného ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 28 ods. 12 písm. a) až d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 77 ods. 1 písm. e) sa slová „osobitnými predpismi“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom18)“.

14.

V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) prevod poistného kmeňa alebo jeho časti alebo na prevod zaistného kmeňa alebo jeho časti.“. ...

15.

V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) odseku 1 písm. v) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) až l), § 9 ods. 2 písm. i) až k) ...

16.

V § 77 odsek 3 znie:

„(3) Ak súčasťou predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) a c) je aj prevod poistného kmeňa ...

17.

V § 77 ods. 7 prvej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.

18.

V § 77 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) odseku 1 písm. v) podáva odovzdávajúca poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná ...

19.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Osoba alebo osoby konajúce v zhode,45) ktoré nadobudli kvalifikovanú účasť alebo zvýšili kvalifikovanú ...

20.

V § 79 ods. 26 písm. b) sa vypúšťa slovo „členských“.

21.

V § 79 sa odsek 26 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní,35) ak o to orgán štátnej ...

22.

V § 97 ods. 1 piata veta znie:

„Orgán dohľadu nad skupinou bez zbytočného odkladu informuje o prijatí žiadosti príslušné orgány dohľadu ...

23.

§ 143 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska informuje v súlade s osobitným predpisom70a) Európsky orgán dohľadu o všetkých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) Čl. 35 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“ .“.

24.

V § 156 ods. 1 sa slová „písm. c) predávajúcej poisťovne alebo predávajúcej pobočky zahraničnej poisťovne“ ...

25.

V § 157 ods. 1 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) alebo písm. v)“.

26.

V § 168 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 26. júna 2021 okrem čl. VI ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2021, čl. ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore