Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 209/2019
Legislatívny proces k zákonu 209/2019
Legislatívny proces k zákonu 209/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písm. a) sa za slovami „v materskej škole“ vypúšťa čiarka a slová „alebo fyzická ...

2.

V § 3 písmeno a) znie:

„a) bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,“. ...

3.

V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní ...

4.

V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania,“.

5.

V § 19 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 4 a 5.

6.

V § 19 ods. 4 sa slová „prevencie a“ nahrádzajú slovom „prevencie,“ a na konci sa pripájajú ...

7.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Výchova a vzdelávanie v materskej ...

8.

V § 28 odsek 5 znie:

„(5) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej ...

9.

V § 28 ods. 6 písmeno a) znie:

„a)
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,“.

10.

V § 28 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa spravidla zaraďujú do samostatnej ...

11.

V § 28 ods. 10 písmeno c) znie:

„c) pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo“. ...

12.

V § 28 ods. 15 sa za slovo „zástupcov“ vkladajú slová „alebo nimi splnomocnenej osoby“.

13.

V § 28 odsek 17 znie:

„(17)
Riaditeľ materskej školy určuje zaradenie dieťaťa do triedy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

14.

Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré znejú:

„§ 28a (1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32aa a 32ab znejú:

„32aa) § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 32ab) § 24 ods. ...

15.

V § 29 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „s možnosťou zriadenia nultého ročníka“.

16.

V § 29 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

17.

V § 29 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 7 až 17.

18.

V § 29 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

19.

V § 29 ods. 14 a § 29 ods. 17 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.

20.

V § 29 ods. 15 sa slová „8 a 15“ nahrádzajú slovami „7 a 14“.

21.

V § 29 ods. 16 sa slová „8 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „7 písm. a) až c)“.

22.

V § 55 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka a“.

23.

V § 55 ods. 7 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka,“.

24.

§ 59 znie:

„§ 59 (1) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

25.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

„§ 59a (1) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má ...

26.

V § 60 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky“, ...

27.

V § 60 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

28.

V § 61 ods. 3 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

29.

V § 97 odsek 3 znie:

„(3) Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením má spravidla deväť až desať ...

30.

V § 103 ods. 9 písm. b) sa za slová „prijatie do“ vkladá slovo „základnej“.

31.

V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b) a na konci sa pripájajú slová „do špecializovanej ...

32.

V § 144 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,“. ...

33.

V § 160 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

34.

Za § 161i sa vkladá § 161j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 161j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Do nultého ročníka ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej ...

2.

V § 8e písmeno d) znie:

„d) nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej ...

Čl. III

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

2.

V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole ...

3.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená b) až l).

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení ...

5.

V § 5 odsek 14 znie:

„(14) Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.

6.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ...

7.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom,“. ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

8.

V § 6 ods. 12 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a materských škôl ...

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).

9.

V § 6 ods. 12 písm. i) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a počet ...

10.

V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania ...

11.

V § 6 ods. 24 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výška príspevku ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej ...

13.

V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania ...

14.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom ...

15.

V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

16.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.

17.

V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad ...

18.

V § 38 ods. 4 sa za slová „vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy,“ vkladajú slová „§ ...

19.

V § 39hc sa na konci pripája táto veta: „Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní ...

Čl. IV

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.

2.

§ 4aa vrátane nadpisu znie:

„§ 4aa Príspevok na dopravu (1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva ...

3.

V § 6b odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku ...

4.

V § 6b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

5.

V § 6b ods. 6 písm. a) a b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.

6.

V § 6b sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. a) možno použiť ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

7.

V § 6b ods. 8 úvodnej vete sa za číslo „1“ vkladajú slová „písm. b)“ a v písmene a) ...

8.

V § 8b ods. 1 písm. a) šiestom bode a siedmom bode sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“.

Čl. V

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 12a ods. 1 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo nedbá o riadne plnenie ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e) § 5 ods. 11, 12, 15 a 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej ...

3.

V § 12a ods. 6 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo ak oprávnená osoba ...

Čl. VI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti 1. úspešného uchádzača ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:

„33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...

Čl. VII

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

2.

V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „výpisom z“ nahrádzajú slovom „odpisom“ a za slovo „mesiace“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

4.

V § 15 odsek 4 znie:

„(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

5.

V § 15 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

6.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti ...

7.

Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 90a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019 Pedagogický zamestnanec ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a čl. III bodov 1, 2, 10 a 13 až ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r . Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore