Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 01.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2019 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2019
Legislatívny proces k zákonu 209/2019
Legislatívny proces k zákonu 209/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej ...

2.

V § 8e písmeno d) znie:

„d) nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej ...

Čl. III

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

2.

V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole ...

10.

V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania ...

13.

V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania ...

14.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom ...

15.

V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

16.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.

17.

V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad ...

19.

V § 39hc sa na konci pripája táto veta: „Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní ...

Čl. VI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti 1. úspešného uchádzača ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:

„33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...

Čl. VII

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

2.

V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „výpisom z“ nahrádzajú slovom „odpisom“ a za slovo „mesiace“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

4.

V § 15 odsek 4 znie:

„(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

5.

V § 15 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

6.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti ...

7.

Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 90a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019 Pedagogický zamestnanec ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a čl. III bodov 1, 2, 10 a 13 až ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r . Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore