Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2018 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2018
Legislatívny proces k zákonu 209/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 sa vypúšťa písmeno i).

2.

V § 2 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za pracovisko ...

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) zákonným zástupcom žiaka rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené ...

4.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

5.

V § 3 ods. 2 sa za slovom „prívlastkom“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa ...

6.

V § 4 ods. 1 sa za slovom „praxe“ vypúšťa čiarka a slová „umeleckej praxe“.

7.

V § 4 ods. 3 sa za slovo „praxe“ vkladá čiarka a slová „majstra odbornej výchovy, hlavného ...

8.

V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

9.

V § 4 ods. 4 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 3“.

10.

V § 5 ods. 1 sa za slovom „výcviku“ čiarka nahrádza slovami „alebo na“ a vypúšťajú sa ...

11.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo ...

12.

V § 6 ods. 3 sa za slovo „povolania“ vkladá čiarka a slová „skupiny povolaní“, za slovom ...

13.

V § 7 ods. 2 úvodnej vete, § 8 ods. 1 úvodnej vete a § 9 ods. 1 sa za slovom „výcvik“ čiarka ...

14.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) V dielni žiak vykonáva a) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo b) odbornú ...

15.

V § 8 ods. 2 písmená h) a i) znejú:

„h) počet inštruktorov, počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe ...

16.

V § 8 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva a) odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením ...

17.

V § 8 ods. 5 sa slová „najmenej na obdobie jedného školského roka“ nahrádzajú slovami „na ...

18.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa slová „rovnopis zmluvy“ nahrádzajú slovami „zoznam uzatvorených ...

19.

V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

20.

V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva a) odborný výcvik alebo odbornú prax ...

21.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných ...

22.

V § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „zamestnávateľom a žiakom“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľom ...

23.

V § 10 sa vypúšťa odsek 5.

24.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. ...

25.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a adresu pracoviska praktického vyučovania“. ...

26.

V § 12 ods. 2 písmená f) až h) znejú:

„f) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej ...

27.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

28.

V § 12 ods. 3 písm. b) sa za slovo „materiálno-technické“ vkladajú slová „a priestorové“. ...

29.

V § 12 ods. 3 písm. c) a d) sa slová „potvrdenie súdu“ nahrádzajú slovami „čestné vyhlásenie ...

30.

V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace“ ...

31.

V § 12 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a c)“ a v písmenách a) a b) sa číslo „40“ ...

32.

V § 13 ods. 3 sa číslo „60“ nahrádza číslom „45“.

33.

V § 13 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas ...

34.

V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnávateľ môže požiadať o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa aj počas ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

35.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Na overenie spôsobilosti organizácie, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ...

36.

V § 15 ods. 1 písm. c) druhom bode sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „hlavným inštruktorom, ...

37.

V § 16 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho rozsah“.

38.

V § 16 ods. 2 písmená i) až k) znejú:

„i) počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami ...

39.

V § 16 ods. 2 písm. m) sa za slovo „účasti“ vkladajú slová „hlavného inštruktora a“.

40.

V § 16 ods. 2 písm. o), ods. 3 písm. a) a b), § 21 ods. 7 písm. a) a b) a § 23 ods. 5 celom texte ...

41.

V § 16 ods. 3 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „hlavných inštruktorov a“.

42.

V § 16 ods. 4 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“.

43.

V § 16 ods. 11 prvej vete sa slová „rovnopis zmluvy“ nahrádzajú slovami „zoznam uzatvorených ...

44.

V § 16 sa vypúšťa odsek 12.

45.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Učebná zmluva (1) Zamestnávateľ, zákonný zástupca žiaka a žiak alebo zamestnávateľ ...

46.

§ 20 sa vypúšťa.

47.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

48.

V § 21 ods. 2 písm. c), § 25 ods. 1 písm. b) a § 47 písm. a) sa slová „učiteľa umeleckej ...

49.

V § 21 ods. 5 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.

50.

V § 21 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 5“.

51.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve8a) zašle ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 53 Zákonníka práce.“.

52.

Za § 21 sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 21a Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (1) Zamestnávateľovi, ...

53.

V § 22 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý bod a piaty bod, ktoré znejú:

„4.
hmotné zabezpečenie žiaka,

5.
finančné zabezpečenie žiaka,“.

Doterajšie body 4 až 6 sa označujú ako body 6 až 8.

54.

V § 22 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa siedmy bod.

Doterajší bod 8 sa označuje ako bod 7.

55.

V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonával ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

56.

V § 23 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

57.

V § 23 ods. 4 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.

58.

V § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo pre“ nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

59.

V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „so stručnou charakteristikou, ktorá vyjadruje ...

60.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Podniková škola (1) Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať označenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej ...

61.

V § 27 ods. 1 sa slová „50 % až 100 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 50 %“.

62.

V § 27 ods. 7 sa slovo „vyučovania“ nahrádza slovom „roka“.

63.

V § 28 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:

„5.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“.

64.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja.“.

65.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

66.

V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa slová „každoročne vypracúva“ nahrádzajú slovami „vypracúva ...

67.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ na konci nahrádza bodkou.

68.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

69.

V § 29 ods. 4 sa vypúšťa slovo „každoročne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „príslušného ...

70.

V § 29 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

71.

V § 29 odsek 5 znie:

„(5) Ministerstvo školstva posudzuje doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov ...

72.

V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo školstva upraví určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl aj ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

73.

V § 30 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce zverejňuje na svojom ...

74.

V § 30 ods. 2 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.

75.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Samosprávny kraj (1) Samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 ...

76.

V § 32 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prípravu“ vkladajú slová „hlavných inštruktorov a“ ...

77.

V § 32 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

78.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.

79.

V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

80.

§ 38 až 46 sa vypúšťajú.

81.

§ 47 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre ...

82.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj vo vojenskom útvare alebo v zariadení ozbrojených ...

83.

V § 51 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Stredná zdravotnícka škola poskytne zoznam ...

84.

§ 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Vzťah k správnemu poriadku Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.“. ...

85.

§ 53 znie:

„§ 53 (1) Typ strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, ktorým je ...

86.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018 (1) Žiak strednej odbornej ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:

„4. odmenu za produktívnu prácu86aa) najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, podnikové ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa až 86ac znejú:

„86aa) § 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 86ab) § 27 ods. ...

2.

V § 19 ods. 2 písmeno n) znie:

„n) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na 1. zabezpečenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 88b a 88c znejú:

„88b) § 8 ods. 2 a § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. 88c) § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. v znení ...

Čl. III

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) a) zriaďuje a zrušuje všeobecne ...

2.

V § 9 ods. 8 sa vypúšťa písmeno o).

3.

V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Školskú inšpekciu na pracovisku praktického vyučovania ...

4.

V § 16 ods. 1 písm. o) sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovom „stanovisko“.

5.

V § 21 ods. 1 sa čiarka za slovami „odborná škola s prívlastkom“ nahrádza slovom „a“ a ...

Čl. IV

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa slová „tried, ktoré boli otvorené“ nahrádzajú slovami „žiakov ...

2.

V § 7 ods. 8 písm. a) sa za slová „osobitného predpisu“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24bb sa vypúšťa.

3.

Za § 9f sa vkladajú § 9g a 9h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 9g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 Pri financovaní žiakov ...

Čl. V

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) profilovým predmetom odborný umelecký predmet, ktorého obsah vzdelávania najviac zodpovedá ...

2.

V § 6 ods. 2 sa slová „po prerokovaní“ nahrádzajú slovami „po dohode“ a na konci sa pripája ...

3.

V § 6 ods. 4 písm. g) a i) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ab sa vypúšťa.

4.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 9 ods. 6 sa za slová „odbornej školy“ vkladá čiarka a slová „školy umeleckého priemyslu“ ...

6.

V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „štvorročného vzdelávacieho ...

7.

V § 16 ods. 4 písm. d) sa za slová „vzdelávania v strednej odbornej škole“ vkladá čiarka ...

8.

V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo terciárne“ a v písmene a) a b) sa ...

9.

V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v škole ...

10.

V § 27 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
škola umeleckého priemyslu,“.

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

11.

V § 27 ods. 3 sa písmeno „g)“ nahrádza písmenom „h)“.

12.

V § 27 ods. 5 sa slová „f) až h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.

13.

V § 27 ods. 6 sa písmeno „h)“ nahrádza písmenom „i)“ a písmeno „i)“ sa nahrádza písmenom ...

14.

V § 32 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
škola umeleckého priemyslu,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

15.

V § 33 ods. 11 sa za slovo „konzervatóriách“ vkladajú slová „a v školách umeleckého priemyslu“. ...

16.

V § 42a ods. 2 sa slová „Odborné vzdelávanie a príprava“ nahrádzajú slovami „Výchova a ...

17.

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Škola umeleckého priemyslu (1) Škola umeleckého priemyslu je vnútorne diferencovaná ...

18.

V § 47 ods. 3 písm. c) sa za slovo „škole“ vkladajú slová „alebo na škole umeleckého priemyslu“ ...

19.

V § 55 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v školách ...

20.

V § 55 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v školách ...

21.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Žiak školy umeleckého priemyslu nemôže vykonať ...

22.

V § 57 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „školách so vzdelávacím programom umeleckého ...

23.

V § 62 ods. 12 sa za slovo „škole“ vkladajú slová „alebo v škole umeleckého priemyslu“. ...

24.

V § 64 ods. 2 sa slová „na počet tried“ nahrádzajú slovami „počtu žiakov“ a vypúšťajú ...

25.

V § 74 ods. 2 sa slová „škole a konzervatóriu, a ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu v ...

26.

V § 74 ods. 10 sa za slová „ods. 7“ vkladá čiarka a slová „žiak podľa § 42b ods. 5“.

27.

V § 79 ods. 2 písm. c) sa slová „na strednej odbornej škole, v ktorej sa žiaci pripravujú na ...

28.

V § 84 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v škole umeleckého priemyslu 1. predseda, 2. podpredseda, 3. vedúci odboru.“. ...

29.

V § 84 ods. 4 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v škole umeleckého ...

30.

V § 85 ods. 2 sa za slovo „konzervatóriu“ vkladajú slová „a škole umeleckého priemyslu“. ...

31.

V § 85 ods. 6 sa za slová „písm. b) druhého a tretieho bodu“ vkladá čiarka a slová „písm. ...

32.

V § 88 ods. 2 sa za slová „športovej školy“ vkladá čiarka a slová „školy umeleckého priemyslu“. ...

33.

V § 130 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
kariérový poradca,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

34.

§ 131 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Kariérové poradenstvo je zamerané najmä na zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s ...

35.

Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135a Kariérové poradenstvo (1) Kariérové poradenstvo v škole podľa § 27 ods. 2 písm. a) ...

36.

Za § 161ga sa vkladajú § 161gb a 161gc, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 161gb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 Stredná umelecká škola ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodu 85, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore