Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 207/2008 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 13.06.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD12DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 207/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 207/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slovom „obce,“ vkladajú slová „vyššie územné celky“.

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca ...

3.

V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 7, ktoré znejú:

„(2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo ...

(4)

Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou ...

(5)

Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej ...

(6)

Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa ...

(7)

Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 8 a 9.

4.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr ...

5.

V § 17 ods. 2 sa za slovami „osem pracovných dní“ vkladajú slová „a o 15 pracovných dní, ...

6.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore