Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 206/2014 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 26.07.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 206/2014 účinný od 01.09.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 206/2014 s účinnosťou od 01.09.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

§ 3 znie:

„§ 3 „(1) Dlhopis musí obsahovať a) označenie emitenta, ak ide o 1. právnickú osobu, identifikačné ...

2.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa sa vypúšťa.

3.

Za § 5 sa vkladajú § 5a až 5d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 5a Schôdza majiteľov dlhopisov (1) Emitent môže v emisných podmienkach dlhopisov upraviť ...

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Emisiu dlhopisov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ...

5.

§ 8 sa vypúšťa.

6.

V § 9 sa slovo „výnosu“ nahrádza slovom „výnosov“ a vypúšťajú sa slová „udelené ...

7.

V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, ...

8.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
iným dostatočne určitým spôsobom.“.

9.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

10.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Ak dôjde ku splateniu emisie dlhopisov, ktorá je registrovaná v centrálnom depozitári cenných ...

11.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo za akcie inej obchodnej spoločnosti“.

12.

V § 18 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky“. ...

13.

V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 1 písm. c) zákona ...

15.

V § 18 ods. 5 sa za slová „§ 3 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 5a až 5d“.

16.

V § 19 ods. 1 sa za slovom „agentúra“ vypúšťa čiarka a slová „ak ministerstvo nepoverí ...

17.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou so splácaním menovitej hodnoty ...

18.

Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 20a Podriadené dlhopisy (1) Podriadeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom pri vstupe emitenta ...

19.

§ 21a a 22 sa vypúšťajú.

20.

Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014 (1) Na dlhopisy vydané ...

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 8, 9 a 11.

Doterajšie odseky 10 a 12 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 12.

2.

V § 2 ods. 11 sa za slová „Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte“ vkladajú slová ...

3.

V § 2 ods. 12 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „ odseku 11“.

4.

V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

5.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 3 ods. 6 písm. i)]“.

6.

V § 37c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Emitent dlhových cenných papierov prijatých na ...

7.

V § 37c ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a odseku 2 tretej vety“.

8.

§ 37c sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu s menovitou ...

9.

V § 45 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

10.

V § 64 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2014."Times New Roman"P12>

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore