Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 206/2013 účinný od 22.07.2013


Platnosť od: 19.07.2013
Účinnosť od: 22.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 206/2013 účinný od 22.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 206/2013 s účinnosťou od 22.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe princípu rozloženia rizika“ a na konci sa pripája ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „podielových fondov“ nahrádzajú slovami „tuzemských subjektov kolektívneho ...

3.

V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „na základe povolenia ...

4.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

„1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

5.

V § 2 ods. 5 sa vypúšťajú slová „od verejnosti“.

6.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou ...

7.

V § 3 písmená d) a e) znejú:

„d) investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie ...

8.

V § 3 písmeno i) znie:

„i) hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti 1. iný členský štát, ako je ...

9.

V § 3 písm. j) a písm. k) druhom bode, § 19, § 21 ods. 4, § 23 ods. 1 a 6, § 24, 25, § 36 ods. ...

10.

V § 3 písm. v) sa slová „ alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „až 6“.

11.

V § 3 písm. t) sa slová „podielového fondu“ nahrádzajú slovami „alebo zakladajúcich dokumentoch ...

12.

§ 3 sa dopĺňa písmenami y) až ak), ktoré znejú:

„y) holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

13.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Subjekty kolektívneho investovania (1) Subjektmi kolektívneho investovania sú tuzemské subjekty ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 8a ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o ...

14.

Nadpis druhej časti znie: „TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA“.

15.

Nadpis prvej hlavy znie: „PODIELOVÝ FOND“.

16.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dvoch alebo“.

17.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond ...

18.

V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová „práv k podielovým listom“ nahrádzajú slovami „podielových ...

19.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie ...

20.

V § 10 ods. 6 písm. c) piatom bode, § 33 ods. 7, § 39 ods. 5, § 41 ods. 10, § 68 ods. 3, § 188 ...

21.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Povolenie na vedenie samostatnej evidencie (1) Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ...

22.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre ...

23.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia ...

24.

V § 11 ods. 4 sa slová „§ 176“ nahrádzajú slovami „§ 10a“.

25.

V § 13 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie ...

26.

V § 13 ods. 11 sa slová „v deň doručenia žiadosti o vyplatenie“ nahrádzajú slovami „v deň ...

27.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak ide o štandardný podielový fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej ...

28.

V § 20 ods. 4 písm. h), § 25 ods. 4, § 57 ods. 2 písm. b) a j), § 63 ods. 4 a 6, § 88 ods. 1 ...

29.

V § 20 ods. 5 sa za slovo „štatútmi“ vkladajú slová „alebo zakladajúcimi dokumentmi“ a ...

30.

V § 21 ods. 2 písm. e) sa za slová „sa poskytnú podielnikom“ vkladajú slová „nástupnického ...

31.

V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Informácie podľa odseku 1 sa poskytujú osobitne ...

32.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Pri tuzemskom zlúčení zostávajú účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích ...

33.

Druhá časť sa dopĺňa šiestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA HLAVA TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU § 26a (1) Spravovanie ...

34.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť (1) Správcovská spoločnosť ...

35.

V tretej časti nadpis druhej hlavy znie: „POVOLENIA A REGISTRÁCIE“.

36.

Nadpis nad § 28 znie: „Povolenie na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych ...

37.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „zamestnanca zodpovedného“ nahrádzajú slovami „osobu zodpovednú“. ...

38.

V § 28 ods. 1 sa slová „činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „spravovanie ...

39.

V § 28 ods. 2 písm. l), ods. 4 písm. c) a ods. 7 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ ...

40.

V § 28 ods. 3 písm. d) a e) a § 188 ods. 3 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú ...

41.

V § 28 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

42.

V § 28 ods. 8 sa slová „zamestnanca zodpovedného“ nahrádzajú slovami „osoby zodpovednej“. ...

43.

V § 28 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

44.

V § 28 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 28a ods. 2“.

45.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...

46.

V § 29 ods. 1, § 31 ods. 1, § 40 ods. 5, § 60 ods. 1, § 68 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. h), § ...

47.

V § 29 ods. 2 sa za slová „podľa § 28 ods. 2 písm. d)“ vkladajú slová „alebo § 28a ods. ...

48.

§ 30 znie:

„§ 30 (1) Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ...

49.

V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

50.

§ 31 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na zánik povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu ...

51.

Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov (1) Ak odsek 4 neustanovuje inak, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:

„22a) Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa ...

52.

V § 32 ods. 6 písm. b) a c) sa slová „podielových fondov alebo európskych fondov“ nahrádzajú ...

53.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 8 až 20, ktoré znejú:

„(8) Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Čl. 57 a 66 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

54.

V § 34 ods. 2 sa slová „v štatúte podielového fondu alebo európskeho fondu alebo stanovách ...

55.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osobou zodpovednou za vykonávanie funkcií podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b)
§ 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.“.

56.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „vykonávanú nezávisle a oddelene od iných činností ...

57.

V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

58.

V § 37 odsek 6 znie:

„(6) Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa ...

59.

Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37a Riadenie rizík pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25c až 25n znejú:

„25c) Čl. 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 25d) Čl. 41 delegovaného nariadenia ...

60.

V § 39 ods. 4 a § 51 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo ods. 6 písm. a)“. ...

61.

V § 39 ods. 5 sa slová „do podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov európskych ...

62.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

63.

V § 40 ods. 10 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 9“.

64.

V § 40 odsek 11 znie:

„(11) Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných ...

65.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Majetok v subjekte kolektívneho investovania alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania ...

66.

V § 41 ods. 8 sa slová „podielového fondu alebo európskeho fondu na inú správcovskú spoločnosť“ ...

67.

V § 43 sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu tuzemský subjekt kolektívneho ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013.“.

68.

V § 43 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

69.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Konflikt záujmov pri správe iných subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33b až 33e znejú:

„33b) Čl. 30 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 33c) Čl. 31 až 37 delegovaného nariadenia ...

70.

§ 47 a 48 vrátane nadpisov znejú:

„§ 47 Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti (1) Základné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33f a 34a znejú:

„33f) Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 34a) Čl. 15 delegovaného nariadenia ...

71.

§ 53 a 54 vrátane nadpisu znejú:

„§ 53 (1) Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

„34b)
Čl. 16 až 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

72.

V § 56 odsek 1 znie

„(1) Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho ...

73.

Nadpis § 57 znie: „Zverenie činností alebo funkcií pri správe štandardných podielových fondov, ...

74.

V § 57 ods. 1 sa slová „Činnosť uvedenú v § 27 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Riadenie ...

75.

V § 57 ods. 5 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a)
Čl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

76.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu využíva swapy celkových výnosov ...

77.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57a Zverenie činností pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40b až 40k znejú:

„40b) Čl. 75 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 40c) Čl. 76 delegovaného nariadenia ...

78.

V § 58 ods. 1 a 2 sa slová „podielových listov alebo cenných papierov európskych fondov“ nahrádzajú ...

79.

V § 60 ods. 1 sa slová „európske fondy“ nahrádzajú slovami „európske štandardné fondy ...

80.

V § 60 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa § 62“ sa vkladajú ...

81.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na vznik a činnosť“.

82.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia § 61 až 63 sa použijú len na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § ...

83.

V nadpise § 61 a 62 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28“. ...

84.

V § 61 ods. 1, 4 a 8, § 62 ods. 1, 3 a 7 a § 84 ods. 2 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ ...

85.

Za § 63 sa vkladajú § 63a a 63b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 63a Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 44b znejú:

„44a) § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z. 44b) ...

86.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:

„§ 66a (1) Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným ...

87.

V tretej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisov znie:

„PIATA HLAVA NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým ...

Doterajšia piata hlava sa označuje ako šiesta hlava.

88.

V § 69 sa slová „podielovom fonde alebo európskom fonde“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

89.

V § 69 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré spravuje“.

90.

Za § 69 sa vkladajú § 69a a 69b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 69a Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu bez likvidácie (1) Samosprávny ...

91.

§ 70 znie:

„§ 70 (1) Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný podielový ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47)
§ 54 ods. 11 a § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

92.

V § 71 ods. 1 sa za slovo „Depozitár“ vkladajú slová „tuzemského subjektu kolektívneho investovania“ ...

93.

V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na depozitára alternatívneho investičného fondu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a)
Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

94.

V § 71 ods. 11 sa slovo „bankové“ nahrádza slovom „príslušné“.

95.

V § 71 ods. 13 sa slová „podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „tuzemskom subjekte kolektívneho ...

96.

V § 71 ods. 15 sa slová „podielové fondy“ nahrádzajú slovami „príslušné tuzemské subjekty ...

97.

V § 71 ods. 16 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho ...

98.

V § 71 ods. 17 sa slová „podielovom fonde podľa § 26“ nahrádzajú slovami „tuzemskom subjekte ...

99.

§ 72 vrátane nadpisu znie:

„§ 72 Činnosť depozitára (1) Depozitár a) kontroluje, či vydávanie, vyplácanie cenných papierov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:

„47b)
Čl. 92 až 97 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

100.

V § 73 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Depozitár kontroluje, či celková suma vyplatených ...

101.

§ 77 a 78 znejú:

„§ 77 (1) Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 48a znejú:

„48) Čl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 48a) § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 ...

102.

V § 79 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.

103.

§ 79 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Depozitár alternatívneho investičného fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49a až 49c znejú:

„49a) Čl. 85 až 87 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 49b) § 71j ods. 1 písm. a) až ...

104.

§ 80 znie:

„§ 80 (1) Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia ...

105.

Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

„§ 80a (1) Depozitár alternatívneho investičného fondu nemôže zveriť výkon činností depozitára ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49d a 49e znejú:

„49d) Čl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 49e) Čl. 99 delegovaného nariadenia ...

106.

Vo štvrtej časti v nadpise piatej hlavy sa za slovo „ČINNOSTI“ vkladajú slová „A ZODPOVEDNOSŤ“. ...

107.

§ 82 a 83 znejú:

„§ 82 (1) Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov. (2) Depozitár ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49f až 49h znejú:

„49f) Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 49g) Čl. 101 delegovaného nariadenia ...

108.

V § 84 ods. 6 písm. e), § 121 ods. 4 písm. e) a § 137 ods. 4 písm. e) sa slovo „člena“ nahrádza ...

109.

V § 84 ods. 6 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

110.

V § 84 sa odsek 6 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude strešným podielovým fondom.“.

111.

V § 84 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 19 sa označujú ako odseky 9 až 18.

112.

V § 84 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:

„Dôveryhodnosť vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, ...

113.

V § 85 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

114.

V § 85 ods. 4 sa za slová „inú správcovskú spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa ...

115.

V § 87 ods. 2 sa slová „európsky fond, otvorený špeciálny podielový fond alebo zahraničný ...

116.

V § 88 ods. 1 písm. g) druhom bode sa za slovo „je“ vkladajú slová „iná správcovská spoločnosť ...

117.

§ 90 znie:

(1)

Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty ...

(2)

Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak

a)

je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b)

vyjadruje s dostatočnou presnosťou celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c)

je zverejňovaný spôsobom, akým sú zverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index. ...

(3)

Správcovská spoločnosť nesmie investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do indexu, ak

a)

index obsahuje akúkoľvek zložku, ktorej zmena jej hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyšší ...

b)

ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych komodít; pritom

1.

regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej komodity sa na účely tohto písmena považujú ...

2.

iné podkategórie jednej komodity ako podľa prvého bodu sa nepovažujú na účely tohto písmena ...

c)

správcovská spoločnosť nemôže preukázať, že

1.

index má jasný a presný cieľ reprezentovať primeraný základ pre určitý trh,

2.

informácie o zložkách indexu a pravidlách pre výber zložiek indexu sú dostupné pre investorov ...

3.

nezávislosť metodiky výpočtu hodnoty indexu nie je ovplyvnená používaním postupov riadenia hotovosti, ...

d)

index bol vytvorený a vypočítaný na žiadosť jedného účastníka trhu alebo obmedzeného počtu ...

e)

index má takú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek, ktorá zabraňuje investorom, aby boli schopní ...

f)

index, ktorého úplná metóda výpočtu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,

g)

údaje o výkonnosti indexu nie sú voľne prístupné pre investorov,

h)

index, ktorého zložky nie sú zverejňované zároveň s ich váhami po každom prepočítaní váh ...

i)

metodiky výberu zložiek indexu a prepočítavanie váh zložiek indexu nie je založené na vopred ...

j)

poskytovateľ indexu prijíma platby za zaradenie zložky do indexu jej emitenta alebo poskytovateľa, ...

k)

metodika výpočtu hodnoty indexu umožňuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo

l)

správcovská spoločnosť nevie preukázať, že výpočet hodnoty indexu podlieha nezávislému oceňovaniu. ...

(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť ...

(5)

Ak podľa štatútu štandardného podielového fondu je investičnou politikou kopírovanie indexu, ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo ...

(7)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

podielovým fondom kopírujúcim index podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je replikovať ...

b)

podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investičnou stratégiou ...

c)

chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi výnosom podielového fondu kopírujúceho index ...

d)

štandardným fondom obchodovaným na burze štandardný podielový fond alebo európsky štandardný ...

1.

tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet ...

2.

indikatívnou čistou hodnotou majetku meranie vnútrodennej čistej hodnoty majetku štandardného ...

118.

§ 92 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie „UCITS ETF“. ...

(5)

Ak sa hodnota podielových listov štandardného fondu obchodovaného na burze významne líši od jeho ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob ...

119.

V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správcovská spoločnosť nemôže obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie ...

120.

V § 100 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „aby neprinášali ...

121.

V § 100 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním ...

122.

V § 100 odsek 10 znie:

„(10) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, a) spôsob ...

123.

V § 102 ods. 7 písm. a) sa za slová „týkajúce sa“ vkladajú slová „finančných derivátov ...

124.

V § 106 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Správcovská spoločnosť je povinná prijať vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

125.

V § 106 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „až 93“.

126.

V § 108 ods. 1 sa slovo „umožňuje“ nahrádza slovom „umožňujú“.

127.

V § 110 ods. 4 sa slová „hlavný európsky fond“ nahrádzajú slovami „európsky hlavný fond“. ...

128.

V § 119 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

129.

V § 119 ods.1 sa vypúšťa prvá veta.

130.

V § 119 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov.“.

131.

Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:

„§ 119a (1) Zberným špeciálnym podielovým fondom špeciálny podielový fond, podfond strešného ...

132.

V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová „povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú ...

133.

V § 121 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným ...

134.

V § 121 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zahraničná správcovská spoločnosť ...

135.

V § 121 ods. 4 až 16 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vo všetkých tvaroch vkladajú ...

136.

V § 121 ods. 4 písm. f) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá slovo „depozitára“ a na konci sa ...

137.

V § 121 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude strešným podielovým fondom, h) údaj ...

138.

V § 121 ods. 5 písm. e) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 3“.

139.

V § 121 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na prílohy ...

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

140.

V § 121 ods. 10 sa slová „ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „ods. 14 a 15“.

141.

V § 121 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ...

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

142.

V § 121 ods. 14 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28a alebo ...

143.

V § 121 ods. 15 sa slová „odseky 2 až 9“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 10“.

144.

V § 125 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) derivátov iných, ako sú deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g), ak 1. podkladovým nástrojom ...

145.

V § 125 ods. 3 sa slovo „cenu“ nahrádza slovom „hodnotu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou ...

146.

V § 125 ods. 4 sa slovo „cenu“ nahrádza slovom „hodnotu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou ...

147.

V § 129 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

148.

V § 129 odsek 2 znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu ...

149.

V § 129 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. ...

150.

V § 130 odsek 7 znie:

„(7) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho podielového ...

151.

V § 130 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak správcovská spoločnosť využíva pri správe verejného špeciálneho podielového fondu ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

152.

V § 130 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky a požiadavky na zábezpeku, ak ...

153.

V § 134 ods. 3 sa slovo „nehnuteľností“ nahrádza slovami „alternatívnych investícií“.

154.

V § 136 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a spôsob poskytovania týchto informácií podielnikom“. ...

155.

V § 137 ods. 1 druhej vete a ods. 3 písm. a) sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ ...

156.

V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných ...

157.

V § 137 ods. 3 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vkladajú slová „alebo zahraničná ...

„d) ustanovenia § 84 ods. 4 primerane, ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov ...

158.

V § 137 ods. 4, 9, 12, 16 a 17 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vo všetkých tvaroch ...

159.

V § 137 ods. 4 písm. f) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá slovo „depozitára“ a na konci sa ...

160.

V § 137 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) údaj o tom, či špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude strešným podielovým ...

161.

V § 137 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým ...

Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 15.

162.

V § 137 ods. 11 sa slová „15 a 16“ nahrádzajú slovami „14 a 15“.

163.

V § 137 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov môže ...

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 15 až 17.

164.

V § 137 ods. 15 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28a alebo ...

165.

V § 137 ods. 16 sa slová „odseky 2 až 10“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 11“.

166.

§ 137 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva po vytvorení špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných ...

167.

Šiesta časť sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ALTERNATÍVNE INVESTIČNÉ FONDY § 137a (1) Správcovská ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55a a 55b znejú:

„55a) Čl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 55b) § 120 ods. 7 zákona č. 566/2001 ...

168.

V siedmej časti v nadpise tretej hlavy sa za slovo „EURÓPSKEHO“ vkladá slovo „ ŠTANDARDNÉHO“. ...

169.

V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Európsky štandardný fond je povinný uverejňovať ...

170.

V § 146 ods. 2 sa slová „Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov“ nahrádzajú ...

171.

V siedmej časti štvrtá hlava znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ ALTERNATÍVNYCH INVESTIČNÝCH ...

172.

Za § 150 sa vkladajú § 150a až 150h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 150a (1) Prenos a odovzdávanie informácií dokumentov uvedených v § 150b až 150f medzi Národnou ...

173.

§ 151 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ...

174.

V § 153 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak ide o podielový fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu, kľúčové ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.

175.

V § 157 ods. 14 sa slová „3 až 7 a 10“ nahrádzajú slovami „3, 5 až 7 a 10“.

176.

§ 157 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ...

177.

Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:

„§ 159a (1) Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 67a a 67b znejú:

„67a) Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 67b) Čl. 108 a 109 delegovaného ...

178.

V § 160 nadpise sa na konci pripájajú tieto slová: „štandardného podielového fondu a špeciálneho ...

179.

V § 160 ods. 1 sa za slová „majetkom v“ vkladajú slová „štandardnom podielovom fonde alebo ...

180.

§ 160 sa dopĺňa odsekom 11 ktorý znie:

„(11) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ...

181.

Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 160a Ročná správa iných subjektov kolektívneho investovania ako sú podielové fondy (1) Správcovská ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68a až 68f znejú:

„68a) § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 68b) Čl. 104 delegovaného ...

182.

V § 161 ods. 1 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nie je v písmene e) uvedené ...

183.

V § 161 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v alternatívnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68g znie:

„68g)
Čl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

184.

V § 162 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého ...

185.

V § 163 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie ...

186.

V § 163 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
prevod správy podielového fondu,“.

187.

V § 163 ods. 1 písm. k) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

188.

V § 163 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) premenu podielových fondov na strešný podielový fond alebo premenu podielového fondu na podfond ...

189.

V § 163 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

190.

V § 163 ods. 6 sa slová „j) až m)“ nahrádzajú slovami „j) až l)“.

191.

V § 163 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Ustanovenia odseku 1 písm. i) až v) a § 172 až 185 sa použijú na zahraničnú správcovskú ...

192.

V § 164 ods. 4 sa za slová „§ 28 ods. 2 písm. c) až g)“ vkladajú slová „alebo § 28a ods. ...

193.

V § 166 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 28a ods. 2 písm. d)“.

194.

V § 166 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

195.

§ 167 znie:

„§ 167 (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú ...

196.

V § 170 odsek 2 znie:

„(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť preukázané, ...

197.

V § 170 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

198.

V § 170 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3“.

199.

§ 171 a 172 znejú:

„§ 171 (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva ...

200.

V § 173 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 121 ods. 2 ...

201.

§ 174 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na zmeny štatútu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), ak ...

202.

§ 176 znie:

„§ 176 (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) podáva ...

203.

V § 178 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o) možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

204.

V § 178 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3“.

205.

V § 180 ods. 10 písm. f) druhom bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11 a 13“ ...

206.

§ 186 znie:

„§ 186 (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) podáva ...

207.

V § 188 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť s povolením podľa § ...

208.

Za § 189 sa vkladajú § 189a a 189b, ktoré znejú:

„§ 189a (1) Správcovská spoločnosť je povinná pravidelne v lehotách podľa osobitného predpisu77a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 77a až 77d znejú:

„77a) Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 77b) Čl. 110 ods. 1 delegovaného ...

209.

Za § 192 sa vkladá § 192a, ktorý znie:

„§ 192a (1) Osoba zapísaná v registri podľa § 31b je povinná predkladať Národnej banke Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 77e znie:

„77e)
Čl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

210.

V § 193 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,“.

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).

211.

V § 193 odsek 6 znie:

„(6) Správcovská spoločnosť a neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie ...

212.

V § 196 ods. 1 až 4 sa slová „právne záväzný akt Európskej únie upravujúci kolektívne investovanie“ ...

213.

V § 197 ods. 1 sa slová „európskymi fondmi“ nahrádzajú slovami „zahraničnými subjektmi ...

214.

V § 198 ods. 1 sa slová „§ 147 až 149“ nahrádzajú slovami „§ 142 až 144“.

215.

Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:

„88)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.

216.

V § 200 ods. 2 sa za slovo „investovanie“ vkladajú slová „do prevoditeľných cenných papierov“. ...

217.

V § 201 ods. 2 sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

218.

Za § 201 sa vkladajú § 201a až 201c, ktoré znejú:

„§ 201a (1) Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti (§ 48) zahraničnou správcovskou spoločnosťou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:

„89a) Čl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. 89b) Čl. 35 nariadenia 1095/2010.“. ...

219.

V § 202 ods. 1 sa slová „štatút podielového fondu“ nahrádzajú slovami „štatút alebo zakladajúce ...

220.

V § 202 ods. 6 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:

„90a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

221.

V § 205 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky povolenia vo vzťahu k príslušnému ...

222.

V § 205 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Dňom zavedenia nútenej správy sa pozastavuje vydávanie podielových listov. Ak ide zavedenie ...

223.

§ 206 znie:

„§ 206 Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení podľa § 28 uvedený aj výkon činností ...

224.

V § 207 ods. 5 sa slová „zahraničná investičná spoločnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

225.

V § 208 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený aj výkon činnosti podľa § ...

226.

§ 209 znie:

„§ 209 (1) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.

227.

§ 210 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:

„(5) Ministerstvo financií oznámi do 22. júla 2014 Európskej komisii a Národná banka Slovenska ...

228.

Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 220a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2013 (1) Osoba, ktorá pred 22. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:

„96)
§ 120 a 121 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

229.

Slová „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“ vo všetkých tvaroch sa v celom ...

230.

Slová „Európsky orgán pre cenné papiere a trhy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

231.

Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych ...

232.

Príloha č. 2 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Osobitné údaje, ak a) je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy ...

233.

Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Osobitné údaje, ak a) investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu, b) ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,“.

2.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Náležitosti žiadosti o schválenie prospektu môže ustanoviť Národná banka Slovenska ...

3.

§ 126 až 130 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 104 a 106 sa vypúšťajú.

4.

V § 145 ods. 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.

5.

Za § 173r sa vkladá § 173s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22.júla 2013 (1) Vyhlasovateľ verejnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:

„126) § 28a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 ...

Čl. III

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 62 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

„43a) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 43b) § 10 ods. 5 ...

2.

V § 78 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a sa vypúšťa.

3.

V § 86 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

4.

V § 96 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) postup pri požadovaní a prideľovaní identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania ...

5.

V § 98 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

6.

Za § 101d sa vkladá § 101e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 22. júla 2013 Konania začaté a právoplatne ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 22. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore