Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2014 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 26.07.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Zdravotníctvo, Veterinárna starostlivosť, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Obchodný register, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2014 účinný od 01.09.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 204/2014 s účinnosťou od 01.09.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť ...

3.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:

„zb) zamestnanec je 1. fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...

Doterajšie písmená zb) až zd) sa označujú ako písmená zc) až ze).

4.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

„4a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 4b) Príloha č. 2 k zákonu ...

5.

V § 5 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej ...

6.

V § 5 ods. 4 písmeno o) znie:

„o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

7.

V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu ...

Doterajšie písmená p) až ak) sa označujú ako písmená q) až al).

8.

V § 5 ods. 4 písmeno q) znie:

„q) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

9.

V § 5 ods. 4 písmená r) a s) znejú:

„r) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej ...

10.

V § 5 ods. 4 písmeno u) znie:

„u) vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom ...

11.

V § 5 ods. 4 písm. ai) v šiestom bode sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických ...

12.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13) a) je oprávnený požiadať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 13an znejú:

„13) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra ...

13.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na ...

14.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje ...

Doterajšie písmená k) až t) sa označujú ako písmená l) až u).

15.

V § 6 ods. 3 písmeno m) znie:

„m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových ...

16.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:

„13b) § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 13c) § 38 zákona č. 51/1988 ...

17.

V § 7 písm. e) sa slová „h) až n)“ nahrádzajú slovami „h) až m)“.

18.

V § 7 písm. f) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami11)“ ...

19.

V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:

„g) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú ...

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená j) až n).

20.

§ 7 sa dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových ...

21.

V § 11 písmeno j) znie:

„j) prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania ...

22.

§ 11 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, ...

23.

V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovom „prípravkov“ vypúšťa čiarka a slová „kozmetických ...

24.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení. 14b) Čl. 2 ods. 1 písm. ...

25.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „zamestnávateľom podľa § ...

26.

V § 13 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,“. ...

27.

V § 13 ods. 4 písm. i) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami“ nahrádzajú slovami „toxickými ...

28.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).

29.

V § 13 ods. 4 písmeno l) znie:

„l) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj ...

30.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.

31.

V § 15 ods. 3 písm. a) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a ...

32.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická ...

33.

V § 16 ods. 12 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

34.

V § 16 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

35.

V § 16 ods. 17 písm. d) sa slová „23 a 24“ nahrádzajú slovami „24 a 25“.

36.

V § 16 ods. 17 písmeno e) znie:

„e) kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) ...

37.

V § 16 odseky 18 až 34 znejú:

„(18) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23a znejú:

„22) § 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších ...

38.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 35 až 38, ktoré znejú:

„(35) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ...

39.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci (1) Zamestnávateľ je povinný a) zabezpečiť opatrenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 34b znejú:

„34) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných ...

40.

Za § 30 sa vkladajú § 30a až 30g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 30a Pracovná zdravotná služba (1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34k, 35 až 35b, 36, 37 až 37b znejú:

„34c) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 34d) Príloha č. 2 položka ...

41.

V § 31 ods. 3 úvodná veta znie: „Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom ...

42.

V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o ...

43.

V § 31 sa vypúšťa odsek 7.

44.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (1) Ak poskytovateľ zdravotnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 38c znejú:

„38a) § 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 38b) § 16 ods. 1 písm. ...

45.

V § 37 ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci,“.

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).

46.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa slová „na pracoviskách s trvalým výkonom“ nahrádzajú slovami „pri ...

47.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. b) a chladom je zamestnávateľ povinný ...

48.

V § 38 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,“.

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).

49.

V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov, zamestnávateľ ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

50.

V § 38 ods. 3 písm. a) sa slovo „hodnotenie“ nahrádza slovom „posúdenie“.

51.

§ 41 až 43 vrátane nadpisov znejú:

„§ 41 Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom (1) Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45f, 46, 47 až 47o znejú:

„45a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. 45b) § 7 nariadenia vlády ...

52.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dodržiavať požiadavky na zdravotnú nezávadnosť požívatín pri výrobe hotových pokrmov ...

53.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom „predpismi,34)“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci ...

54.

V § 52 ods. 1 písm. d) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.

55.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) a q).

56.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy34)“. ...

57.

V § 52 ods. 1 písm. g) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „podľa § 30a a § 30d“ ...

58.

V § 52 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) zabezpečiť pre zamestnancov 1. pitnú vodu, 2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú ...

59.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p).

60.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo ...

61.

V § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na účel výkonu štátneho zdravotného ...

62.

V § 52 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,“. ...

63.

V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.“.

64.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j) dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a)
§ 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.“.

65.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť požívatín a hotových pokrmov v zariadeniach ...

66.

V § 57 odseky 22 a 23 znejú:

„(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

67.

V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý znie:

„(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

Doterajšie odseky 24 až 51 sa označujú ako odseky 25 až 52.

68.

V § 57 ods. 29 písm. c) sa slová „§ 37 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 2 až 4“. ...

69.

V § 57 ods. 29 písm. h) sa číslo „7“ nahrádza číslom „13“.

70.

V § 57 ods. 29 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

71.

V § 57 ods. 29 písm. j) sa číslo „8“ nahrádza číslom „17“.

72.

V § 57 ods. 29 písm. k) sa za slovo „faktormi“ vkladajú slová „alebo neposkytne očkovanie ...

73.

V § 57 odsek 30 znie:

„(30) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa ...

74.

V § 57 sa za odsek 30 vkladajú nové odseky 31 a 32, ktoré znejú:

„(31) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa ...

Doterajšie odseky 31 až 52 sa označujú ako odseky 33 až 54.

75.

V § 57 odsek 42 znie:

„(42) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

76.

V § 57 odsek 44 znie:

„(44) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

77.

V § 57 sa za odsek 44 vkladá nový odsek 45, ktorý znie:

„(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

Doterajšie odseky 45 až 54 sa označujú ako odseky 46 až 55.

78.

V § 57 odsek 50 znie:

„(50) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu a) od 150 eur do 20 000 eur za ...

79.

V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:

„c) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16, d) posudzovanie zdravotnej ...

80.

V § 62 písmeno c) znie:

„c) rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, ...

81.

V § 62 sa za písmeno v) vkladajú nové písmená w) a x), ktoré znejú:

„w) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

82.

Za § 63b sa vkladajú § 63c až 63e, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 § 63c (1) Oprávnenie na odstraňovanie ...

83.

§ 65 sa dopĺňa bodmi 25 až 27, ktoré znejú:

„25. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické ...

84.

V nadpise prílohy č. 3 sa číslo „24“ nahrádza číslom „25“.

85.

V prílohe č. 3 bode 4 sa slová „Tekuté stlačené amónium“ nahrádzajú slovami „Skvapalnený ...

86.

V prílohe č. 3 bode 10 sa slovo „Fluorid“ nahrádza slovom „Chlorid“.

87.

V prílohe č. 3 bode 11 sa slovo „Trichlóracetonistril“ nahrádza slovom „Trichlóracetonitril“. ...

88. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a až 3g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

89.

Príloha č. 9 sa dopĺňa bodom 25, ktorý znie:

„25. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

90.

Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k zákonu č. 355/2007 Z. z. OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC a) ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d), f) a h).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b), doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno ...

2.

V § 29 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“, slová „písm. ...

3.

V § 86 písm. d) sa slová „podľa § 29 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) a h)“ nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „verejných zdravotníkov, ...

2.

Za § 80x sa vkladá § 80y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80y Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014 V činnosti odstraňovanie azbestu ...

3.

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 65 v Poznámke sa slová „§ 21 zákona ...

4.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti v skupine č. 214 – Ostatné, živnosť poradové číslo ...

„71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného ...

5.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti ...

„92. Dohľad nadpracovnýmipodmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti v položke 24b písm. a) sa vypúšťa druhý ...

2.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti v poznámke k položke 24b sa na konci pripája ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe časti I Všeobecná správa sa položka 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom 4 eurá.“. ...

2.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 sa vypúšťajú písmená ...

Doterajšie písmená p) až am) sa označujú ako písmená k) až ah).

3.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. m) sa slová „písmena ...

4.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. n) sa slová „písmen ...

5.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. p) sa slová „písmena ...

6.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. q) sa slová „písmen ...

7.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. w) sa slová „písmen ...

8.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. y) sa slová „písmen ...

9.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) sa v úvodnej ...

10.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) druhom bode ...

11.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) treťom bode ...

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „zdravotníckym zariadením“ nahrádzajú slovami „špecializovaným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...

2.

V § 170 ods. 8 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na overenie údajov potrebných na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92aba znie:

„92aba) § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

3.

V prílohe č. 1 bode č. 46 v Podmienkach vzniku sa slová „rozhodnutím Celoslovenskej komisie pre ...

4.

V prílohe č. 1 bode č. 47 v Podmienkach vzniku sa slová „uznaná Celoslovenskou komisiou pre posudzovanie ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 12 ods. 3 štvrtá veta znie: „Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z ...

Čl. VIII

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

1.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

2.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

3.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

4.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

5.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

6.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

7.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

8.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

9.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

10.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

11.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

12.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

13.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

14.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

15.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

Čl. IX

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 6a a § 6b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ ...

2.

V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

3.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „výkon konkrétnej činnosti“ nahrádzajú slovom „prácu“. ...

4.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „priznaním“ nahrádza slovom „uznaním“ a na konci sa pripájajú ...

5.

V § 19 ods. 4 sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 11“.

6.

V § 26 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 8 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 9 písm. a)“. ...

Čl. X

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 4 sa za slovo „cvičení“ vkladá čiarka a slová „vojenských operácií, plnenia ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „dohľadu podľa § 26 vrátane lekárskych preventívnych prehliadok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.

4.

V § 10 písm. c) sa za slovami „§ 21 ods. 1“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú ...

5.

V § 12 ods. 2 písm. i) sa odkaz „6a)“ nahrádza odkazom „6aa)“.

6.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Preventívne a ochranné služby (1) Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

7.

V § 22 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a“. ...

8.

§ 26 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

9.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ...

10.

V § 38 ods. 2 sa slová „preventívne a ochranné služby“ nahrádzajú slovami „bezpečnostnotechnickú ...

11.

Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014 Ustanovenie § 39b ods. 1 ...

12.

§ 41 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, ...

13.

V prílohe č. 1a písm. c) sa slová „s médiom para, horúca voda alebo vzduch“ nahrádzajú slovami ...

14.

V prílohe č. 3 sa slová „(Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989)“ nahrádzajú slovami „(Mimoriadne ...

Čl. XI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva ...

„99a) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických ...

Čl. XII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. IV, čl. V prvého bodu a čl. VII, ktoré ...

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore