Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2014 účinný od 01.09.2014


Platnosť od: 26.07.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Zdravotníctvo, Veterinárna starostlivosť, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Obchodný register, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2014 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 204/2014 s účinnosťou od 01.09.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť ...

3.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:

„zb) zamestnanec je 1. fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...

Doterajšie písmená zb) až zd) sa označujú ako písmená zc) až ze).

4.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

„4a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 4b) Príloha č. 2 k zákonu ...

5.

V § 5 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej ...

6.

V § 5 ods. 4 písmeno o) znie:

„o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

7.

V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu ...

Doterajšie písmená p) až ak) sa označujú ako písmená q) až al).

8.

V § 5 ods. 4 písmeno q) znie:

„q) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

9.

V § 5 ods. 4 písmená r) a s) znejú:

„r) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej ...

10.

V § 5 ods. 4 písmeno u) znie:

„u) vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom ...

11.

V § 5 ods. 4 písm. ai) v šiestom bode sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických ...

12.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13) a) je oprávnený požiadať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 13an znejú:

„13) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra ...

13.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na ...

14.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje ...

Doterajšie písmená k) až t) sa označujú ako písmená l) až u).

15.

V § 6 ods. 3 písmeno m) znie:

„m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových ...

16.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:

„13b) § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 13c) § 38 zákona č. 51/1988 ...

17.

V § 7 písm. e) sa slová „h) až n)“ nahrádzajú slovami „h) až m)“.

18.

V § 7 písm. f) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami11)“ ...

19.

V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:

„g) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú ...

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená j) až n).

20.

§ 7 sa dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových ...

21.

V § 11 písmeno j) znie:

„j) prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania ...

22.

§ 11 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, ...

23.

V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovom „prípravkov“ vypúšťa čiarka a slová „kozmetických ...

24.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení. 14b) Čl. 2 ods. 1 písm. ...

25.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „zamestnávateľom podľa § ...

26.

V § 13 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,“. ...

27.

V § 13 ods. 4 písm. i) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami“ nahrádzajú slovami „toxickými ...

28.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).

29.

V § 13 ods. 4 písmeno l) znie:

„l) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj ...

30.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.

31.

V § 15 ods. 3 písm. a) sa slová „jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a ...

32.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická ...

33.

V § 16 ods. 12 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

34.

V § 16 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

35.

V § 16 ods. 17 písm. d) sa slová „23 a 24“ nahrádzajú slovami „24 a 25“.

36.

V § 16 ods. 17 písmeno e) znie:

„e) kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) ...

37.

V § 16 odseky 18 až 34 znejú:

„(18) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23a znejú:

„22) § 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších ...

38.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 35 až 38, ktoré znejú:

„(35) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ...

39.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci (1) Zamestnávateľ je povinný a) zabezpečiť opatrenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 34b znejú:

„34) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných ...

40.

Za § 30 sa vkladajú § 30a až 30g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 30a Pracovná zdravotná služba (1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34k, 35 až 35b, 36, 37 až 37b znejú:

„34c) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 34d) Príloha č. 2 položka ...

41.

V § 31 ods. 3 úvodná veta znie: „Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom ...

42.

V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o ...

43.

V § 31 sa vypúšťa odsek 7.

44.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (1) Ak poskytovateľ zdravotnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 38c znejú:

„38a) § 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 38b) § 16 ods. 1 písm. ...

45.

V § 37 ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci,“.

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).

46.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa slová „na pracoviskách s trvalým výkonom“ nahrádzajú slovami „pri ...

47.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. b) a chladom je zamestnávateľ povinný ...

48.

V § 38 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,“.

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).

49.

V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov, zamestnávateľ ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

50.

V § 38 ods. 3 písm. a) sa slovo „hodnotenie“ nahrádza slovom „posúdenie“.

51.

§ 41 až 43 vrátane nadpisov znejú:

„§ 41 Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom (1) Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45f, 46, 47 až 47o znejú:

„45a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. 45b) § 7 nariadenia vlády ...

52.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dodržiavať požiadavky na zdravotnú nezávadnosť požívatín pri výrobe hotových pokrmov ...

53.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom „predpismi,34)“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci ...

54.

V § 52 ods. 1 písm. d) sa slovo „dopadov“ nahrádza slovom „vplyvov“.

55.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) a q).

56.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy34)“. ...

57.

V § 52 ods. 1 písm. g) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „podľa § 30a a § 30d“ ...

58.

V § 52 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) zabezpečiť pre zamestnancov 1. pitnú vodu, 2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú ...

59.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p).

60.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo ...

61.

V § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na účel výkonu štátneho zdravotného ...

62.

V § 52 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,“. ...

63.

V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.“.

64.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j) dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a)
§ 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.“.

65.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť požívatín a hotových pokrmov v zariadeniach ...

66.

V § 57 odseky 22 a 23 znejú:

„(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

67.

V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý znie:

„(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci ...

Doterajšie odseky 24 až 51 sa označujú ako odseky 25 až 52.

68.

V § 57 ods. 29 písm. c) sa slová „§ 37 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 2 až 4“. ...

69.

V § 57 ods. 29 písm. h) sa číslo „7“ nahrádza číslom „13“.

70.

V § 57 ods. 29 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

71.

V § 57 ods. 29 písm. j) sa číslo „8“ nahrádza číslom „17“.

72.

V § 57 ods. 29 písm. k) sa za slovo „faktormi“ vkladajú slová „alebo neposkytne očkovanie ...

73.

V § 57 odsek 30 znie:

„(30) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa ...

74.

V § 57 sa za odsek 30 vkladajú nové odseky 31 a 32, ktoré znejú:

„(31) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa ...

Doterajšie odseky 31 až 52 sa označujú ako odseky 33 až 54.

75.

V § 57 odsek 42 znie:

„(42) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

76.

V § 57 odsek 44 znie:

„(44) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

77.

V § 57 sa za odsek 44 vkladá nový odsek 45, ktorý znie:

„(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ ...

Doterajšie odseky 45 až 54 sa označujú ako odseky 46 až 55.

78.

V § 57 odsek 50 znie:

„(50) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu a) od 150 eur do 20 000 eur za ...

79.

V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:

„c) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16, d) posudzovanie zdravotnej ...

80.

V § 62 písmeno c) znie:

„c) rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, ...

81.

V § 62 sa za písmeno v) vkladajú nové písmená w) a x), ktoré znejú:

„w) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

82.

Za § 63b sa vkladajú § 63c až 63e, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014 § 63c (1) Oprávnenie na odstraňovanie ...

83.

§ 65 sa dopĺňa bodmi 25 až 27, ktoré znejú:

„25. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické ...

84.

V nadpise prílohy č. 3 sa číslo „24“ nahrádza číslom „25“.

85.

V prílohe č. 3 bode 4 sa slová „Tekuté stlačené amónium“ nahrádzajú slovami „Skvapalnený ...

86.

V prílohe č. 3 bode 10 sa slovo „Fluorid“ nahrádza slovom „Chlorid“.

87.

V prílohe č. 3 bode 11 sa slovo „Trichlóracetonistril“ nahrádza slovom „Trichlóracetonitril“. ...

88. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a až 3g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

89.

Príloha č. 9 sa dopĺňa bodom 25, ktorý znie:

„25. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

90.

Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k zákonu č. 355/2007 Z. z. OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC a) ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d), f) a h).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b), doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno ...

2.

V § 29 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“, slová „písm. ...

3.

V § 86 písm. d) sa slová „podľa § 29 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) a h)“ nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „verejných zdravotníkov, ...

2.

Za § 80x sa vkladá § 80y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80y Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014 V činnosti odstraňovanie azbestu ...

3.

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 65 v Poznámke sa slová „§ 21 zákona ...

4.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti v skupine č. 214 – Ostatné, živnosť poradové číslo ...

„71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného ...

5.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti ...

„92. Dohľad nadpracovnýmipodmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti v položke 24b písm. a) sa vypúšťa druhý ...

2.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti v poznámke k položke 24b sa na konci pripája ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe časti I Všeobecná správa sa položka 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom 4 eurá.“. ...

2.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 sa vypúšťajú písmená ...

Doterajšie písmená p) až am) sa označujú ako písmená k) až ah).

3.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. m) sa slová „písmena ...

4.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. n) sa slová „písmen ...

5.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. p) sa slová „písmena ...

6.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. q) sa slová „písmen ...

7.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. w) sa slová „písmen ...

8.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. y) sa slová „písmen ...

9.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) sa v úvodnej ...

10.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) druhom bode ...

11.

V prílohe časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 150 písm. aa) treťom bode ...

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „zdravotníckym zariadením“ nahrádzajú slovami „špecializovaným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...

2.

V § 170 ods. 8 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na overenie údajov potrebných na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92aba znie:

„92aba) § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

3.

V prílohe č. 1 bode č. 46 v Podmienkach vzniku sa slová „rozhodnutím Celoslovenskej komisie pre ...

4.

V prílohe č. 1 bode č. 47 v Podmienkach vzniku sa slová „uznaná Celoslovenskou komisiou pre posudzovanie ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 12 ods. 3 štvrtá veta znie: „Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z ...

Čl. VIII

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

1.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

2.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

3.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

4.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

5.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

6.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

7.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

8.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

9.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

10.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

11.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

12.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

13.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

14.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

15.

V prílohe č. l časti IV „Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri ...

Čl. IX

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 6a a § 6b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ ...

2.

V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

3.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „výkon konkrétnej činnosti“ nahrádzajú slovom „prácu“. ...

4.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „priznaním“ nahrádza slovom „uznaním“ a na konci sa pripájajú ...

5.

V § 19 ods. 4 sa slová „§ 11 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 11“.

6.

V § 26 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 8 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 9 písm. a)“. ...

Čl. X

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 4 sa za slovo „cvičení“ vkladá čiarka a slová „vojenských operácií, plnenia ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „dohľadu podľa § 26 vrátane lekárskych preventívnych prehliadok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.

4.

V § 10 písm. c) sa za slovami „§ 21 ods. 1“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú ...

5.

V § 12 ods. 2 písm. i) sa odkaz „6a)“ nahrádza odkazom „6aa)“.

6.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Preventívne a ochranné služby (1) Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

7.

V § 22 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a“. ...

8.

§ 26 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

9.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ...

10.

V § 38 ods. 2 sa slová „preventívne a ochranné služby“ nahrádzajú slovami „bezpečnostnotechnickú ...

11.

Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014 Ustanovenie § 39b ods. 1 ...

12.

§ 41 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, ...

13.

V prílohe č. 1a písm. c) sa slová „s médiom para, horúca voda alebo vzduch“ nahrádzajú slovami ...

14.

V prílohe č. 3 sa slová „(Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989)“ nahrádzajú slovami „(Mimoriadne ...

Čl. XI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva ...

„99a) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických ...

Čl. XII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. IV, čl. V prvého bodu a čl. VII, ktoré ...

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore