Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 203/2013 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 13.07.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 203/2013 účinný od 01.09.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení ...

1.

V § 1 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

2.

Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

„§ 3b Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore