Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.08.2014 do 30.11.2015


Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.08.2014
Účinnosť do: 30.11.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD534 DS15 EU PP ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.08.2014 do 30.11.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 01.08.2014 na základe 213/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o kolektívnom investovaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

pravidlá kolektívneho investovania,

b)

podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,

c)

činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností ...

d)

činnosť depozitára,

e)

cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

f)

ochranu investorov v kolektívnom investovaní,

g)

činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,

h)

dohľad.

§ 2
Kolektívne investovanie
(1)

Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov ...

(2)

Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania ...

(3)

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak

a)
má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné ...
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento ...
(4)

Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané ...

a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou ...
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou2)a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou.3)
(5)

Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov, ...

(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrálnou ...

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných ...

b)

prostriedkami zverejnenia

1.

tlač, rozhlas a televízia,

2.

obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti ...

3.

internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti, ...

4.

nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,

c)

privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov ...

d)

investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie ...

e)

podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov ...

f)

prevoditeľnými cennými papiermi

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami ...

2.

dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové ...

3.

iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými ...

g)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou ...

h)

domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má ...

i)

hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti

1.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť ...

2.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť ...

3.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť ...

4.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť ...

5.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná ...

6.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska ...

7.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska ...

j)

domovským členským štátom európskeho štandardného fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu ...

k)

hostiteľským členským štátom

1.

štandardného podielového fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú ...

2.

európskeho štandardného fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho ...

l)

počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,

m)

čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho ...

n)

majetkom v podielovom fonde peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok ...

o)

hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu,

p)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať ...

q)

ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa ...

r)

finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými ...

s)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú ...

t)

riadením investícií nakladanie s majetkom v podielovom fonde na základe prijatých investičných ...

u)

rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového ...

v)

klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 2 až 6,

w)

investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde a plánovaných spôsobov ...

x)

investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku v podielovom fonde a investičné techniky, ...

y)

holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti ...

1.

vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie ...

2.

cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností ...

z)

subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu ...

aa)

domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu

1.

členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym ...

2.

ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom ...

ab)

distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch ...

ac)

primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník ...

ad)

nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie ...

ae)

právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na ...

af)

pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného ...

ag)

miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...

ah)

zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...

ai)

zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny podielový fond (§ 119a) alebo iný ...

1.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom ...

2.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých ...

3.

má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému ...

aj)

zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ...

1.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom ...

2.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých ...

3.

má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému ...

ak)

odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci ...

§ 4
Subjekty kolektívneho investovania
(1)

Subjektmi kolektívneho investovania sú tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné ...

(2)

Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je

a)
podielový fond,
b)
subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo ...
(3)

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových ...

(4)

Na vytvorenie subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie ...

(5)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je

a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničná investičná spoločnosť,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého ...
(6)

Zahraničný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou ...

(7)

Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho ...

(8)

Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho ...

(9)

Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho ...

(10)

Štandardným podielovým fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú ...

(11)

Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ...

(12)

Alternatívnym investičným fondom je

a)
špeciálny podielový fond,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(13)

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej ...

(14)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje ...

(15)

Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny ...

a)
má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského ...
b)
nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom ...
(16)

Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny ...

DRUHÁ ČASŤ

TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

PRVÁ HLAVA

PODIELOVÝ FOND

§ 5
(1)

Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond ...

(3)

Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(4)

Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou ...

(5)

Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom ...

(6)

Podielový fond môže vzniknúť len na základe povolenia podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie ...

(7)

Názov podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať ...

§ 6
Podfondy
(1)

Podielový fond sa môže skladať z viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond“). ...

(2)

Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať ...

(3)

Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo práva veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov vzťahujúce sa na podielový fond sa vzťahujú ...

(5)

Názov podfondu sa musí skladať z názvu strešného podielového fondu bez označenia „podielový ...

(6)

Ak zaniknú všetky podfondy strešného podielového fondu, strešný podielový fond a povolenie na ...

§ 6a
Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond strešného ...
(1)

Strešný podielový fond môže vzniknúť okrem podľa § 6 aj premenou viacerých podielových fondov ...

(2)

Pri premene podielových fondov na strešný podielový fond sa každý z podielových fondov, ktorý ...

(3)

Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond existujúceho ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná do troch mesiacov odo dňa premeny podľa odseku 1 vymeniť podielnikom ...

§ 7
Štatút podielového fondu
(1)

Každý podielový fond musí mať štatút.

(2)

Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. ...

(3)

Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných ...

(5)

Štatút podielového fondu obsahuje najmä

a)
názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára ...
d)
zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z ...
f)
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ...
g)
spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej ...
h)
hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú ...
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových ...
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných ...
l)
postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania ...
n)
informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové ...
o)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového ...
(6)

Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút ...

(7)

Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj

a)
jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,
b)
postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu ...
(8)

Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; ...

(9)

Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 8
Podielový list
(1)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na ...

(2)

Ak ide o strešný podielový fond, vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový ...

(3)

Podielové listy všetkých podfondov jedného strešného podielového fondu musia mať rovnakú formu ...

(4)

Podielové listy jednej emisie podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva ...

(5)

Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový ...

(6)

Podielový list podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.

(7)

Podielový list musí obsahovať

a)
názov podielového fondu; ak ide o strešný podielový fond, názov príslušného podfondu,
b)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
d)
označenie emisie podielového listu, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného ...
e)
údaj o forme podielového listu,5)
f)
dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho ...
g)
meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy aspoň dvoch ...
(8)

Pri zaknihovaných podielových listoch podielového fondu môže viesť evidenciu6) zaknihovaných ...

(9)

Na výkon činnosti depozitára a správcovskej spoločnosti pri vedení evidencie podľa odseku 8 sa ...

(10)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri ...

(11)

Do zoznamu podielnikov sa zapisuje

a)
číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b)
počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste, ...
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, ...
(12)

Zoznam podielnikov sa vedie za strešný podielový fond ako celok. Okrem náležitostí podľa odseku ...

(13)

Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením ...

(14)

Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo ...

(15)

Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov, ani ...

(16)

Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových ...

(17)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho ...

a)
druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,
b)
výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,
c)
výškou minimálnej investovanej sumy,
d)
výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiu,
e)
menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,
f)
spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
g)
kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností podľa písmen a) až f).
(18)

Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií podľa odseku 17, príslušné náležitosti štatútu ...

DRUHÁ HLAVA

OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

§ 9
Základné ustanovenia
(1)

Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

(3)

Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to ...

(4)

Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

(5)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
fondom peňažného trhu otvorený podielový fond, v ktorom sa majetok podľa zamerania a cieľov investičnej ...
b)
fondom krátkodobého peňažného trhu fond peňažného trhu, v ktorom má majetok priemerne vyššiu ...
(6)

Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond peňažného trhu“ alebo „peňažný fond“, ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, kritériá, ...

§ 10
Samostatná evidencia
(1)

Samostatnú evidenciu tvorí

a)
register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b)
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou ...
c)
register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo ...
d)
register zabezpečovacích prevodov podielových listov v samostatnej evidencii vedený depozitárom ...
(2)

Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej ...

(3)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár ...

(4)

Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:

a)
číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, ...
1.
názov podielového fondu alebo názov príslušného podfondu strešného podielového fondu,
2.
údaj o forme podielových listov,
3.
počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4.
dátum začatia vydávania podielových listov,
5.
celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(5)

Ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové ...

(6)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo ...

a)
číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b)
údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
ak je majiteľom účtu právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ...
2.
ak je majiteľom účtu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
c)
údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu,
2.
počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to ...
3.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa podielového listu, ak je spolumajiteľom ...
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,8) ...
5.
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá ...
6.
údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného ...
d)
údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných ...
e)
údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena ...
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových ...
(7)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov ...

a)
ktorá je podielnikom,
b)
ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c)
na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...
(8)

Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť ...

(9)

Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa ...

(10)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa ...

(11)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná ...

(12)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár ...

a)
zmluvy, pričom spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej ...
b)
právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d)
iných právnych skutočností.
(13)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel ...

(14)

Ak je podielnikom podielového fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s ...

§ 10a
Povolenie na vedenie samostatnej evidencie
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 podávajú spoločne správcovská spoločnosť alebo ...

(2)

Ak sa správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli ...

(3)

Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa § 10 ods. 2, len ak je preukázané splnenie týchto ...

a)
sú splnené vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti ...
b)
technická a organizačná pripravenosť depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej ...
c)
návrh spoločného prevádzkového poriadku je v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý podáva žiadosť podľa odseku ...
c)
informáciu o vedení samostatnej evidencie v členení podľa § 10 ods. 1 a podľa osôb, ktoré budú ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
stručný opis informačného systému a technických prostriedkov depozitára a správcovskej spoločnosti ...
c)
doklady preukazujúce vecné, organizačné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti ...
d)
informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie ...
e)
doklady preukazujúce, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie ...
f)
návrh spoločného prevádzkového poriadku v troch origináloch podpísaný príslušnými štatutárnymi ...
(6)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 rozhodne najneskôr do ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 zamietne, ak žiadateľ ...

(8)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2, obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá bude viesť samostatnú ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude viesť samostatnú evidenciu ...
c)
schválenie spoločného prevádzkového poriadku.
(9)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť ...

§ 11
Spoločný prevádzkový poriadok
(1)

Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky ...

(2)

Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä

a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, ...
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou ...
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom, ...
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti ...
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich ...
(3)

Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového ...

(5)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho ...

(6)

Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa ...

§ 12
Zmena podoby listinného podielového listu
(1)

Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný ...

(2)

Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo ...

(4)

Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového ...

(5)

Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ...

(6)

Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného ...

Vydávanie a vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu

§ 13
(1)

Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených ...

(2)

V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže ...

(4)

Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(6)

Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet ...

(7)

Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a ...

(8)

Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, ...

(9)

Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú ...

(10)

Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis ...

(11)

Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne ...

(12)

Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(13)

Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného ...

(14)

Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.

(15)

Ak ide o štandardný podielový fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej ...

§ 14
(1)

Ak správcovská spoločnosť vykonala žiadosť podielnika o vydanie podielového listu alebo žiadosť ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak podielnikovi oznámenie obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie podľa ...

(3)

Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, ...

(4)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická ...
c)
dátum a čas prijatia žiadosti a spôsob platby,
d)
dátum vykonania žiadosti,
e)
názov podielového fondu,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo o žiadosť o vyplatenie podielového ...
g)
počet vydaných podielových listov alebo vyplatených podielových listov; údaj sa môže nahradiť ...
h)
hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,
i)
dátum rozhodujúceho dňa na určenie hodnoty podielu,
j)
predajnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu ...
k)
celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť podielnikovi na jeho žiadosť informácie o stave ...

§ 15
Pozastavenie vyplácania podielových listov otvoreného podielového fondu
(1)

Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o rozhodnutí ...

(3)

Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka ...

(4)

Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových ...

(5)

Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie ...

(6)

Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná ...

(7)

Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte podielového fondu informovať ...

(9)

Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí ...

(10)

Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to ...

(11)

Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť ...

(12)

Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie podielových listov alebo cenných papierov hlavného ...

TRETIA HLAVA

UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 16
(1)

Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý ...

(4)

Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

§ 17
(1)

Na vydávanie podielových listov uzavretého podielového fondu sa primerane použijú ustanovenia ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov ...

(3)

Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa ...

§ 18
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)

Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci ...

(2)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným ...

(3)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr ...

(4)

Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ZLÚČENIE PODIELOVÝCH FONDOV A CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA

§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1)

Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch s majetkom ...

a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov ...
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov ...
c)
majetok jedného alebo viacerých zanikajúcich fondov, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých ...
(2)

Zanikajúci fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný ...

(3)

Nástupnícky fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný ...

(4)

Cezhraničné zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi štandardné podielové ...

(5)

Tuzemské zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové ...

(6)

Ak ide o strešný podielový fond, možno zlučovať jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom ...

(7)

Ak ide o zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa ...

(8)

Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený ...

(9)

Pri cezhraničnom zlúčení sa proces zlúčenia riadi ustanoveniami tohto zákona, pričom na povinnosti ...

(10)

Ak je pri cezhraničnom zlúčení nástupníckym fondom európsky štandardný fond, ktorý je zahraničným ...

§ 20
Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami
(1)

Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie ...

(2)

Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská ...

(3)

Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská ...

(4)

Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:

a)
určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa ...
b)
okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,
c)
očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho ...
d)
metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom ...
e)
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu ...
f)
plánovaný deň účinnosti zlúčenia,
g)
pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
h)
návrh štatútu alebo zakladajúcich dokumentov novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie ...
i)
ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli ...
(5)

Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), ...

(6)

Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská ...

(7)

Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca ...

(8)

Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská ...

§ 21
Informácie pre podielnikov pri zlúčení
(1)

S cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby ...

a)
informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúčenia,
b)
informácie o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na podielnikov vrátane informácie o prípadných ...
c)
informácie o akýchkoľvek osobitných právach, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému ...
d)
informácie o základných aspektoch procesu zlúčenia a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti ...
e)
aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie podľa odseku ...
(3)

Informácie podľa odseku 1 musia byť stručné a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy v informáciách ...

(5)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovovať investorom, ...

(6)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho fondu, musia byť zamerané na ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 22
Poskytovanie informácií pri zlúčení
(1)

Informácie podľa § 21 ods. 1 je možné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho ...

(2)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových ...

(3)

Medzi dňom poskytnutia informácií podľa § 21 ods. 1 doterajším podielnikom a dňom účinnosti ...

(4)

Informácie podľa § 21 ods. 1 musia byť osobne určené podielnikovi a musia byť poskytnuté podielnikom ...

(5)

Ak sa informácie podľa § 21 ods. 1 poskytujú aspoň niektorým podielnikom prostredníctvom iného ...

a)
poskytovanie informácií podľa § 21 ods. 1 na tomto trvanlivom médiu musí byť vhodné vzhľadom ...
b)
podielnik, ktorému sa majú informácie podľa § 21 ods. 1 poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi ...
(6)

Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje ...

§ 23
Práva podielnikov pri zlúčení
(1)

Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo požiadať o

a)
vyplatenie svojich podielových listov alebo
b)
výmenu svojich podielových listov za podielové listy iného štandardného podielového fondu s podobnou ...
(2)

Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom špeciálny podielový fond, možno výmenu podielových ...

(3)

Ak si podielnik uplatní práva podľa odseku 1, správcovská spoločnosť nesmie pri vyplatení podielových ...

(4)

Podielnik nadobúda práva podľa odseku 1 od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie na ťarchu zanikajúcich fondov alebo na ťarchu nástupníckeho fondu ...

(6)

Pri cezhraničnom zlúčení práva podielnikov nástupníckeho európskeho štandardného fondu ustanovuje ...

(7)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, ...

a)
štatút podielového fondu určí aj kvórum pre uznášaniaschopnosť, počet hlasov potrebných na ...
b)
kvórum pre uznášaniaschopnosť pre cezhraničné zlúčenie nesmie byť určené vyššie ako kvórum ...
c)
na také schválenie sa nesmie vyžadovať viac ako 75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,
d)
musí byť štatútom podielového fondu zaručené, že akákoľvek zmena štatútu podielového fondu ...
(8)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, ...

§ 24
Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu
(1)

Zlúčením európskych podielových fondov do štandardného podielového fondu je zlúčenie, pri ...

(2)

Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu podlieha predchádzajúcemu ...

(3)

Po prijatí informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich ...

(4)

Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, môže najneskôr do 15 pracovných dní od ...

(5)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu ...

(6)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu ...

(7)

Informácie o navrhovanom zlúčení je možné podielnikom nástupníckeho štandardného podielového ...

(8)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich ...

(9)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu ...

§ 25
Deň účinnosti zlúčenia
(1)

Pri tuzemskom zlúčení dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu ...

(2)

Deň účinnosti cezhraničného zlúčenia a dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov ...

(3)

Pri zlúčení zanikajúcich európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového ...

(4)

Deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa výpočtu ...

(5)

Zlúčenie, ktoré sa uskutočnilo podľa tohto zákona, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.

(6)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a), ku dňu účinnosti zlúčenia ...

a)
majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú do majetku nástupníckeho fondu,
b)
podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení ...
c)
zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.
(7)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b), ku dňu účinnosti zlúčenia ...

a)
majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,
b)
podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne ...
c)
zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.
(8)

Ak ide o zlúčenie európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového ...

a)
majetok zanikajúcich európskych štandardných fondov sa prevedie na nástupnícky štandardný podielový ...
b)
podielnici zanikajúcich európskych štandardných fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho ...
c)
zanikajúce európske štandardné fondy existujú naďalej, až do úhrady svojich záväzkov.
(9)

Pri cezhraničnom zlúčení možno majetok a záväzky zanikajúcich štandardných podielových fondov ...

(10)

Ak je nástupníckym fondom podielový fond podľa tohto zákona, správcovská spoločnosť spravujúca ...

(11)

Pri tuzemskom zlúčení správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom ...

(12)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu ...

(13)

Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dňa zlúčenia ...

(14)

Ak zlúčením dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom ...

(15)

Pri tuzemskom zlúčení zostávajú účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích ...

PIATA HLAVA

ZRUŠENIE PODIELOVÉHO FONDU

§ 26
(1)

K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska ...

(2)

K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len

a)
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného ...
b)
na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),
c)
ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond ...
d)
ak povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím ...
(3)

Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.

(4)

Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.

(5)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností ...

a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7)

Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa ...

(8)

Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia ...

(9)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku ...

ŠIESTA HLAVA

TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

§ 26a
(1)

Spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa vykonáva

a)
na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b alebo
b)
samostatne na základe povolenia podľa § 28a v rozsahu činností potrebných na spravovanie subjektu ...
(2)

Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorý vykonáva svoju správu samostatne ...

§ 26b
(1)

Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) na ...

(2)

Zmluvou o správe subjektu kolektívneho investovania sa zmluvný správca zaväzuje, že bude spravovať ...

(3)

Predmetom zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môžu byť aj činnosti podľa § 27 ...

(4)

Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania obsahuje najmä tieto náležitosti:

a)
predmet zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa odsekov 2 a 3,
b)
spôsob určenia a úhrady odplaty za poskytované služby,
c)
ustanovenia, či a za akých podmienok, môže zmluvný správca zveriť spravovanie alebo vykonávanie ...
(5)

Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania musí mať písomnú formu, uzatvára sa na dobu ...

§ 26c
(1)

Na samosprávny alternatívny investičný fond sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane ako ...

(2)

Samosprávny alternatívny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako sú činnosti ...

(3)

Samosprávny alternatívny investičný fond je oprávnený zveriť inej osobe spravovanie svojho majetku ...

(4)

Administráciu podľa § 27 ods. 5 písm. a) vykonáva samosprávny alternatívny investičný fond ...

(5)

Základné imanie samosprávneho alternatívneho investičného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranosť ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 27
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území ...

(2)

Spravovaním štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov sa rozumie

a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie
1.
vedenie účtovníctva štandardného podielového fondu a európskeho štandardného fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre štandardný podielový fond a európsky štandardný fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde a určenie ...
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v štandardnom podielovom fonde ...
5.
vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej ...
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v štandardnom podielovom fonde a európskom ...
7.
vydávanie a vyplácanie podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov ...
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov ...
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
výkon funkcie dodržiavania,
c)
distribúcia podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych ...
(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28, môže okrem vytvárania podielových ...

a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa ...
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov ...
(4)

Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov ...

(5)

Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť môže dodatočne vykonávať v rámci spravovania ...

a)
administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa odseku 2 písm. b) vo vzťahu k alternatívnym ...
b)
distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných ...
c)
činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho ...
(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28a môže okrem vytvárania podielových ...

a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa ...
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov ...
d)
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.
(7)

Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odsekov 2, 4 alebo odseku 5 pre inú ...

(8)

Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 až 6 sa nevyžaduje povolenie ...

(9)

Správcovská spoločnosť nemôže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. ...

(10)

Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho ...

(11)

Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.

(12)

Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, ...

(13)

Správcovská spoločnosť nemôže

a)
zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia ...
b)
zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
rozdeliť sa,
d)
splynúť s inou právnickou osobou.
(14)

Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ...

(15)

Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIA A REGISTRÁCIE

Povolenie na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov

§ 28
(1)

O udelení povolenia na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných ...

(2)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, ...

a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je ...
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah ...
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je ...
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ...
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky, ...
i)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...
j)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok ...
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie ...
l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu ...
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) ...
(3)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa ...
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej ...
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ...
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej ...
(4)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je ...

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po ...
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...
g)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa ...

(8)

Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť ...

(10)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných ...

a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného sektora.21a) ...
(11)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(12)

Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení ...

(13)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba ...

(14)

Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú ...

(15)

Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, ...

(16)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie ...

(17)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob ...

§ 28a
Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných ...
(1)

O udelení povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...

(2)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, ...

a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je ...
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah ...
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je ...
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ...
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky, ...
i)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok ...
j)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie ...
k)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu ...
l)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) ...
(3)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa ...
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej ...
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 ...
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej ...
(4)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ...

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po ...
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
f)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
g)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
h)
informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správcovskej ...
i)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...
j)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
k)
doklad o splatení základného imania,
l)
informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných ...
1.
informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny ...
2.
informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný ...
3.
štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného ...
4.
určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...
5.
informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa ...

(8)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie ...

§ 29
(1)

Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § ...

a)
dcérskou spoločnosťou tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, ...
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského ...
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území ...
(2)

Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti zakladateľov alebo akcionárov ...

§ 30
(1)

Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ich previesť ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich ...
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu ...
(3)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 4 až 6 a údaje ...
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu ...
(4)

Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a môžu obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská ...

(5)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa ...

(6)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(8)

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti ...

(9)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže začať spravovať alternatívne investičné ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska akékoľvek významné zmeny ...

§ 31
(1)

Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zaniká dňom

a)
zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia podľa § 28 alebo ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
c)
vrátenia povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a; povolenie podľa § 28 alebo povolenie ...
d)
uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. 7, ak nebol ...
e)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a, ak v tomto ...
f)
predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) ...

(4)

Na zánik povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu sa ...

(5)

Samosprávny alternatívny investičný fond je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú ...

§ 31a
Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov
(1)

Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie ...

a)
vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 ...
b)
nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú ...
(2)

Pri výpočte limitov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)

(3)

Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ani registrácia ...

(4)

Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na spravovanie špeciálnych podielových fondov podľa tohto ...

(5)

Osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, podlieha registrácii podľa § 31b; táto osoba ...

(6)

Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a na samosprávne ...

§ 31b
Register správcov
(1)

Osoby vykonávajúce správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka ...

(2)

Register správcov vedie Národná banka Slovenska.

(3)

Register správcov obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
údaj, či ide o správcu alebo samosprávny alternatívny investičný fond,
c)
informácie podľa osobitného predpisu.22b)
(4)

Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu do registra správcov sa podáva v elektronickej ...

(5)

Návrh na zápis do registra správcov obsahuje evidované údaje podľa odseku 3.

(6)

Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný a poplatok za návrh je uhradený riadne a včas, ...

a)
zapíše správcu do registra správcov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje správcu elektronicky o zápise do registra správcov a o pridelenom registračnom čísle. ...
(7)

Správca je povinný aktualizovať údaje v registri v súlade s osobitným predpisom.22c)

(8)

Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je ...

(9)

Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu do registra správcov ...

(10)

Správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, že prestal spĺňať podmienky ...

(11)

Národná banka Slovenska zruší zápis v registri správcov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak ...

(12)

Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov ...

TRETIA HLAVA

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Pravidlá obozretného podnikania

§ 32
Organizácia a riadenie správcovskej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti ...

a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú ...
b)
zabezpečiť, aby jej príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané ...
c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu ...
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania ...
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,
f)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť pred začatím vykonávania činnosti, na ktorú jej ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich ...

(6)

Príslušnou osobou sa vo vzťahu k správcovskej spoločnosti rozumie

a)
člen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoločnosti,
b)
zamestnanec správcovskej spoločnosti, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby využíva ...
c)
fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre správcovskú spoločnosť na ...
§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti
(1)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.

(2)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.

(4)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej ...

(6)

Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením ...

(7)

Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u

a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b)
všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a), ...
c)
zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako ...
d)
zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu ...
e)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § ...
f)
ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) až e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí ...
(10)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska jej preukázať výber ...

(11)

Zásady odmeňovania sa vzťahujú na

a)
všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje ...
b)
akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty ...
c)
akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu ...
(12)

Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na ...

a)
spĺňajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b)
sa nevyplácajú špeciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície špeciálneho ...
(13)

Na účely odseku 12 sa špeciálnym subjektom založeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie ...

a)
spravidla má formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraničnej obchodnej ...
b)
jeho vlastníkmi sú osoby podľa odseku 9,
c)
investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou ...
d)
je zriadený na účel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby podľa odseku 9 alebo na účel ...
(14)

Zásady odmeňovania sa neuplatňujú

a)
na dodatočné peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú súčasťou všeobecných zásad ...
b)
na akúkoľvek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania ...
(15)

Ak správcovská spoločnosť poskytuje osobe podľa odseku 9 pôžičku na účel získania peňažných ...

(16)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je ...

a)
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom ...
b)
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej ...
c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad ...
d)
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad ...
e)
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu ...
f)
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania ...
g)
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia ...
h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného ...
i)
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním ...
j)
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje ...
k)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie ...
l)
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých ...
m)
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich ...
1.
ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu aktív ...
2.
nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré sú zamerané ...
3.
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených ...
4.
zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade ...
n)
významná časť, ktorá tvorí minimálne 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ...
1.
obdobie uvedené v tomto písmene je minimálne tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného ...
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva rýchlejšie, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe, ...
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60 % pohyblivej ...
o)
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to ...
p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými ...
1.
ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, ...
2.
u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia ...
q)
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ...
r)
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú ...
(17)

Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných ...

(18)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

(19)

Na organizáciu a riadenie správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a sa pri správe tuzemských ...

(20)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná pri správe tuzemských subjektov ...

a)
sústavne používať dostatočné a primerané ľudské a technické zdroje potrebné na riadny výkon ...
b)
mať riadne administratívne a účtovné postupy,
c)
mať systémy kontroly a ochrany elektronického spracovania údajov,
d)
mať primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zahŕňajú najmä pravidlá pre osobné obchody ...
§ 34
Povinnosti vrcholového manažmentu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment

a)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri ...
b)
dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného subjektu kolektívneho ...
c)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť ...
d)
zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika ...
e)
schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných ...
f)
schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto ...
(3)

Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne ...

(4)

Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával ...

§ 35
Funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, ...

a)
sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých ...
b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon ...
(3)

Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť ...
b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti ...
c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní ...
d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani ...
(5)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) ...

§ 36
Funkcia vnútorného auditu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú ...

(2)

Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie ...
b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných podľa písmena a),
c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),
d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa § 34 ods. 4.
(3)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak ...

§ 37
Funkcia riadenia rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných činností ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom ...

(4)

Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:

a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného podielového fondu ...
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného ...
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto ...
1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom podielovom ...
2.
dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného podielového fondu alebo ...
3.
primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté ...
e)
poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni ...
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia ...

(6)

Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa odseku ...

§ 37a
Riadenie rizík pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska preukázať ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho ...

a)
uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti ...
b)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom,25h) aby riziká spojené s každou investičnou pozíciou ...
c)
zabezpečiť, aby rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. ...
d)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými ...
(5)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná určiť maximálnu úroveň pákového efektu, ...

a)
typ tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného ...
b)
investičnú stratégiu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) ...
c)
zdroje pákového efektu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) ...
d)
akékoľvek iné prepojenie alebo relevantné vzťahy s inými finančnými inštitúciami, ktoré by ...
e)
potrebu obmedziť expozíciu voči akejkoľvek jednotlivej protistrane,
f)
mieru zabezpečenia pákového efektu zábezpekou,
g)
pomer aktív a pasív,
h)
mieru, povahu a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti na dotknutých trhoch.
§ 37b
Riadenie likvidity pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pravidelne vykonávať stresové testovania25j) ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť vzájomný súlad investičnej stratégie, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak ide o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ...

§ 37c
Postupy oceňovania
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

(2)

Postupy oceňovania podľa odseku 1 môžu byť vykonávané

a)
externým oceňovateľom nezávislým od správcovskej spoločnosti, tuzemského subjektu kolektívneho ...
b)
samotnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa ...
(3)

Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného ...

(4)

Podmienkou výkonu činnosti externého oceňovateľa je

a)
uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom ...
b)
schopnosť externého oceňovateľa poskytnúť dostatočné odborné záruky, že je v súlade so zákonom ...
c)
určenie externého oceňovateľa je v súlade s § 57a ods. 1 až 3 a osobitným predpisom.25n)
(5)

Externý oceňovateľ nemôže zveriť výkon funkcie oceňovania inej osobe.

(6)

Oceňovanie majetku v tuzemských subjektoch kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska určenie externého ...

(8)

Ak funkciu oceňovania nevykonáva nezávislý externý oceňovateľ, môže Národná banka Slovenska ...

(9)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná za správne ocenenie majetku tuzemského subjektu kolektívneho ...

§ 38
Vybavovanie sťažností investorov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne sprístupniť investorom informácie o postupoch podľa ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť spravuje európsky štandardný fond, postupy podľa odseku 1 musia umožňovať ...

§ 39
Osobné obchody
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby ...

a)
uzavierala osobné obchody,27) ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitného predpisu,26)
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona ...
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností ...
c)
sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, ...
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by ...
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)

Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)

(3)

Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby

a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a ...
b)
bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela ...
c)
bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody

a)
uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), ak ...
b)
s podielovými listami podielového fondu alebo cennými papiermi európskych štandardných fondov ...
(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, nesmie investovať ...

§ 40
Vedenie účtovníctva
(1)

Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý podielový fond oddelené samostatné účtovníctvo ...

(2)

Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti ...

a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne ...
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor ...

(6)

Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého správcovská ...

(7)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa ...

(8)

Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(9)

Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, účtovníctvo podielového ...

(10)

Ak ide o strešný podielový fond, ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva ...

(11)

Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou ...

Obchodná dokumentácia

§ 41
(1)

Majetok v subjekte kolektívneho investovania alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania sa ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť záznamy o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o ...

(3)

Záznamy podľa odseku 2 obsahujú

a)
názov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu a meno, priezvisko osoby alebo iné ...
b)
podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finančného nástroja,
c)
objem obchodu,
d)
druh pokynu alebo obchodu,
e)
cenu,
f)
pri pokynoch dátum a presný čas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné označenie osoby, ...
g)
meno, priezvisko alebo iné označenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,
h)
dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,
i)
pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany a miesta výkonu.32)
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie podielových listov ...

(5)

Záznam podľa odseku 4 musí obsahovať tieto informácie:

a)
názov príslušného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
osobu odovzdávajúcu žiadosť,
c)
osobu prijímajúcu žiadosť,
d)
dátum a čas prijatia žiadosti,
e)
podmienky a spôsoby platby,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo cenného papiera alebo o žiadosť ...
g)
dátum vykonania žiadosti,
h)
počet vydaných podielových listov alebo cenných papierov alebo vyplatených podielových listov ...
i)
cenu za vydanie každého podielového listu alebo cenu za vyplatenie každého podielového listu,
j)
celkovú hodnotu vydaných alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov,
k)
predajnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú ...
(6)

Informácie podľa odseku 5 písm. a) až f) je správcovská spoločnosť povinná zaznamenávať ihneď ...

(7)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať aspoň päť rokov. ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť prevedie správu subjektu kolektívneho investovania na inú správcovskú ...

(9)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje ...

a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu ...
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako ...
c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nemožno inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.
(10)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná ...

§ 42
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať náležité opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti počas elektronického ...

Konflikt záujmov

§ 43
(1)

Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu tuzemský subjekt kolektívneho ...

(2)

Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia ...

(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 2 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská ...

a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor podielového fondu alebo ...
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej podielovému fondu, európskemu ...
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred ...
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre podielový fond alebo európsky štandardný fond a pre iného klienta ...
e)
získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania podielových fondov alebo európskych ...
(4)

Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná ...

a)
záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, ...
b)
záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných podielových fondov alebo európskych štandardných ...
§ 44
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri ...

(2)

Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním podielových ...
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať ...
(3)

Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi ...
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie podielových ...
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú ...
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, ...
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych ...
(4)

Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská ...

(5)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia ...

§ 45
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených ...

(2)

Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom ...

§ 45a
Konflikt záujmov pri správe iných subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

a)
správcovskou spoločnosťou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré ...
b)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym ...
c)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym ...
d)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym ...
e)
dvoma klientmi správcovskej spoločnosti.
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracovať ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeliť ...

(4)

Ak organizačné mechanizmy podľa odseku 2 nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou ...

(5)

Na poskytovanie informácií investorom podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e) ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 využíva pri správe tuzemského subjektu kolektívneho ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov ...

§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny ...

(2)

V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom

a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1, ...
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi ...
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku ...

§ 47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)

Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje ...

a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v štandardných podielových fondoch alebo európskych ...
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných ...
c)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci ...
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo ...
(3)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v štandardných podielových fondoch ...

(4)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa zahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. ...

(7)

Požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. d) možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti ...

(8)

Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na správcovskú spoločnosť, ktorá súčasne spravuje ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné ...

Pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania

§ 48
(1)

Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná najmä

a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho ...
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho ...
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri ...
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)

Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe štandardných ...

a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny ...
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne ...
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov ...
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku v ...
(4)

Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe štandardných podielových ...

a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku v podielovom ...
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o ...
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy ...
(5)

Pri správe špeciálnych podielových fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa ...

a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré ...
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala ...
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo ...
(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie ...

(8)

Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať ...

(10)

Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 49
Stratégia vykonávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní ...

(2)

Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:

a)
investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,
b)
povaha pokynu,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou podielového ...

§ 50
Stratégia zadávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý ...

(2)

Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v ...

§ 51
Stratégia alokácie pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé ...

a)
pokyny vykonávané v súvislosti so správou podielových fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané ...
b)
inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné ...

(3)

Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou podielového fondu s pokynmi ...

a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý podielový ...
b)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu ...
(5)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielového fondu s jedným alebo ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými ...

(7)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielových fondov alebo pokyn iného ...

§ 52
Stimuly
(1)

Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. ...

a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v podielovom fonde alebo poskytnutých ...
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe ...
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného ...
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej ...
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä ...
(2)

Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi ...

§ 53
(1)

Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania. ...

(2)

Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od ...

§ 54
Pravidlá činnosti pri správe iných ako štandardných podielových fondov a špeciálnych podielových ...
(1)

Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych ...

(2)

Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 53 sa na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § ...

§ 55
Oprávnenie získavať osobné údaje
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora ...

(2)

Na účely odseku 1 možno totožnosť investora a klienta preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode aspoň v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo ...

(4)

Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na situáciu, ak investorom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní ...

(6)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35) o ...
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje35) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý ...
(7)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

(8)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou ...

(9)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu ...

(10)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania ...

(11)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...

§ 56
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
(1)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho investovania ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná, ak ide o konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika ...

(3)

Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ...

§ 57
Zverenie činností alebo funkcií pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných ...
(1)

Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť ...

(2)

Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak

a)
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť ...
b)
je v štatúte podielového fondu alebo v zakladajúcich dokumentoch európskeho štandardného fondu ...
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
e)
to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky štandardný fond spravovaný v najlepších ...
f)
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte ...
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie ...
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ...
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu ...
k)
právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených ...
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa ...

(4)

Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti ...

(5)

Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa ...

(6)

Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná ...

a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba ...
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité ...
(7)

Ak správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu využíva swapy celkových výnosov alebo ...

§ 57a
Zverenie činností pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

a)
zverenie výkonu činností alebo funkcií musí byť riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b)
osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, musí mať dostatočné zdroje na vykonávanie ...
c)
zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík ...
d)
na zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík ...
e)
zverenie činností alebo funkcií nemôže brániť účinnému dohľadu40f) nad správcovskou spoločnosťou, ...
f)
správcovská spoločnosť musí byť schopná preukázať, že osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo ...
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností ...

(3)

Riadenie investícií ani riadenie rizík nemožno zveriť

a)
depozitárovi príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...
b)
osobe, ktorej záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo investorov ...
(4)

Zodpovednosť správcovskej spoločnosti voči tuzemskému subjektu kolektívneho investovania podľa ...

(5)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií, môže ...

a)
správcovská spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas40j) s druhotným zverením,
b)
správcovská spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení ...
c)
osoba, na ktorú sa ďalej zverujú činnosti, spĺňa podmienky podľa odseku 1 v rozsahu ako osoba, ...
(6)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôže ...

(7)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií a ktorá ...

(8)

Na zverenie výkonu činností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon činností alebo funkcií druhotne ...

Organizácia distribúcie podielových listov

§ 58
(1)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí ...

§ 59
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...
b)
zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym ...
c)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného ...
d)
viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).
(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa ...

ŠTVRTÁ HLAVA

CEZHRANIČNÉ VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAHRANIČNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU ...

§ 60
Všeobecné ustanovenia o cezhraničnom vykonávaní činností
(1)

Správcovská spoločnosť môže na území iného členského štátu vykonávať činnosti, na ktoré ...

a)
oznámenia podľa § 61, oznámenia podľa § 62 alebo oznámenia podľa § 63a a
b)
splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi predpismi hostiteľského členského štátu ...
(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na území ...

a)
oznámenia podľa § 64 alebo oznámenia podľa § 65 a
b)
splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského členského štátu zahraničnej správcovskej ...
(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje na území iného členského štátu výhradne distribuovať ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu plánuje na území ...

(5)

Ustanovenia § 61 až 63 sa použijú len na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28. Ustanovenia ...

Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte

§ 61
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie ...

a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku,
b)
program činnosti pobočky, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § ...
c)
adresu pobočky správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť ...
d)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(2)

Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady a finančnú situáciu ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady alebo finančnú ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského ...

(6)

Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského štátu správcovskej ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku ...

(9)

Údaje podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska ...

§ 62
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe práva ...

a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a
b)
program činnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 ...
(2)

Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doručenia úplného oznámenia podľa odseku ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku ...

§ 63
Vytváranie a spravovanie európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske ...

(2)

Dohľad nad správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte európskeho ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá príslušný orgán dohľadu ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a vykonať akékoľvek opatrenia a organizačné rozhodnutia, ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií ...

§ 63a
Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá na území iného členského štátu ...

a)
členský štát, v ktorom má v úmysle spravovať európske alternatívne investičné fondy na základe ...
b)
program činností, v ktorom sa uvedú najmä služby, ktoré má v úmysle poskytovať, a identifikáciu ...
(2)

Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje zriadiť pobočku, je povinná poskytnúť okrem ...

a)
organizačnú štruktúru pobočky,
b)
adresu v domovskom členskom štáte európskeho alternatívneho investičného fondu, na ktorej možno ...
c)
mená a priezviská a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(3)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 1 alebo ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní dokumentov podľa odseku 3 informuje správcovskú ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska akúkoľvek zmenu ...

(6)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného ...

(7)

Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 5 a 6 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, ...

(8)

Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú dosah na súlad spravovania európskeho alternatívneho ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa použijú rovnako na neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením ...

§ 63b
Vytváranie a spravovanie neeurópskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou ...

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže spravovať neeurópske alternatívne investičné ...

a)

správcovská spoločnosť v súvislosti so správou neeurópskych alternatívnych investičných fondov ...

b)

bola uzavretá dohoda o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu ...

Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky

§ 64
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je oprávnená ...

(2)

Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže zriadiť pobočku v Slovenskej republike ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území ...

(5)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením ...

a)
v rozsahu predpokladaných činností a služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...
b)
organizačnej štruktúry pobočky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch ...
c)
adresy pobočky na území Slovenskej republiky,
d)
mena, priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu.
§ 65
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky na ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je na základe ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže začať vykonávať činnosť na území ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch ...

§ 66
Vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov zahraničnou správcovskou spoločnosťou ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje ...

(2)

Dohľad nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva príslušný ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje ...

a)
vytváraní štandardného podielového fondu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu7) a ...
b)
vydávaní a vyplácaní podielových listov,
c)
investičnej politike a investičných limitoch štandardného podielového fondu, vrátane výpočtu ...
d)
ocenení majetku a záväzkov v štandardnom podielovom fonde a o účtovníctve za štandardný podielový ...
e)
výpočte predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov štandardného podielového fondu ...
f)
vyplatení výnosov z majetku v štandardnom podielovom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto výnosov ...
g)
požiadavkách v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, ...
h)
opatreniach a postupoch vo vzťahu k distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu ...
i)
vzťahoch s podielnikmi štandardného podielového fondu,
j)
zlučovaní štandardného podielového fondu,
k)
prevode správy štandardného podielového fondu a o zrušení štandardného podielového fondu,
l)
obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej evidencie,
m)
poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu, poplatkoch za udelenie ...
n)
vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s ...
(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.

(6)

Zahraničná správcovská spoločnosť rozhoduje a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých ...

(7)

Za vykonávanie dohľadu nad tým, aby opatrenia a organizácia zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

§ 66a
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej ...

PIATA HLAVA

NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych ...

§ 66b
Určenie referenčného členského štátu
(1)

Slovenská republika je referenčným členským štátom neeurópskej správcovskej spoločnosti, ak ...

a)
plánuje spravovať len alternatívne investičné fondy vytvorené podľa tohto zákona a neplánuje ...
b)
počet ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov
1.
prevyšuje počet ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek ...
2.
súčet hodnoty majetku ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov prevyšuje súčet ...
c)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného ...
1.
ide o európsky alternatívny investičný fond s povolením alebo registráciou v členskom štáte ...
2.
ide o európsky alternatívny investičný fond bez povolenia alebo registrácie v členskom štáte, ...
d)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho ...
e)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného ...
f)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho ...
g)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných ...
1.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu v jednom členskom štáte a Slovenská republika bola ...
2.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu vo viacerých členských štátoch a majú byť v rozhodujúcej ...
h)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných ...
i)
bola určená ako referenčný členský štát na základe postupu podľa odseku 6.
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 na základe dohody s príslušnými orgánmi ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je neeurópska správcovská spoločnosť v konaní o žiadosti ...

(5)

Národná banka Slovenska doručí žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 2 do siedmich ...

(6)

Ak neboli dodržané lehoty podľa odsekov 3 a 5 alebo ak nebolo vydané rozhodnutie Národnou bankou ...

§ 66c
Povolenie na činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)

Neeurópska správcovská spoločnosť môže spravovať alternatívne investičné fondy alebo európske ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát v súlade s týmto zákonom a toto ...
b)
podmienok podľa § 28a ods. 2 písm. a) až g) a k); tým nie je dotknuté ustanovenie písmena h),
c)
má v Slovenskej republike určeného právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti,
d)
právny zástupca neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa písmena c) spoločne s neeurópskou ...
e)
sú uzavreté dohody o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu ...
f)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, nie je vedený na zozname ...
g)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť umiestnená, so Slovenskou republikou ...
h)
výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska neprekáža právny poriadok nečlenského štátu ani obmedzenia ...
i)
neeurópska správcovská spoločnosť preukáže, že ak existujú ustanovenia tohto zákona alebo ...
1.
nie je možné zároveň dodržiavať ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej ...
2.
právny poriadok, ktorý sa vzťahuje na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny ...
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
náležitosti a prílohy podľa § 28a ods. 3 a 4 okrem § 28a ods. 3 písm. b), f) a ods. 4 písm. ...
b)
zdôvodnenie výberu Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou ...
c)
zoznam tých ustanovení tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho ...
d)
písomné podklady na základe osobitného predpisu Európskej komisie preukazujúce, že príslušný ...
e)
identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa odseku ...
(4)

Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 posúdi, či pri ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že neeurópska správcovská spoločnosť, ktorá v žiadosti ...

(6)

O žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplnil ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1 napriek nesúhlasnému vyjadreniu Európskeho ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a ...

(11)

Ak príslušné orgány dohľadu domovských členských štátov príslušných alternatívnych investičných ...

(12)

Na zmenu povolenia podľa odseku 1, jeho odňatie alebo vrátenie sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 66d
Zmena referenčného členského štátu
(1)

Určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu zostáva v platnosti počas platnosti ...

(2)

Národná banka Slovenska posúdi na základe údajov podľa odseku 1, či je navrhované určenie referenčného ...

(3)

Národná banka Slovenska po prijatí vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o navrhovanej zmene referenčného členského štátu v rozpore ...

(5)

Ak do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c Národná banka Slovenska zistí, že stratégia ...

(6)

Ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie po lehote uvedenej v ...

§ 66e
Cezhraničná spolupráca pri konaniach a dohľade týkajúcich sa neeurópskej správcovskej spoločnosti ...
(1)

Ak Národná banka Slovenska v súvislosti s konaniami týkajúcimi sa určenia referenčného členského ...

a)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 66c ods. 2 písm. a), c) až f), h) a i),
b)
nesúhlasu s udelením povolenia podľa § 66c v referenčnom členskom štáte,
c)
zmeny referenčného členského štátu,
d)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 150e ods. 1 písm. b) a c).
(2)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu prihliadne na usmernenia a odporúčania Európskeho ...

(3)

Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania podľa odseku 2 sa Národná banka Slovenska ...

§ 66f
Rozhodné právo
(1)

Na riešenie všetkých sporov medzi Národnou bankou Slovenska a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, ...

(2)

Všetky spory medzi investormi a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská ...

(3)

Na neeurópsku správcovskú spoločnosť sa pri výkone činnosti na základe povolenia podľa § 66c ...

ŠIESTA HLAVA

ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 67
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, ...

(3)

Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ...

§ 68
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti ...

(2)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie ...

(3)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa ...

§ 69
Konkurz na majetok správcovskej spoločnosti
(1)

Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti sa zakazuje správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný ...

(3)

Majetok v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania nie je súčasťou konkurznej podstaty ...

§ 69a
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu bez likvidácie
(1)

Samosprávny alternatívny investičný fond možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s iným ...

(2)

Samosprávny alternatívny investičný fond sa môže zlúčiť len s

a)
iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením podľa § 28a, pričom na zlúčenie ...
b)
zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením vydaným v súlade s právne ...
(3)

Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší ...

§ 69b
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu likvidáciou
(1)

Na likvidáciu samosprávneho alternatívneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného ...

(2)

Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEPOZITÁR

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 70
(1)

Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný podielový fond musí ...

(2)

Depozitárom štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového fondu môže byť len

a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných ...
b)
zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky ...
(3)

Depozitárom iného alternatívneho investičného fondu ako podľa odseku 2 môže byť len

a)
osoba podľa odseku 2,
b)
obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných ...
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý má na ...
d)
ak ide o alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť ...
(4)

Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investičného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou ...

a)
príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...
b)
depozitár podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových ...
c)
nečlenský štát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je uvedený v zozname nespolupracujúcich štátov ...
d)
členské štáty, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho ...
e)
depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednosť voči alternatívnemu investičnému fondu alebo voči ...
(5)

Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť ...

§ 71
Depozitárska zmluva
(1)

Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania vykonáva činnosť na základe depozitárskej ...

(2)

V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára ...

(3)

Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa ...

a)
postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku v podielovom fonde zverený depozitárovi, vrátane ...
b)
postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte podielového ...
c)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky ...
d)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým ...
e)
postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti ...
f)
postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár ...
(4)

Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním ...

a)
zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom ...
b)
povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto ...
c)
informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa ...
(5)

Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, ...

a)
záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných ...
b)
záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých ...
c)
vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok ...
(6)

Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať ...

a)
dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b)
podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká ...
c)
úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ...
(7)

Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné ...

(8)

Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a ...

(9)

Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo ...

(10)

Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden podielový fond, musí obsahovať zoznam podielových ...

(11)

Ak sa depozitárovi odníme príslušné povolenie alebo ak mu zanikne príslušné povolenie alebo ...

(12)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne ...

(13)

Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie ...

(14)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

(16)

Depozitár, ktorý prestal pre tuzemský subjekt kolektívneho investovania vykonávať činnosť depozitára, ...

(17)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská ...

DRUHÁ HLAVA

KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA

§ 72
Činnosť depozitára
(1)

Depozitár

a)
kontroluje, či vydávanie, vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu ...
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade ...
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom ...
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek ...
e)
kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom ...
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú určené týmto zákonom ...
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho ...
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej ...
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v ...
(2)

Na kontrolné úlohy depozitára subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa ...

§ 73
Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) najmä tým, že preverí súlad použitých ...

(2)

Depozitár kontroluje, či celková suma za vydané podielové listy pripísaná na bežný účet podielového ...

(3)

Kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) môže depozitár namiesto postupu podľa odseku 2 vykonávať ...

(4)

Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie podľa § 72 písm. a) kontroluje aj dodržanie všetkých ...

§ 74
Kontrola výpočtu hodnoty podielu
(1)

Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) tak, že overuje súlad ...

(2)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje, či používaný ...

§ 75
Kontrola použitia výnosov z majetku v podielovom fonde
(1)

Ak správcovská spoločnosť vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peňažných ...

(2)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú formou vydania ďalších ...

(3)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ...

§ 76
Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. c) tým, že kontroluje pokyny správcovskej ...

a)
na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku alebo z majetku v podielovom fonde,
b)
na prevod peňažných prostriedkov alebo na platbu z bežného účtu alebo vkladového účtu podielového ...
c)
na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú v depozitárskej úschove,
d)
pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská ...
(2)

Na účely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný ...

(3)

Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa ...

(4)

Depozitár pri výkone funkcie podľa § 72 písm. c) kontroluje,

a)
či sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané iba druhy aktív prípustné podľa tohto zákona ...
b)
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a štatútu podielového ...

TRETIA HLAVA

DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA

§ 77
(1)

Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. ...

(2)

Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre

a)
finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, ...
b)
ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania ...
(3)

Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech ...

§ 78
(1)

Na účely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíše všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť ...

(2)

Na účely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ...

§ 79
(1)

Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond alebo ...

(2)

Bežným účtom podielového fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, ...

(3)

Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové ...

(5)

Depozitár alternatívneho investičného fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom49a) ...

(6)

Ak sú účty podľa odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investičného ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na depozitára tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...

ŠTVRTÁ HLAVA

VZŤAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI A DEPOZITÁRA

§ 80
(1)

Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia podmienok na ...

(2)

Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, príslušnému štatútu ...

(3)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon ...

(4)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem ...

(5)

Depozitár nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...

(6)

Depozitár je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť všetky informácie a ...

§ 80a
(1)

Depozitár alternatívneho investičného fondu nemôže zveriť výkon činností depozitára inej ...

a)
zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b)
depozitár je schopný preukázať objektívne dôvody na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
c)
depozitár konal pri výbere a určení osoby, ktorej plánuje zveriť časť svojich činností, s ...
d)
depozitár zabezpečil, že osoba, ktorej bol zverený výkon činnosti počas jej výkonu, spĺňa ...
1.
má potrebné vecné a organizačné predpoklady a odborné znalosti primerané povahe a zložitosti ...
2.
ak ide o činnosti spojené s úschovou finančných nástrojov, táto osoba podlieha účinným pravidlám ...
3.
oddeľuje v súlade s osobitným predpisom49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku a ...
4.
nenakladá s majetkom alternatívneho investičného fondu bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej ...
5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 77 až ...
(2)

Ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané ...

a)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu sú pred vykonaním investície náležite ...
b)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť úschovu takýchto finančných nástrojov ...
(3)

Osoba, ktorej zveril činnosť depozitár, môže zveriť tieto činnosti inej osobe za rovnakých podmienok ...

(4)

Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovažuje poskytovanie služieb systémami zúčtovania a vyrovnania ...

§ 81
(1)

Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
evidenčné číslo,
b)
dátum, keď bol úkon uskutočnený,
c)
vymedzenie úkonu,
d)
obsah úkonu.
(3)

Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov ...

(4)

Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov podľa odseku 3 musia byť uložené v písomnej forme ...

PIATA HLAVA

PRAVIDLÁ ČINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DEPOZITÁRA

§ 82
(1)

Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.

(2)

Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania alebo jeho podielnikom za stratu ...

(3)

Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého ...

(4)

Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností ...

(5)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(6)

Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ...

(8)

Depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť ...

a)
boli splnené všetky požiadavky na zverenie depozitárskej úschovy podľa § 80a ods. 1,
b)
písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej boli zverené činnosti, výslovne prenáša zodpovednosť ...
c)
písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho ...
(9)

Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investičnom fonde a depozitár, ktorý zveril ...

a)
štatút alebo zakladajúce dokumenty príslušného alternatívneho investičného fondu výslovne ...
b)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu boli pred vykonaním svojej investície ...
c)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť depozitársku úschovu príslušných finančných ...
d)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou, ktorá výslovne ...
e)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy, ...

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 83
(1)

Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.

(2)

Zakazuje sa

a)
rozdelenie štandardného podielového fondu,
b)
premena štandardného podielového fondu na špeciálny podielový fond,
c)
zlúčenie štandardného podielového fondu do špeciálneho podielového fondu alebo do zahraničného ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIE NA VYTVORENIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU

§ 84
(1)

Na vytvorenie štandardného podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska.

(2)

Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska ...

(3)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že

a)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti ...
c)
štatút štandardného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ...
d)
podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského ...
(4)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť ...

(5)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
dobu, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...
g)
informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...
h)
ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení ...
i)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude zberným fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný ...
k)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude strešným podielovým fondom.
(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je

a)
návrh štatútu štandardného podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný podielový fond; to ...
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...
(8)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku ...

a)
štatút hlavného fondu,
b)
predajný prospekt hlavného fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
d)
zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,
e)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond ...
f)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond ...
g)
osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu ...
(9)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou ...

(10)

Ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá ...

(11)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr ...

(12)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(13)

Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti ...

(14)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon ...

(15)

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami ...

(16)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná ...

(17)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť ...

a)
porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b)
nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie ...
c)
nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej ...
(18)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred ...

§ 85
(1)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu, obsahuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
určenie doby, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu štandardného podielového fondu.
(2)

Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov hlavného fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.
(3)

Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí ...

(4)

Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú ...

(5)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne ...

§ 86

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia ...

TRETIA HLAVA

ZLOŽENIE MAJETKU V ŠTANDARDNOM PODIELOVOM FONDE

§ 87
(1)

Ak štandardný podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý jeho podfond sa na ...

(2)

Ak subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý takýto podfond ...

§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom podielovom fonde
(1)

Majetok v štandardnom podielovom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a ...

a)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom ...
b)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom ...
c)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu ...
d)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie ...
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného ...
e)
podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných ...
1.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...
3.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za ...
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom podielovom fonde, majetku európskeho štandardného ...
f)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou ...
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie ...
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, ...
2.
protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je iná správcovská ...
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi ...
h)
nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ...
1.
vydané alebo garantované
1a.
Slovenskou republikou,
1b.
obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej ...
1c.
Národnou bankou Slovenska,
1d.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným ...
1e.
centrálnou bankou členského štátu,
1f.
Európskou centrálnou bankou,
1g.
Európskou úniou,
1h.
Európskou investičnou bankou,
1i.
nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j.
verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len ...
1k.
osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska ...
1l.
osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel ...
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen ...
3.
vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného podielového ...
3a.
ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,
3b.
ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)
3c.
ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných ...
3d.
ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré ...
i)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách ...
(2)

V majetku v štandardnom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým ...

(3)

V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ...

(4)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
podmienky na vymedzenie
1.
likvidných finančných aktív podľa odseku 1,
2.
prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. f),
3.
nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),
b)
podrobnosti o tom, čo sa rozumie
1.
prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ...
2.
podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,
c)
spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre štandardný podielový fond

§ 89
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(2)

Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku ...

(3)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými ...

a)
10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky ...
b)
5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa ...
(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť ...

(5)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(7)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha ...

(8)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a ...

(9)

Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných ...

(10)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú ...

(11)

Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa považujú hypotekárne ...

§ 90
(1)

Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty ...

(2)

Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak

a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
vyjadruje s dostatočnou presnosťou celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú zverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index. ...
(3)

Správcovská spoločnosť nesmie investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do indexu, ak

a)
index obsahuje akúkoľvek zložku, ktorej zmena jej hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyšší ...
b)
ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych komodít; pritom
1.
regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej komodity sa na účely tohto písmena považujú ...
2.
iné podkategórie jednej komodity ako podľa prvého bodu sa nepovažujú na účely tohto písmena ...
c)
správcovská spoločnosť nemôže preukázať, že
1.
index má jasný a presný cieľ reprezentovať primeraný základ pre určitý trh,
2.
informácie o zložkách indexu a pravidlách pre výber zložiek indexu sú dostupné pre investorov ...
3.
nezávislosť metodiky výpočtu hodnoty indexu nie je ovplyvnená používaním postupov riadenia hotovosti, ...
d)
index bol vytvorený a vypočítaný na žiadosť jedného účastníka trhu alebo obmedzeného počtu ...
e)
index má takú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek, ktorá zabraňuje investorom, aby boli schopní ...
f)
index, ktorého úplná metóda výpočtu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,
g)
údaje o výkonnosti indexu nie sú voľne prístupné pre investorov,
h)
index, ktorého zložky nie sú zverejňované zároveň s ich váhami po každom prepočítaní váh ...
i)
metodiky výberu zložiek indexu a prepočítavanie váh zložiek indexu nie je založené na vopred ...
j)
poskytovateľ indexu prijíma platby za zaradenie zložky do indexu jej emitenta alebo poskytovateľa, ...
k)
metodika výpočtu hodnoty indexu umožňuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo
l)
správcovská spoločnosť nevie preukázať, že výpočet hodnoty indexu podlieha nezávislému oceňovaniu. ...
(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť ...

(5)

Ak podľa štatútu štandardného podielového fondu je investičnou politikou kopírovanie indexu, ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo ...

(7)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
podielovým fondom kopírujúcim index podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je replikovať ...
b)
podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investičnou stratégiou ...
c)
chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi výnosom podielového fondu kopírujúceho index ...
d)
štandardným fondom obchodovaným na burze štandardný podielový fond alebo európsky štandardný ...
1.
tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet ...
2.
indikatívnou čistou hodnotou majetku meranie vnútrodennej čistej hodnoty majetku štandardného ...
§ 91
(1)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu určiť, že ...

(2)

Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho ...

(3)

Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie ...

§ 92
(1)

Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(2)

Celková hodnota podielových listov špeciálnych podielových fondov a cenných papierov zahraničných ...

(3)

Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov ...

a)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57,
b)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57 iná správcovská ...
(4)

Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie „UCITS ETF“. Iný ...

(5)

Ak sa hodnota podielových listov štandardného fondu obchodovaného na burze významne líši od jeho ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob ...

§ 93
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje, ...

(2)

Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, ...

(3)

V majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie byť viac ako

a)
10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt ...
d)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 ...
(4)

Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných ...

(5)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou ...
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským ...
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou, ...
d)
akcie, ktoré tvoria podiel štandardného podielového fondu na základnom imaní spoločnosti založenej ...
(6)

Na účely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmikoľvek štandardnými podielovými fondmi, ktoré ...

§ 94
(1)

Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 89 až 93 len pri uplatnení ...

(2)

Správcovská spoločnosť nemôže obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika ...

(3)

Obmedzenia týkajúce sa majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 89 až 93 sa nepoužijú ...

(4)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 89 až 93 v dôsledku príčin, ktoré ...

(5)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia ...

§ 95
(1)

Majetok v štandardnom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde prevoditeľné ...

§ 96

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde uskutočňovať ...

§ 97
(1)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v štandardnom podielovom fonde možno prijať, ...

(2)

Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť ...

§ 98

Práva k cenným papierom v majetku v štandardnom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť ...

ŠTVRTÁ HLAVA

RIADENIE RIZÍK

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 99
(1)

Na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:

a)
riziko protistrany znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo skutočnosti, ...
b)
trhové riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej ...
c)
operačné riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce z neprimeraných ...
d)
riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku v štandardnom podielovom fonde nebude môcť ...
(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ďalšie ...

§ 100
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde zriadiť ...

(2)

Ak je to uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, možno v prospech majetku alebo na ...

(3)

Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob ...

(4)

Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním ...

(5)

Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný podielový fond vystavený, ...

(6)

Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť ...

(7)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa ...

(8)

Ak v majetku v štandardnom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového ...

(9)

Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie uzatvárať obchody ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom podielovom ...
b)
podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe ...
(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 101
Politika riadenia rizík
(1)

Na účely zabezpečenia povinností podľa § 100 ods. 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, ...

(2)

Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä

a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti plnenie povinností podľa ...
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoločnosti.
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že politika riadenia rizík podľa odsekov 1 až ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 4 zohľadniť povahu, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať

a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako postupov, nástrojov a opatrení podľa § ...
b)
mieru, do akej správcovská spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a ...
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov ...
(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú ...

§ 102
Meranie a riadenie rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia ...

a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené ...
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(2)

Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 1 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ...

(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná pre každý štandardný podielový fond, ...

a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, ...
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré ...
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce ...
d)
zaviesť, uplatňovať a udržovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení ...
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa ...
f)
zaviesť, uplatňovať a zachovávať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom ...
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými ...
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zriadiť a udržiavať primeraný systém riadenia rizika likvidity ...

(5)

Ak je to potrebné, správcovská spoločnosť je povinná vykonávať stresové testy, ktoré umožnia ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že pri každom štandardnom podielovom fonde, ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
dodatočné náležitosti predajného prospektu štandardného podielového fondu a ročnej správy ...
b)
podrobnosti o
1.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 3 písm. b),
2.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 3 písm. c) a
c)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 103
Výpočet celkového rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko podľa § 100 ods. 4 ako

a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a ...
b)
trhové riziko majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)

Celkové riziko podľa § 100 ods. 4 v zbernom fonde sa vypočíta kombináciou vlastného celkového ...

a)
aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu ...
b)
potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho štatúte v pomere k investícii ...
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná celkové riziko podľa § 100 ods. 4 vypočítavať minimálne ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť pri správe štandardného podielového fondu podľa § 100 ods. 2 používa ...

§ 104
Záväzkový prístup
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4 záväzkovým prístupom je správcovská spoločnosť ...

(3)

Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení ...

(5)

Ak správcovská spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí ...

(6)

Ak možno podľa štatútu štandardného podielového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných ...
b)
kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne ...
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým ...
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 105
Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku, ...
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 106
Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 89 ods. 3 je správcovská spoločnosť povinná ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 89 ods. 3 prostredníctvom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky do majetku ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 zohľadniť ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 89 výhradne podľa záväzkového ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 89 ods. 5 každú pozíciu ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej správcovská spoločnosť môže znížiť riziko ...
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 89 až 93.
§ 107
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch ...

(2)

Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
ako základ ocenenia slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota ...
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonáva
1.
príslušná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo ...
2.
útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie ...
(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej ...

(5)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť ...

(6)

Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 3 riadne zdokumentovať.

PIATA HLAVA

HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND

§ 108
(1)

Zberným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, ...

(2)

Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť ...

a)
doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,
b)
finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na ...
(3)

Hlavným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, ...

a)
aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b)
nie je sám zberným fondom a
c)
v jeho majetku nie sú podielové listy akéhokoľvek zberného fondu.
(4)

Ak do hlavného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 83 ods. 1 za ...

(5)

Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným podielovým fondom alebo podfondom štandardného podielového ...

(6)

Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym štandardným fondom alebo podfondom európskeho štandardného ...

(7)

Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú ...

(8)

Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, ...

(9)

Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú ...

Spolupráca medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu

§ 109
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná poskytnúť správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, do podielových listov alebo cenných papierov hlavného ...

(3)

Vnútorné pravidlá činnosti podľa odseku 1 musia zahŕňať dostatočné opatrenia na zmiernenie ...

(4)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské ...

(5)

Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych členských štátoch, správcovské spoločnosti ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 110
(1)

Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie ...

(2)

Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to ...

a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(3)

Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ...

(4)

Ak sa hlavný fond zlúči s iným podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom, bez ohľadu ...

a)
naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia ...
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(5)

Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného ...

§ 111
Postup pri zrušení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zrušení, informuje ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po doručení oznámenia podľa odseku ...

a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu,
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom alebo
c)
zrušil.
(3)

Podmienkou na zmenu hlavného fondu podľa odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas podľa § ...

(4)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná informovať o udelení príslušného ...

(5)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo ...

(9)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekročeniu ...

§ 112
Postup pri zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zlúčení, poskytne ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po prijatí informácií podľa odseku ...

a)
zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu ...
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, alebo
d)
sa zrušil.
(3)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond zostane zberným fondom tohto istého hlavného fondu, ...

a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení nástupníckym fondom alebo
b)
európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.
(4)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond sa stane zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý ...

a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení zanikajúcim fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane ...
b)
európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného rozdelenia významne zmení.
(5)

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond ...

(6)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie príslušného ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond informuje o udelení príslušného predchádzajúceho ...

(8)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná ...

(10)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. ...

(11)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne informovať podielnikov ...

(12)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo ...

(13)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 druhej a tretej vety ...

(14)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o vyplatenie všetkých ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond ...

a)
podielové listy hlavného fondu vo forme peňažných prostriedkov alebo
b)
podielové listy alebo ich časť vo forme prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak ...
§ 113
Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrieť ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde ...

(3)

Správcovská spoločnosť zberného fondu je povinná poskytovať depozitárovi zberného fondu informácie ...

(4)

Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska, správcovskú ...

a)
chybách vo výpočte čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,
b)
chybách pri vydávaní a vyplácaní podielových listov hlavného fondu z majetku a do majetku v zbernom ...
c)
chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny ...
d)
porušení investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného fondu vymedzenej v jeho štatúte, ...
e)
porušeniach pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona alebo podľa jeho štatútu, ...
(5)

V zmluve podľa odseku 1 sú depozitári zberného fondu a hlavného fondu povinní dohodnúť rovnaké ...

(6)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(7)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 114
Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v ...

(4)

V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku ...

(5)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(6)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

§ 115
Premena štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond a zmena hlavného ...
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca štandardný podielový fond, ktorý sa premenil na tuzemský ...

a)
vyhlásenie, že Národná banka Slovenska schválila zmenou štatútu zberného fondu investovanie ...
b)
kľúčové informácie pre investorov zberného fondu a kľúčové informácie pre investorov hlavného ...
c)
dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde začať investovať do podielových listov alebo ...
d)
vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o vyplatenie svojich podielových listov ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr 30 dní pred ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť spôsobom podľa § 22 ...

(4)

Ak bol zberný fond notifikovaný v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa odseku ...

(5)

Pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 je možné do podielových listov alebo cenných papierov príslušného ...

(6)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekročeniu ...

Povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu

§ 116
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je povinná účinne sledovať činnosť správcovskej ...

(2)

Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním ...

§ 117
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná bezodkladne oznámiť Národnej ...

(2)

Pri investovaní majetku v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu správcovská spoločnosť ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná zabezpečiť, aby informácie vyžadované ...

§ 118
Spolupráca pri výkone dohľadu nad správou hlavných fondov a zberných fondov
(1)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná ...

(2)

Ak má tuzemský hlavný fond aspoň jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie príslušného orgánu domovského členského štátu ...

ŠIESTA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠPECIÁLNYCH PODIELOVÝCH FONDOV

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 119
(1)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu nemôžu byť verejne ponúkané na území členského ...

(2)

Špeciálny podielový fond môže mať formu otvoreného podielového fondu alebo formu uzavretého ...

(3)

Špeciálne podielové fondy sú:

a)
verejný špeciálny podielový fond a
b)
špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov.
(4)

Verejné špeciálne podielové fondy sú:

a)
špeciálny podielový fond cenných papierov,
b)
špeciálny podielový fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny podielový fond nehnuteľností.
(5)

Zakazuje sa

a)
rozdelenie špeciálneho podielového fondu,
b)
zlúčenie alebo splynutie špeciálnych podielových fondov, pri ktorom
1.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny podielový fond a nástupníckym fondom je ...
2.
sa zlučujú verejný špeciálny podielový fond a špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov, ...
c)
premena
1.
otvoreného špeciálneho podielového fondu na uzavretý špeciálny podielový fond,
2.
verejného špeciálneho podielového fondu na špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov. ...
§ 119a
(1)

Zberným špeciálnym podielovým fondom špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho ...

a)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom špeciálnom ...
b)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých ...
c)
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči špeciálnemu podielovému fondu, ...
(2)

Hlavným špeciálnym podielovým fondom je špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho ...

(3)

Pre zberný špeciálny podielový fond, ktorý je verejným špeciálnym podielovým fondom, môže ...

(4)

Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa primerane použijú ...

(5)

Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa ustanovenia § 15 ods. ...

§ 120
(1)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno.

(2)

Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho podielového fondu možno ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond je povinná informovať Národnú ...

(4)

Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje ...

DRUHÁ HLAVA

VEREJNÉ ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu

§ 121
(1)

Na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),
b)
zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií,
c)
podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym ...
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(4)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny podielový fond vytvorí, ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ...
g)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak verejný ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)
návrh štatútu verejného špeciálneho podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny podielový ...
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...
(6)

Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na prílohy k ...

(7)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového ...

(8)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového ...

(9)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(10)

Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia ...

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu, ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu verejného špeciálneho podielového fondu.
(12)

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ...

(13)

Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov hlavného špeciálneho podielového fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho podielového fondu. ...
(14)

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú ...

(15)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím ...

(16)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne ...

§ 122

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia ...

Zloženie majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch

§ 123
(1)

Ak verejný špeciálny podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý podfond sa ...

(2)

Ak verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania pozostáva ...

§ 124
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov ...
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov možno investovať len do

a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa § 88 ods. 1 písm. ...
c)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú dlhopismi podľa § 89 ods. 7,
d)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou ...
e)
vkladov v bankách so sídlom na území členských štátov iných ako podľa § 88 ods. 1 písm. ...
(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií možno investovať len ...

a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 a ďalších finančných aktív podľa odseku ...
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa odseku 1 a majetkových ...
c)
komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované ...
d)
prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu ...
e)
drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych ...

a)
ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej spoločníci splatili svoje akcie alebo vklady v plnej výške,
c)
ktorej predmet podnikania zodpovedá investičnej politike verejného špeciálneho podielového fondu ...
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.
(4)

Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

a)
správcovská spoločnosť je ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou ...
b)
obchodná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis svojho ...
(6)

Ak nejde o novovznikajúcu obchodnú spoločnosť, pred nadobudnutím majetkového podielu v obchodnej ...

a)
účtovná závierka obchodnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ...
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou ...
(7)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo predaj majetkového podielu v obchodnej spoločnosti sa ...

(8)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom ...

(9)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom ...

§ 125
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do

a)
nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
b)
majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok podľa § 129,
c)
iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 88 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva ...
d)
derivátov iných, ako sú deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g), ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú akcie realitných spoločností,
2.
protistranou pri obchodoch s takými derivátmi je finančná inštitúcia alebo iná právnická osoba, ...
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú oceňované minimálne v lehotách, v ktorých sa ...
4.
riziká vyplývajúce z týchto derivátov, vrátane rizika protistrany, sú primerane ošetrené v ...
(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku ...

(3)

Na účely správy môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(4)

Na účely predaja môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(5)

Štatút verejného špeciálneho podielového fondu musí obsahovať aj označenie štátov, na území ...

(6)

Aspoň 10 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musia tvoriť

a)
vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielové listy alebo cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničné poukážky alebo
d)
dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu ...
§ 126
Záložné právo a vecné bremeno zriadené k nehnuteľnosti
(1)

Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ...

(2)

Do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností môže použiť ako ...

§ 127
Nadobúdanie a predaj nehnuteľností
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

a)
správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, ...
b)
svojho depozitára,
c)
akejkoľvek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
(2)

Na nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

§ 128
Realitná spoločnosť
(1)

Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná ...

a)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
b)
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako ...
c)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
d)
predaj nehnuteľností.
(2)

Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb ...

(3)

Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len ...

(4)

Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať aj do

a)
vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielových listov a cenných papierov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničných poukážok alebo
d)
dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu ...
§ 129
Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

a)
ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,
b)
ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,
c)
ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 125 ods. 3 a 4 a § 126,
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti.
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

a)
majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných na ...
b)
realitná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis nehnuteľností ...
c)
je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej spoločnosti,
d)
správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek akcionára ...
(4)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a d) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr ...

(5)

Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom ...

a)
účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ...
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou ...
c)
ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie nehnuteľností ...
(6)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo zánik majetkovej účasti v realitnej spoločnosti sa ...

a)
zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,
b)
nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej spoločnosti. ...
(7)

Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpečiť ...

(8)

Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch

§ 130
(1)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond sa vzťahuje § ...

(2)

Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný ...

(3)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(4)

Vklady podľa § 124 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom ...

(5)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha ...

(6)

Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(7)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho podielového fondu ...

a)
pre podielové listy štandardného podielového fondu, verejného špeciálneho podielového fondu ...
1.
každý taký podielový fond alebo európsky štandardný fond je v štatúte verejného špeciálneho ...
2.
investičná politika každého takého podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu je ...
b)
pre podielové listy len jedného špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo ...
1.
tento špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov alebo zahraničný alternatívny investičný ...
2.
investičná politika tohto špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo zahraničného ...
(8)

Na verejný špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane ...

(9)

Na riadenie rizík, ktorým by mohol byť vystavený verejný špeciálny podielový fond, sa primerane ...

(10)

Ak správcovská spoločnosť využíva pri správe verejného špeciálneho podielového fondu postupy ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dodatočné ...

§ 131
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond cenných papierov ...
(1)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(2)

Súčet investícií do dlhopisov podľa § 124 ods. 1 písm. c) vydaných jedným emitentom môže ...

(3)

Na dlhopisy podľa § 124 ods. 1 písm. d) sa vzťahuje § 91 primerane.

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 124 ods. 2 písm. ...

(5)

Hodnota majetkového podielu podľa § 124 ods. 2 písm. b) v jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť ...

(6)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limity podľa § 88 ods. 1 písm. ...

§ 132
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností
(1)

Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(2)

Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť ...

(3)

Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(4)

Limit podľa odseku 1 sa nepoužije po dobu najviac prvých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých ekonomické využitie ...

(6)

Hodnota majetkovej účasti v majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v jednej ...

(7)

Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto majetkovej ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

§ 133

Správa o hospodárení s majetkom vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí obsahovať ...

Úvery a pôžičky

§ 134
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

§ 135
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom ...

(6)

Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou ...

(7)

Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej spoločnosti ...

TRETIA HLAVA

ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTOROV

§ 136
(1)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov možno vydať

a)
profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného ...
b)
investorovi, ak je investovaná suma aspoň 50 000 eur.
(2)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov možno previesť na iného ...

(3)

Ak ide o prechod podielového listu, je nadobúdateľ povinný o prechode informovať správcovskú ...

(4)

Verejná ponuka a propagácia podielových listov špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných ...

(5)

Štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov okrem všeobecných náležitostí ...

a)
druhy aktív, do ktorých je možné majetok v špeciálnom podielovom fonde kvalifikovaných investorov ...
b)
pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika,
c)
pravidlá prijímania pôžičiek a úverov v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde kvalifikovaných ...
d)
frekvenciu a pravidlá oceňovania majetku a záväzkov v špeciálnom podielovom fonde kvalifikovaných ...
e)
spôsoby a metódy merania a riadenia rizík, ktorým môže byť vystavený majetok v špeciálnom ...
f)
informáciu o tom, akým spôsobom je vykonávaná depozitárska úschova majetku v špeciálnom podielovom ...
§ 137
(1)

Na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov je potrebné povolenie Národnej ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 84 ods. 3 ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

a)
žiadateľom je správcovská spoločnosť, ktorá má povolenie podľa § 28a aspoň tri roky alebo ...
b)
už v deň vytvorenia špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov mal tento fond depozitára ...
c)
štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov a jeho predajný prospekt boli ...
d)
ustanovenia § 84 ods. 4 primerane, ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude ...
(4)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov,
c)
formu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov a dobu, na ktorú sa tento špeciálny ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...
g)
údaj o tom, či špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude strešným podielovým ...
h)
údaj o tom, či špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym ...
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak špeciálny ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)
štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo jeho návrh, ak sa žiadosť ...
b)
predajný prospekt špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo jeho návrh, ak ...
c)
platná depozitárska zmluva alebo predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára ...
d)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...
(6)

Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom, ...

(7)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr ...

(8)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá bola podaná ...

(10)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na spravovanie ...

(11)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 rovnako.

(12)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie podľa odseku 1, obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov,
c)
formu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov a určenie doby, na ktorú sa tento ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov.
(13)

Povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov môže obsahovať ...

(14)

Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom, ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
b)
názov hlavného špeciálneho podielového fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho podielového fondu. ...
(15)

Povolenie podľa odseku 1 možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa ...

(16)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím ...

(17)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne ...

(18)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva po vytvorení špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ALTERNATÍVNE INVESTIČNÉ FONDY

§ 137a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať na žiadosť Národnej banky Slovenska, že ňou ...

(2)

Národná banka Slovenska vykoná oznámenie podľa odseku 1 najmenej desať pracovných dní predtým, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje podrobnosti o navrhovanom opatrení, dôvody opatrenia a kedy má ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska navrhne vykonať opatrenia v rozpore s odporúčaním Európskeho orgánu ...

§ 137b
Odpredaj aktív
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...

a)
nemôže umožniť, podporiť ani dať pokyn na rozdelenie výnosov, zníženie základného imania, ...
b)
ak je správcovská spoločnosť oprávnená hlasovať v mene alternatívneho investičného fondu na ...
c)
je povinná vynaložiť maximálne úsilie na zabránenie rozdeleniu výnosov, zníženiu základného ...
(2)

Obmedzenia správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 voči nekótovanej spoločnosti sa týkajú týchto ...

a)
rozdelenia výnosov akcionárom uskutočneného vtedy, keď v deň uzávierky posledného účtovného ...
b)
rozdelenia výnosov akcionárom vo výške, ktorá by presiahla výšku zisku na konci posledného účtovného ...
c)
nadobúdania vlastných akcií nekótovanou spoločnosťou, ak je povolené, vrátane akcií, ktoré ...
(3)

Rozdelenie výnosov podľa odseku 2 písm. a) a b) zahŕňa najmä vyplatenie dividend a úrokov týkajúcich ...

(4)

Ustanovením odseku 2 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie § 161b Obchodného zákonníka.

§ 137c
(1)

Ak nie je v odseku 2 a v § 189b ods. 1 ustanovené inak, ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 ...

a)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...
b)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...
(2)

Ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b sa nevzťahujú na nadobudnutie kontroly nad nekótovanou ...

a)
malý a stredný podnik55b) alebo
b)
realitná spoločnosť, alebo obdobný subjekt zriadený na osobitný účel kúpy, držby alebo správy ...
(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa kontrolou nad nekótovanou spoločnosťou rozumie podiel viac ako 50 % na ...

a)
podniku kontrolovaného alternatívnym investičným fondom,
b)
osoby konajúcej vo vlastnom mene na účet alternatívneho investičného fondu alebo podniku kontrolovaného ...
(4)

Percentuálny podiel hlasovacích práv podľa odseku 3 sa vypočíta na základe všetkých akcií, ...

(5)

Ustanoveniami § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b nie je dotknuté ustanovenie § 240 Zákonníka ...

SIEDMA ČASŤ

CEZHRANIČNÁ DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

PRVÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CEZHRANIČNÚ DISTRIBÚCIU

§ 138
(1)

Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Ak ide o európsky štandardný fond, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ...

(3)

Ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je strešným podielovým fondom na účely § 139 až ...

(4)

Ak ide o európsky štandardný fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý ...

(5)

Ak je európsky štandardný fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničným ...

(6)

Ustanovenia § 142 až 144 sa nepoužijú, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho štandardného ...

DRUHÁ HLAVA

DISTRIBÚCIA PODIELOVÝCH LISTOV ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU NA ÚZEMÍ INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ...

§ 139
Notifikačný postup
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného ...

(2)

Súčasne s oznámením podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej ...

a)
štatút štandardného podielového fondu,
b)
predajný prospekt,
c)
kľúčové informácie pre investorov preložené podľa § 141 ods. 1 písm. c),
d)
poslednú ročnú správu a po nej nasledujúcu polročnú správu preložené podľa § 141 ods. 1 ...
(3)

Národná banka Slovenska overí, či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

(4)

Národná banka Slovenska vyhotoví osvedčenie o tom, že štandardný podielový fond spĺňa podmienky ...

(5)

Národná banka Slovenska najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa ...

(6)

O zaslaní oznámenia spolu s jeho dokumentáciou a osvedčením podľa odseku 5 Národná banka Slovenska ...

(7)

Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať podielové listy ňou spravovaného štandardného ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 4 sa zostavuje v jazyku bežne používanom v ...

(9)

Prenos a odovzdávanie dokumentov medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu ...

Povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii podielových listov štandardného podielového ...

§ 140
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby príslušný orgán dohľadu hostiteľského ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať dokumenty podľa § 139 ods. 2 a ich preklady.

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského ...

§ 141
(1)

Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského ...

a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinná poskytnúť investorom na území Slovenskej republiky ...
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi ...
c)
kľúčové informácie pre investorov podľa § 153 v preklade do úradného jazyka alebo do jedného ...
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do úradného jazyka alebo do jedného ...
(2)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov ...

(3)

Na akékoľvek zmeny alebo doplnenia informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Frekvencia uverejňovania aktuálnej hodnoty podielu, predajnej ceny podielového listu, nákupnej ceny ...

(5)

Pri distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu na území hostiteľského členského ...

a)
možnosť uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov tohto štandardného podielového fondu, ...
b)
možnosť prijímania platieb z vyplatenia podielového listu alebo z výnosov z majetku v štandardnom ...
c)
prístup k informáciám, ktoré je správcovská spoločnosť povinná poskytovať.

TRETIA HLAVA

DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV EURÓPSKEHO ŠTANDARDNÉHO FONDU VYKONÁVANÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ...

§ 142
Notifikačný postup pre európsky štandardný fond
(1)

Európsky štandardný fond môže začať distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej ...

(2)

Oznámenie a osvedčenie podľa odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v jazyku bežne používanom ...

(3)

Na spôsob prenosu a odovzdávania dokumentov medzi orgánom dohľadu príslušného domovského členského ...

Povinnosti európskeho štandardného fondu pri distribúcii jeho cenných papierov na území Slovenskej ...

§ 143
(1)

Európsky štandardný fond je povinný zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala prostredníctvom ...

(2)

Európsky štandardný fond je povinný aktualizovať dokumenty podľa odseku 1 a ich preklady.

(3)

Európsky štandardný fond je povinný informovať Národnú banku Slovenska o akýchkoľvek zmenách ...

(4)

Európsky štandardný fond je povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v ...

(5)

Európsky štandardný fond je povinný sprístupniť kópiu každého dokumentu zaslaného spolu s ...

(6)

Ak je prístup k webovému sídlu podľa odseku 5 obmedzený, európsky štandardný fond je povinný ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná určiť adresu elektronickej pošty na účely prijímania oznámení ...

(8)

Európsky štandardný fond je oprávnený vykonať povinnosť podľa odseku 3 zaslaním na adresu elektronickej ...

a)
opísať aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentu alebo informácie, ktoré sa vykonali, alebo
b)
priložiť novú verziu dokumentu; každý dokument priložený v prílohe adresy elektronickej pošty ...
§ 144
(1)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky štandardný ...

a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinný poskytovať investorom na území jeho domovského ...
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s týmto zákonom a s inými ...
c)
kľúčové informácie pre investorov v preklade do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý ...
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do slovenského jazyka, do iného ...
(2)

Európsky štandardný fond zodpovedá za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov ...

(3)

Na zmeny informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.

(4)

Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo vyplatenej ceny cenných ...

(5)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky štandardný ...

a)
možnosť uplatnenia práva na vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov tohto európskeho štandardného ...
b)
možnosť prijímania platieb z vyplatenia cenných papierov alebo zo spätného odkupu cenných papierov, ...
c)
prístup k informáciám, ktoré je európsky štandardný fond povinný poskytovať,
d)
prístup k informáciám o zámere európskeho štandardného fondu ukončiť distribúciu svojich cenných ...
e)
prístup k informáciám o opatreniach na zabezpečenie práv zostávajúcich majiteľov cenných papierov ...
(6)

Európsky štandardný fond môže na účely distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej ...

§ 145
Zverejňovanie informácií o podmienkach distribúcie cenných papierov európskych štandardných ...
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zverejniť na svojom webovom sídle úplné informácie týkajúce ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú

a)
vymedzenie pojmu „distribúcia cenných papierov európskych štandardných fondov“,
b)
požiadavky na obsah, formát a spôsob propagácie cenných papierov európskych štandardných fondov ...
c)
podrobnosti o akýchkoľvek dodatočných informáciách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 142 ...
d)
podrobnosti o akýchkoľvek výnimkách z pravidiel alebo požiadaviek upravujúcich podmienky distribúcie ...
e)
požiadavky Národnej banky Slovenska vo vzťahu k akejkoľvek informačnej povinnosti a vo vzťahu ...
f)
požiadavky na akékoľvek poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska v súvislosti s distribúciou ...
g)
požiadavky súvisiace s opatreniami na zabezpečenie práv podielnikov alebo majiteľov cenných papierov ...
h)
podmienky ukončenia distribúcie cenných papierov európskych štandardných fondov na území Slovenskej ...
i)
podrobný obsah informácií, ktoré vyžaduje Národná banka Slovenska v časti B oznámenia podľa ...
j)
adresu elektronickej pošty určenú na účel prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 musia byť uvedené vo forme slovného opisu alebo kombináciou slovného ...

(4)

Informácie podľa odseku 2 musia byť zverejnené v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných ...

§ 146
Vývoj spoločných systémov spracovania údajov
(1)

Národná banka Slovenska môže koordinovať vytvorenie zložitých systémov spracovania a centrálneho ...

(2)

Koordinácia medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi ostatných členských štátov ...

ŠTVRTÁ HLAVA

DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ ALTERNATÍVNYCH INVESTIČNÝCH FONDOV A ...

§ 147
(1)

Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných ...

(2)

Ak je zahraničný alternatívny investičný fond samospravovanou zahraničnou investičnou spoločnosťou, ...

(3)

Ak sa po udelení povolenia podľa § 148 zahraničný alternatívny investičný fond premení na európsky ...

(4)

Na účely ustanovení § 148 až 150 je pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti organizačná ...

§ 148
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...
1.
podľa § 150b alebo § 150d, ak ide o európsky alternatívny investičný fond,
2.
podľa § 150e alebo § 150f, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond oznámený na základe ...
3.
podľa § 150h, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný neeurópskou správcovskou ...
b)
zahraničný alternatívny investičný fond má platné povolenie alebo registráciu na kolektívne ...
c)
príslušný orgán dohľadu podľa písmena b) nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov ...
d)
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je zabezpečená ...
1.
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, alebo ...
2.
štatút alebo zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich zmeny ...
3.
rozsah zverejňovania údajov a informácií pre neprofesionálnych investorov podľa právnych predpisov ...
4.
ak ide o zahraničný podielový fond, jeho majetok je oddelený od majetku zahraničnej správcovskej ...
e)
ak sa má distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho ...
1.
zriadenie tejto pobočky bolo Národnej banke Slovenska oznámené postupom podľa § 66a, ak ide o ...
2.
sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky ...
f)
je uzavretá zmluva podľa § 150 ods. 5, ak zahraničná správcovská spoločnosť neplánuje vykonávať ...
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov a miesto usadenia zahraničného alternatívneho investičného fondu a obchodné meno a sídlo ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti ...
d)
údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného ...
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je

a)
osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny ...
b)
štatút alebo zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
predajný prospekt zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo obdobný dokument, akékoľvek ...
d)
posledná ročná správa a po nej nasledujúca polročná správa zahraničného alternatívneho investičného ...
e)
písomné podklady preukazujúce, že právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny ...
f)
zmluva podľa odseku 2 písm. f), ak sa distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí ...
g)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...
(5)

Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v úradne ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa ...

(8)

Na preukazovanie splnenia vecných, organizačných a personálnych predpokladov na činnosť pobočky ...

(9)

Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa ...

(10)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 sú povinné ...

(11)

Povolenie podľa odseku 1 zaniká

a)
dňom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1.
zahraničnej správcovskej spoločnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
2.
zahraničného alternatívneho investičného fondu v štáte, v ktorom je usadený alebo dňom zániku ...
b)
ak do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 správcovská ...
c)
dňom vrátenia povolenia podľa odseku 1; povolenie podľa odseku 1 možno vrátiť len písomne a ...
§ 149
(1)

Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...

(2)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná Národnej banke Slovenska ...

(4)

Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...

§ 150
(1)

Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...

a)
investor musí mať možnosť oboznámiť sa s dokumentáciou zahraničného alternatívneho investičného ...
b)
propagácia predaja cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...
c)
majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí musia byť poskytované informácie o zahraničnom ...
(2)

Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 musia ...

(3)

Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 musia ...

a)
rozdeľovanie vyplácaných výnosov,
b)
vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...
c)
vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii alebo zrušení zahraničného alternatívneho ...
(4)

Činnosti podľa odseku 3 je zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná ...

a)
svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
uzatvorenia zmluvy podľa odseku 5
1.
s bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku,
2.
s obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má ...
3.
so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá má na území ...
(5)

Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 nezabezpečuje ...

(6)

Ak osobe podľa odseku 4 písm. b) zaniklo oprávnenie na vykonávanie činnosti na území Slovenskej ...

(7)

Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148, je povinná bezodkladne informovať ...

§ 150a
(1)

Prenos a odovzdávanie informácií dokumentov uvedených v § 150b až 150f medzi Národnou bankou ...

(2)

Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného ...

(3)

Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych ...

(4)

Spôsob distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu ...

§ 150b
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere ...

a)
program činností obsahujúci názov alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho ...
b)
štatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho ...
c)
identifikačné údaje depozitára alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho ...
d)
popis alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu a ...
e)
informácie o sídle hlavného alternatívneho investičného fondu, ak je príslušný alternatívny ...
f)
akékoľvek ďalšie informácie podľa § 159a ods. 1 o alternatívnom investičnom fonde alebo európskom ...
g)
informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby boli cenné papiere alebo majetkové ...
1.
alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b),
2.
európsky alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti nemožno ...
(2)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

(3)

Pri podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť ...

(4)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo ...

(5)

Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 3 a 4 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na verejné špeciálne podielové fondy s povolením podľa ...

§ 150c
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere ...

(2)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 2 informuje správcovskú ...

(4)

Pri zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 150b ods. 3 ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením ...

§ 150d
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade ...

(2)

Národná banka Slovenska nie je oprávnená uložiť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným ...

Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného ...

§ 150e
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je oprávnená distribuovať na území Slovenskej ...

a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu ...
b)
sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu nečlenského ...
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený ...
d)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond umiestnený, uzavrel so ...
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

(3)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

(5)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia podľa odseku 4 predložená správcovskou spoločnosťou ...

(6)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 5 informuje správcovskú ...

(7)

Ak došlo k podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odsekov 2 a 4, je správcovská ...

(8)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného ...

(9)

Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 7 a 8 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, ...

(10)

Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú vplyv na súlad spravovania neeurópskeho alternatívneho ...

a)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ak sa tieto zmeny týkajú ukončenia ...
b)
príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, ak ide o zmeny ...
(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením ...

§ 150f
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade ...

(2)

Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným alternatívnym ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej ...

§ 150g
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a a zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom ...

a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu ...
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska ...
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený ...
d)
pri zahraničnej správcovskej spoločnosti je podmienka podľa písmena a) splnená primerane vo vzťahu ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť ...

a)
je povinná zabezpečiť, aby povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 ...
b)
nemôže vykonávať povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ...
c)
je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska identifikačné údaje osoby alebo osôb zodpovedných ...
(3)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa ...

(4)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa ...

§ 150h
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a zahraničného ...
(1)

Neeurópska správcovská spoločnosť bez povolenia podľa § 66c je oprávnená distribuovať na území ...

a)
neeurópska správcovská spoločnosť dodržiava vo vzťahu k zahraničným alternatívnym investičným ...
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska, ...
c)
nečlenský štát, v ktorom má neeurópska správcovská spoločnosť sídlo, alebo nečlenský štát, ...
(2)

Neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere ...

(3)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila neeurópska správcovská spoločnosť ...

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA INVESTOROV V KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ

PRVÁ HLAVA

PROPAGÁCIA

§ 151
(1)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská ...

(2)

Každá propagácia podielového fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo ...

(3)

Každá propagácia zberného fondu musí obsahovať informáciu o tom, že 85 % alebo viac majetku ...

(4)

Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, ...

(5)

Podielový fond, ktorý nespĺňa podmienky tohto zákona pre fondy peňažného trhu alebo pre fondy ...

(6)

Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu alebo cenných ...

(7)

Národná banka Slovenska môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie ...

(8)

Správcovská spoločnosť alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je povinná doručiť ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na privátnu ponuku cenných papierov zahraničného subjektu ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

DRUHÁ HLAVA

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PRE INVESTOROV

§ 152
(1)

Správcovská spoločnosť musí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť

a)
kľúčové informácie pre investorov,
b)
predajný prospekt,
c)
ročnú správu,
d)
polročnú správu.
(2)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a § 153 až 156 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond kvalifikovaných ...

(3)

Povinnosť zverejniť predajný prospekt podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na špeciálny podielový ...

(4)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond kvalifikovaných ...

(5)

Ak má špeciálny podielový fond formu uzavretého podielového fondu, ustanovenia tohto zákona o ...

Kľúčové informácie pre investorov

§ 153
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zostaviť za každý podielový fond, ktorý spravuje, krátky ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť investorovi ...

(3)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať základné informácie o príslušnom podielovom ...

(4)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať tieto základné informácie týkajúce sa príslušného ...

a)
identifikačné údaje,60)
b)
krátky opis investičných cieľov a investičnej politiky,61)
c)
prezentáciu predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu, prípadne scenáre výkonnosti,62)
d)
náklady a poplatky súvisiace s investíciou,63)
e)
rizikovo-výnosový profil vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciou.64) ...
(5)

Základné informácie podľa odseku 4 musia byť napísané zrozumiteľne tak, aby neodkazovali na ...

(6)

Okrem základných informácií podľa odseku 4 kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj ...

(7)

Ak ide o fond peňažného trhu, kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj informáciu, či ...

(8)

Ak ide o podielový fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu, kľúčové informácie ...

(9)

Ak ide o podielový fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu s pákovým efektom, ...

a)
popis politiky pákového efektu, akým spôsobom sa dosahuje, či sa pákový efekt dosahuje na úrovni ...
b)
popis vplyvu akéhokoľvek opačného pákového efektu (krátka expozícia),
c)
popis toho, ako sa výkonnosť podielového fondu môže výrazne líšiť od násobku výkonnosti indexu ...
(10)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť zostavené stručne a netechnickým jazykom zrozumiteľným ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná kľúčové informácie pre investorov okrem prekladu použiť ...

(12)

Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.65)

§ 154
(1)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť pravdivé, jasné a nezavádzajúce; musia byť v ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať jednoznačné varovanie, že ich poskytnutie ...

§ 155
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje investorom podielové listy podielových fondov alebo ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie kľúčové informácie pre investorov ...

(3)

Osoby, ktoré sú podľa odsekov 1 a 2 povinné poskytovať investorom kľúčové informácie pre investorov, ...

§ 156
(1)

Kľúčové informácie pre investorov sa môžu poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom ...

(2)

Bez ohľadu na zvolený spôsob poskytovania kľúčových informácií pre investorov podľa odseku ...

(3)

Osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov ...

Predajný prospekt

§ 157
(1)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli ...

(2)

Predajný prospekt strešného podielového fondu zostavuje správcovská spoločnosť

a)
pre strešný podielový fond ako celok, pričom predajný prospekt musí jednoznačne rozlišovať ...
b)
za každý podfond samostatne.
(3)

Predajný prospekt zberného fondu okrem informácií podľa prílohy č. 2 musí obsahovať aj

a)
vyhlásenie, že zberný fond je zberným fondom hlavného fondu, a preto je 85 % a viac majetku v tomto ...
b)
investičný cieľ a investičnú politiku vrátane rizikového profilu, a či sa výkonnosť zberného ...
c)
stručný opis hlavného fondu, investičného cieľa a investičnej politiky vrátane rizikového profilu ...
d)
zhrnutie zmluvy uzavretej medzi správcovskými spoločnosťami spravujúcimi zberný fond a hlavný ...
e)
spôsob, ako podielnici môžu získať ďalšie informácie o hlavnom fonde a zmluve podľa § 109 ...
f)
opis každého poplatku a náhrady výdavkov splatných z majetku v zbernom fonde z dôvodu jeho investovania ...
g)
opis daňových dôsledkov investovania majetku v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných ...
(4)

Súčasťou predajného prospektu je aj štatút podielového fondu; to neplatí, ak štatút podielového ...

(5)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať ...

(6)

Ak je investičnou politikou podielového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné ...

(7)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloženia ...

(8)

Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné informácie týkajúce ...

(9)

Ak ide o fond peňažného trhu, predajný prospekt obsahuje aj informáciu, či ide o krátkodobý ...

(10)

Ak je v štatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej politiky investovanie ...

(11)

Predajný prospekt musí byť investorovi poskytnutý na jeho žiadosť a bezplatne. Predajný prospekt ...

(12)

Predajný prospekt sa môže poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla. ...

(13)

Osobitné podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní predajného prospektu na trvanlivom médiu ...

(14)

Ustanovenia odsekov 3, 5 až 7 a 10 sa nevzťahujú na špeciálny podielový fond kvalifikovaných ...

(15)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo ...

a)
ak je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho ...
b)
ak investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom, ...
c)
ak správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme ...
§ 158
(1)

Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte. ...

(2)

Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, ...

(3)

Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov, odkedy sa podielnik ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú primerane aj na poskytnutie kľúčových informácií pre investorov, ...

§ 159
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte pri každej zmene.

(2)

Pravidlá prijímania zmien predajného prospektu určuje štatút podielového fondu.

§ 159a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

a)
opis investičnej stratégie a cieľov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. ...
b)
popis postupov, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku tuzemského ...
c)
popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi správcovskou spoločnosťou ...
d)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti ...
e)
spôsob, akým správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky podľa § 47 ods. 2 písm. d) a ods.6,
f)
popis akejkoľvek funkcie alebo činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 27 ods. 4 a 5, ktorej ...
g)
popis postupov a spôsobov určovania hodnoty majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...
h)
popis riadenia rizika likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...
i)
popis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori ...
j)
popis ako správcovská spoločnosť zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie s investormi a vždy, ...
k)
najnovšiu ročnú správu podľa § 160a,
l)
postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových ...
m)
aktuálnu čistú hodnotu majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 ...
n)
údaje o minulej výkonnosti tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...
o)
identitu primárneho brokera a opis akýchkoľvek významných dohôd správcovskej spoločnosti s primárnymi ...
p)
spôsob a lehoty zverejnenia informácií požadovaných podľa odsekov 4 a 5.
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná pred vstupom do zmluvného vzťahu informovať investora o všetkých ...

(3)

Ak sa na cenné papiere alebo majetkové účasti tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

a)
percentuálny podiel aktív tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...
b)
každé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...
c)
aktuálny rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

a)
akékoľvek zmeny maximálnej úrovne pákového efektu, ktorý môže správcovská spoločnosť využívať ...
b)
celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe daného tuzemského subjektu kolektívneho ...
§ 160
Ročná správa a polročná správa štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového ...
(1)

Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť ...

(2)

Ročnú správu a polročnú správu strešného podielového fondu zostavuje správcovská spoločnosť ...

a)
pre strešný podielový fond ako celok, pričom ročná správa a polročná správa musia jednoznačne ...
b)
za každý podfond samostatne.
(3)

Okrem informácií podľa prílohy č. 3 ročná správa musí obsahovať aj výkaz celkových nákladov ...

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom alebo ...

(5)

Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori ...

(6)

Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne. ...

(7)

Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch mesiacov po ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom ročnú správu a polročnú správu ...

(9)

Ustanovenia osobitného predpisu o informačnej povinnosti68) emitentov cenných papierov vydaných ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať správcovskú spoločnosť aspoň raz za šesť ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo ...

a)
ak je investičnou politikou podielového fondu kopírovanie indexu,
b)
ak je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho ...
§ 160a
Ročná správa iných subjektov kolektívneho investovania ako sú podielové fondy
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania ...

(2)

Ak sa vyžaduje, aby sa za tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) ...

(3)

Ročná správa podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
súvahu alebo výkaz aktív a pasív v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného predpisu,68b)
b)
výkaz príjmov a výdavkov za príslušný účtovný rok v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného ...
c)
správu o činnosti za príslušný účtovný rok,68c)
d)
všetky významné zmeny68d) v informáciách podľa § 150b počas účtovného roku, ktorého sa týka ...
e)
celkovú sumu odmeňovania68e) za účtovný rok rozdelenú na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ...
f)
celkovú sumu a štruktúru odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, ...
(4)

Účtovné údaje v ročnej správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. ...

(5)

Na overovanie účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a na správu audítora ...

(6)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. ...

a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnila výročnú správu nekótovanej ...
b)
zahrnúť do ročnej správy informácie podľa odseku 7 týkajúce sa príslušnej nekótovanej spoločnosti ...
(7)

Súčasťou dodatočných informácií, ktoré majú byť zahrnuté do výročnej správy nekótovanej ...

a)
všetky významné udalosti, ktoré sa udiali od konca účtovného roka,
b)
pravdepodobný budúci vývoj nekótovanej spoločnosti,
c)
informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií podľa § 161d Obchodného zákonníka.
(8)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 6 je povinná

a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnilo informácie podľa odseku 6 písm. ...
b)
sprístupniť informácie podľa odseku 6 písm. a) investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...

TRETIA HLAVA

UVEREJŇOVANIE ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ, POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 161
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou ...

a)
aspoň raz za dva týždne aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu podielového listu, nákupnú cenu ...
b)
aspoň raz za mesiac údaje o aktuálnej hodnote podielu, o čistej hodnote majetku vo verejnom špeciálnom ...
c)
aspoň raz za tri mesiace údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku vo verejnom ...
d)
aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v alternatívnom investičnom ...
e)
údaje podľa písmen b) až d) sa vypočítavajú a zverejňujú aj vo zvýšenej frekvencii v súlade ...
(2)

Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, hodnotu podielu a čistú hodnotu ...

(3)

Hodnotu majetku v podielovom fonde určí s odbornou starostlivosťou správcovská spoločnosť v spolupráci ...

(4)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob určenia ...

§ 162
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1)

Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá

a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,
b)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je ...
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,69)
e)
službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného ...
f)
daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania,
g)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,71)
h)
Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.72)
(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči osobám, s ktorými ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie a doklady o záležitostiach, na ktoré ...

(8)

Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje

a)
poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na ...
b)
plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných operáciách podľa ...
c)
oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa ...
d)
poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať ...
e)
poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáže, ...
f)
poskytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu ...
(9)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a na zahraničnú ...

(10)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť inej osobe ...

DEVIATA ČASŤ

PREDCHÁDZAJÚCE SÚHLASY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA A INFORMAČNÉ POVINNOSTI

PRVÁ HLAVA

PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 163
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...
b)
zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej ...
d)
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie samosprávneho ...
e)
zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde inej ...
f)
zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas ...
g)
predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
h)
vrátenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a,
i)
prevod správy podielového fondu,
j)
zmenu depozitára podielového fondu,
k)
zmenu štatútu podielového fondu; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 137 ods. 18 a § 174 ods. ...
l)
vrátenie povolenia na vytvorenie alebo povolenia na spravovanie podielového fondu, alebo na zrušenie ...
m)
premenu podielových fondov na strešný podielový fond alebo premenu podielového fondu na podfond ...
n)
premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond, ktorý je špeciálnym podielovým ...
o)
premenu špeciálneho podielového fondu na štandardný podielový fond,
p)
predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený,
q)
zlúčenie podielových fondov,
r)
vytvorenie nového podfondu strešného podielového fondu.
s)
premenu štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond,
t)
zmenu hlavného fondu,
u)
premenu zberného fondu na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom,
v)
to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu, ...
w)
vrátenie povolenia udeleného podľa § 148.
(2)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

(3)

Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo zániku zapisovaných ...

(5)

Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská ...

(6)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až h), j) až l), q), ...

(7)

Ustanovenia odseku 1 písm. i) až m) a q) až v) a § 172 až 176 a § 180 až 185 sa vzťahujú na ...

(8)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.75)

§ 164
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie ...

(3)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) rozhodne Národná ...

(4)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 4 je povinná konzultovať ...

a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(7)

Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa § 163 ods. 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov ...

(9)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 6 a 8 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo ...

(10)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa uvedú názory ...

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. a), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú ...
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú ...
c)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,
d)
údaj o výške nadobúdanej alebo zvyšovanej kvalifikovanej účasti a o celkovej kvalifikovanej účasti ...
§ 165
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 166
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovanej osoby a jeho funkciu v správcovskej ...
§ 167
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoločne ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, vykonáva aj činnosti ...

(4)

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú samosprávne ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 168
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 169
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) musia byť preukázané organizačné, ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. f), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,
b)
názov nečlenského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
d)
rozsah činností vykonávaných pobočkou správcovskej spoločnosti.
§ 170
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) podáva spoločne správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 171
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie prechádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) musí byť preukázané, že správcovská ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva samosprávny ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 172
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) musí byť preukázané, že

a)
prevodom správy podielového fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov,
b)
podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského ...
c)
správa štandardného podielového fondu sa prevádza na správcovskú spoločnosť s povolením podľa ...
d)
správcovská spoločnosť, na ktorú sa prevádza správa, má udelené povolenie podľa § 10 ods. ...
e)
sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 4, ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je zberným ...
f)
hlavný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo ...
g)
sú splnené podmienky podľa § 121 ods. 2 písm. c) alebo § 137 ods. 2, ak ide o zberný špeciálny ...
h)
hlavný špeciálny podielový fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár ...
(3)

Ak sa pri prevode správy podielového fondu mení súčasne aj depozitár podielového fondu, na udelenie ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa podielového fondu, jej sídlo ...
c)
názov podielového fondu, ktorého správa sa prevádza,
d)
schválenie zmeny štatútu podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,
e)
obchodné meno sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prevode správy podielového ...
f)
určenie lehoty, do uplynutia ktorej musí byť uskutočnený prevod správy podielového fondu na inú ...
g)
údaje podľa § 85 ods. 2, § 121 ods. 13 alebo § 137 ods. 14, ak sa prevádza správa podielového ...
(6)

Povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu prechádza ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 173
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) musí byť preukázané splnenie ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 174
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov podielového fondu, ktorého štatút sa mení, a
c)
schválenie zmeny štatútu podielového fondu.
(5)

Na zmeny štatútu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), ak sú to ...

§ 175
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov strešného podielového fondu, ktorého podfond sa zruší,
c)
názov podfondov strešného podielového fondu, ktoré sa zrušia,
d)
schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu súvisiace so zrušením podfondu alebo podfondov. ...
§ 176
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) podáva správcovská ...

(2)

Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, na udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu ...
b)
sú splnené podmienky podľa
1.
§ 84 ods. 3, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným ...
2.
§ 121 ods. 2, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným ...
3.
§ 137 ods. 2, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym ...
(3)

Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, na udelenie ...

a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu ...
b)
zmena alebo doplnenie štatútu existujúceho strešného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom ...
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do jedného mesiaca od jej doručenia ...

(6)

Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny na strešný podielový fond,
c)
názov strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou podielových fondov a obchodné meno, ...
d)
názvy podfondov strešného podielového fondu a určenie príslušnosti podielových fondov, ktoré ...
e)
dátum premeny podielových fondov na strešný podielový fond,
f)
povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou vrátane náležitostí ...
1.
§ 85 ods. 1, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným ...
2.
§ 121 ods. 11, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným ...
3.
§ 137 ods. 12, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym ...
(7)

Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, rozhodnutie, ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov podielového fondu, ktorý je predmetom premeny na podfond existujúceho strešného podielového ...
c)
názov existujúceho strešného podielového fondu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ...
d)
dátum premeny podielového fondu na podfond strešného podielového fondu,
e)
schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu.
§ 177
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej uzavretý podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov uzavretého podielového fondu, ktorý sa premieňa na otvorený podielový fond,
c)
názov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikne premenou z uzavretého podielového fondu,
d)
dátum premeny uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond,
e)
schválenie zmeny štatútu podielového fondu v súvislosti s premenou uzavretého podielového fondu ...
§ 178
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) podáva správcovská ...

(2)

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o) možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) musí byť preukázané, že

a)
zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s § 88 až 93,
b)
podielový fond spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 3,
c)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu ...
d)
ak špeciálny podielový fond je uzavretým podielovým fondom, bola splnená podmienka podľa § 177 ...
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov špeciálneho podielového fondu, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond,
c)
názov štandardného podielového fondu, ktorý vznikne premenou zo špeciálneho podielového fondu, ...
d)
dátum premeny špeciálneho podielového fondu na štandardný podielový fond, schválenie zmeny štatútu ...
(6)

Ak špeciálny podielový fond, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond, bol uzavretým ...

(7)

Ak špeciálny podielový fond, ktorý sa premieňa na štandardný podielový fond, bol otvoreným ...

§ 179
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) musí byť preukázané, že

a)
podielnici špeciálneho podielového fondu boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej ...
b)
zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s týmto zákonom,
c)
správcovská spoločnosť požiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 najneskôr ...
(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

§ 180
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) podáva správcovská ...

(2)

Národná banka Slovenska môže konanie o žiadosti podľa odseku 1 z dôvodov ustanovených osobitným ...

(3)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, po doručení úplnej žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 posúdi ...

(5)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska konanie o predchádzajúcom súhlase na ...

(6)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) treba splniť tieto podmienky: ...

a)
navrhované zlúčenie musí zodpovedať všetkým požiadavkám podľa § 19 až 20,
b)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom aspoň jeden zanikajúci fond alebo nástupnícky fond bol ...
c)
ak ide o cezhraničné zlúčenie, nástupnícky európsky štandardný fond bol notifikovaný podľa ...
d)
ak ide o tuzemské zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré sa ...
e)
ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré ...
f)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...
1.
§ 84 ods. 3 alebo ods. 4, ak je nástupníckym fondom štandardný podielový fond,
2.
§ 121 ods. 2, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny podielový fond, alebo
3.
§ 137 ods. 2, ak je nástupníckym fondom špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov,
g)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...
(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

a)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený podielový fond a nástupníckym fondom je uzavretý podielový ...
b)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden štandardný podielový fond a nástupníckym fondom je špeciálny ...
c)
sa zlučujú verejné podielové fondy so špeciálnymi podielovými fondmi kvalifikovaných investorov. ...
(8)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 20 pracovných dní od jej ...

(9)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo ...
b)
názvy zanikajúcich podielových fondov,
c)
názov nástupníckeho európskeho štandardného fondu, a ak je nástupníckym fondom zahraničný ...
d)
obchodné mená, sídla a identifikačné čísla depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, ...
(10)

Ak ide o tuzemské zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo ...
b)
názvy zanikajúcich fondov,
c)
názov nástupníckeho podielového fondu a obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá nástupnícky ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, ...
e)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 19 ods. 1 písm. ...
f)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b) povolenie na vytvorenie novovytvoreného ...
1.
§ 85 ods. 1 alebo ods. 2, ak je nástupníckym fondom štandardný podielový fond,
2.
§ 121 ods. 11 a 13, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny podielový fond, alebo
3.
§ 137 ods. 12 a 14, ak je nástupníckym fondom špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov. ...
§ 181
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak nový podfond strešného podielového fondu bude zberným fondom podľa § 108, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 pracovných dní od jej ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. r), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný podielový fond, ktorého štatút ...
b)
názov strešného podielového fondu, ktorého štatút sa bude meniť,
c)
názov nového podfondu alebo nových podfondov strešného podielového fondu,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu,
f)
ak nový podfond bude zberným fondom, náležitosti rozhodnutia podľa § 182 ods. 5 písm. e), f) ...
(7)

Správcovská spoločnosť je povinná uverejniť v nadväznosti na udelenie prechádzajúceho súhlasu ...

§ 182
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. s), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej štandardný podielový fond, ktorý sa premieňa ...
b)
názov štandardného podielového fondu, ktorý sa premieňa na zberný fond,
c)
názov zberného fondu,
d)
schválenie zmeny štatútu štandardného podielového fondu súvisiacej s premenou na zberný fond ...
e)
názov hlavného fondu,
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
g)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...
h)
dátum premeny štandardného podielového fondu na zberný fond.
(6)

Premena štandardného podielového fondu na zberný fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí ...

§ 183
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením ...

a)
v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...
1.
peňažných prostriedkov alebo
2.
prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielu na majetku ...
b)
peňažné prostriedky prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom, od ktorého sa má majetok ...
(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
b)
názov zberného fondu,
c)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej so zmenou hlavného fondu,
d)
názov nového hlavného fondu,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...
g)
dátum zmeny hlavného fondu.
(8)

Zmena hlavného fondu nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí podľa odseku 7.

§ 184
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) musí byť preukázané, že ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením ...

a)
v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...
1.
peňažných prostriedkov alebo
2.
prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov ...
b)
peňažné prostriedky držané alebo prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom premeny zberného ...
(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
b)
názov zberného fondu,
c)
názov štandardného podielového fondu, ktorý vznikne premenou zo zberného fondu,
d)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej s premenou na štandardný podielový fond,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára štandardného podielového fondu,
f)
dátum premeny zberného fondu na štandardný podielový fond.
(8)

Premena zberného fondu na štandardný podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí ...

§ 185
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) musí byť preukázané, že ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v), obsahuje najmä ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
b)
názov zberného fondu,
c)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu, ak došlo k akejkoľvek jeho zmene v súvislosti so zlúčením ...
d)
názov hlavného fondu,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného ...
§ 186
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) podáva správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) musí byť preukázané, že

a)
majitelia cenných papierov alebo majetkových účastí boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti ...
b)
majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...
c)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 ...
d)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 ...
(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

DRUHÁ HLAVA

INFORMAČNÉ POVINNOSTI

§ 187
Povinné predkladanie dokumentov, správ a údajov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za každý ňou spravovaný ...

a)
kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia,
b)
predajný prospekt a akékoľvek dodatky k nemu,
c)
ročnú správu a polročnú správu alebo pri špeciálnom podielovom fonde kvalifikovaných investorov ...
d)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...
(2)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. a) až c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj depozitárovi. ...

(3)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. b) a c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj orgánu ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za správcovskú spoločnosť ...

a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka ročnú správu správcovskej spoločnosti ...
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka polročnú správu ...
c)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...
d)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka údaj o výške základného ...
(5)

Dokumenty podľa odseku 4 písm. a) a b) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj Ministerstvu ...

(6)

Ročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať účtovnú ...

(7)

Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) na uloženie ročnej správy účtovná závierka správcovskej ...

(8)

Polročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať ...

(9)

Správcovská spoločnosť vypracúva poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 písm. ...

§ 188
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za správcovskú spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu ...

(2)

Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na správcovskej spoločnosti alebo znížiť ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích ...
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná po schválení zmeny stanov bezodkladne zaslať Národnej banke ...

(7)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná ...

(8)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť pobočku na území ...

(9)

Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť povinná ...

a)
udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte, ak sa také povolenie ...
b)
dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,
c)
pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,
d)
adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,
e)
mene, priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
f)
organizačnej štruktúre pobočky.
(10)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie ...

§ 189
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za podielový fond
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska

a)
dátum začatia vydávania podielových listov príslušného podielového fondu,
b)
prekročenie a zosúladenie limitov pre príslušný podielový fond uvedených v ustanoveniach o obmedzení ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaslať Národnej banke Slovenska bezodkladne po skončení príslušného ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná aspoň raz ročne informovať Národnú banku Slovenska o druhoch ...

§ 189a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pravidelne v lehotách podľa osobitného predpisu77a) predkladať ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná predkladať Národnej banke Slovenska za každý spravovaný ...

a)
percentuálny podiel aktív alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...
b)
každý nový mechanizmus riadenia likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného ...
c)
aktuálny rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...
d)
informácie o hlavných kategóriách aktív, do ktorých je investovaný majetok alternatívneho investičného ...
e)
výsledky stresového testovania vykonaného podľa § 37a ods. 4 písm. b) a § 37b ods. 2.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť tieto ...

a)
ročnú správu za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny ...
b)
podrobný zoznam všetkých spravovaných alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...
(4)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená periodicky alebo jednorazovo požadovať informácie nad rámec ...

(6)

Národná banka Slovenska využíva informácie podľa odsekov 1 až 5 aj na účely určenia miery, ...

(7)

Národná banka Slovenska sprístupní informácie zhromaždené podľa odsekov 1 až 5 týkajúce sa ...

§ 189b
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...

(2)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo ...

a)
dotknutej nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom, ktorých identifikačné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré ...
c)
Národnej banke Slovenska.
(3)

Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje tieto ďalšie informácie:

a)
výslednú situáciu z hľadiska hlasovacích práv,
b)
podmienky, za ktorých bola získaná kontrola vrátane informácií o totožnosti jednotlivých zúčastnených ...
c)
dátum, kedy bola získaná kontrola.
(4)

Oznámenia podľa odsekov 1až 3 je správcovská spoločnosť povinná vykonať bezodkladne, najneskôr ...

(5)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo ...

a)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti,
b)
stratégiu predchádzania a riadenia konfliktov záujmov, najmä medzi správcovskou spoločnosťou, ...
c)
politiku externej a internej komunikácie týkajúcu sa nekótovanej spoločnosti, najmä ak ide o zamestnancov. ...
(6)

Správcovská spoločnosť je povinná v oznámeniach nekótovanej spoločnosti podľa odsekov 3 a 5 ...

(7)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo ...

a)
nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom nekótovanej spoločnosti, ktorých identifikačné údaje a adresy ...
c)
Národnej banke Slovenska.
(8)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 7 je povinná požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, ...

(9)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...

(10)

Ustanovenia odsekov 2, 5 a 6 a § 137b sa vzťahujú aj na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny ...

(11)

Na určenie toho, či na emitentovi cenných papierov podľa odseku 10 bola získaná kontrola sa použijú ...

§ 190
Oznamovacie povinnosti depozitára

Depozitár je povinný bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska informácie podľa § 189 ods. ...

§ 191
Spôsob predkladania údajov, správ a hlásení
(1)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže predkladať depozitárovi správy a iné informácie podľa tohto ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska všetky zverejňované ...

§ 192
Informačné povinnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území ...
(1)

Národná banka Slovenska môže na účely štatistiky vyžadovať, aby zahraničná správcovská ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely dohľadu žiadať, aby zahraničná správcovská ...

(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, štruktúru, ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby postupy a opatrenia na sprístupňovanie ...

§ 192a
(1)

Osoba zapísaná v registri podľa § 31b je povinná predkladať Národnej banke Slovenska informácie ...

(2)

Na štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie a termíny predkladania informácií podľa odseku 1 ...

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 193
(1)

Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná

a)
správcovskými spoločnosťami,
b)
tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
c)
zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami ...
d)
zakladateľmi správcovskej spoločnosti pri ich činnosti podľa tohto zákona,
e)
členmi predstavenstiev, dozorných rád, prokuristami správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu, ...
f)
akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,
g)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov podielových fondov a cenných ...
h)
depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
i)
núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
j)
likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
k)
osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 57,
l)
vedúcim pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...
(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich ...
b)
dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c)
monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej ...
d)
dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok ...
e)
plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov správcovských spoločností, ...

(4)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a uvedený ...

(6)

Správcovská spoločnosť a neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie ...

(7)

Predmetom dohľadu vykonávaným Národnou bankou Slovenska nie je dodržiavanie pravidiel činností ...

§ 194
(1)

Ak správcovská spoločnosť ovláda konsolidovaný celok, subkonsolidovaný celok, alebo je súčasťou ...

(2)

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného predpisu,81) ...

§ 195
(1)

Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi ...

(2)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 193 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať ...

(4)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať so zahraničnými orgánmi ...

(5)

Slovenská republika ani Národná banka Slovenska nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom ...

Spolupráca pri výkone dohľadu nad cezhranične vykonávanými činnosťami

§ 196
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ...

(2)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od príslušných orgánov iného členského štátu požadovať spoluprácu ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostane žiadosť príslušného orgánu členského štátu o spoluprácu ...

a)
vykoná dohľad na mieste sama,
b)
povolí príslušnému orgánu členského štátu vykonať dohľad na mieste alebo umožní audítorom ...
(6)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na mieste na základe žiadosti príslušného orgánu ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska požiadala o spoluprácu príslušný orgán členského štátu, je Národná ...

(8)

Ak príslušný orgán členského štátu vykonáva v Slovenskej republike dohľad na mieste, je Národná ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva v inom členskom štáte dohľad na mieste, je povinná na základe ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1 alebo odmietnuť ...

a)
poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo ...
b)
sa už v Slovenskej republike začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým ...
c)
už v Slovenskej republike nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu voči týmto osobám pre tie ...
(11)

Ak ide o situáciu podľa odseku 10, Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch žiadajúci orgán ...

(12)

Pri vykonávaní dohľadu na mieste podľa odsekov 4 až 9 Národná banka Slovenska postupuje v súlade ...

(13)

Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

a)
výmenu informácií podľa § 199 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote,
b)
vykonanie dohľadu na mieste podľa § 200 ods. 2 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej ...
c)
povolenie pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, aby mohli sprevádzať zamestnancov príslušného ...
§ 197
(1)

Pri výkone dohľadu nad jednotlivými správcovskými spoločnosťami a pobočkami zahraničných správcovských ...

a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a sledovaní dodržiavania podmienok týkajúcich ...
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,87)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní ...
e)
uplatňovania právomocí Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), ...
(2)

Informácie poskytnuté podľa odseku 1 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu, na ...

§ 198
(1)

Dohľad nad dodržiavaním podmienok distribúcie cenných papierov podľa § 142 až 144 európskym ...

(2)

Sankcie za porušenie povinností európskeho štandardného fondu podľa § 142 až 144 môže uložiť ...

(3)

Národná banka Slovenska podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu, zakáže alebo pozastaví ...

a)
sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 142,
b)
boli porušené ustanovenia § 144 alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
bolo európskemu štandardnému fondu odobraté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.
(4)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že európsky štandardný fond vykonávajúci ...

(5)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu európskeho štandardného fondu v primeranom ...

a)
po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho ...
b)
upozorniť na tieto skutočnosti Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ...
(6)

O prijatí opatrení podľa odseku 5 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsku komisiu ...

(7)

Národná banka Slovenska oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného ...

a)
odňatie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu,
b)
inú závažnú sankciu udelenú správcovskej spoločnosti v súvislosti so správou štandardného ...
c)
opatrenie na pozastavenie vydávania alebo vyplatenia podielových listov.
(8)

Ak štandardný podielový fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v inom členskom ...

§ 199
(1)

Národná banka Slovenska je povinná úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zahraničnej ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje bezodkladne príslušný orgán domovského členského štátu ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán domovského členského štátu ...

§ 200
(1)

Príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu ...

(3)

Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nečlenského štátu ...

(4)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej spoločnosti, ktoré ...

§ 201
(1)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti podľa ...

(2)

Ak v súvislosti so žiadosťou správcovskej spoločnosti o udelenie povolenia na vytvorenie európskeho ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 2 ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán domovského členského štátu ...

(7)

Ak vec neznesie odklad, môže Národná banka Slovenska prijať predbežné opatrenie na ochranu podielnikov ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

§ 201a
(1)

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti (§ 48) zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením ...

(2)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti s povolením ...

a)
prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby správcovská spoločnosť poskytla príslušnému ...
b)
požiada príslušný orgán nečlenského štátu o poskytnutie informácií, ak ide o neeurópsku ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným ...

(7)

Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom na základe oznámenia podľa odseku ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa použijú aj, ak Národná banka Slovenska z jasných a preukázateľných ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska príjme oznámenie príslušného orgánu hostiteľského členského štátu ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán členského štátu podľa odsekov ...

§ 201b
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ...

(2)

Národná banka Slovenska postúpi hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti kópie ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že dohoda o spolupráci, ktorú uzavrel domovský členský ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska má pochybnosť, že na území iného členského štátu sa koná alebo ...

(6)

Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) požiadal v súlade s osobitným ...

a)
riešia účinne hrozbu pre riadne fungovanie a integritu finančného trhu alebo stabilitu celého ...
b)
nevytvárajú riziko regulačnej arbitráže,
c)
nemajú škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov vrátane znižovania likvidity na týchto ...
§ 201c
(1)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(2)

Národná banka Slovenska oznamuje súhrnné informácie týkajúce sa činností správcovských spoločností ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s posúdením, konaním alebo opomenutím príslušného orgánu ...

§ 202
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú ...

a)
uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom ...
c)
pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie ...
d)
zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov ...
e)
uloží pokutu až do 1 000 000 eur, ak nejde o osoby podľa odseku 2,
f)
nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti, ...
g)
nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h)
uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i)
uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu ...
j)
nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k)
obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ...
l)
uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo ...
m)
uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská ...
n)
uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní ...
o)
zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p)
za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu ...
q)
nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík. ...
(2)

Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj za porušenie ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 193 ods. 1, Národná banka ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia právnych predpisov, vnútorných ...

(7)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy ...

(8)

Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich povaha umožňuje. Pokuta ...

(9)

Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa Zákonníka práce a ...

(10)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky ...

(12)

O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému ...

(13)

Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde, ak Národná ...

§ 203
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrením na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie

a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoločnosti ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom predstavenstva, členom dozornej ...
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti; tieto obchody ...
(2)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu Národnej banky Slovenska podľa odseku ...

§ 204
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 163 ods. ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná aspoň päť pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka Slovenska ...

(5)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia91) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(9)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

Nútená správa

§ 205
(1)

Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia ...

(2)

Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy, ak

a)
správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola napriek ...
b)
si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, na vykonanie nevyhnutných úkonov ...
c)
na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.
(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť o zavedení nútenej správy, aj ak

a)
sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch ...
b)
nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona, ...
c)
je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto ...
d)
správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky povolenia vo vzťahu k príslušnému spravovanému ...
(4)

Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná správcovská spoločnosť ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť ...

(6)

Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený ...

(7)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný

a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.
(8)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej sume za dobu ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, ...

(10)

Nútená správa sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím ...

(11)

Národná banka Slovenska určí bezodkladne nového núteného správcu, ak

a)
dôjde k zrušeniu núteného správcu,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska, ...
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.
(12)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.

(13)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo písm. c), nútený ...

§ 206

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení podľa § 28 uvedený aj výkon činností ...

Odobratie a zmena povolení

§ 207
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ak

a)
základné imanie správcovskej spoločnosti kleslo pod 125 000 eur,
b)
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň štvrtiny hodnoty vyžadovanej podľa ...
c)
správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi ...
(2)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)
v lehote určenej Národnou bankou Slovenska nie je zloženie majetku v podielovom fonde zosúladené ...
b)
podielový fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,
c)
ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 15 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,
d)
odobrala správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond povolenie podľa § 28 alebo ...
(3)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ak

a)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho ...
b)
povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných ...
c)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia podľa § 28 alebo ...
d)
základné imanie alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú ...
e)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...
f)
nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení podľa § 28 alebo povolení ...
g)
správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(4)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť ...
c)
prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 88 až 93 alebo § 130 až 132 trvá bez ...
d)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...
e)
pokles aktuálnej hodnoty podielu otvoreného podielového fondu trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce ...
(5)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 148 udelené správcovskej spoločnosti ...

a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj ak tieto ...
c)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo ...
d)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(6)

Pri odobratí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 208
(1)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 ...

a)
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti požadované podľa osobitného predpisu34) klesnú pod štvrtinu ...
b)
správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa ...
c)
správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného predpisu93) príspevok ...
(2)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 ...

a)
správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného ...
b)
správcovská spoločnosť neprispieva do Garančného fondu investícií na účel ochrany klientov. ...
§ 209
(1)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, dňom doručenia ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, súčasne ...

a)
prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská ...
b)
určení núteného správcu podľa § 205 alebo
c)
zrušení podielových fondov spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 26.
(4)

Rozhodnutie o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zašle právnická osoba, ...

(5)

Ak bolo odobraté povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a správcovskej spoločnosti, ktorá ...

(6)

Odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa zapisuje do obchodného registra. ...

(7)

Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia ...

(8)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 210
(1)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu ...

a)
údaje o orgáne, ktorý vykonáva dohľad podľa tohto zákona,
b)
osoby a orgány, s ktorými je Národná banka Slovenska oprávnená vymieňať si informácie pri výkone ...
c)
osoby a orgány, ktoré sú oprávnené prijímať od Národnej banky Slovenska informácie na účel ...
(2)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii na jej žiadosť aj informácie o

a)
žiadosti o povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ktorá je dcérskou spoločnosťou ...
b)
snahe podnikateľského subjektu so sídlom v nečlenskom štáte získať taký podiel na správcovskej ...
(5)

Ministerstvo financií oznámi do 22. júla 2014 Európskej komisii a Národná banka Slovenska oznámi ...

a)
typoch alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, ...
b)
dodatočných požiadavkách ustanovených nad rámec právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho ...
(6)

Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, že Slovenská republika využila výnimku alebo ...

(7)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(8)

Národná banka Slovenska štvrťročne oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

(9)

Národná banka Slovenska oznamuje štvrťročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

(10)

Ministerstvo financií oznamuje ročne Európskej Komisii údaje o správcovských spoločnostiach s ...

a)
informácie o mieste usadenia správcovských spoločnosti a zahraničných správcovských spoločností, ...
b)
identifikačné údaje alternatívnych investičných fondov a európskych alternatívnych investičných ...
c)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými ...
d)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými ...
e)
informáciu, či osoby podľa písmena a) vykonávajú svoju činnosť na základe jednotného povolenia ...
f)
akékoľvek ďalšie informácie potrebné na prehľad o spravovaní a distribúcii cenných papierov ...
§ 211

Bez predchádzajúceho súhlasu podľa tohto zákona je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci ...

§ 212

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 213
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 30. ...

(2)

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydané podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(3)

Povolenie zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa ...

(4)

Správcovské spoločnosti, zahraničné investičné spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti ...

(5)

Ak štatúty podielových fondov podľa odseku 2 nie sú k 1. júlu 2011 v súlade s ustanoveniami tohto ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto ...

(8)

Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do 30. júna 2011, je povinný prispôsobiť sa ...

(9)

Ak predpisy účinné do 30. júna 2011 neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov ...

(10)

Fyzické osoby, ktoré k 30. júnu 2011 boli členom predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami, ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30. júna 2012 nahradiť zjednodušené predajné prospekty ...

(12)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(14)

Národná banka Slovenska na žiadosť správcovskej spoločnosti vydá potvrdenie o skutočnostiach ...

(15)

Správcovské spoločnosti a depozitári podielových fondov sú povinní do 31. decembra 2011 na účely ...

§ 214
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 30. júnom 2011; vznik týchto ...

(2)

Na vysporiadanie práv podielnikov na vyplatenie podielových listov a na ukončenie nútenej správy ...

(3)

Nútený správca uverejní výzvu podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu ...

(4)

Nútený správca uverejní výzvu podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou ...

(5)

Podielnik musí uplatniť právo na vyplatenie podielového listu do jedného roka od prvého zverejnenia ...

(6)

Nútený správca eviduje podielnikov, ktorí oprávnene uplatnili právo na vyplatenie podielových ...

(7)

Po uplynutí lehoty na uplatnenie práva podľa odseku 3 vyplatí nútený správca do 30 dní zostávajúce ...

§ 215
(1)

Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ...

(2)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov, vnútorných aktov ...

(3)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú ...

(4)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okrem konaní o uložení sankcií sa ...

(5)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 216

Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol k 30. júnu 2011 oprávnený vykonávať investičné služby ...

§ 217
(1)

Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia ...

(2)

Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť ...

§ 218
(1)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

(2)

Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý ...

§ 219

Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, ...

§ 220

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle tento zákon a všeobecne záväzné právne ...

§ 220a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2013
(1)

Osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe alternatívnych investičných ...

(2)

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 21. júla ...

(3)

Povolenia vydané zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(4)

Ustanovenia § 63a, 150b a 150c sa nevzťahujú na alternatívne investičné fondy alebo zahraničné ...

(5)

Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu ...

(7)

Ustanovenia § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b až 66f, § 150b ods. 6, § 150c ods. 5, § 150d ods. ...

(8)

Ustanovenie § 210 ods. 8 sa uplatňuje od 22. júla 2013 do dátumu vydania stanoviska Európskeho ...

(9)

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podliehajúcu zápisu do registra podľa § 31b, je povinná požiadať ...

(10)

Každý predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie udelený ...

(11)

Konania o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie začaté pred 22. júlom ...

(12)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa predpisu účinného ...

§ 221
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 680/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na ...

6.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 357/2008 Z. z. o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných ...

7.

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku ...

8.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie ...

9.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými ...

§ 222
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych ...

  2.

  Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a ...

  3.

  Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a ...

  4.

  Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

  1.

  Informácie o podielovom fonde

  1.1.

  Názov podielového fondu s uvedením, či ide o podielový fond, ktorý spĺňa požiadavky právne ...

  1.2.

  Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.

  1.3.

  Ak ide o strešný podielový fond, zoznam všetkých vytvorených podfondov strešného podielového ...

  1.4.

  Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno ...

  1.5.

  Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane údaja o ...

  1.6.

  Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.

  1.7.

  Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora alebo audítorskej spoločnosti. ...

  1.8.

  Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä

  a)

  práva spojené s podielovým listom; ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného ...

  b)

  podoba podielového listu,

  c)

  spôsob evidencie podielových listov,

  d)

  forma podielového listu,

  e)

  okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení podielového fondu, a práva podielnikov ...

  1.9.

  Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

  1.10.

  Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené ...

  1.11.

  Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.

  1.12.

  Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napríklad ...

  1.13.

  Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.

  1.14.

  Údaje o výpočte aktuálnej ceny podielového listu, predajnej ceny podielového listu a nákupnej ...

  a)

  pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien; ak sa v príslušnom podielovom fonde ...

  b)

  poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,

  c)

  spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.

  1.15.

  Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom fonde pre ...

  2.

  Informácie o správcovskej spoločnosti

  2.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, ...

  2.2.

  Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.

  2.3.

  Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.

  2.4.

  Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje ...

  2.5.

  Údaje o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.

  3.

  Informácie o depozitárovi

  3.1.

  Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ...

  3.2.

  Hlavný predmet činnosti.

  4.

  Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku ...

  4.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.

  4.2.

  Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.

  4.3.

  Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.

  5.

  Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

  5.1.

  Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.

  5.2.

  Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a v členských ...

  6.

  Iné informácie o investovaní

  6.1.

  Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia, ...

  6.2.

  Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond alebo podfond strešného podielového ...

  7.

  Ekonomické informácie

  Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.14. a 1.15., a údaj o tom, ...

  8.

  Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené ...

  9.

  Osobitné údaje, ak

  a)

  je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho ...

  b)

  investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom, ...

  c)

  správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE

  1.

  Stav majetku

  a)

  prevoditeľné cenné papiere,

  1.

  akcie,

  2.

  dlhopisy,

  3.

  iné cenné papiere,

  b)

  nástroje peňažného trhu

  c)

  účty v bankách,

  1.

  bežný účet,

  2.

  vkladové účty,

  d)

  iný majetok,

  e)

  celková hodnota majetku,

  f)

  záväzky,

  g)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Počet podielov podielového fondu v obehu.

  3.

  Čistá hodnota podielu.

  4.

  Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia), pričom je potrebné ...

  a)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných ...

  b)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom ...

  c)

  prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d),

  d)

  nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h),

  e)

  ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i),

  f)

  deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  g)

  deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  h)

  podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...

  i)

  iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).

  a)

  vzhľadom na investičnú politiku správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad ...

  b)

  podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ...

  5.

  Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.

  6.

  Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú

  a)

  výnosy z akcií,

  b)

  výnosy z dlhopisov,

  c)

  výnosy z iných cenných papierov,

  d)

  výnosy z nástrojov peňažného trhu,

  e)

  výnosy z vkladových a bežných účtov,

  f)

  kapitálové výnosy,

  g)

  iné výnosy,

  h)

  výdavky na správu,

  i)

  výdavky na depozitára,

  j)

  iné výdavky a poplatky,

  k)

  čistý výnos,

  l)

  výplaty podielov na zisku,

  m)

  znovu investované výnosy,

  n)

  zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili ...

  o)

  zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,

  p)

  náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,

  r)

  iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.

  7.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov ...

  a)

  celková čistá hodnota majetku,

  b)

  čistá hodnota podielu,

  c)

  počet podielov v obehu,

  d)

  počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,

  e)

  počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.

  8.

  Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ...

  9.

  Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.

  10.

  Ak ide o verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, uvádzajú sa aj tieto údaje:

  a)

  identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej ...

  b)

  údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,

  c)

  údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe ...

  11.

  Osobitné údaje, ak

  a)

  investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu,

  b)

  je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho ...

  Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (§ 8 ods. 16), údaje podľa ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM

  1.

  Stav majetku

  a)

  cenné papiere,

  1.

  akcie,

  2.

  dlhopisy,

  3.

  iné cenné papiere,

  b)

  účty v bankách,

  1.

  bežný účet,

  2.

  vkladové účty,

  c)

  iný majetok,

  d)

  záväzky,

  e)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov ...

  3.

  Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

  4.

  Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v ...

  5.

  Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 • 3a)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3b)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike ...
 • 3c)  § 8a ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 5)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 10)  § 16 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 11)  § 73j zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 17)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
 • 18)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 19)  § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 ...
 • 21a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22a)  Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa ...
 • 22b)  Čl. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 22c)  Čl. 5 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 23)  § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 71 až 71o, 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25a)  Čl. 57 a 66 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25b)  § 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
 • 25c)  Čl. 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25d)  Čl. 41 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25e)  Čl. 39 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25f)  Čl. 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25g)  Čl. 43 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25h)  Čl. 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25ha)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra ...
 • 25i)  Čl. 46 až 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25j)  Čl. 48 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25k)  Čl. 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25l)  Čl. 67 až 71 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25m)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25n)  Čl. 75 až 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 26)  § 132 zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 71f zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 28)  § 71o ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 29)  § 132 ods. 9 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 31)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  § 73o ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 33)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) 1287/2006 ES z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica ...
 • 33a)  Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013.
 • 33b)  Čl. 30 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33c)  Čl. 31 až 37 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33d)  Čl. 34 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33e)  Čl. 36 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33f)  Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 34)  § 74 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 34a)  Čl. 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 34b)  Čl. 16 až 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 35)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 36)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 37)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 38)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a ...
 • 40)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 40a)  Čl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40b)  Čl. 75 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40c)  Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40d)  Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40e)  Čl. 78 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40f)  Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40g)  Čl. 80 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40h)  Čl. 80 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40i)  Čl. 80 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40j)  Čl. 81 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40k)  Čl. 81 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 41)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 43)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 44)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 44a)  § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 44b)  Čl. 113 až 115 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona ...
 • 45a)  Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 46)  § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 47)  § 54 ods. 11 a § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 47b)  Čl. 92 až 97 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 48)  Čl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 48a)  § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 49)  § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  Čl. 85 až 87 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49b)  § 71j ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49c)  § 71h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 49d)  Čl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49e)  Čl. 99 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49f)  Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49g)  Čl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49h)  Čl. 102 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 50)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 51)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 53a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 54)  § 8a ods. 2 až 7 a § 120 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  § 8a ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55a)  Čl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 55b)  § 120 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 57)  Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 58)  Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 59)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 61)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 62)  Čl. 15 až 18 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 63)  Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 64)  Čl. 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 65)  Nariadenie (EÚ) č. 583/2010.
 • 66)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 67)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 67a)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67b)  Čl. 108 a 109 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68)  § 130 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68a)  § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68b)  Čl. 104 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68c)  Čl. 105 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68d)  Čl. 106 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68e)  Čl. 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68f)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68g)  Čl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 69)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 70)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 71)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 72)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 73)  Zákon č. 297/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 77)  § 78 a 78b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77a)  Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77b)  Čl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77c)  Čl. 110 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77d)  § 114 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77e)  Čl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 78)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom ...
 • 79)  § 138 až 143 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 ...
 • 81)  § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Nariadenie (EÚ) č. 584/2010.
 • 86)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 87)  § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 88)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
 • 89)  § 18 ods. 10 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 89a)  Čl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 89b)  Čl. 35 nariadenia 1095/2010.
 • 90)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...
 • 90a)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 92)  § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 95)  § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 96)  § 120 a 121 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.