Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD534 DS15 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 156/2019

Legislatívny proces k zákonu 156/2019§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných fondoch alebo európskych štandardných fondoch, ktorá zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného fondu alebo európskeho štandardného fondu.
(2)
V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom
a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1,
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi spravovaného fondu alebo európskeho štandardného fondu,
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku 1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe týchto stratégií sprístupní správcovská spoločnosť podielnikovi bezplatne a na jeho žiadosť.
(4)
Ustanovenia o zásadách zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa osobitného zákona33ea) sa primerane požijú na stratégiu uplatňovania hlasovacích práv v rozsahu povinností, ktoré prekračujú povinnosti podľa odsekov 1 a 3. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa § 43 až 45a.
zobraziť paragraf
§ 48

(1)
Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57 alebo § 57a.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmä
a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)
Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe fondov rozumie najmä
a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu,
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov vo fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky vo fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku vo fonde a jeho podielnikom.
(4)
Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe fondov rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku vo fonde v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu,
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých možno majetok vo fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy plánovanej investície pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku vo fonde, likviditu a rizikovo-výnosový profil fondu podľa § 153 ods. 4 písm. e) a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe informácií, ktoré sú spoľahlivé a aktuálne, a to tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.
(5)
Pri správe špeciálnych fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) rozumie aj
a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody pri poškodení alebo zničení nehnuteľnosti, ktorá je v majetku špeciálneho fondu,
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností v najlepšom záujme podielnikov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom vo fonde sa budú vykonávať v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(8)
Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.
(9)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu.25)
(10)
Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu nemôže požívať prednostné zaobchádzanie; to neplatí pre investorov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b), ak je to uvedené v zakladajúcich dokumentoch príslušného špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b), a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b), a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoločnosťou.
(12)
Správcovská spoločnosť a samosprávny investičný fond, na ktoré sa nevzťahuje výnimka podľa § 31a, sú povinné dodržiavať ustanovenie osobitného zákona o informovaní inštitucionálneho investora.34aa)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

2.
Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).

3.
Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).

4.
Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ L 79, 20. 3. 2007).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04, Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore