Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 203/2009 účinný od 01.06.2009

Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD20DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 203/2009 účinný od 01.06.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2009 s účinnosťou od 01.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov užívateľ poľnohospodárskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2.

Slová „medzné hodnoty“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona a v prílohách k zákonu ...

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „(ďalej len „poverená organizácia“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej ...

4.

§ 7 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov (1) Aplikovať čistiarenský kal alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ...

5.

§ 10 až 12 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10 Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva ...

6.

§ 13 sa vypúšťa.

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

7.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Sankcie (1) Kontrolný ústav uloží producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi ...

8.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Úhrada nákladov (1) Ten, pre koho vykonala poverená organizácia činnosti podľa § 11 ...

9.

§ 15 a 16 sa vypúšťajú.

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 8.

10.

Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

11.

Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z. Projekt priamej aplikácie čiastiarenského kalu alebo ...

12.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z. Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu ...

Čl. II

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. a zákona č. 202/2008 Z. ...

1.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „čistiarenské kaly, dnové sedimenty a ďalšie“.

2.

V § 10 ods. 4 sa slovo „kvapalné“ nahrádza slovom „tuhé“.

3.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Registrovanie čistiarenského kalu a dnových sedimentov (1) Producent čistiarenského kalu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c)
§ 2 písm. f) a g) zákona č. 188/2003 Z. z.“.

4.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov7c) za porušenie povinností ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore