Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2021 účinný od 15.06.2021

Platnosť od: 27.05.2021
Účinnosť od: 15.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2021 účinný od 15.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 202/2021 s účinnosťou od 15.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. f) sa nad slovom „kontrole“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 5 sa nad slovom „úloh“ vypúšťa odkaz 33 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.

3.

V § 10 ods. 1 sa slová „orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond“ nahrádzajú slovami „okrem ...

4.

V § 10 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií v termínoch do 28. februára a 31. augusta nedostatky ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5.

V § 16a ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zmluve podľa § 16 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62da znie:

„62da) Čl. 67 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.

6.

V § 17 odsek 6 znie:

„(6) Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ...

7.

V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

8.

V § 17 odsek 9 znie:

„(9) Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola ...

9.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie ...

10.

V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú slová „platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ...

11.

V § 19 odsek 10 znie:

„(10) Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

13.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo o úplnosti ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.

V § 21 ods. 5 sa slovo „nechválení“ nahrádza slovom „neschválení“.

15.

V § 22 ods. 7 písmeno a) znie:

„a)
rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d),“.

16.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak v konaní o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti alebo rozhodnutia o zastavení konania ...

17.

V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „alebo žiadateľov“ a na konci sa pripájajú ...

18.

V § 26 ods. 3, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 4 sa slová „ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 9“.

19.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa alebo žiadateľov písomne alebo zverejnením na svojom webovom ...

20.

V § 28 ods. 2 až 4 a § 41 ods. 11 sa slová „riadiaci orgán“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „poskytovateľ“ ...

21.

V § 31 ods. 4 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtového“.

22.

V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:

„76a) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

23.

V § 37 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:

„87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 ...

24.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 6 a 8. Doterajšie odseky 7 a 9 až 15 sa označujú ako odseky 6 a 7 až 13.

25.

V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) ...

26.

V § 37 ods. 7 sa slová „odsekov 3 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.

27.

V § 37 odsek 8 znie:

„(8) V odôvodnených prípadoch, najmä ak je prijímateľ, partner, štatutárny orgán, zamestnanec alebo ...

28.

V § 41 ods. 3 sa slová „poskytovateľ podá“ nahrádzajú slovami „poskytovateľ bezodkladne podá“.

29.

V § 41 ods. 4 druhej vete sa za slovo „poskytovateľ“ vkladá slovo „bezodkladne“.

30.

V § 41 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správny orgán je ...

31.

V § 41a odsek 3 znie:

„(3) Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie ...

32.

V § 43 ods. 10 poslednej vete sa za slová „§ 45“ vkladajú slová „a ak poskytovateľ nepostupuje podľa ...

33.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá ...

34.

V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá ...

35.

V § 56 odsek 4 znie:

„(4) V čase krízovej situácie môže byť zmluva, ktorá sa uzatvára podľa § 3 ods. 2 písm. d), nahradená ...

36.

V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 6 a 8. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 7.

37.

V § 58 odsek 1 znie:

„(1) Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť okrem podmienky poskytnutia ...

38.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Na projekty technickej pomoci podľa § 28 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane.“.

39.

V § 61 ods. 2 sa slová „ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

40.

Za § 61 sa dopĺňa § 62, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021 (1) Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore