Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2013 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 13.07.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2013 účinný od 01.09.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 202/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písm. y) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Govnet ...

2.

V § 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy postavené na báze ...

Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako n) až q).

3.

V § 3 ods. 3 písm. g) sa slová „v písmene e)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až f) ...

4.

V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ústredného portálu,“.

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Úrad vlády Slovenskej republiky (1) Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva správu, ...

7.

V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Správcom ústredného portálu je Úrad vlády Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

8.

V § 5 ods. 2 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.

9.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

10.

V § 9b ods. 1 predposlednej vete sa slovo „zmien“ nahrádza slovom „zmeny“.

11.

Príloha vrátane nadpisu znie:

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore