Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 201/2013 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 13.07.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 201/2013 účinný od 01.09.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 201/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
rozvoja športu.“.

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť na a) podporu regionálneho športu, mládežníckeho ...

3.

V § 6 ods. 1 sa slová „v prílohách č. 1a a 1b“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1a“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore