Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.01.2018

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Cenné papiere, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 200/2011 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 264/2017

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob a podobu zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku.

§ 2 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Vydavateľom, správcom a prevádzkovateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“).

(2)

Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy1) sprístupnený na webovom sídle vydavateľa, prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov.2)

(3)

Povinnou osobou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku (ďalej len „zverejnenie údajov“).

(4)

Zverejnením údajov je ich sprístupnenie tretím osobám podľa odseku 2.

§ 3 - Zverejnenie údajov
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, o ktorých tak ustanovuje zákon.

(2)

V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon, neustanovuje však povinnosť ich zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku.

Podmienky zverejnenia údajov
§ 4
(1)

Podmienkou zverejnenia údajov je vykonanie registrácie povinnou osobou. Na účely vykonania registrácie môže vydavateľ požadovať poskytnutie identifikačných údajov povinnej osoby. Identifikačnými údajmi povinnej osoby, ktorá je

a)

fyzickou osobou, sú titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, bankové spojenie a číslo účtu; pri fyzickej osobe podnikateľovi aj obchodné meno, ak sa líši od jej mena a priezviska, miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak je pridelené,

b)

právnickou osobou, sú názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, bankové spojenie, číslo účtu a meno, priezvisko, titul, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby.

(2)

Po vykonaní registrácie povinnou osobou, vydavateľ jej pridelí registračné číslo, ktoré doručí do vlastných rúk povinnej osoby.

(3)

Na povinnú osobu, ktorá si overí identitu prostredníctvom autentifikačného modulu na ústrednom portáli verejnej správy,2a) sa nevzťahuje povinnosť registrácie podľa odsekov 1 a 2.

(4)

Podkladom na zverejnenie údajov je žiadosť o zverejnenie údajov (ďalej len „žiadosť“) v elektronickej podobe, ktorá obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona2) a ktorej podobu určí vydavateľ na svojom webovom sídle. Podmienkou zverejnenia údajov je uvedenie registračného čísla podľa odseku 2 v žiadosti povinnou osobou na účel jej identifikácie; to neplatí u povinných osôb podľa odseku 3.

(5)

Vydavateľ po doručení žiadosti zasiela povinnej osobe elektronicky správu o doručení žiadosti spolu s výzvou na splnenie poplatkovej povinnosti podľa § 5.

(6)

Povinná osoba podľa osobitného predpisu3) môže zaslať žiadosť vydavateľovi v listinnej podobe. Ak povinná osoba zašle žiadosť v listinnej podobe, zasiela vydavateľ povinnej osobe v listinnej podobe správu o zverejnení údajov.

§ 5
(1)

Vydavateľ zverejní údaje do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu prišla informácia o zaplatení správneho poplatku.

(2)

Ak zverejnenie údajov nepodlieha poplatkovej povinnosti, vydavateľ zverejní údaje do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 6

Ak povinná osoba nezašle žiadosť v podobe podľa § 4 alebo nesplní poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, alebo nesplní inú podmienku zverejnenia údajov podľa tohto zákona, na podanú žiadosť sa neprihliada.

§ 7 - Podoba zverejnenia údajov
(1)

Obchodný vestník sa vydáva iba v elektronickej podobe.

(2)

Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v kalendárnom roku vzostupne. Každé vydanie sa uvádza s poradovým číslom a dňom vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v kalendárnom roku.

(3)

Vydavateľ môže rozdeliť vydanie Obchodného vestníka na kapitoly, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v kalendárnom roku vzostupne. Číslovanie údajov zverejnených v jednotlivých kapitolách sa uzatvára posledným vydaním vydaným v kalendárnom roku.

(4)

Vydavateľ sprístupní údaje zverejnené v Obchodnom vestníku aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie; to neplatí, ak ide o údaje podľa § 4 ods. 5.

§ 8 - Správnosť zverejnených údajov a ich oprava
(1)

Za obsahovú a jazykovú správnosť údajov určených na zverejnenie, ako aj za nezverejnenie údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nesprístupňujú,4) zodpovedá povinná osoba. Za súlad zverejnených údajov s obsahom žiadosti zodpovedá vydavateľ.

(2)

Vydavateľ na žiadosť povinnej osoby vykoná opravu zverejnených údajov zverejnením opravy, ak sa preukáže, že doručená žiadosť bola podaná neoprávnene, neoprávnenou osobou alebo že obsahuje nepravdivé alebo nesprávne údaje. Vykonanie opravy podlieha poplatkovej povinnosti.

(3)

Vydavateľ vykoná bezodplatne opravu zverejnených údajov zverejnením redakčného oznámenia, ak ide o pochybenie, za ktoré sám zodpovedá.

(4)

Na podanie žiadosti o vykonanie opravy zverejnených údajov podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 4 až 6.

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Na žiadosti a údaje, ktoré sú obsahom takto podaných žiadostí, doručené a nezverejnené v Obchodnom vestníku pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia doterajšieho právneho predpisu. Údaje, ktoré sú obsahom žiadostí podaných podľa predchádzajúcej vety, sa zverejňujú v podobe podľa tohto zákona. Číslovanie vydania Obchodného vestníka sa do 31. decembra 2011 riadi podľa ustanovení doterajšieho právneho predpisu.

Záverečné ustanovenia
§ 10

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 11

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 529/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2010 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 odsek 5 znie:

„(5)
Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr sedem dní pred začiatkom vydávania dlhopisov zverejniť emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Zmeny v emisných podmienkach dlhopisov je emitent povinný najneskôr do desiatich dní od platnosti týchto zmien zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Národná banka Slovenska zverejní najneskôr jeden mesiac od začiatku vydávania dlhopisov emisné podmienky dlhopisov a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ktoré nadobudli platnosť pred začatím ich vydávania v Obchodnom vestníku. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov zverejní Národná banka Slovenska najneskôr do jedného mesiaca od platnosti týchto zmien v Obchodnom vestníku. Náklady spojené so zverejnením emisných podmienok a zmien v emisných podmienkach dlhopisov v Obchodnom vestníku znáša a uhrádza emitent, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

2.
§ 8 znie:

㤠8
(1)
Emisné podmienky dlhopisov v rozsahu podľa § 3 ods. 3 a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ktoré nadobudli platnosť pred začatím ich vydávania, je emitent povinný predložiť Národnej banke Slovenska najneskôr v deň začatia ich vydávania elektronicky vo formulári zverejnenom na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov je emitent povinný predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od platnosti týchto zmien elektronicky vo formulári zverejnenom na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Emitent môže v odôvodnených prípadoch predložiť emisné podmienky dlhopisov v listinnej podobe, a to najmä vtedy, ak mu technické prostriedky neumožňujú ich predloženie elektronicky. Odôvodnenie tvorí prílohu emisných podmienok dlhopisov predkladaných v listinnej podobe.

(2)
Emitenti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr v deň začatia ich vydávania informovať Národnú banku Slovenska aj o mieste vydania dlhopisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z. a zákona č. 119/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 3 sa za slová „Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného zákona6aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa)
§ 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 149 vkladá nová položka 149a, ktorá znie:

„Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o

a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ... 20 eur,
b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení  
  1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ... 99,50 eura,
  2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. ... 16,50 eura,
  3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... 10 eur,
  4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ... 10 eur,
  5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ... 10 eur,
c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ... 3,50 eura,
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ... 20 eur,
  2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ... 166 eur,
  3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ... 10 eur,
  4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ... 16,50 eura,  
e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ... 3,50 eura,
f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ... 66,50 eura,
g) iné údaje ... 20 eur,
h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... 3,50 eura.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6 a § 218o ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36)
Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 200/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009).

Poznámky

 • 1)

  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.

 • 2)

  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 • 3)

  § 5a ods. 5 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 • 4)

  § 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore