Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.01.2018

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Cenné papiere, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD45DS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 200/2011 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 264/2017

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob a podobu zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku.

§ 2 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Vydavateľom, správcom a prevádzkovateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej ...

(2)

Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy1) sprístupnený na webovom sídle vydavateľa, prostredníctvom ...

(3)

Povinnou osobou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejnenia ...

(4)

Zverejnením údajov je ich sprístupnenie tretím osobám podľa odseku 2.

§ 3 - Zverejnenie údajov
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, o ktorých tak ustanovuje zákon.

(2)

V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje ...

Podmienky zverejnenia údajov
§ 4
(1)

Podmienkou zverejnenia údajov je vykonanie registrácie povinnou osobou. Na účely vykonania registrácie ...

a)
fyzickou osobou, sú titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, bankové ...
b)
právnickou osobou, sú názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, ...
(2)

Po vykonaní registrácie povinnou osobou, vydavateľ jej pridelí registračné číslo, ktoré doručí do vlastných ...

(3)

Na povinnú osobu, ktorá si overí identitu prostredníctvom autentifikačného modulu na ústrednom portáli ...

(4)

Podkladom na zverejnenie údajov je žiadosť o zverejnenie údajov (ďalej len „žiadosť“) v elektronickej ...

(5)

Vydavateľ po doručení žiadosti zasiela povinnej osobe elektronicky správu o doručení žiadosti spolu ...

(6)

Povinná osoba podľa osobitného predpisu3) môže zaslať žiadosť vydavateľovi v listinnej podobe. Ak povinná ...

§ 5
(1)

Vydavateľ zverejní údaje do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu prišla informácia o zaplatení správneho ...

(2)

Ak zverejnenie údajov nepodlieha poplatkovej povinnosti, vydavateľ zverejní údaje do piatich pracovných ...

§ 6

Ak povinná osoba nezašle žiadosť v podobe podľa § 4 alebo nesplní poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej ...

§ 7 - Podoba zverejnenia údajov
(1)

Obchodný vestník sa vydáva iba v elektronickej podobe.

(2)

Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v kalendárnom roku ...

(3)

Vydavateľ môže rozdeliť vydanie Obchodného vestníka na kapitoly, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného ...

(4)

Vydavateľ sprístupní údaje zverejnené v Obchodnom vestníku aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá ...

§ 8 - Správnosť zverejnených údajov a ich oprava
(1)

Za obsahovú a jazykovú správnosť údajov určených na zverejnenie, ako aj za nezverejnenie údajov, ktoré ...

(2)

Vydavateľ na žiadosť povinnej osoby vykoná opravu zverejnených údajov zverejnením opravy, ak sa preukáže, ...

(3)

Vydavateľ vykoná bezodplatne opravu zverejnených údajov zverejnením redakčného oznámenia, ak ide o pochybenie, ...

(4)

Na podanie žiadosti o vykonanie opravy zverejnených údajov podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Na žiadosti a údaje, ktoré sú obsahom takto podaných žiadostí, doručené a nezverejnené v Obchodnom vestníku ...

Záverečné ustanovenia
§ 10

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 11

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia ...

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr sedem dní pred začiatkom vydávania dlhopisov ...

2.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Emisné podmienky dlhopisov v rozsahu podľa § 3 ods. 3 a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 7 ods. 3 sa za slová „Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a Ministerstvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku ...

„Položka 149a Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 200/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon ...
 • 2a)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 3)  § 5a ods. 5 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
 • 4)  § 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore