Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 200/2010 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 08.05.2010
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Štátne symboly

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD24DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 200/2010 účinný od 01.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 200/2010 s účinnosťou od 01.02.2014 na základe 1/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „štátna škola“)“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných ...

4.

V § 3 ods. 6 písm. b) a c) sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“. ...

5.

V § 11 ods. 1 sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“.

6.

V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj a) pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:

„7a) § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. 7b) § 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v ...

7.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a (1) Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore