Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 198/2007 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 26.04.2007
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 198/2007 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 198/2007 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 2 ods. 4 písm. a) sa slovo „pravdepodobné“ nahrádza slovami „takmer isté“.

2.

V § 3 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

4.

V § 4 ods. 2 sa za slová „konsolidovanej účtovnej závierky“ vkladajú slová „vo verejnej ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 17 a 18“ vkladajú slová „alebo podľa § 17a“ a za slová „podľa ...

7.

V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...

9.

V § 8 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

10.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

11.

V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
slovné a číselné označenie účtovného dokladu,“.

12.

V § 16 sa v celom texte vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

13.

V § 16 ods. 9 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „10“.

14.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

15.

V § 17 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

16.

V § 17 ods. 9 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 4“.

17.

V § 17a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aaa znie:

„22aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...

18.

V § 18 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

19.

V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť zostaviť ...

20.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie ...

21.

V § 18 ods. 4 druhá veta znie: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú ...

22.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady ...

23.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
§ 31 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

24.

V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to za účtovné ...

25.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Výbor pre audit (1) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté ...

„26a)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 466/2002 Z. z.“.

26.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

„28aa) § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z. 28c) Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. ...

27.

V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo „jednotka“ vkladá čiarka a slová „na ktorú sa vzťahuje ...

28.

V § 21 ods. 5 sa za slová „v tom istom rozsahu a“ vkladajú slová „v tej istej lehote“.

29.

V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová „alebo družstvom“ nahrádzajú slovami „družstvom alebo ...

30.

V § 22 ods. 11 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „ 8“.

31.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná ...

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. ...

33.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ...

34.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ...

35.

V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „záväzkov“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon ...

36.

V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 1. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou ...

„35a) Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom ...

37.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § ...

38.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

39.

§ 26 znie:

„§ 26 (1) Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky ...

„35b)
§ 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

40.

V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.“.

41.

V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) komodity trhovou cenou, h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.“. ...

42.

V § 27 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Trhová cena je a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ...

43.

V § 27 ods. 8 sa slová „ustanovenia § 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

44.

V § 27 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a cenných papierov obstaraných v primárnych ...

45.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Podielový list v majetku fondu35a) sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku v ...

46.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

47.

V § 28 ods. 4 prvá veta znie:

„Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka ...

48.

V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

49.V § 31 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

50.

V § 31 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v písomnej forme a v technickej ...

51.

V § 35 ods. 1 prvej vete sa za slovo „strate“ vkladá čiarka a slovo „odcudzeniu“.

52.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

53.

V § 38 ods. 2 úvodná veta znie: „Daňový úrad môže uložiť pokutu za porušenie povinností ...

54.

V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v účtovných ...

55.

V § 38 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.

56.

V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

57.

V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak účtovná ...

58.

V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom ...

59.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.48)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

60.

Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý znie:

„§ 39d (1) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala ...

61.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová „účtovných výkazov3)“ nahrádzajú slovom „účtovníctva3)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6.“.

3.

V § 2b ods. 2 sa slová „účtovných výkazov“ nahrádzajú slovom „účtovníctva“.

4.

V § 2c ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitných prípadoch10a) za dohodnutých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.“.

5.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

„zc)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6.“.

6.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.“.

7.

V § 20 písm. a) sa nad slovom „štátu“ odkaz 29 nahrádza odkazom 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej ...

2.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku ...

3.

V § 24 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.

5.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Tvorba a použitie rezervného fondu Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z ...

6.

V § 27 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 142 sa slovo „mimoriadna“ nahrádza slovom „priebežná“ a slovo „mimoriadnymi“ sa ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore