Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 198/2007 účinný od 01.01.2009


Platnosť od: 26.04.2007
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD20 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 198/2007 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 198/2007 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 2 ods. 4 písm. a) sa slovo „pravdepodobné“ nahrádza slovami „takmer isté“.

2.

V § 3 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

4.

V § 4 ods. 2 sa za slová „konsolidovanej účtovnej závierky“ vkladajú slová „vo verejnej ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 17 a 18“ vkladajú slová „alebo podľa § 17a“ a za slová „podľa ...

7.

V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...

9.

V § 8 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

10.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

11.

V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
slovné a číselné označenie účtovného dokladu,“.

12.

V § 16 sa v celom texte vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

13.

V § 16 ods. 9 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „10“.

14.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

15.

V § 17 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

16.

V § 17 ods. 9 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 4“.

17.

V § 17a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aaa znie:

„22aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...

18.

V § 18 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

19.

V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť zostaviť ...

20.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie ...

21.

V § 18 ods. 4 druhá veta znie: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú ...

22.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady ...

23.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
§ 31 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

24.

V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to za účtovné ...

25.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Výbor pre audit (1) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté ...

„26a)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 466/2002 Z. z.“.

26.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

„28aa) § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z. 28c) Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. ...

27.

V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo „jednotka“ vkladá čiarka a slová „na ktorú sa vzťahuje ...

28.

V § 21 ods. 5 sa za slová „v tom istom rozsahu a“ vkladajú slová „v tej istej lehote“.

29.

V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová „alebo družstvom“ nahrádzajú slovami „družstvom alebo ...

30.

V § 22 ods. 11 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „ 8“.

31.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná ...

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. ...

33.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ...

34.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ...

35.

V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „záväzkov“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon ...

36.

V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 1. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou ...

„35a) Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom ...

37.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § ...

38.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

39.

§ 26 znie:

„§ 26 (1) Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky ...

„35b)
§ 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

40.

V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.“.

41.

V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) komodity trhovou cenou, h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.“. ...

42.

V § 27 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Trhová cena je a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ...

43.

V § 27 ods. 8 sa slová „ustanovenia § 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

44.

V § 27 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a cenných papierov obstaraných v primárnych ...

45.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Podielový list v majetku fondu35a) sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku v ...

46.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

47.

V § 28 ods. 4 prvá veta znie:

„Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka ...

48.

V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

49.V § 31 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

50.

V § 31 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v písomnej forme a v technickej ...

51.

V § 35 ods. 1 prvej vete sa za slovo „strate“ vkladá čiarka a slovo „odcudzeniu“.

52.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

53.

V § 38 ods. 2 úvodná veta znie: „Daňový úrad môže uložiť pokutu za porušenie povinností ...

54.

V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v účtovných ...

55.

V § 38 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.

56.

V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

57.

V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak účtovná ...

58.

V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom ...

59.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.48)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

60.

Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý znie:

„§ 39d (1) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala ...

61.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová „účtovných výkazov3)“ nahrádzajú slovom „účtovníctva3)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6.“.

3.

V § 2b ods. 2 sa slová „účtovných výkazov“ nahrádzajú slovom „účtovníctva“.

4.

V § 2c ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitných prípadoch10a) za dohodnutých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.“.

5.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

„zc)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6.“.

6.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.“.

7.

V § 20 písm. a) sa nad slovom „štátu“ odkaz 29 nahrádza odkazom 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej ...

2.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku ...

3.

V § 24 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.

5.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Tvorba a použitie rezervného fondu Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z ...

6.

V § 27 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 142 sa slovo „mimoriadna“ nahrádza slovom „priebežná“ a slovo „mimoriadnymi“ sa ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore