Zákon o telekomunikáciách 195/2000 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 27.06.2000
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o telekomunikáciách 195/2000 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 195/2000 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o telekomunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení, podmienky na poskytovanie telekomunikačných služieb, štátnu reguláciu telekomunikačných činností a cien, práva a povinnosti telekomunikačných podnikov a užívateľov verejných telekomunikačných služieb, ochranu verejných telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, štátny dohľad, sankcie a pôsobnosť orgánov štátnej správy v telekomunikáciách.

§ 2 - Telekomunikačné činnosti

Telekomunikačné činnosti sú

a)

zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení,

b)

zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí,

c)

poskytovanie telekomunikačných služieb.

§ 3 - Telekomunikačné zariadenia
(1)

Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, príjem, prepojenie alebo spracovanie informácií, obrazu, zvuku alebo signálov (ďalej len „informácia“), alebo dát prostredníctvom vedení alebo prostredníctvom elektromagnetických vĺn, ako aj súvisiace technické zariadenia.

(2)

Rádiové telekomunikačné zariadenie (ďalej len „rádiové zariadenie“) je telekomunikačné zariadenie, ktoré na jednosmerný alebo obojsmerný prenos informácií využíva voľné šírenie rádiových vĺn priestorom bez potreby vedenia.

(3)

Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3 000 GHz.

(4)

Koncové telekomunikačné zariadenie je telekomunikačné zariadenie, ktoré sa priamo alebo nepriamo pripája na koncový bod telekomunikačnej siete a slúži na príjem a vysielanie informácií.

§ 4 - Telekomunikačné siete
(1)

Telekomunikačná sieť je funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení umožňujúca prenos informácií medzi koncovými bodmi telekomunikačnej siete vedením, rádiovými vlnami alebo inými elektromagnetickými systémami, alebo ich kombináciou.

(2)

Telekomunikačné siete sa členia podľa

a)

koncových bodov na pevné a mobilné,

b)

okruhu užívateľov na verejné a neverejné.

(3)

Pevná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť medzi pevne umiestnenými koncovými bodmi.

(4)

Mobilná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť, v ktorej koncové body nie sú pevne umiestnené.

(5)

Verejná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť používaná úplne alebo čiastočne na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, najmä verejná telefónna sieť a verejná sieť na prenos dát. Súčasťou verejnej telekomunikačnej siete sú aj telekomunikačné zariadenia umožňujúce šírenie signálov rozhlasových a televíznych programov.

(6)

Neverejná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť používaná na poskytovanie telekomunikačných služieb výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov. Osobitná telekomunikačná sieť je neverejná telekomunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná iba pre určený okruh užívateľov a na osobitné účely, najmä na účely obrany štátu a bezpečnosti štátu.

(7)

Rozhranie verejnej telekomunikačnej siete je

a)

koncový bod siete, ktorý je fyzickým spojovacím bodom, v ktorom sa užívateľovi telekomunikačnej služby umožňuje prístup k verejnej telekomunikačnej sieti,

b)

rozhranie na prepájanie verejných telekomunikačných sietí,

c)

rozhranie v priestore špecifikujúcom rádiové prostredie medzi rádiovými zariadeniami v súlade s ich technickými špecifikáciami (koncový bod mobilnej siete).

§ 5 - Telekomunikačné služby
(1)

Telekomunikačná služba je činnosť, ktorej obsahom je prenos informácií a dát tretej osobe prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo prostredníctvom telekomunikačnej siete. Za telekomunikačnú službu sa považuje aj prenájom telekomunikačného okruhu.

(2)

Verejná telekomunikačná služba je telekomunikačná služba, z ktorej poskytovania nie je vopred vylúčený žiadny záujemca o jej využitie. Verejné telekomunikačné služby sú najmä verejná telefónna služba a verejná služba prenosu dát.

(3)

Verejná telefónna služba je telekomunikačná služba na komerčné poskytovanie priameho prenosu reči v reálnom čase prostredníctvom verejnej prepájanej siete alebo sietí tak, že ktorýkoľvek užívateľ môže používať zariadenie pripojené na koncový bod siete na komunikáciu s ďalším užívateľom zariadenia pripojeného na iný koncový bod.

(4)

Verejná služba prenosu dát je telekomunikačná služba spočívajúca v priamom prenose dát cez verejnú telekomunikačnú sieť, v ktorej ľubovoľné telekomunikačné zariadenie pripojené na koncový bod siete môže komunikovať s iným telekomunikačným zariadením pripojeným na iný koncový bod.

(5)

Neverejná telekomunikačná služba je nekomerčná telekomunikačná služba určená pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.

(6)

Univerzálna telekomunikačná služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite všetkým užívateľom na celom území štátu za prijateľnú cenu.

(7)

Verejná telekomunikačná služba prenájmu telekomunikačných okruhov (ďalej len „prenájom telekomunikačného okruhu“) je poskytnutie prenosovej kapacity medzi koncovými bodmi siete, ktorú držiteľ licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete prenajíma každému užívateľovi za rovnakých podmienok.

(8)

Telekomunikačný okruh je funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení zabezpečujúcich prenos informácií medzi koncovými bodmi telekomunikačného okruhu; nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

(9)

Koncový bod je miesto telekomunikačnej siete, v ktorom je možné pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia.

(10)

Telekomunikačná činnosť založená na volaní cez ústredňu mimo územia Slovenskej republiky s cieľom dosiahnuť spätné volanie s oznamovacím tónom telekomunikačného operátora činného mimo územia Slovenskej republiky v záujme vykonať odchádzajúce medzinárodné volanie sa zakazuje.

Štátna správa v telekomunikáciách

§ 6
(1)

Orgány štátnej správy v telekomunikáciách sú

a)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

b)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a)

vypracúva návrhy národnej telekomunikačnej politiky a koncepcie rozvoja telekomunikačných činností a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,

b)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni vlád, vládnych alebo medzivládnych organizácií,

c)

vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde na schválenie.

(3)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako rozpočtová organizácia zriadená zákonom1) so sídlom v Bratislave

a)

vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností (§ 10),

b)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov,

c)

spolupracuje s Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie,

d)

ukladá sankcie,

e)

vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

§ 7
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

(2)

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Predseda úradu môže vykonávať funkciu predsedu najviac dve funkčné obdobia.

(4)

Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas výkonu funkcie

a)

vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani pôsobiť v ich prospech,

b)

vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia,

c)

byť zamestnancom, spoločníkom ani konateľom právnickej osoby vykonávajúcej telekomunikačné činnosti, ani pôsobiť v jej prospech alebo neprospech.

(5)

Predsedu úradu a podpredsedu úradu možno pred uplynutím funkčného obdobia odvolať, ak

a)

si neplnia povinnosti podľa tohto zákona,

b)

nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 4,

c)

boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s výkonom funkcie,

d)

počas najmenej šiestich mesiacov nemôžu vykonávať svoju funkciu,

e)

vzdali sa funkcie.

§ 8 - Telekomunikačné tajomstvo
(1)

Predmetom telekomunikačného tajomstva sú

a)

informácie a dáta prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejných telekomunikačných služieb,

b)

mená a adresné údaje komunikujúcich strán,

c)

prevádzkové doklady súvisiace s verejnými telekomunikačnými službami.

(2)

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri vykonávaní telekomunikačných činností alebo pri užívaní verejných telekomunikačných služieb.

(3)

Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len osobe, ktorej sa týka, štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu, vyšetrovania, zisťovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia podľa osobitných predpisov.2)

§ 9 - Ochrana informácií a dát
(1)

Vykonávatelia telekomunikačných činností sú povinní pri tvorbe, prijímaní, spracúvaní, uchovávaní, vysielaní a distribúcii informácií a dát zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím.

(2)

Zakazuje sa nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií a dát prenášaných prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí inými osobami, ako sú komunikujúce osoby, okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s užívateľom telekomunikačnej služby a v rámci výkonu zákonných oprávnení štátnych orgánov. Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú

a)

pôvodcu výhražného anonymného volania, obťažujúceho volania alebo zlomyseľného volania,

b)

pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,

c)

pôvodcu volania zneužívajúceho verejnú telekomunikačnú službu využitím telekomunikačného zariadenia vo svoj prospech,

d)

koncových telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili konania podľa písmen a) až c).

(3)

Prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb sú povinní

a)

spolupracovať s Policajným zborom a s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní volaní a šírení informácií a poplašných správ podľa odseku 2,

b)

poskytovať potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a iným štátnym orgánom podľa osobitných predpisov a na základe písomnej žiadosti im bezplatne poskytnúť informácie, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov; o poskytnutí informácií alebo inej súčinnosti sú zamestnanci prevádzkovateľa povinní zachovávať mlčanlivosť.

(4)

Prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb sú oprávnení na ochranu svojej činnosti vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb odcudzujúcich koncové telekomunikačné zariadenia.

(5)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb nezodpovedajú za ochranu prenášaných informácií a dát, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.

(6)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí, poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb, ako aj prevádzkovatelia ostatných telekomunikačných služieb sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť orgánom činným v trestnom konaní a štátnym orgánom zabezpečujúcim obranu štátu a bezpečnosť štátu odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky; pri pripájaní sú povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť. Rozsah a technickú špecifikáciu zariadenia potrebného na odpočúvanie a zaznamenávanie schvaľuje úrad.

(7)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb, ktorí používajú v telekomunikačnej prevádzke kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo iný spôsob utajovania prenosu informácií a dát, sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť, aby boli informácie získané podľa odseku 6 poskytované zrozumiteľným spôsobom.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA REGULÁCIA TELEKOMUNIKAČNÝCH ČINNOSTÍ

§ 10 - Úvodné ustanovenie
(1)

Štátna regulácia telekomunikačných činností (ďalej len „regulácia“) je utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z technických predpisov, z technických noriem, z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií.

(2)

Regulácia zahŕňa

a)

povoľovanie telekomunikačných činností,

b)

reguláciu prevádzkovania verejných telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení a poskytovanie telekomunikačných služieb,

c)

reguláciu obmedzených zdrojov,

d)

reguláciu cien,

e)

schvaľovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,

f)

povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,

g)

vykonávanie štátneho dohľadu nad telekomunikačnými činnosťami (ďalej len „štátny dohľad“).

PRVÁ HLAVA

POVOĽOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ČINNOSTÍ

§ 11 - Rozsah povoľovania telekomunikačných činností
(1)

Na vykonávanie telekomunikačných činností je potrebné povolenie, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Povolenie podľa odseku 1 je

a)

všeobecné povolenie na vykonávanie telekomunikačných činností (ďalej len „všeobecné povolenie“),

b)

rozhodnutie o predbežných podmienkach,

c)

licencia na vykonávanie telekomunikačných činností (ďalej len „licencia“),

d)

povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia.

(3)

Povolenie nie je potrebné na prevádzkovanie telekomunikačných zariadení, ktoré slúžia na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu a na zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných sietí.

§ 12 - Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie je rozhodnutie, v ktorom sú určené podmienky na

a)

vykonávanie telekomunikačných činností, na ktoré sa nevyžaduje licencia,

b)

prevádzkovanie rádiových zariadení, na ktoré sa nevyžaduje povolenie.

(2)

Všeobecné povolenie vydáva úrad pre vopred neurčený okruh vykonávateľov telekomunikačných činností. Vo všeobecnom povolení možno určiť, že na začatie telekomunikačnej činnosti sa vyžaduje registrácia.

(3)

Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo vestníku ministerstva najmenej 90 dní predo dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska a s údajom, kde a v akej lehote možno k návrhu uplatniť pripomienky; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu.

(4)

Všeobecné povolenie sa vyhlasuje vo vestníku ministerstva. Účinnosť nadobúda pätnásty deň odo dňa vyhlásenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.

(5)

Odseky 3 a 4 sa použijú aj pri zmene alebo zrušení všeobecného povolenia.

§ 13 - Predbežné podmienky
(1)

Vykonávať telekomunikačné činnosti podľa § 12 možno predo dňom nadobudnutia účinnosti všeobecného povolenia len na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach na ich vykonávanie.

(2)

Rozhodnutie o predbežných podmienkach na vykonávanie telekomunikačných činností stráca platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecného povolenia. Ak sa majú vykonávať telekomunikačné činnosti aj po nadobudnutí účinnosti všeobecného povolenia, ich vykonávanie treba dať do súladu s požiadavkami všeobecného povolenia do 60 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

§ 14 - Registrácia
(1)

Ak sa vo všeobecnom povolení určilo, že na začatie telekomunikačnej činnosti sa vyžaduje registrácia podľa § 12 ods. 2, prihlášku na registráciu treba podať na predpísanom tlačive úradu do 30 dní odo dňa začatia telekomunikačných činností, ktoré možno vykonávať na základe všeobecného povolenia.

(2)

K prihláške treba priložiť obchodné podmienky3) vykonávateľa telekomunikačných činností.

§ 15 - Licencia
(1)

Licencia je potrebná na

a)

zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo rozhlasových signálov po vedení,

b)

poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete i mobilnej verejnej telekomunikačnej siete alebo inej verejnej telekomunikačnej služby, ak je na to potrebné pridelenie obmedzených zdrojov; pritom úrad pri rozhodovaní o udelení licencie dbá, aby sa pri využití obmedzených zdrojov neznevýhodnil niektorý zo žiadateľov.

(2)

Licenciu možno udeliť žiadateľovi o licenciu, ak

a)

členovia jeho štatutárneho orgánu dosiahli v deň podania žiadosti vek najmenej 21 rokov, majú spôsobilosť na právne úkony a sú bezúhonní,

b)

má technické a organizačné predpoklady na vykonávanie telekomunikačných činností v rozsahu požadovanej licencie,

c)

najmenej jeden člen štatutárneho orgánu spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti; ak taký nie je, žiadateľ v žiadosti určí zodpovedného zástupcu,

d)

je finančne spôsobilý.

(3)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom povoľovanej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace.

(4)

Za odborne spôsobilého sa považuje ten, kto má vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej trojročnú prax v riadení v oblasti telekomunikácií, alebo úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo ekonomického zamerania a najmenej päťročnú prax v riadení v oblasti telekomunikácií. Vzdelanie sa preukazuje vysokoškolským diplomom alebo maturitným vysvedčením. Prax sa preukazuje potvrdením z predchádzajúcich zamestnaní; ak to nie je možné, čestným vyhlásením.

(5)

Za finančne spôsobilého sa považuje ten, kto je schopný finančne zabezpečiť vykonávanie telekomunikačných činností v rozsahu požadovanej licencie. Finančná spôsobilosť sa preukazuje

a)

objemom obchodného majetku, a to v členení podľa jednotlivých druhov aktív ku dňu podania žiadosti vzhľadom na predpokladanú investíciu,

b)

stavom bankových účtov alebo objemom poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov ku dňu podania žiadosti o licenciu,

c)

objemom prevádzkových prostriedkov umožňujúcich vykonávanie telekomunikačných činností počas najmenej troch mesiacov bez výnosov z nich,

d)

obchodným plánom činnosti najmenej na päť rokov,

e)

účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom.

(6)

Zodpovedný zástupca musí spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; ak ide o cudzinca, povolenie na dlhodobý pobyt na účely podnikania alebo zamestnania, alebo povolenie na trvalý pobyt. Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa licencie. Zodpovedným zástupcom nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu držiteľa licencie.

(7)

Úhrada za licenciu bude pokrývať iba administratívne náklady, ktoré vznikli pri vydávaní, správe a kontrole dodržiavania licencie.

(8)

Ak je pri udelení licencie potrebné poskytnúť obmedzené zdroje, uloží sa za licenciu úhrada, ktorá odráža potrebu ich optimálneho využitia.

(9)

Úrad vedie evidenciu udelených, zmenených a odňatých licencií a obsah podmienok, ktoré tvoria ich súčasť. Úrad zverejňuje vo vestníku ministerstva každé udelenie, zmenu a odňatie licencie.

§ 16 - Licenčné konanie
(1)

Licenčné konanie vedie úrad.

(2)

Účastníkom licenčného konania je žiadateľ o licenciu.

(3)

Žiadosť o licenciu obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo, identifikačné číslo, výpis z obchodného registra, meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

b)

výpis z evidencie registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, od všetkých členov štatutárneho orgánu,

c)

údaje o telekomunikačnej sieti, ktorú plánuje žiadateľ zriadiť a prevádzkovať alebo prostredníctvom ktorej bude poskytovať verejnú telekomunikačnú službu, jej územný rozsah vrátane spôsobu prepojenia s telekomunikačnými sieťami iných prevádzkovateľov,

d)

vymedzenie vecného a územného rozsahu telekomunikačnej činnosti, ktorú žiadateľ plánuje prevádzkovať alebo poskytovať, vrátane spôsobu zabezpečenia jej dostupnosti,

e)

údaje o frekvenciách alebo údaje o číslach podľa číslovacieho plánu, ktoré sú nevyhnutné na požadovanú telekomunikačnú činnosť,

f)

lehotu začatia telekomunikačnej činnosti, ktorú plánuje žiadateľ prevádzkovať alebo poskytovať, a čas, na ktorý požaduje udelenie licencie,

g)

doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu a doklad preukazujúci požadovanú prax v riadení v oblasti telekomunikácií,

h)

doklad o technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení požadovanej telekomunikačnej činnosti,

i)

návrh všeobecných podmienok na poskytovanie požadovanej telekomunikačnej služby,

j)

doklad o finančnej spôsobilosti žiadateľa,

k)

doklad o trvalom pobyte zodpovedného zástupcu na území Slovenskej republiky alebo povolenie cudzinca na dlhodobý alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(4)

Ak žiadosť o licenciu nie je úplná alebo má iný odstrániteľný nedostatok, úrad poučí žiadateľa o licenciu a určí mu primeranú lehotu na odstránenie nedostatku žiadosti. Ak žiadateľ neodstránil nedostatok žiadosti v určenej lehote, úrad konanie zastaví.

(5)

Ak je na vykonávanie telekomunikačnej činnosti potrebné prideliť obmedzené zdroje, úrad zverejní výzvu na podávanie žiadostí o licenciu (ďalej len „výzva“). Vo výzve úrad uvedie všetky podstatné údaje týkajúce sa obmedzených zdrojov, požiadavky na žiadateľa o licenciu, požiadavky na obsah a formu žiadosti a lehotu na podanie žiadosti. Výzva sa zverejňuje vo vestníku ministerstva a najmenej v jednom celoštátnom periodiku tak, aby lehota na podanie žiadosti o licenciu bola najmenej 30 dní odo dňa uverejnenia.

(6)

Ak je v lehote uvedenej vo výzve podaných viac žiadostí o licenciu, ako je možné uspokojiť, úrad je povinný uskutočniť výberové konanie, ktoré je podkladom na udelenie licencie a pridelenie obmedzených zdrojov.

(7)

Ak udelenie licencie závisí od pridelenia frekvencie v súlade s medzinárodnou zmluvou, úrad môže prerušiť licenčné konanie do pridelenia frekvencie. Ak sa musí uskutočniť výberové konanie, úrad licenčné konanie preruší na čas uskutočnenia výberového konania.

(8)

Podrobnosti o spôsobe preukazovania finančnej spôsobilosti žiadateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 17 - Náležitosti licencie
(1)

Licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)

identifikačné údaje o držiteľovi licencie,

b)

vymedzenie vecného a územného rozsahu telekomunikačnej činnosti, na ktorú sa udeľuje licencia, a podmienky na jej vykonávanie,

c)

vymedzenie obmedzených zdrojov,

d)

technické podmienky na zabezpečenie integrity verejnej telekomunikačnej siete,

e)

rozvojové a kvalitatívne ukazovatele,

f)

lehotu, v ktorej sa musí začať vykonávanie telekomunikačnej činnosti,

g)

lehotu platnosti licencie,

h)

údaj o tom, či sa ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu alebo prenájom telekomunikačného okruhu,

i)

následky za nedodržanie licenčných podmienok.

(2)

Licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov odo dňa právoplatnosti licencie.

(3)

Licencia nie je prevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti.4) Licencia neprechádza na právneho nástupcu držiteľa licencie, a to ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu,5) súdneho výkonu rozhodnutia6) a ani postupom podľa osobitného predpisu.7)

(4)

Úrad je povinný rozhodnúť o udelení licencie do 60 dní odo dňa začatia konania; v osobitne zložitých prípadoch do 4 mesiacov. Ak úrad nemôže rozhodnúť do 60 dní odo dňa začatia konania, je povinný o tom písomne upovedomiť účastníka konania ešte pred uplynutím lehoty.

(5)

Do lehôt podľa odseku 4 sa nezapočítava čas prerušenia licenčného konania.

§ 18 - Výberové konanie
(1)

Výberové konanie uskutočňuje úrad.

(2)

Kritériá posudzovania žiadosti sú najmä podmienky a rozsah telekomunikačnej činnosti, navrhovaná cena za poskytované služby, dosiahnutie cieľov verejného záujmu na prospech užívateľov telekomunikácií.

(3)

Účastníci výberového konania sú žiadatelia o licenciu, ktorí podali žiadosť v lehote uvedenej vo výzve a splnili požiadavky podľa tohto zákona a požiadavky uvedené vo výzve.

(4)

Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá musí mať najmenej päť členov.

(5)

Členov komisie vymenúva predseda úradu. Za člena komisie môže vymenovať len bezúhonnú a odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie nesmie vymenovať

a)

osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,

b)

osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

c)

osobu, ktorá je blízkou osobou8) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

d)

osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti,

e)

zamestnanca úradu, ktorý sa zúčastňuje na licenčnom konaní.

(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti komisie. Predseda úradu namiesto neho vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.

(7)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti predseda úradu.

(8)

Komisia vyhodnotí žiadosti o licenciu. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona alebo požiadavky uvedené vo výzve, alebo predložil neplatné doklady, alebo v žiadosti o licenciu uviedol nepravdivé údaje, oznámi to predsedovi úradu; predseda úradu ho bezodkladne vylúči z výberového konania. O vylúčení z výberového konania predseda upovedomí všetkých účastníkov výberového konania. Po vylúčení žiadateľa z výberového konania úrad zamietne jeho žiadosť o vydanie licencie.

(9)

Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na licenčné konanie.

(10)

Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

§ 19 - Zmena licencie
(1)

Držiteľ licencie je povinný úradu bezodkladne ohlásiť každú zmenu údajov uvedených v licencii a údajov, na ktorých základe bola licencia udelená.

(2)

Úrad posúdi závažnosť zmien uvedených v oznámení do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak je zmena údajov takej povahy, že nie je potrebná zmena licencie, úrad oznámi držiteľovi licencie, že berie zmenu údajov na vedomie. V opačnom prípade vyzve držiteľa licencie, aby do 30 dní predložil žiadosť o zmenu licencie spolu s dokladmi preukazujúcimi zmenu údajov; túto lehotu môže úrad na základe žiadosti držiteľa licencie primerane predĺžiť.

(3)

Ak zo žiadosti a z priložených dokladov vyplýva, že aj po uskutočnenej zmene údajov možno vykonávať telekomunikačné činnosti v zásade v doterajšom rozsahu a za doterajších podmienok, úrad vydá rozhodnutie o zmene licencie. Ak jedinou podstatnou zmenou je uplynutie času, na ktorý bola udelená licencia, úrad predĺži platnosť udelenej licencie najviac o ďalších desať rokov.

(4)

Úrad začne konanie o zmene licencie z vlastného podnetu, ak

a)

je vo verejnom záujme potrebné uložiť držiteľovi licencie povinnosť poskytovať univerzálnu telekomunikačnú službu,

b)

je nevyhnutné zmeniť licenciu z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,

c)

je to potrebné z dôvodu obrany štátu a bezpečnosti štátu,

d)

došlo k zmene frekvencie alebo čísel nevyhnutných na vykonávanie telekomunikačných činností.

§ 20 - Zánik platnosti licencie a odňatie licencie
(1)

Platnosť licencie zaniká v deň,

a)

v ktorom uplynula lehota jej platnosti, ak nedošlo k predĺženiu platnosti licencie,

b)

v ktorom márne uplynula lehota určená v licencii na začatie vykonávania telekomunikačných činností,

c)

právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie, ak v rozhodnutí o odňatí licencie nie je uvedený neskorší deň zániku licencie,

d)

v ktorom uplynula lehota šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa licencie; ak je v písomnom oznámení uvedená dlhšia lehota, v deň jej uplynutia.

(2)

Úrad odníme licenciu, ak držiteľ licencie

a)

prestal spĺňať požiadavky tohto zákona alebo podmienky určené v licencii a v lehote určenej úradom neuviedol svoje postavenie a činnosť do súladu s nimi napriek tomu, že bol na možnosť odňatia licencie upozornený, ani nepožiadal o zmenu licencie,

b)

hrubým spôsobom porušil alebo opakovane napriek písomnému upozorneniu porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona alebo z licencie.

DRUHÁ HLAVA

REGULÁCIA PREVÁDZKOVANIA VEREJNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

§ 21 - Pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je povinný na základe zmluvy umožniť inému prevádzkovateľovi telekomunikačnej siete alebo poskytovateľovi telekomunikačnej služby pripojenie do ním prevádzkovanej verejnej telekomunikačnej siete vrátane pripojenia v iných miestach, ako sú koncové body verejnej telekomunikačnej siete.

(2)

Odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1 možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti prístupu do telekomunikačnej siete. Odmietnutie musí byť písomné s uvedením dôvodu odmietnutia a doručené navrhovateľovi do jedného mesiaca odo dňa prijatia návrhu na uzavretie zmluvy.

(3)

Ak ani do 3 mesiacov od doručenia prvého návrhu zmluvy nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení napriek opakovaným návrhom na uzavretie zmluvy podľa odseku 1, každá zo strán je oprávnená obrátiť sa na úrad so žiadosťou o rozhodnutie. Úrad vydá rozhodnutie, v ktorom uloží stranám uzavrieť zmluvu, alebo návrh na uzavretie zmluvy zamietne s uvedením dôvodov. Úrad je povinný rozhodnúť do 60 dní odo dňa začatia konania.

§ 22 - Prístup do verejnej telekomunikačnej siete
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je povinný na základe zmluvy umožniť inému prevádzkovateľovi telekomunikačnej siete alebo poskytovateľovi telekomunikačnej služby prístup do ním prevádzkovanej verejnej telekomunikačnej siete vrátane prístupu v iných miestach, ako sú koncové body verejnej telekomunikačnej siete.

(2)

Odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1 možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti prístupu do telekomunikačnej siete. Odmietnutie musí byť písomné s uvedením dôvodu odmietnutia a doručené navrhovateľovi do jedného mesiaca odo dňa prijatia návrhu na uzavretie zmluvy.

(3)

Ak ani do 3 mesiacov od doručenia prvého návrhu zmluvy nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe napriek opakovaným návrhom na uzavretie zmluvy podľa odseku 1, každá zo strán je oprávnená obrátiť sa na úrad so žiadosťou o rozhodnutie. Úrad vydá rozhodnutie, v ktorom uloží stranám uzavrieť zmluvu, alebo návrh na uzavretie zmluvy zamietne s uvedením dôvodov. Úrad je povinný rozhodnúť do 60 dní odo dňa začatia konania.

(4)

Ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že prevádzkovateľ telekomunikačnej činnosti má významný vplyv na telekomunikačnom trhu, ak jeho podiel na relevantnom trhu je najmenej 25 %. Úrad môže rozhodnúť, že významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je aj nižší percentuálny podiel, ak ide o prevádzkovateľa telekomunikačnej činnosti, ktorý svojimi prevádzkovými skúsenosťami, finančnou schopnosťou, technickými možnosťami alebo objemom výnosov z vykonávania telekomunikačných činností významne ovplyvňuje telekomunikačný trh. O tom, či prevádzkovateľ telekomunikačnej činnosti má významný vplyv na telekomunikačnom trhu, rozhoduje úrad.

§ 23 - Vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí
(1)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných služieb, ktorí kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovaným jedným číslom alebo viacerými číslami v číslovacích plánoch, a poskytovatelia verejnej telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov majú právo a povinnosť sa na požiadanie navzájom prepojiť.

(2)

Vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horšia ako prevádzkovanie telekomunikačnej siete pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa alebo poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby pridružených prevádzkovateľov. Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu sú povinní umožniť prepojenie

a)

za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických špecifikácií a z podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce,

b)

v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom cena vzájomného prepojenia musí byť založená na ekonomicky oprávnených nákladoch a nesmie byť podmienená platbou aj za tie časti verejnej telekomunikačnej siete alebo za tie telekomunikačné zariadenia, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,

c)

aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch vzájomného prepojenia verejných telekomunikačných sietí, ak o to prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete požiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia.

(3)

Po uzavretí zmluvy sú zmluvné strany povinné túto zmluvu poskytnúť úradu. Úrad zabezpečí zverejnenie oznámenia o uzavretí zmluvy a základné technické a ekonomické podmienky prepojenia vo vestníku ministerstva. Úrad umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem údajov, ktoré zmluvné strany označia za predmet obchodného tajomstva.

(4)

Úrad je oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky zmluvy obmedzujú konkurenciu na telekomunikačnom trhu, poškodzujú iných prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí alebo poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb alebo ak obsah zmluvy je v rozpore s požiadavkami tohto zákona alebo udelených licencií. Ak je to potrebné, úrad môže určiť zmluvným stranám

a)

podrobné technické a prevádzkové podmienky prepájania verejných telekomunikačných sietí a pripájania osobitných telekomunikačných sietí na verejné telekomunikačné siete,

b)

metodiku výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí.

§ 24 - Prenájom telekomunikačného okruhu
(1)

Verejná telekomunikačná služba prenájmu okruhov obsahuje minimálny súbor telekomunikačných okruhov, ktorý spolu s ich parametrami určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Úrad môže v licencii alebo v rozhodnutí o zmene licencie uložiť povinnosť jednému držiteľovi alebo viacerým držiteľom licencie na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu prenájmu okruhov prenajímať telekomunikačné okruhy tak, aby bola zabezpečená dostupnosť tejto služby na celom území štátu.

(3)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov je povinný dohodnúť podmienky a ceny za prenájom telekomunikačných okruhov iným užívateľom tak, aby nedošlo k neodôvodnenému zvýhodňovaniu niektorých užívateľov služby vrátane jeho organizačných zložiek.

(4)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorému bola uložená povinnosť prenajímať telekomunikačné okruhy, je povinný ponuku o možnostiach a podmienkach prenájmu telekomunikačného okruhu zverejniť vo vestníku ministerstva.

§ 25 - Spoločné používanie zariadení
(1)

Ak prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete nemôže umiestniť nové vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie alebo ak to môže vykonať len s neprimerane vysokými nákladmi alebo s neprimeraným obmedzením využívania cudzích nehnuteľností, môže požiadať iného držiteľa licencie na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, aby mu za podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce, za odplatu umožnil používať jestvujúce rozvádzače, stožiare, nosiče, káblové šachty, káblovody, rúry a ďalšie potrebné zariadenia, ak to nevyžaduje náročné dodatočné práce.

(2)

Podmienky používania priestorov a zariadení sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi držiteľmi licencií. Odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti.

(3)

Ak sa držitelia licencií nedohodnú na obsahu zmluvy, úrad môže rozhodnúť o spoločnom používaní priestorov a zariadení.

§ 26 - Poskytovanie univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý je na základe licencie povinný poskytovať aj univerzálnu službu, musí ju poskytovať tak, aby uspokojil dopyt po nej v celom rozsahu uloženej povinnosti a na celom území štátu v určenej kvalite a za rovnakú cenu.

(2)

Univerzálna služba je

a)

poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej telekomunikačnej služby faksimilného prenosu dát a verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát v kvalite určenej úradom,

b)

prevádzkovanie operátorskej verejnej telekomunikačnej služby,

c)

poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k verejnej telekomunikačnej službe tiesňového volania bez použitia mincí alebo telefónnej karty,

d)

poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prevádzkou verejných telefónnych automatov,

e)

pravidelné vydávanie telefónnych zoznamov a zabezpečenie prístupu k zoznamom užívateľom verejnej telefónnej služby.

(3)

Úrad je oprávnený uložiť povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú službu a verejnú ďalekopisnú službu určitý čas od právoplatnosti licencie alebo rozhodnutia o zmene licencie, len ak poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby tieto verejné telekomunikačné služby už poskytoval predo dňom, v ktorom mu bola povinnosť uložená.

(4)

Ak podiel výkonov poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby, ktorý je povinný poskytovať aj univerzálnu službu, je na telekomunikačnom trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete nižší ako 80 %, úrad uloží všetkým poskytovateľom verejnej telefónnej služby povinnosť, aby prispievali na vyrovnanie preukázateľnej straty, ktorá vznikla povinným poskytovaním univerzálnej služby.

(5)

Úhrn príspevkov podľa odseku 4 musí v plnom rozsahu pokryť preukázateľnú stratu za uplynulé zúčtovacie obdobie. Podiel poskytovateľa univerzálnej služby a jednotlivých povinných prispievateľov určí úrad podľa ich podielu na súčte výnosov za služby, ktoré sú predmetom univerzálnej služby.

(6)

Preukázateľnou stratou sa rozumie dokladmi preukázateľný rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na plnenie povinnosti poskytovať univerzálnu službu spolu s primeraným ziskom vzťahujúcim sa na tieto náklady a so súčtom výnosov dosiahnutých z plnenia povinnosti poskytovať univerzálnu službu, ktorý by nevznikol, keby poskytovateľ nemal povinnosť poskytovať univerzálnu službu.

(7)

Poskytovateľ univerzálnej služby uplatňuje požiadavku na príspevok doručením žiadosti a dokladov potvrdzujúcich stratu za uplynulé účtovné obdobie úradu každoročne do 30. júna. Tí, ktorí sú povinní prispievať na pokrytie straty, doručia úradu v tej istej lehote doklady preukazujúce objem výnosov z poskytovania verejnej telefónnej služby za uplynulé účtovné obdobie. Úrad na základe predložených dokladov určí každoročne do 31. júla podiely na úhrade straty. Poskytovatelia sú povinní uhradiť úradom určený podiel na strate poskytovateľovi univerzálnej služby každoročne do 31. augusta.

(8)

Uhradený príspevok na pokrytie straty možno použiť len na úhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním univerzálnej služby. Poskytovateľ univerzálnej služby zodpovedá za to, ak sa uhradený príspevok nepoužil na úhradu straty z poskytovania univerzálnej služby, ako aj za nesprávnosť spôsobu preukázania straty. Uhradený príspevok, ktorý nebol použitý na úhradu straty z poskytovania univerzálnej služby, je poskytovateľ povinný bezodkladne vrátiť tým, ktorí ho uhradili.

(9)

Podrobnosti o preukazovaní straty, spôsob a výšku finančného príspevku prispievateľov na vyrovnanie preukázateľnej straty a určovanie primeraného zisku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 27 - Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných telekomunikačných sietí
(1)

Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné telekomunikačné zariadenia a osobitné telekomunikačné siete má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Slovenská informačná služba.

(2)

Prevádzkovatelia osobitných telekomunikačných sietí nesmú poskytovať verejné telekomunikačné služby ani umožniť poskytovanie takých služieb prostredníctvom osobitných telekomunikačných sietí tretím osobám.

(3)

Pripojenie osobitnej telekomunikačnej siete na verejnú telekomunikačnú sieť sa uskutoční len tam, kde je to účelné v dôležitom záujme štátu na základe žiadosti prevádzkovateľa osobitnej telekomunikačnej siete. Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete je povinný odôvodnenej žiadosti vyhovieť, ak je to technicky uskutočniteľné.

(4)

Na osobitné telekomunikačné siete sa vzťahujú § 25 a § 45 až 49.

TRETIA HLAVA

REGULÁCIA OBMEDZENÝCH ZDROJOV

§ 28 - Obmedzené zdroje

Obmedzené zdroje sú

a)

čísla,

b)

frekvencie,

c)

volacie značky.

§ 29 - Správa čísel a číslovací plán
(1)

Úrad v rámci regulácie telekomunikačných činností

a)

riadi používanie čísel,

b)

zostavuje číslovací plán,

c)

prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho plánu a

d)

rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej siete.

(2)

Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných telekomunikačných sietí a verejných telekomunikačných služieb.

(3)

V číslovacom pláne sa uvádzajú pravidlá zostavovania a používania čísel a číselných blokov a všeobecné podmienky na ich prideľovanie.

(4)

Číslovací plán zverejňuje úrad vo vestníku ministerstva; nezverejňuje sa časť týkajúca sa zabezpečovania obrany štátu a bezpečnosti štátu.

§ 30 - Prideľovanie čísel
(1)

Úrad prideľuje čísla rozhodnutím na základe žiadosti poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby. Rozhodnutie o pridelení čísla môže byť súčasťou rozhodnutia o pridelení licencie.

(2)

Žiadosť o pridelenie čísla obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ktorým je právnická osoba, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa, ktorým je fyzická osoba,

b)

údaje o požadovaných číslach,

c)

účel použitia čísel,

d)

čas používania čísel.

(3)

K žiadosti sa priloží výpis z obchodného registra.

(4)

Rozhodnutie o pridelení čísla obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa a jeho právnu formu,

b)

pridelené čísla,

c)

podmienky na používanie pridelených čísel,

d)

čas, na ktorý sa čísla prideľujú,

e)

ročnú úhradu za používanie čísel,

f)

uloženie povinnosti predkladať úradu každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí správu o používaní čísel.

(5)

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,

a)

ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,

b)

ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu,

c)

ak došlo k zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,

d)

na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby.

(6)

Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak

a)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby prestal spĺňať niektorú z podmienok, na ktorej základe bolo číslo pridelené,

b)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím o pridelení čísla alebo o jeho zmene, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote,

c)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby najmenej 12 mesiacov od pridelenia toto pridelené číslo nevyužíval alebo ak prestal používať pridelené číslo,

d)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby nezaplatil úhradu za používanie prideleného čísla ani do 3 mesiacov od jej splatnosti,

e)

je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu,

f)

o to požiadal držiteľ rozhodnutia o pridelení čísla.

(7)

Rozhodnutie o pridelení čísla stráca platnosť odo dňa

a)

uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,

b)

zániku platnosti licencie,

c)

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odobratí prideleného čísla.

(8)

Za používanie prideleného čísla sa platí ročne úhrada do výšky 500 eur. Spôsob platenia a výšku úhrad určí úrad v rozhodnutí o pridelení čísla.

§ 31 - Správa frekvenčného spektra
(1)

Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra. Správa zahŕňa

a)

predkladanie návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra ministerstvu,

b)

zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,

c)

prideľovanie frekvencií a volacích značiek,

d)

koordináciu a kontrolu využívania frekvenčného spektra a

e)

povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra a v súlade s plánom využívania frekvenčného spektra.

(2)

Národnú tabuľku frekvenčného spektra schvaľuje vláda. V národnej tabuľke frekvenčného spektra sa uvádza, ktoré frekvenčné pásma patria jednotlivým telekomunikačným službám a rádiovým zariadeniam.

(3)

Na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu sa na príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra podieľa spolu s ministerstvom ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Slovenská informačná služba.

(4)

Na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra úrad vypracuje plán využívania frekvenčného spektra s prihliadnutím na potrebu európskej harmonizácie, na stupeň technického rozvoja telekomunikačných zariadení a na úroveň poskytovania telekomunikačných služieb vo frekvenčnom pásme. Plán využívania frekvenčného spektra sa zverejňuje vo vestníku ministerstva.

(5)

Úrad prideľuje a odníma frekvencie a volacie značky rozhodnutím o povolení prevádzkovania rádiových zariadení. Úrad rozhodne o odobratí pridelenej frekvencie alebo volacej značky z rovnakého dôvodu, z akého môže odobrať pridelené číslo.

(6)

Na používanie frekvencie vo frekvenčných pásmach pridelených v záujme obrany štátu a bezpečnosti štátu ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra a Slovenskej informačnej službe sa nevyžaduje povolenie úradu, ak sa používa v súlade s národnou tabuľkou frekvenčného spektra. Pri používaní frekvencie v prihraničných oblastiach úrad zabezpečuje medzinárodnú koordináciu v súlade s medzinárodnými zmluvami.

(7)

Za používanie frekvencií a volacích značiek sa platí ročne úhrada do výšky 250 000 eur. Spôsob platenia a výšku úhrad určí úrad v rozhodnutí o pridelení frekvencie alebo volacej značky.

(8)

Povinnosť podľa odseku 7 sa nevzťahuje na používanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu pridelených ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra a Slovenskej informačnej službe a na účely Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Zboru požiarnej ochrany a záchrannej zdravotníckej služby úplne uhrádzanej zo štátneho rozpočtu a na rozhlasové a televízne terestriálne vysielanie.

ŠTVRTÁ HLAVA

REGULÁCIA CIEN

§ 32 - Rozsah regulácie cien
(1)

Úrad vykonáva reguláciu cien a taríf v telekomunikáciách podľa všeobecných predpisov o cenách.9) Regulácii cien podliehajú ceny za verejné telekomunikačné služby, ak ich poskytovateľ má

a)

monopolné postavenie na telekomunikačnom trhu,

b)

významný vplyv na telekomunikačnom trhu a je to potrebné vo verejnom záujme na ochranu užívateľov verejnej telekomunikačnej služby alebo na ochranu telekomunikačného trhu.

(2)

Pri regulácii cien sa prihliada predovšetkým na dosiahnutý stupeň vyrovnávania cien a na požiadavky kladené na poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby rozvíjať verejnú telekomunikačnú sieť v súlade s novými technológiami.

§ 33 - Náklady a výnosy
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby nesmú zvýhodňovať, ani znevýhodňovať verejné telekomunikačné služby prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných činností alebo do iných činností. To neplatí, ak ide o poskytovanie verejnej ďalekopisnej služby a verejnej telegrafnej služby.

(2)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby je povinný viesť vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania verejnej telekomunikačnej činnosti, a to aj vtedy, ak ide o verejné telekomunikačné služby, ktorých ceny nie sú regulované; na požiadanie je povinný poskytnúť informácie úradu.

(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí majú povinnosť prepojenia verejných telekomunikačných sietí.

(4)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorí podnikajú na inom trhu, ako je telekomunikačný trh, sú povinní viesť účtovníctvo o týchto iných činnostiach oddelene a nesmú prerozdeľovať finančné prostriedky z telekomunikačnej činnosti do iných činností a naopak.

PIATA HLAVA

SCHVAĽOVANIE TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

§ 34 - Rozsah schvaľovania
(1)

Prevádzkovať a uvádzať na trh vybrané telekomunikačné zariadenia možno len po schválení ich technickej spôsobilosti.

(2)

Schvaľovaním technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení sa rozumie konanie, v ktorom úrad na základe overenia technickej spôsobilosti oprávnenou osobou rozhoduje, či vybrané telekomunikačné zariadenie vyhovuje technickým predpisom, predpisom na ochranu zdravia,10) technickým normám a iným podmienkam určeným na schvaľovanie, ak vybrané telekomunikačné zariadenie nepodlieha schváleniu podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Vybrané telekomunikačné zariadenia sú

a)

telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete,

b)

koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo pripájajú na koncové body verejnej telekomunikačnej siete,

c)

rádiové zariadenia a antény okrem zariadení amatérskej rádiokomunikačnej služby.

(4)

Schvaľovaniu technickej spôsobilosti nepodliehajú vybrané telekomunikačné zariadenia používané výlučne na účely obrany štátu, na účely plnenia úloh Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, na bezpečnostné účely Policajného zboru a na účely civilného letectva12) s výnimkou rozhrania, ktorým sa pripájajú na verejnú telekomunikačnú sieť.

§ 35 - Schvaľovacie konanie
(1)

Príslušný správny orgán je úrad.

(2)

Účastník konania je výrobca, dovozca alebo predajca telekomunikačného zariadenia, ktorý žiada o schválenie technickej spôsobilosti telekomunikačného zariadenia.

(3)

Overovanie technickej spôsobilosti vykonávajú na základe poverenia úradu oprávnené osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti na schvaľovanie najmä technickým vybavením, odbornými vedomosťami zamestnancov a nezávislosťou od účastníkov schvaľovacieho konania.

(4)

Ak overovanie technickej spôsobilosti nevykonáva oprávnená osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, úrad rozhodne o schválení technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného zariadenia, ktoré schválila zahraničná oprávnená osoba, za podmienok porovnateľných so schvaľovaním technickej spôsobilosti podľa tohto zákona, alebo uzná technickú spôsobilosť vybraného telekomunikačného zariadenia na základe vyhlásenia o zhode podľa osobitného predpisu.13)

(5)

Úrad uzná zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú overenie technickej spôsobilosti, ako podklady na schválenie technickej spôsobilosti, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo na základe uplatňovanej zásady vzájomnosti alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu.11)

(6)

Vybrané telekomunikačné zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky alebo na trh označené identifikačnými údajmi pridelenými úradom a musia počas svojej životnosti spĺňať požiadavky schvaľovania a podmienky určené úradom v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti.

(7)

Úrad vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok na uvádzanie vybraných telekomunikačných zariadení do prevádzky a na trh. Ak zistí, že vybrané telekomunikačné zariadenie nespĺňa tieto podmienky, úrad uplatní podľa povahy veci opatrenia na nápravu alebo rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti zruší.

(8)

Zoznam vybraných telekomunikačných zariadení so schválenou alebo uznanou technickou spôsobilosťou úrad zverejňuje vo vestníku ministerstva.

ŠIESTA HLAVA

POVOĽOVANIE PREVÁDZKOVANIA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ

§ 36 - Rozsah povoľovania

Rádiové zariadenie, na ktorého prevádzkovanie je potrebné prideliť frekvencie alebo určiť obmedzujúce podmienky prevádzky, možno prevádzkovať len na základe povolenia. Ostatné rádiové zariadenia možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia.

§ 37 - Povoľovacie konanie
(1)

Povoľovacie konanie vedie úrad.

(2)

Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy povolení:

a)

individuálne,

b)

typové,

c)

osobitné,

d)

amatérske.

(3)

Držiteľom povolenia môže byť

a)

fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, pri amatérskej službe 15 rokov a ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená,

b)

právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

(4)

Účastník konania je žiadateľ o povolenie.

(5)

Žiadosť o povolenie treba podať na predpísanom tlačive úradu.

(6)

Žiadosť o povolenie obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,

b)

počet a typ rádiových zariadení,

c)

požadovanú frekvenciu,

d)

účel a spôsob použitia rádiového zariadenia,

e)

údaje o osobe zodpovednej za prevádzku rádiového zariadenia a osvedčenie o jeho osobitnej odbornej spôsobilosti,

f)

predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky,

g)

overenú kópiu licencie, ak o povolenie žiada držiteľ licencie na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby alebo držiteľ licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie.

(7)

Povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)

identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,

b)

druh rádiového zariadenia, na ktoré sa povolenie vzťahuje, vrátane potrebných technických parametrov,

c)

druh prevádzky a spôsob použitia rádiového zariadenia,

d)

pridelené frekvencie a volaciu značku, lehotu ich platnosti a podmienky na ich používanie,

e)

operátorskú triedu pre amatérske stanice,

f)

úhradu za povolenie.

(8)

Úrad neudelí povolenie, ak

a)

to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,

b)

pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,

c)

požadované frekvencie nie sú k dispozícii.

(9)

Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia

a)

z dôvodu uvedeného v odseku 8 písm. a),

b)

ak došlo k zmene skutočností, na ktorých základe bolo udelené povolenie,

c)

na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.

(10)

Povolenie možno zrušiť, ak držiteľ povolenia

a)

nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení alebo ak ju na povolený účel nepoužíval viac ako jeden rok,

b)

prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia alebo podmienky podľa predpisov o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania,14)

c)

neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený, a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,

d)

nevyužíva pridelené frekvencie.

(11)

Povolenie stráca platnosť

a)

odo dňa uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,

b)

smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia,

c)

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia,

d)

odo dňa vrátenia povolenia alebo oznámenia o vzdaní sa povolenia,

e)

odo dňa zániku platnosti licencie, ktorou bolo podmienené vydanie povolenia alebo na ktorej základe bolo vydané povolenie.

(12)

Ak je žiadateľov o pridelenie určitých rádiových frekvencií viac, ako je voľných frekvencií, úrad môže rozhodnúť, že frekvencie pridelí na základe výberového konania alebo verejnou dražbou. Podmienky na výberové konanie alebo verejnú dražbu zverejní úrad vo vestníku ministerstva. To neplatí pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa riadi osobitným predpisom.15)

(13)

Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie úrad vydá, ak žiadateľ o povolenie má licenciu podľa predpisov o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania14) alebo ak s tým súhlasí Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.15)

(14)

Povolenie možno udeliť najviac na desať rokov, a ak je vydané na základe licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie, najviac na obdobie platnosti tejto licencie. Úrad môže povolenie opakovane predlžovať vždy najviac o ďalších desať rokov.

(15)

Povolenie nie je prevoditeľné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti.4) Povolenie neprechádza na právneho nástupcu držiteľa povolenia, a to ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu,5) súdneho výkonu rozhodnutia,6) a ani postupom podľa osobitného predpisu.7)

(16)

Podrobnosti o druhoch povolení prevádzkovania rádiových zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 38 - Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu.

(2)

Vybrané rádiové zariadenia sú

a)

rádiová stanica (ďalej len „stanica“),

b)

lietadlová stanica,

c)

lietadlová pozemná stanica,

d)

letecká stanica,

e)

letecká pozemná stanica,

f)

pozemná stanica,

g)

lodná stanica,

h)

pobrežná stanica,

i)

amatérska stanica.

(3)

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú

a)

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby,

b)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I,

c)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II,

d)

všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,

e)

obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,

f)

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,

g)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,

h)

osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu,

i)

osvedčenie operátora amatérskych staníc.

(4)

Osobitnú odbornú spôsobilosť overuje úrad skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva úrad.

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu.

(6)

Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

TRETIA ČASŤ

POSKYTOVANIE VEREJNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

§ 39 - Základné ustanovenie
(1)

Verejné telekomunikačné služby sa poskytujú na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom verejnej telekomunikačnej služby (ďalej len „telekomunikačný podnik“) a užívateľom verejnej telekomunikačnej služby (ďalej len „užívateľ“).

(2)

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy upravuje tento zákon; podrobnosti o nich upravujú zmluvy, všeobecné podmienky na poskytovanie služieb (ďalej len „všeobecné podmienky“) a tarifa za verejnú telekomunikačnú službu (ďalej len „tarifa“).

(3)

Všeobecné podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie univerzálnej služby, ako aj ich zmeny schvaľuje úrad; pred začatím poskytovania univerzálnej služby ich zverejní úrad vo vestníku ministerstva.

(4)

Ak telekomunikačný podnik poskytuje viac verejných telekomunikačných služieb, vydáva všeobecné podmienky a tarifu pre každú z nich samostatne.

§ 40 - Všeobecné podmienky
(1)

Všeobecné podmienky obsahujú najmä

a)

podmienky na uzavretie a vypovedanie zmluvy o pripojení,

b)

podmienky a rozsah poskytovania verejnej telekomunikačnej služby,

c)

vymedzenie územia, na ktorom sa verejná telekomunikačná služba poskytuje,

d)

podrobný rozsah práv a povinností zmluvných strán,

e)

rozsah zodpovednosti pri nedodržaní podmienok zmluvy,

f)

reklamačný poriadok.

(2)

Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy.

§ 41 - Tarifa
(1)

Tarifa upravuje sadzby cien za poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných verejných telekomunikačných služieb, ako aj podmienky, za akých sa sadzby uplatňujú.

(2)

Bezplatne sa poskytujú správy nevyhnutné vo verejnom záujme na riadenie a zabezpečenie prevádzky telekomunikácií a tieto ďalšie verejné telefónne služby:

a)

tiesňové volania,

b)

hlásenie porúch telefónnych staníc, verejných telefónnych hovorní a verejných telefónnych automatov,

c)

hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných telefónnych hovorov,

d)

hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky,

e)

informácie o zmene telefónnych čísel vo vlastnej telefónnej sieti poskytované prostredníctvom hlások.

§ 42 - Práva a povinnosti telekomunikačného podniku a užívateľa
(1)

Telekomunikačný podnik má právo

a)

na zaplatenie ceny poskytnutej verejnej telekomunikačnej služby podľa tarify, ak jej vyúčtovanie doručil užívateľovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; inak právo zaniká,

b)

na náhradu škody spôsobenej na verejnej telekomunikačnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,

c)

odmietnuť uzavretie zmluvy, ak

1.

jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,

2.

uchádzač o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom telekomunikačného podniku, alebo telekomunikačný podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním,

d)

dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby z dôvodu

1.

jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,

2.

nezaplatenia splatnej ceny do 15 dní odo dňa doručenia upomienky, a to až do zaplatenia alebo do zániku zmluvy.

(2)

Užívateľ má právo na

a)

uzavretie zmluvy s telekomunikačným podnikom,

b)

poskytnutie verejnej telekomunikačnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify,

c)

bezodplatné odstránenie porúch v súlade so všeobecnými podmienkami,

d)

vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade zavinenia telekomunikačným podnikom; toto právo musí uplatniť v príslušnom telekomunikačnom podniku najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa príslušného zúčtovacieho obdobia, inak toto právo zaniká.

(3)

Telekomunikačný podnik je povinný

a)

uzavrieť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby, ak niet dôvodu na jej odmietnutie [odsek 1 písm. c)],

b)

predkladať užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej telekomunikačnej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné; na požiadanie užívateľa poskytovať aj detailné údaje o jednotlivých odchádzajúcich hovoroch, ak je to technicky možné,

c)

ak je to technicky možné, zablokovať na žiadosť užívateľa na jeho náklady prístup k verejnej telekomunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,

d)

poskytnúť na žiadosť užívateľa službu zachytenia zlomyseľných alebo obťažujúcich volaní.

(4)

Telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný zabezpečiť, aby si užívateľ mohol

b)

vybrať iný telekomunikačný podnik poskytujúci rovnakú službu, a to buď formou nastavenia predvoľby čísla, alebo individuálnou voľbou čísla.

(5)

Ak telekomunikačný podnik poskytuje aj univerzálnu službu, okrem povinností uvedených v odseku 4 je povinný

a)

prenajať na žiadosť užívateľa z dôvodu jeho obojstrannej hluchoty osobitne vybavené koncové telefónne zariadenie za cenu bežného koncového telefónneho zariadenia,

b)

zabezpečovať primeranú dostupnosť verejných telefónnych hovorní a verejných telefónnych automatov po celom území a bezbariérový prístup k nim a udržiavať ich osobitné vybavenie,

c)

urýchlene odstrániť príčinu, pre ktorú nie je možné poskytovať univerzálnu službu,

d)

vrátiť pomernú časť ceny za čas neposkytovania verejnej telekomunikačnej služby v prípade zavinenia telekomunikačným podnikom; spôsob určenia pomernej časti ceny určuje tarifa a podmienky na vrátenie pomernej časti ceny určujú všeobecné podmienky.

(6)

Užívateľ je povinný

a)

používať verejnú telekomunikačnú službu iba podľa zmluvy,

b)

platiť cenu v súlade so zmluvou a tarifou,

c)

používať iba schválené koncové telekomunikačné zariadenia.

(7)

Počas mimoriadnej situácie zabezpečuje nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby podľa tohto zákona štatutárny orgán jej prevádzkovateľa alebo poskytovateľa priamymi príkazmi. Mimoriadna situácia je čas ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život alebo zdravie ľudí a zvierat alebo na majetok. Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby sú povinní v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie mimoriadnej situácie na postihnutom území

a)

poskytovať verejnú telekomunikačnú službu prednostne orgánom verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám určeným v osobitnom predpise,

b)

zabezpečovať prednostnú prevádzku verejných telefónnych staníc, verejných telefónnych hovorní a verejných telefónnych automatov vrátane tiesňových volaní.

§ 43 - Zmluva o pripojení
(1)

Zmluvou o pripojení sa telekomunikačný podnik zaväzuje užívateľovi pripojiť jeho koncové telekomunikačné zariadenie na verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať alebo sprístupniť s tým súvisiacu verejnú telekomunikačnú službu, prípadne aj zriadiť potrebné pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť a užívateľ sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie a používanie pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť a za poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby.

(2)

Súčasťou poskytnutia verejnej telekomunikačnej služby nie je dodávka koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je zákonom ustanovené alebo v zmluve dohodnuté inak.

(3)

Všeobecné podmienky sú súčasťou písomnej zmluvy o pripojení.

(4)

Podstatnými náležitosťami zmluvy o pripojení sú dojednaný druh verejnej telekomunikačnej služby, miesto jej poskytovania, čas, po ktorý sa bude poskytovať, a cena. Ak čas poskytovania nie je v zmluve určený, platí, že sa bude poskytovať na neurčitý čas. Cenu možno dojednať aj odkazom na tarifu.

(5)

Zmluva o pripojení zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

b)

dohodou jej účastníkov,

c)

zrušením,

d)

výpoveďou.

(6)

Užívateľ môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak telekomunikačný podnik

a)

neposkytuje verejnú telekomunikačnú službu podľa zmluvy alebo ju poskytuje s vadami, alebo

b)

neodstráni reklamovanú vadu verejnej telekomunikačnej služby.

(7)

Telekomunikačný podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak užívateľ

a)

neoprávnene zasiahne do verejného telekomunikačného zariadenia alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

b)

nezaplatil cenu ani do 30 dní odo dňa doručenia upomienky,

c)

pripojí koncové telekomunikačné zariadenie, ktorého technická spôsobilosť nebola povolená, a ani na výzvu telekomunikačného podniku ho neodpojí,

d)

používa verejnú telekomunikačnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje telekomunikačnému podniku kontrolu jej používania.

(8)

Užívateľ môže vypovedať zmluvu o pripojení z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Telekomunikačný podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú telekomunikačnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Ak telekomunikačný podnik vypovie zmluvu z dôvodu modernizácie verejných telekomunikačných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby podľa uzavretej zmluvy o pripojení, je povinný s výpoveďou doručiť užívateľovi ponuku na poskytovanie inej, technicky aj cenovo blízkej verejnej telekomunikačnej služby so zvýhodneným zriadením verejnej telekomunikačnej služby.

(9)

Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany; uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(10)

Užívateľ môže právo užívať verejnú telekomunikačnú službu previesť na iného len so súhlasom telekomunikačného podniku.

§ 44 - Reklamačný poriadok
(1)

Telekomunikačný podnik v reklamačnom poriadku upraví

a)

podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej telekomunikačnej služby,

b)

spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,

c)

lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,

d)

ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.

(2)

Právo užívateľa na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Telekomunikačný podnik je povinný písomne oznámiť užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

(3)

Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné telekomunikačné služby.

(4)

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech užívateľa, ale rozsah poskytnutej verejnej telekomunikačnej služby, ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť, užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania verejnej telekomunikačnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov.

(5)

Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej telekomunikačnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, užívateľ má právo na odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný rozsah využívania telekomunikačnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov najneskoršie do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo na jej zaplatenie v splátkach.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ A TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

§ 45 - Základné povinnosti
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval telekomunikačné zariadenia a nerušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do poskytovania verejných telekomunikačných služieb; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil vykonávateľovi telekomunikačných činností.

(2)

Prevádzkovatelia strojov, prístrojov a zariadení, pri ktorých prevádzke vzniká vysokofrekvenčná energia, sú povinní vykonať opatrenia, aby nerušili prevádzku telekomunikačných zariadení.

(3)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nerušil prevádzku telekomunikačných zariadení a verejných telekomunikačných sietí, najmä vzdušných a podzemných káblových vedení. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia verejnej telekomunikačnej siete.

§ 46 - Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia alebo verejnej telekomunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme

a)

zriadiť a prevádzkovať na základe schváleného územného plánu zóny alebo územného rozhodnutia vedenia verejnej telekomunikačnej siete vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov na cudzom pozemku,

b)

vstupovať v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou telekomunikačného zariadenia a vedenia verejnej telekomunikačnej siete vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov na cudzie pozemky,

c)

odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky telekomunikačného zariadenia a vedenia verejnej telekomunikačnej siete vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov a rádiového zariadenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy.16)

(2)

Prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete je povinný pri výkone oprávnení podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo poruchy na vedení verejnej telekomunikačnej siete alebo na telekomunikačnom zariadení, upovedomí ho čo najskôr.

(3)

Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

(4)

Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv prevádzkovateľa telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti; inak právo zaniká. Ak prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete.

§ 47 - Ochranné pásma
(1)

Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno zriadiť ochranné pásmo. Na zriaďovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis,17) ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Ochranné pásmo vedenia verejnej telekomunikačnej siete je široké 1 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. V niektorých bodoch trasy sa môže ochranné pásmo rozširovať až na 1,5 m. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie, a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

(3)

V ochrannom pásme nemožno

a)

umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku,

b)

vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

(4)

Náklady na prekládku telekomunikačných zariadení a vedení verejnej telekomunikačnej siete v pozemných komunikáciách a ich ochranných pásmach z dôvodu rekonštrukcie pozemnej komunikácie, ktorú povolil cestný správny orgán, znáša stavebník, ak v povolení alebo v zmluve nie je uvedené inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete, náklady na modernizáciu znáša držiteľ licencie na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete.

§ 48 - Ochrana proti rušeniu
(1)

Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo rušeniu, ktoré by neprijateľne zhoršovalo, opakovane prerušovalo alebo inak ohrozovalo prevádzku iných telekomunikačných zariadení a verejných telekomunikačných sietí.

(2)

Elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce elektrické alebo elektronické súčiastky musia byť skonštruované tak, aby elektromagnetické rušenie vznikajúce pri ich prevádzke nepresiahlo úroveň prekážajúcu používaniu telekomunikačných zariadení v súlade s ich určením. Výrobcovia, predajcovia a dodávatelia takýchto zariadení sú povinní pred ich uvedením na trh preukázateľne zabezpečiť splnenie tejto požiadavky.

(3)

Telekomunikačné zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní pracovať v súlade s ich určením.

(4)

Ak dôjde k ohrozeniu alebo rušeniu prevádzky telekomunikačného zariadenia alebo k poškodeniu telekomunikačnej siete, prevádzkovateľ alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia.

(5)

Úrad je

a)

povinný zisťovať zdroje rušenia prevádzky povolených telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení a

b)

oprávnený vydávať príkazy na odstránenie zistených závad.

(6)

Na účel uvedený v odseku 5 sú úradom poverené osoby, ktoré sa riadne preukážu, oprávnené vstupovať do obchodných a iných prevádzkových priestorov, v ktorých sa vyrábajú, skladujú, zriaďujú alebo prevádzkujú stroje a zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom rušenia. Poverené osoby sú oprávnené požadovať doklady o strojoch a zariadeniach, tieto zariadenia kontrolovať a skúšať a v odôvodnených prípadoch dočasne odobrať na vykonanie skúšania alebo kontroly.

(7)

Prevádzkovatelia osobitných telekomunikačných sietí sú povinní spolupracovať s úradom, vykonať ním požadované opatrenia na vlastné náklady a informovať ho o náprave.

(8)

Úrad vykonáva dohľad, či výrobky uvádzané na trh spĺňajú technické požiadavky na obmedzenie elektromagnetického rušenia.

(9)

Ak sa neodstráni rušenie verejnej telekomunikačnej siete alebo ohrozenie, alebo poškodzovanie telekomunikačného zariadenia, úrad môže nariadiť, aby bolo vadné zariadenie vyradené z prevádzky, zakázať činnosť, ktorá spôsobuje rušenie, a ak ide o zariadenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky, uplatniť ochranné opatrenia.

(10)

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb uskutočnených po uvedení telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete do prevádzky.

§ 49 - Ochrana pred poškodením inými činnosťami
(1)

Dokladom potrebným na územné konanie18) je vyjadrenie prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia o existencii podzemných alebo nadzemných vedení verejnej telekomunikačnej siete a telekomunikačných zariadení alebo rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu.

(2)

Do projektovej dokumentácie stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení verejnej telekomunikačnej siete v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá stavebník.

(3)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí alebo telekomunikačných zariadení sú povinní viesť evidenciu o nich a na požiadanie do 15 dní poskytnúť vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje na splnenie povinnosti podľa odseku 1.

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD

§ 50 - Štátny dohľad
(1)

Štátny dohľad v telekomunikáciách vykonáva úrad.

(2)

Štátny dohľad zahŕňa

a)

kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom alebo určených v licencii držiteľmi licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb (ďalej len „kontrolované osoby“),

b)

kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných telekomunikačných sietí,

c)

nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom alebo určenými v licencii,

d)

ukladanie pokút a prejednávanie priestupkov,

e)

ochranu proti rušeniu.

(3)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby sú povinní

a)

na požiadanie poskytnúť úradu informácie potrebné na overenie trvania finančnej spôsobilosti na vykonávanie telekomunikačnej činnosti,

b)

predkladať úradu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky údaje potrebné na štatistické zisťovanie.

(4)

Zamestnanci úradu (ďalej len „poverené osoby“) sú pri výkone štátneho dohľadu oprávnení vstupovať na pozemky alebo do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú alebo sa predpokladá, že sa tam nachádzajú. Kontrolované osoby sú povinné na svoje náklady poskytnúť povereným osobám všetky požadované informácie a doklady a umožniť skontrolovať telekomunikačné zariadenie. Ak to umožňuje veľkosť kontrolovaného zariadenia a použitá metóda a ak je to účelné z finančných dôvodov, technické skúšky kontrolovaného zariadenia možno vykonať na mieste. Pri výkone štátneho dohľadu postupujú poverené osoby podľa všeobecných predpisov o kontrole.19)

§ 51 - Správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu do 5 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť, na ktorú nebolo vydané všeobecné povolenie,

b)

vykonáva telekomunikačnú činnosť bez licencie,

c)

neuzavrel zmluvu o prístupe do verejnej telekomunikačnej siete,

d)

neposkytuje univerzálnu službu,

e)

porušuje povinnosť viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov,

f)

uviedol na trh alebo do prevádzky vybrané telekomunikačné zariadenie bez schválenej technickej spôsobilosti,

g)

uviedol do prevádzky rádiové zariadenie bez povolenia,

h)

uviedol na trh alebo do prevádzky telekomunikačné zariadenie, ktoré spôsobuje rušenie verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,

i)

porušil telekomunikačné tajomstvo alebo nezabezpečil ochranu prenášaných informácií a údajov,

j)

nezabezpečil rozhranie na pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky.

(2)

Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť v rozpore so všeobecným povolením,

b)

nedodržiava predbežné podmienky určené úradom pri výkone telekomunikačnej činnosti,

c)

vykonáva telekomunikačnú činnosť v rozpore s udelenou licenciou,

d)

neoznámil úradu zmenu údajov týkajúcich sa udelenej licencie,

e)

neoznámil úradu ponuku na prepojenie telekomunikačných sietí alebo jej zmeny,

f)

neposkytol úradu zmluvu o prepojení telekomunikačných sietí na jej zverejnenie vo vestníku ministerstva,

g)

nedodržiava zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí alebo zmluvy o prístupe do verejnej telekomunikačnej siete,

h)

porušil povinnosť poskytovať prenájom telekomunikačných okruhov,

i)

neposkytuje univerzálnu službu v určenom rozsahu,

j)

neodviedol príspevok na krytie straty z poskytovania univerzálnej služby v určenom rozsahu,

k)

nevrátil neoprávnene čerpané alebo použité finančné prostriedky,

l)

nepredložil všeobecné podmienky a ich zmeny úradu na schválenie a zverejnenie,

m)

poskytol verejné telekomunikačné služby alebo umožnil poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom osobitnej telekomunikačnej siete tretím osobám,

n)

uviedol do prevádzky rádiové zariadenie v rozpore s povolením alebo so všeobecným povolením,

o)

odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu,

p)

nevykonal opatrenie uložené úradom.

(3)

Úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

porušil povinnosť povinnej registrácie telekomunikačnej činnosti,

b)

neurčil zodpovedného zástupcu,

c)

neposkytol informácie potrebné na uzavretie zmluvy o prepojení verejných telekomunikačných sietí,

d)

nevydal alebo nezverejnil všeobecné podmienky,

e)

umožnil obsluhovať vybrané rádiové zariadenie zamestnancovi bez osobitnej odbornej spôsobilosti,

f)

neposkytol vyjadrenie alebo potrebné údaje o existencii vedení verejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačného zariadenia alebo rádiových trás alebo údaje o možnosti rušenia rádiového prenosu,

g)

neposkytol potrebnú súčinnosť povereným osobám pri výkone štátneho dohľadu,

h)

poškodil, ohrozil alebo škodlivo rušil telekomunikačné zariadenie.

(4)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, mieru zavinenia, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti.

(5)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.

(6)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

§ 52 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku telekomunikácií sa dopustí ten, kto

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť bez licencie alebo nad rámec všeobecného povolenia alebo predbežných podmienok,

b)

prevádzkuje vybrané telekomunikačné zariadenia bez schválenej technickej spôsobilosti,

c)

prevádzkuje rádiové zariadenie bez povolenia,

d)

prevádzkuje telekomunikačné zariadenie, ktoré ruší verejnú telekomunikačnú sieť alebo verejné telekomunikačné zariadenie.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 úrad môže uložiť pokutu do 50 000 Sk, zákaz činnosti a prepadnutie veci.

(3)

Priestupky prejednáva úrad.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.20)

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 53 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)

vydávanie všeobecných povolení,

b)

registráciu začatia telekomunikačnej činnosti,

c)

výberové konanie,

d)

vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti,

e)

prideľovanie frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.

(3)

Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu.

§ 54 - Prechodné ustanovenia
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali telekomunikačnú činnosť podľa doterajších predpisov, na ktorú je podľa tohto zákona potrebná licencia alebo povolenie, sú povinní do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať úrad o udelenie novej licencie alebo povolenia, inak ich oprávnenie vykonávať telekomunikačnú činnosť zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak bola žiadosť o udelenie licencie alebo povolenia doručená v lehote, oprávnenie podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o žiadosti. Pri udeľovaní licencie na telekomunikačné činnosti, ktoré žiadatelia vykonávali podľa doterajších predpisov, nepoužijú sa ustanovenia o výberovom konaní a zverejnení výzvy na podávanie žiadosti o licenciu.

(2)

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované. Konanie začaté podľa doterajších predpisov, ktoré nie je potrebné podľa tohto zákona dokončiť, úrad zastaví.

(3)

Na konania vo veci námietok proti výške telekomunikačných úhrad a vo veci povoľovania telekomunikačných stavieb začatých pred účinnosťou tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(4)

Vzťahy, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľmi verejných telekomunikačných služieb na jednej strane a užívateľmi na strane druhej podľa doterajších predpisov, považujú sa za zmluvy podľa tohto zákona. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

(5)

Poskytovateľ verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete môže začať poskytovať túto službu najskôr 1. januára 2003; to neplatí, ak sú ním Slovenské telekomunikácie, a. s., a ich právny nástupca.

(6)

Platnosť preukazu osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraného rádiového zariadenia vydaného pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie je dotknutá.

(7)

Ak sa v osobitných predpisoch používa

a)

termín „káblové rozvody“, rozumejú sa tým „káblové distribučné systémy pre televízne, zvukové a interaktívne multimediálne signály“,

b)

termín „jednotná telekomunikačná sieť“, rozumie sa tým „verejná telekomunikačná sieť“.

(8)

Do zvolenia predsedu úradu podľa § 7 vykonáva jeho právomoci doterajší riaditeľ Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

(9)

Generálne povolenia vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(10)

Poskytovatelia verejnej telefónnej služby sú do 1. januára 2003 oprávnení poskytovať medzinárodnú verejnú telefónnu službu výlučne prostredníctvom Slovenských telekomunikácií, a. s., alebo ich právneho nástupcu.

§ 55 - Prechod práv
(1)

Zrušujú sa oblastné telekomunikačné úrady; pôsobnosť stavebných úradov pri telekomunikačných stavbách prechádza odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na krajské úrady.22)

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov z oblastných telekomunikačných úradov prechádzajú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na úrad a na krajské úrady.

(3)

Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností podľa odseku 2 sa upravia dohodou uzatvorenou medzi ministerstvom a ministerstvom vnútra, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú do pracovného pomeru na krajské úrady.

§ 56 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z.,

2.

§ 8 ods. 2 a § 16 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

3.

§ 36 ods. 1 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

4.

vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb. a vyhlášky č. 148/1984 Zb.,

5.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 144/1973 Zb. o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete,

6.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky č. 360/1991 Zb.,

7.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb. a vyhlášky č. 136/1994 Z. z.,

8.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 69/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti.

§ 57 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000 s výnimkou ustanovení § 26 ods. 4 až 9, § 33 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 4 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a s výnimkou ustanovenia § 42 ods. 4 písm. a), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Napríklad § 88 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 353/1997 Z. z., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 33 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii.

 • 3)

  § 273 Obchodného zákonníka.

 • 4)

  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

 • 10)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12)

  § 24 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  § 13 zákona č. 264/1999 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

 • 17)

  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 19)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

 • 20)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 22)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore