Zákon o telekomunikáciách 195/2000 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 27.06.2000
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Štátna hospodárska politika, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o telekomunikáciách 195/2000 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 195/2000 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o telekomunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí a telekomunikačných ...

§ 2
Telekomunikačné činnosti
a)

zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení,

b)

zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí,

c)

poskytovanie telekomunikačných služieb.

§ 3
Telekomunikačné zariadenia
(1)

Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, príjem, prepojenie alebo ...

(2)

Rádiové telekomunikačné zariadenie (ďalej len „rádiové zariadenie“) je telekomunikačné ...

(3)

Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3 000 GHz.

(4)

Koncové telekomunikačné zariadenie je telekomunikačné zariadenie, ktoré sa priamo alebo nepriamo ...

§ 4
Telekomunikačné siete
(1)

Telekomunikačná sieť je funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení umožňujúca ...

(2)

Telekomunikačné siete sa členia podľa

a)

koncových bodov na pevné a mobilné,

b)

okruhu užívateľov na verejné a neverejné.

(3)

Pevná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť medzi pevne umiestnenými koncovými bodmi. ...

(4)

Mobilná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť, v ktorej koncové body nie sú pevne umiestnené. ...

(5)

Verejná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť používaná úplne alebo čiastočne na ...

(6)

Neverejná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť používaná na poskytovanie telekomunikačných ...

(7)

Rozhranie verejnej telekomunikačnej siete je

a)

koncový bod siete, ktorý je fyzickým spojovacím bodom, v ktorom sa užívateľovi telekomunikačnej ...

b)

rozhranie na prepájanie verejných telekomunikačných sietí,

c)

rozhranie v priestore špecifikujúcom rádiové prostredie medzi rádiovými zariadeniami v súlade ...

§ 5
Telekomunikačné služby
(1)

Telekomunikačná služba je činnosť, ktorej obsahom je prenos informácií a dát tretej osobe prostredníctvom ...

(2)

Verejná telekomunikačná služba je telekomunikačná služba, z ktorej poskytovania nie je vopred ...

(3)

Verejná telefónna služba je telekomunikačná služba na komerčné poskytovanie priameho prenosu ...

(4)

Verejná služba prenosu dát je telekomunikačná služba spočívajúca v priamom prenose dát cez ...

(5)

Neverejná telekomunikačná služba je nekomerčná telekomunikačná služba určená pre vlastné ...

(6)

Univerzálna telekomunikačná služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej ...

(7)

Verejná telekomunikačná služba prenájmu telekomunikačných okruhov (ďalej len „prenájom telekomunikačného ...

(8)

Telekomunikačný okruh je funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení zabezpečujúcich ...

(9)

Koncový bod je miesto telekomunikačnej siete, v ktorom je možné pripojenie koncového telekomunikačného ...

(10)

Telekomunikačná činnosť založená na volaní cez ústredňu mimo územia Slovenskej republiky s ...

Štátna správa v telekomunikáciách

§ 6
(1)

Orgány štátnej správy v telekomunikáciách sú

a)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

b)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)

vypracúva návrhy národnej telekomunikačnej politiky a koncepcie rozvoja telekomunikačných činností ...

b)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni vlád, vládnych alebo medzivládnych organizácií,

c)

vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde na schválenie.

(3)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako rozpočtová organizácia ...

a)

vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností (§ 10),

b)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov,

c)

spolupracuje s Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v oblasti rozhlasového ...

d)

ukladá sankcie,

e)

vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

§ 7
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. ...

(2)

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Predseda úradu môže vykonávať ...

(4)

Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas výkonu funkcie

a)

vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani pôsobiť v ich prospech,

b)

vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako ...

c)

byť zamestnancom, spoločníkom ani konateľom právnickej osoby vykonávajúcej telekomunikačné ...

(5)

Predsedu úradu a podpredsedu úradu možno pred uplynutím funkčného obdobia odvolať, ak

a)

si neplnia povinnosti podľa tohto zákona,

b)

nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 4,

c)

boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s výkonom ...

d)

počas najmenej šiestich mesiacov nemôžu vykonávať svoju funkciu,

e)

vzdali sa funkcie.

§ 8
Telekomunikačné tajomstvo
(1)

Predmetom telekomunikačného tajomstva sú

a)

informácie a dáta prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejných ...

b)

mená a adresné údaje komunikujúcich strán,

c)

prevádzkové doklady súvisiace s verejnými telekomunikačnými službami.

(2)

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri ...

(3)

Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len osobe, ktorej sa týka, štátnemu orgánu ...

§ 9
Ochrana informácií a dát
(1)

Vykonávatelia telekomunikačných činností sú povinní pri tvorbe, prijímaní, spracúvaní, uchovávaní, ...

(2)

Zakazuje sa nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií a dát prenášaných prostredníctvom ...

a)

pôvodcu výhražného anonymného volania, obťažujúceho volania alebo zlomyseľného volania,

b)

pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,

c)

pôvodcu volania zneužívajúceho verejnú telekomunikačnú službu využitím telekomunikačného ...

d)

koncových telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili konania podľa písmen a) až ...

(3)

Prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí ...

a)

spolupracovať s Policajným zborom a s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní volaní ...

b)

poskytovať potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a iným štátnym orgánom podľa osobitných ...

(4)

Prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí ...

(5)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných ...

(6)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí, poskytovatelia verejných telekomunikačných ...

(7)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA REGULÁCIA TELEKOMUNIKAČNÝCH ČINNOSTÍ

§ 10
Úvodné ustanovenie
(1)

Štátna regulácia telekomunikačných činností (ďalej len „regulácia“) je utváranie podmienok ...

(2)

Regulácia zahŕňa

a)

povoľovanie telekomunikačných činností,

b)

reguláciu prevádzkovania verejných telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení a poskytovanie ...

c)

reguláciu obmedzených zdrojov,

d)

reguláciu cien,

e)

schvaľovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,

f)

povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,

g)

vykonávanie štátneho dohľadu nad telekomunikačnými činnosťami (ďalej len „štátny dohľad“). ...

PRVÁ HLAVA
POVOĽOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ČINNOSTÍ

§ 11
Rozsah povoľovania telekomunikačných činností
(1)

Na vykonávanie telekomunikačných činností je potrebné povolenie, ak ďalej nie je ustanovené ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 je

a)

všeobecné povolenie na vykonávanie telekomunikačných činností (ďalej len „všeobecné povolenie“), ...

b)

rozhodnutie o predbežných podmienkach,

c)

licencia na vykonávanie telekomunikačných činností (ďalej len „licencia“),

d)

povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia.

(3)

Povolenie nie je potrebné na prevádzkovanie telekomunikačných zariadení, ktoré slúžia na zabezpečenie ...

§ 12
Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie je rozhodnutie, v ktorom sú určené podmienky na

a)

vykonávanie telekomunikačných činností, na ktoré sa nevyžaduje licencia,

b)

prevádzkovanie rádiových zariadení, na ktoré sa nevyžaduje povolenie.

(2)

Všeobecné povolenie vydáva úrad pre vopred neurčený okruh vykonávateľov telekomunikačných ...

(3)

Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo vestníku ministerstva najmenej 90 dní predo dňom ...

(4)

Všeobecné povolenie sa vyhlasuje vo vestníku ministerstva. Účinnosť nadobúda pätnásty deň ...

(5)

Odseky 3 a 4 sa použijú aj pri zmene alebo zrušení všeobecného povolenia.

§ 13
Predbežné podmienky
(1)

Vykonávať telekomunikačné činnosti podľa § 12 možno predo dňom nadobudnutia účinnosti všeobecného ...

(2)

Rozhodnutie o predbežných podmienkach na vykonávanie telekomunikačných činností stráca platnosť ...

§ 14
Registrácia
(1)

Ak sa vo všeobecnom povolení určilo, že na začatie telekomunikačnej činnosti sa vyžaduje registrácia ...

(2)

K prihláške treba priložiť obchodné podmienky3) vykonávateľa telekomunikačných činností.

§ 15
Licencia
(1)

Licencia je potrebná na

a)

zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete okrem telekomunikačných sietí určených ...

b)

poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete i ...

(2)

Licenciu možno udeliť žiadateľovi o licenciu, ak

a)

členovia jeho štatutárneho orgánu dosiahli v deň podania žiadosti vek najmenej 21 rokov, majú ...

b)

má technické a organizačné predpoklady na vykonávanie telekomunikačných činností v rozsahu ...

c)

najmenej jeden člen štatutárneho orgánu spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti; ak taký nie ...

d)

je finančne spôsobilý.

(3)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorého ...

(4)

Za odborne spôsobilého sa považuje ten, kto má vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického, ekonomického ...

(5)

Za finančne spôsobilého sa považuje ten, kto je schopný finančne zabezpečiť vykonávanie telekomunikačných ...

a)

objemom obchodného majetku, a to v členení podľa jednotlivých druhov aktív ku dňu podania žiadosti ...

b)

stavom bankových účtov alebo objemom poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov ...

c)

objemom prevádzkových prostriedkov umožňujúcich vykonávanie telekomunikačných činností počas ...

d)

obchodným plánom činnosti najmenej na päť rokov,

e)

účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom.

(6)

Zodpovedný zástupca musí spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti a mať trvalý pobyt na území ...

(7)

Úhrada za licenciu bude pokrývať iba administratívne náklady, ktoré vznikli pri vydávaní, správe ...

(8)

Ak je pri udelení licencie potrebné poskytnúť obmedzené zdroje, uloží sa za licenciu úhrada, ...

(9)

Úrad vedie evidenciu udelených, zmenených a odňatých licencií a obsah podmienok, ktoré tvoria ...

§ 16
Licenčné konanie
(1)

Licenčné konanie vedie úrad.

(2)

Účastníkom licenčného konania je žiadateľ o licenciu.

(3)

Žiadosť o licenciu obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo, identifikačné číslo, výpis z obchodného registra, meno a priezvisko ...

b)

výpis z evidencie registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, od všetkých členov štatutárneho ...

c)

údaje o telekomunikačnej sieti, ktorú plánuje žiadateľ zriadiť a prevádzkovať alebo prostredníctvom ...

d)

vymedzenie vecného a územného rozsahu telekomunikačnej činnosti, ktorú žiadateľ plánuje prevádzkovať ...

e)

údaje o frekvenciách alebo údaje o číslach podľa číslovacieho plánu, ktoré sú nevyhnutné ...

f)

lehotu začatia telekomunikačnej činnosti, ktorú plánuje žiadateľ prevádzkovať alebo poskytovať, ...

g)

doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného ...

h)

doklad o technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení požadovanej telekomunikačnej činnosti, ...

i)

návrh všeobecných podmienok na poskytovanie požadovanej telekomunikačnej služby,

j)

doklad o finančnej spôsobilosti žiadateľa,

k)

doklad o trvalom pobyte zodpovedného zástupcu na území Slovenskej republiky alebo povolenie cudzinca ...

(4)

Ak žiadosť o licenciu nie je úplná alebo má iný odstrániteľný nedostatok, úrad poučí žiadateľa ...

(5)

Ak je na vykonávanie telekomunikačnej činnosti potrebné prideliť obmedzené zdroje, úrad zverejní ...

(6)

Ak je v lehote uvedenej vo výzve podaných viac žiadostí o licenciu, ako je možné uspokojiť, úrad ...

(7)

Ak udelenie licencie závisí od pridelenia frekvencie v súlade s medzinárodnou zmluvou, úrad môže ...

(8)

Podrobnosti o spôsobe preukazovania finančnej spôsobilosti žiadateľa ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 17
Náležitosti licencie
(1)

Licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)

identifikačné údaje o držiteľovi licencie,

b)

vymedzenie vecného a územného rozsahu telekomunikačnej činnosti, na ktorú sa udeľuje licencia, ...

c)

vymedzenie obmedzených zdrojov,

d)

technické podmienky na zabezpečenie integrity verejnej telekomunikačnej siete,

e)

rozvojové a kvalitatívne ukazovatele,

f)

lehotu, v ktorej sa musí začať vykonávanie telekomunikačnej činnosti,

g)

lehotu platnosti licencie,

h)

údaj o tom, či sa ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu alebo prenájom telekomunikačného ...

i)

následky za nedodržanie licenčných podmienok.

(2)

Licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov odo dňa právoplatnosti licencie.

(3)

Licencia nie je prevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji ...

(4)

Úrad je povinný rozhodnúť o udelení licencie do 60 dní odo dňa začatia konania; v osobitne zložitých ...

(5)

Do lehôt podľa odseku 4 sa nezapočítava čas prerušenia licenčného konania.

§ 18
Výberové konanie
(1)

Výberové konanie uskutočňuje úrad.

(2)

Kritériá posudzovania žiadosti sú najmä podmienky a rozsah telekomunikačnej činnosti, navrhovaná ...

(3)

Účastníci výberového konania sú žiadatelia o licenciu, ktorí podali žiadosť v lehote uvedenej ...

(4)

Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá musí mať najmenej päť členov. ...

(5)

Členov komisie vymenúva predseda úradu. Za člena komisie môže vymenovať len bezúhonnú a odborne ...

a)

osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi ...

b)

osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného ...

c)

osobu, ktorá je blízkou osobou8) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...

d)

osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania ...

e)

zamestnanca úradu, ktorý sa zúčastňuje na licenčnom konaní.

(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne predsedovi úradu písomné čestné ...

(7)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie ...

(8)

Komisia vyhodnotí žiadosti o licenciu. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa ...

(9)

Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví ...

(10)

Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne ...

§ 19
Zmena licencie
(1)

Držiteľ licencie je povinný úradu bezodkladne ohlásiť každú zmenu údajov uvedených v licencii ...

(2)

Úrad posúdi závažnosť zmien uvedených v oznámení do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. ...

(3)

Ak zo žiadosti a z priložených dokladov vyplýva, že aj po uskutočnenej zmene údajov možno vykonávať ...

(4)

Úrad začne konanie o zmene licencie z vlastného podnetu, ak

a)

je vo verejnom záujme potrebné uložiť držiteľovi licencie povinnosť poskytovať univerzálnu ...

b)

je nevyhnutné zmeniť licenciu z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy ...

c)

je to potrebné z dôvodu obrany štátu a bezpečnosti štátu,

d)

došlo k zmene frekvencie alebo čísel nevyhnutných na vykonávanie telekomunikačných činností. ...

§ 20
Zánik platnosti licencie a odňatie licencie
(1)

Platnosť licencie zaniká v deň,

a)

v ktorom uplynula lehota jej platnosti, ak nedošlo k predĺženiu platnosti licencie,

b)

v ktorom márne uplynula lehota určená v licencii na začatie vykonávania telekomunikačných činností, ...

c)

právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie, ak v rozhodnutí o odňatí licencie nie je uvedený ...

d)

v ktorom uplynula lehota šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa ...

(2)

Úrad odníme licenciu, ak držiteľ licencie

a)

prestal spĺňať požiadavky tohto zákona alebo podmienky určené v licencii a v lehote určenej ...

b)

hrubým spôsobom porušil alebo opakovane napriek písomnému upozorneniu porušuje povinnosti vyplývajúce ...

DRUHÁ HLAVA
REGULÁCIA PREVÁDZKOVANIA VEREJNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

§ 21
Pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je ...

(2)

Odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1 možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ...

(3)

Ak ani do 3 mesiacov od doručenia prvého návrhu zmluvy nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení napriek ...

§ 22
Prístup do verejnej telekomunikačnej siete
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je ...

(2)

Odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy podľa odseku 1 možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ...

(3)

Ak ani do 3 mesiacov od doručenia prvého návrhu zmluvy nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe napriek ...

(4)

Ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že prevádzkovateľ telekomunikačnej činnosti má ...

§ 23
Vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí
(1)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí a poskytovatelia verejných telekomunikačných ...

(2)

Vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch ...

a)

za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických špecifikácií a z podmienok, ktoré nie ...

b)

v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom cena vzájomného prepojenia musí ...

c)

aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch vzájomného prepojenia verejných telekomunikačných ...

(3)

Po uzavretí zmluvy sú zmluvné strany povinné túto zmluvu poskytnúť úradu. Úrad zabezpečí ...

(4)

Úrad je oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky ...

a)

podrobné technické a prevádzkové podmienky prepájania verejných telekomunikačných sietí a pripájania ...

b)

metodiku výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných ...

§ 24
Prenájom telekomunikačného okruhu
(1)

Verejná telekomunikačná služba prenájmu okruhov obsahuje minimálny súbor telekomunikačných ...

(2)

Úrad môže v licencii alebo v rozhodnutí o zmene licencie uložiť povinnosť jednému držiteľovi ...

(3)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov je povinný dohodnúť ...

(4)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorému bola uložená povinnosť prenajímať ...

§ 25
Spoločné používanie zariadení
(1)

Ak prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete nemôže umiestniť nové vedenie alebo inštalovať ...

(2)

Podmienky používania priestorov a zariadení sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi držiteľmi licencií. ...

(3)

Ak sa držitelia licencií nedohodnú na obsahu zmluvy, úrad môže rozhodnúť o spoločnom používaní ...

§ 26
Poskytovanie univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý je na základe licencie povinný poskytovať ...

(2)

Univerzálna služba je

a)

poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej telekomunikačnej služby faksimilného prenosu ...

b)

prevádzkovanie operátorskej verejnej telekomunikačnej služby,

c)

poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k verejnej telekomunikačnej službe tiesňového ...

d)

poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prevádzkou verejných telefónnych automatov,

e)

pravidelné vydávanie telefónnych zoznamov a zabezpečenie prístupu k zoznamom užívateľom verejnej ...

(3)

Úrad je oprávnený uložiť povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú službu a verejnú ďalekopisnú ...

(4)

Ak podiel výkonov poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby, ktorý je povinný poskytovať ...

(5)

Úhrn príspevkov podľa odseku 4 musí v plnom rozsahu pokryť preukázateľnú stratu za uplynulé ...

(6)

Preukázateľnou stratou sa rozumie dokladmi preukázateľný rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými ...

(7)

Poskytovateľ univerzálnej služby uplatňuje požiadavku na príspevok doručením žiadosti a dokladov ...

(8)

Uhradený príspevok na pokrytie straty možno použiť len na úhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním ...

(9)

Podrobnosti o preukazovaní straty, spôsob a výšku finančného príspevku prispievateľov na vyrovnanie ...

§ 27
Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných telekomunikačných sietí
(1)

Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné telekomunikačné zariadenia a osobitné telekomunikačné ...

(2)

Prevádzkovatelia osobitných telekomunikačných sietí nesmú poskytovať verejné telekomunikačné ...

(3)

Pripojenie osobitnej telekomunikačnej siete na verejnú telekomunikačnú sieť sa uskutoční len ...

(4)

Na osobitné telekomunikačné siete sa vzťahujú § 25 a § 45 až 49.

TRETIA HLAVA
REGULÁCIA OBMEDZENÝCH ZDROJOV

§ 28
Obmedzené zdroje
a)

čísla,

b)

frekvencie,

c)

volacie značky.

§ 29
Správa čísel a číslovací plán
(1)

Úrad v rámci regulácie telekomunikačných činností

a)

riadi používanie čísel,

b)

zostavuje číslovací plán,

c)

prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho plánu a

d)

rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej siete.

(2)

Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných telekomunikačných sietí a verejných ...

(3)

V číslovacom pláne sa uvádzajú pravidlá zostavovania a používania čísel a číselných blokov ...

(4)

Číslovací plán zverejňuje úrad vo vestníku ministerstva; nezverejňuje sa časť týkajúca sa ...

§ 30
Prideľovanie čísel
(1)

Úrad prideľuje čísla rozhodnutím na základe žiadosti poskytovateľa verejnej telekomunikačnej ...

(2)

Žiadosť o pridelenie čísla obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ktorým je právnická osoba, meno a ...

b)

údaje o požadovaných číslach,

c)

účel použitia čísel,

d)

čas používania čísel.

(3)

K žiadosti sa priloží výpis z obchodného registra.

(4)

Rozhodnutie o pridelení čísla obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa a jeho právnu formu,

b)

pridelené čísla,

c)

podmienky na používanie pridelených čísel,

d)

čas, na ktorý sa čísla prideľujú,

e)

ročnú úhradu za používanie čísel,

f)

uloženie povinnosti predkladať úradu každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí správu o používaní ...

(5)

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,

a)

ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy ...

b)

ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu,

c)

ak došlo k zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,

d)

na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby.

(6)

Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak

a)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby prestal spĺňať niektorú z podmienok, na ktorej ...

b)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo ...

c)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby najmenej 12 mesiacov od pridelenia toto pridelené ...

d)

poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby nezaplatil úhradu za používanie prideleného čísla ...

e)

je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu,

f)

o to požiadal držiteľ rozhodnutia o pridelení čísla.

(7)

Rozhodnutie o pridelení čísla stráca platnosť odo dňa

a)

uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,

b)

zániku platnosti licencie,

c)

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odobratí prideleného čísla.

(8)

Za používanie prideleného čísla sa platí ročne úhrada do výšky 500 eur. Spôsob platenia a ...

§ 31
Správa frekvenčného spektra
(1)

Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra. Správa zahŕňa

a)

predkladanie návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra ministerstvu,

b)

zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,

c)

prideľovanie frekvencií a volacích značiek,

d)

koordináciu a kontrolu využívania frekvenčného spektra a

e)

povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra ...

(2)

Národnú tabuľku frekvenčného spektra schvaľuje vláda. V národnej tabuľke frekvenčného spektra ...

(3)

Na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu sa na príprave národnej tabuľky frekvenčného ...

(4)

Na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra úrad vypracuje plán využívania frekvenčného ...

(5)

Úrad prideľuje a odníma frekvencie a volacie značky rozhodnutím o povolení prevádzkovania rádiových ...

(6)

Na používanie frekvencie vo frekvenčných pásmach pridelených v záujme obrany štátu a bezpečnosti ...

(7)

Za používanie frekvencií a volacích značiek sa platí ročne úhrada do výšky 250 000 eur. Spôsob ...

(8)

Povinnosť podľa odseku 7 sa nevzťahuje na používanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného ...

ŠTVRTÁ HLAVA
REGULÁCIA CIEN

§ 32
Rozsah regulácie cien
(1)

Úrad vykonáva reguláciu cien a taríf v telekomunikáciách podľa všeobecných predpisov o cenách.9) ...

a)

monopolné postavenie na telekomunikačnom trhu,

b)

významný vplyv na telekomunikačnom trhu a je to potrebné vo verejnom záujme na ochranu užívateľov ...

(2)

Pri regulácii cien sa prihliada predovšetkým na dosiahnutý stupeň vyrovnávania cien a na požiadavky ...

§ 33
Náklady a výnosy
(1)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby ...

(2)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby je povinný viesť vo svojom účtovníctve oddelene ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí majú povinnosť prepojenia ...

(4)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ...

PIATA HLAVA
SCHVAĽOVANIE TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

§ 34
Rozsah schvaľovania
(1)

Prevádzkovať a uvádzať na trh vybrané telekomunikačné zariadenia možno len po schválení ich ...

(2)

Schvaľovaním technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení sa rozumie konanie, v ktorom ...

(3)

Vybrané telekomunikačné zariadenia sú

a)

telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete,

b)

koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo pripájajú na koncové body ...

c)

rádiové zariadenia a antény okrem zariadení amatérskej rádiokomunikačnej služby.

(4)

Schvaľovaniu technickej spôsobilosti nepodliehajú vybrané telekomunikačné zariadenia používané ...

§ 35
Schvaľovacie konanie
(1)

Príslušný správny orgán je úrad.

(2)

Účastník konania je výrobca, dovozca alebo predajca telekomunikačného zariadenia, ktorý žiada ...

(3)

Overovanie technickej spôsobilosti vykonávajú na základe poverenia úradu oprávnené osoby, ktoré ...

(4)

Ak overovanie technickej spôsobilosti nevykonáva oprávnená osoba so sídlom na území Slovenskej ...

(5)

Úrad uzná zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú overenie technickej spôsobilosti, ako podklady ...

(6)

Vybrané telekomunikačné zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky alebo na trh označené ...

(7)

Úrad vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok na uvádzanie vybraných telekomunikačných zariadení ...

(8)

Zoznam vybraných telekomunikačných zariadení so schválenou alebo uznanou technickou spôsobilosťou ...

ŠIESTA HLAVA
POVOĽOVANIE PREVÁDZKOVANIA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ

§ 36
Rozsah povoľovania

Rádiové zariadenie, na ktorého prevádzkovanie je potrebné prideliť frekvencie alebo určiť obmedzujúce ...

§ 37
Povoľovacie konanie
(1)

Povoľovacie konanie vedie úrad.

(2)

Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy povolení:

a)

individuálne,

b)

typové,

c)

osobitné,

d)

amatérske.

(3)

Držiteľom povolenia môže byť

a)

fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, pri amatérskej službe 15 rokov a ktorej spôsobilosť ...

b)

právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

(4)

Účastník konania je žiadateľ o povolenie.

(5)

Žiadosť o povolenie treba podať na predpísanom tlačive úradu.

(6)

Žiadosť o povolenie obsahuje

a)

obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, a meno a ...

b)

počet a typ rádiových zariadení,

c)

požadovanú frekvenciu,

d)

účel a spôsob použitia rádiového zariadenia,

e)

údaje o osobe zodpovednej za prevádzku rádiového zariadenia a osvedčenie o jeho osobitnej odbornej ...

f)

predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky,

g)

overenú kópiu licencie, ak o povolenie žiada držiteľ licencie na poskytovanie verejnej telekomunikačnej ...

(7)

Povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)

identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,

b)

druh rádiového zariadenia, na ktoré sa povolenie vzťahuje, vrátane potrebných technických parametrov, ...

c)

druh prevádzky a spôsob použitia rádiového zariadenia,

d)

pridelené frekvencie a volaciu značku, lehotu ich platnosti a podmienky na ich používanie,

e)

operátorskú triedu pre amatérske stanice,

f)

úhradu za povolenie.

(8)

Úrad neudelí povolenie, ak

a)

to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v ...

b)

pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,

c)

požadované frekvencie nie sú k dispozícii.

(9)

Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia

a)

z dôvodu uvedeného v odseku 8 písm. a),

b)

ak došlo k zmene skutočností, na ktorých základe bolo udelené povolenie,

c)

na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.

(10)

Povolenie možno zrušiť, ak držiteľ povolenia

a)

nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel do jedného roka odo dňa právoplatnosti ...

b)

prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia alebo podmienky podľa predpisov ...

c)

neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na možnosť zrušenia ...

d)

nevyužíva pridelené frekvencie.

(11)

Povolenie stráca platnosť

a)

odo dňa uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,

b)

smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia,

c)

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia,

d)

odo dňa vrátenia povolenia alebo oznámenia o vzdaní sa povolenia,

e)

odo dňa zániku platnosti licencie, ktorou bolo podmienené vydanie povolenia alebo na ktorej základe ...

(12)

Ak je žiadateľov o pridelenie určitých rádiových frekvencií viac, ako je voľných frekvencií, ...

(13)

Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie úrad ...

(14)

Povolenie možno udeliť najviac na desať rokov, a ak je vydané na základe licencie na rozhlasové ...

(15)

Povolenie nie je prevoditeľné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji ...

(16)

Podrobnosti o druhoch povolení prevádzkovania rádiových zariadení ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 38
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá preukáže osobitnú odbornú ...

(2)

Vybrané rádiové zariadenia sú

a)

rádiová stanica (ďalej len „stanica“),

b)

lietadlová stanica,

c)

lietadlová pozemná stanica,

d)

letecká stanica,

e)

letecká pozemná stanica,

f)

pozemná stanica,

g)

lodná stanica,

h)

pobrežná stanica,

i)

amatérska stanica.

(3)

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú

a)

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby,

b)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I,

c)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II,

d)

všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,

e)

obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,

f)

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,

g)

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,

h)

osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu,

i)

osvedčenie operátora amatérskych staníc.

(4)

Osobitnú odbornú spôsobilosť overuje úrad skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných ...

(6)

Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu ...

TRETIA ČASŤ

POSKYTOVANIE VEREJNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

§ 39
Základné ustanovenie
(1)

Verejné telekomunikačné služby sa poskytujú na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom ...

(2)

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy upravuje tento zákon; podrobnosti o nich upravujú zmluvy, ...

(3)

Všeobecné podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie univerzálnej služby, ako aj ich zmeny schvaľuje ...

(4)

Ak telekomunikačný podnik poskytuje viac verejných telekomunikačných služieb, vydáva všeobecné ...

§ 40
Všeobecné podmienky
(1)

Všeobecné podmienky obsahujú najmä

a)

podmienky na uzavretie a vypovedanie zmluvy o pripojení,

b)

podmienky a rozsah poskytovania verejnej telekomunikačnej služby,

c)

vymedzenie územia, na ktorom sa verejná telekomunikačná služba poskytuje,

d)

podrobný rozsah práv a povinností zmluvných strán,

e)

rozsah zodpovednosti pri nedodržaní podmienok zmluvy,

f)

reklamačný poriadok.

(2)

Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy.

§ 41
Tarifa
(1)

Tarifa upravuje sadzby cien za poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby vrátane zliav, príplatkov ...

(2)

Bezplatne sa poskytujú správy nevyhnutné vo verejnom záujme na riadenie a zabezpečenie prevádzky ...

a)

tiesňové volania,

b)

hlásenie porúch telefónnych staníc, verejných telefónnych hovorní a verejných telefónnych automatov, ...

c)

hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných telefónnych hovorov,

d)

hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky,

e)

informácie o zmene telefónnych čísel vo vlastnej telefónnej sieti poskytované prostredníctvom ...

§ 42
Práva a povinnosti telekomunikačného podniku a užívateľa
(1)

Telekomunikačný podnik má právo

a)

na zaplatenie ceny poskytnutej verejnej telekomunikačnej služby podľa tarify, ak jej vyúčtovanie ...

b)

na náhradu škody spôsobenej na verejnej telekomunikačnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení, ...

c)

odmietnuť uzavretie zmluvy, ak

1.

jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, ...

2.

uchádzač o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom telekomunikačného ...

d)

dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby z dôvodu

1.

jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení ...

2.

nezaplatenia splatnej ceny do 15 dní odo dňa doručenia upomienky, a to až do zaplatenia alebo do ...

(2)

Užívateľ má právo na

a)

uzavretie zmluvy s telekomunikačným podnikom,

b)

poskytnutie verejnej telekomunikačnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify, ...

c)

bezodplatné odstránenie porúch v súlade so všeobecnými podmienkami,

d)

vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade zavinenia telekomunikačným ...

(3)

Telekomunikačný podnik je povinný

a)

uzavrieť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby, ak niet dôvodu ...

b)

predkladať užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej telekomunikačnej ...

c)

ak je to technicky možné, zablokovať na žiadosť užívateľa na jeho náklady prístup k verejnej ...

d)

poskytnúť na žiadosť užívateľa službu zachytenia zlomyseľných alebo obťažujúcich volaní. ...

(4)

Telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný zabezpečiť, aby si užívateľ ...

b)

vybrať iný telekomunikačný podnik poskytujúci rovnakú službu, a to buď formou nastavenia predvoľby ...

(5)

Ak telekomunikačný podnik poskytuje aj univerzálnu službu, okrem povinností uvedených v odseku ...

a)

prenajať na žiadosť užívateľa z dôvodu jeho obojstrannej hluchoty osobitne vybavené koncové ...

b)

zabezpečovať primeranú dostupnosť verejných telefónnych hovorní a verejných telefónnych automatov ...

c)

urýchlene odstrániť príčinu, pre ktorú nie je možné poskytovať univerzálnu službu,

d)

vrátiť pomernú časť ceny za čas neposkytovania verejnej telekomunikačnej služby v prípade zavinenia ...

(6)

Užívateľ je povinný

a)

používať verejnú telekomunikačnú službu iba podľa zmluvy,

b)

platiť cenu v súlade so zmluvou a tarifou,

c)

používať iba schválené koncové telekomunikačné zariadenia.

(7)

Počas mimoriadnej situácie zabezpečuje nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej ...

a)

poskytovať verejnú telekomunikačnú službu prednostne orgánom verejnej správy, fyzickým osobám ...

b)

zabezpečovať prednostnú prevádzku verejných telefónnych staníc, verejných telefónnych hovorní ...

§ 43
Zmluva o pripojení
(1)

Zmluvou o pripojení sa telekomunikačný podnik zaväzuje užívateľovi pripojiť jeho koncové telekomunikačné ...

(2)

Súčasťou poskytnutia verejnej telekomunikačnej služby nie je dodávka koncového telekomunikačného ...

(3)

Všeobecné podmienky sú súčasťou písomnej zmluvy o pripojení.

(4)

Podstatnými náležitosťami zmluvy o pripojení sú dojednaný druh verejnej telekomunikačnej služby, ...

(5)

Zmluva o pripojení zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

b)

dohodou jej účastníkov,

c)

zrušením,

d)

výpoveďou.

(6)

Užívateľ môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak telekomunikačný podnik

a)

neposkytuje verejnú telekomunikačnú službu podľa zmluvy alebo ju poskytuje s vadami, alebo

b)

neodstráni reklamovanú vadu verejnej telekomunikačnej služby.

(7)

Telekomunikačný podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak užívateľ

a)

neoprávnene zasiahne do verejného telekomunikačného zariadenia alebo taký zásah umožní tretej ...

b)

nezaplatil cenu ani do 30 dní odo dňa doručenia upomienky,

c)

pripojí koncové telekomunikačné zariadenie, ktorého technická spôsobilosť nebola povolená, ...

d)

používa verejnú telekomunikačnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje telekomunikačnému podniku ...

(8)

Užívateľ môže vypovedať zmluvu o pripojení z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. ...

(9)

Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany; uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca ...

(10)

Užívateľ môže právo užívať verejnú telekomunikačnú službu previesť na iného len so súhlasom ...

§ 44
Reklamačný poriadok
(1)

Telekomunikačný podnik v reklamačnom poriadku upraví

a)

podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej telekomunikačnej ...

b)

spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,

c)

lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,

d)

ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.

(2)

Právo užívateľa na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v ...

(3)

Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté ...

(4)

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť ...

(5)

Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej telekomunikačnej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ A TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

§ 45
Základné povinnosti
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval telekomunikačné zariadenia ...

(2)

Prevádzkovatelia strojov, prístrojov a zariadení, pri ktorých prevádzke vzniká vysokofrekvenčná ...

(3)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nerušil ...

§ 46
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia alebo verejnej telekomunikačnej siete je oprávnený ...

a)

zriadiť a prevádzkovať na základe schváleného územného plánu zóny alebo územného rozhodnutia ...

b)

vstupovať v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou telekomunikačného ...

c)

odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a ...

(2)

Prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete je povinný pri výkone ...

(3)

Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete povinný uviesť ...

(4)

Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv prevádzkovateľa telekomunikačného zariadenia ...

§ 47
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno zriadiť ...

(2)

Ochranné pásmo vedenia verejnej telekomunikačnej siete je široké 1 m od osi jeho trasy a prebieha ...

(3)

V ochrannom pásme nemožno

a)

umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť ...

b)

vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku ...

(4)

Náklady na prekládku telekomunikačných zariadení a vedení verejnej telekomunikačnej siete v pozemných ...

§ 48
Ochrana proti rušeniu
(1)

Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo ...

(2)

Elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce elektrické alebo elektronické súčiastky musia ...

(3)

Telekomunikačné zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť ...

(4)

Ak dôjde k ohrozeniu alebo rušeniu prevádzky telekomunikačného zariadenia alebo k poškodeniu telekomunikačnej ...

(5)

Úrad je

a)

povinný zisťovať zdroje rušenia prevádzky povolených telekomunikačných sietí a telekomunikačných ...

b)

oprávnený vydávať príkazy na odstránenie zistených závad.

(6)

Na účel uvedený v odseku 5 sú úradom poverené osoby, ktoré sa riadne preukážu, oprávnené ...

(7)

Prevádzkovatelia osobitných telekomunikačných sietí sú povinní spolupracovať s úradom, vykonať ...

(8)

Úrad vykonáva dohľad, či výrobky uvádzané na trh spĺňajú technické požiadavky na obmedzenie ...

(9)

Ak sa neodstráni rušenie verejnej telekomunikačnej siete alebo ohrozenie, alebo poškodzovanie telekomunikačného ...

(10)

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo ...

§ 49
Ochrana pred poškodením inými činnosťami
(1)

Dokladom potrebným na územné konanie18) je vyjadrenie prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej ...

(2)

Do projektovej dokumentácie stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení verejnej telekomunikačnej ...

(3)

Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí alebo telekomunikačných zariadení sú povinní ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD

§ 50
Štátny dohľad
(1)

Štátny dohľad v telekomunikáciách vykonáva úrad.

(2)

Štátny dohľad zahŕňa

a)

kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom alebo určených v licencii držiteľmi ...

b)

kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných telekomunikačných ...

c)

nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami ...

d)

ukladanie pokút a prejednávanie priestupkov,

e)

ochranu proti rušeniu.

(3)

Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia a poskytovateľ ...

a)

na požiadanie poskytnúť úradu informácie potrebné na overenie trvania finančnej spôsobilosti ...

b)

predkladať úradu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky údaje potrebné na štatistické zisťovanie. ...

(4)

Zamestnanci úradu (ďalej len „poverené osoby“) sú pri výkone štátneho dohľadu oprávnení ...

§ 51
Správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu do 5 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť, na ktorú nebolo vydané všeobecné povolenie,

b)

vykonáva telekomunikačnú činnosť bez licencie,

c)

neuzavrel zmluvu o prístupe do verejnej telekomunikačnej siete,

d)

neposkytuje univerzálnu službu,

e)

porušuje povinnosť viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov,

f)

uviedol na trh alebo do prevádzky vybrané telekomunikačné zariadenie bez schválenej technickej ...

g)

uviedol do prevádzky rádiové zariadenie bez povolenia,

h)

uviedol na trh alebo do prevádzky telekomunikačné zariadenie, ktoré spôsobuje rušenie verejnej ...

i)

porušil telekomunikačné tajomstvo alebo nezabezpečil ochranu prenášaných informácií a údajov, ...

j)

nezabezpečil rozhranie na pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej ...

(2)

Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť v rozpore so všeobecným povolením,

b)

nedodržiava predbežné podmienky určené úradom pri výkone telekomunikačnej činnosti,

c)

vykonáva telekomunikačnú činnosť v rozpore s udelenou licenciou,

d)

neoznámil úradu zmenu údajov týkajúcich sa udelenej licencie,

e)

neoznámil úradu ponuku na prepojenie telekomunikačných sietí alebo jej zmeny,

f)

neposkytol úradu zmluvu o prepojení telekomunikačných sietí na jej zverejnenie vo vestníku ministerstva, ...

g)

nedodržiava zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí alebo zmluvy o prístupe do verejnej telekomunikačnej ...

h)

porušil povinnosť poskytovať prenájom telekomunikačných okruhov,

i)

neposkytuje univerzálnu službu v určenom rozsahu,

j)

neodviedol príspevok na krytie straty z poskytovania univerzálnej služby v určenom rozsahu,

k)

nevrátil neoprávnene čerpané alebo použité finančné prostriedky,

l)

nepredložil všeobecné podmienky a ich zmeny úradu na schválenie a zverejnenie,

m)

poskytol verejné telekomunikačné služby alebo umožnil poskytovanie verejných telekomunikačných ...

n)

uviedol do prevádzky rádiové zariadenie v rozpore s povolením alebo so všeobecným povolením,

o)

odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu,

p)

nevykonal opatrenie uložené úradom.

(3)

Úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak

a)

porušil povinnosť povinnej registrácie telekomunikačnej činnosti,

b)

neurčil zodpovedného zástupcu,

c)

neposkytol informácie potrebné na uzavretie zmluvy o prepojení verejných telekomunikačných sietí, ...

d)

nevydal alebo nezverejnil všeobecné podmienky,

e)

umožnil obsluhovať vybrané rádiové zariadenie zamestnancovi bez osobitnej odbornej spôsobilosti, ...

f)

neposkytol vyjadrenie alebo potrebné údaje o existencii vedení verejnej telekomunikačnej siete, ...

g)

neposkytol potrebnú súčinnosť povereným osobám pri výkone štátneho dohľadu,

h)

poškodil, ohrozil alebo škodlivo rušil telekomunikačné zariadenie.

(4)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, mieru zavinenia, závažnosť, spôsob, dĺžku ...

(5)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.

(6)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do ...

§ 52
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku telekomunikácií sa dopustí ten, kto

a)

vykonáva telekomunikačnú činnosť bez licencie alebo nad rámec všeobecného povolenia alebo predbežných ...

b)

prevádzkuje vybrané telekomunikačné zariadenia bez schválenej technickej spôsobilosti,

c)

prevádzkuje rádiové zariadenie bez povolenia,

d)

prevádzkuje telekomunikačné zariadenie, ktoré ruší verejnú telekomunikačnú sieť alebo verejné ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 úrad môže uložiť pokutu do 50 000 Sk, zákaz činnosti a prepadnutie ...

(3)

Priestupky prejednáva úrad.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.20)

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 53
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak tento zákon ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)

vydávanie všeobecných povolení,

b)

registráciu začatia telekomunikačnej činnosti,

c)

výberové konanie,

d)

vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti,

e)

prideľovanie frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.

(3)

Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu.

§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali telekomunikačnú činnosť podľa doterajších ...

(2)

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky ...

(3)

Na konania vo veci námietok proti výške telekomunikačných úhrad a vo veci povoľovania telekomunikačných ...

(4)

Vzťahy, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľmi ...

(5)

Poskytovateľ verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete môže začať ...

(6)

Platnosť preukazu osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraného rádiového zariadenia vydaného ...

(7)

Ak sa v osobitných predpisoch používa

a)

termín „káblové rozvody“, rozumejú sa tým „káblové distribučné systémy pre televízne, ...

b)

termín „jednotná telekomunikačná sieť“, rozumie sa tým „verejná telekomunikačná sieť“. ...

(8)

Do zvolenia predsedu úradu podľa § 7 vykonáva jeho právomoci doterajší riaditeľ Telekomunikačného ...

(9)

Generálne povolenia vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť po uplynutí šiestich ...

(10)

Poskytovatelia verejnej telefónnej služby sú do 1. januára 2003 oprávnení poskytovať medzinárodnú ...

§ 55
Prechod práv
(1)

Zrušujú sa oblastné telekomunikačné úrady; pôsobnosť stavebných úradov pri telekomunikačných ...

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov z oblastných telekomunikačných ...

(3)

Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností podľa odseku 2 sa upravia dohodou uzatvorenou medzi ...

§ 56
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb., zákona Národnej ...

2.

§ 8 ods. 2 a § 16 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev ...

3.

§ 36 ods. 1 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

4.

vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách ...

5.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 144/1973 Zb. o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ...

6.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a ...

7.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok ...

8.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 69/1997 Z. z., ...

§ 57
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000 s výnimkou ustanovení § 26 ods. 4 až 9, § 33 ods. ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...
 • 2)  Napríklad § 88 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 35 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 3)  § 273 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 6)  § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 11)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 12)  § 24 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 13 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších ...
 • 15)  Zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene ...
 • 16)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...
 • 17)  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 18)  § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 20)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore