Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 192/2018 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 29.06.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 192/2018 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 192/2018 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 192/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

Slová „asistent výživy“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 102e ods. 1 nahrádzajú ...

2.

V § 14a ods. 18 sa v písmene c) vypúšťajú slová „v spádovom území, v ktorom sa nachádza ...

3.

V § 14a ods. 19 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ea znie:

„17ea) § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

4.

V § 19 ods. 1 písm. h) tretí bod znie:

„3. štyri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) § 8a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.

5.

V § 22 písm. b) sa slová „do 15 dní” nahrádzajú slovami „do 30 dní“.

6.

V § 27 ods. 2 sa slová „a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d) štvrtý bod zákona č. 422/2015 Z. z.“.

8.

V § 39a ods. 1 písmeno e) znie:

„e) účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok podľa ...

9.

V § 39a sa vypúšťajú odseky 4 až 12.

10.

Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý znie:

„§ 39b (1) Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31d a 31e znejú:

„31d) § 140 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) Zákonníka práce. 31e) Zákon č. 461/2003 Z. z. ...

11.

V § 40 ods. 13 písm. i) sa slová „akreditovaného programu“ nahrádzajú slovami „ďalšieho ...

12.

V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ...

13.

V § 40 odsek 21 znie:

„(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje ...

14.

V § 41 ods. 4 sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „sú ich neoddeliteľnou súčasťou a“. ...

15.

V § 70 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení ...

16.

V § 79 ods. 1 písm. ap) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 39b ods. 13 písm. d) nie ...

17.

V § 79 ods. 1 písmeno bc) znie:

„bc) zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej ...

18.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bd), ktoré znie:

„bd) pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawd znie:

„55jawd) Čl. 10 ods. 1,4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája ...

19.

V § 80a odsek 5 znie:

„(5) Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia ...

20.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „an), ap) a bc)“ nahrádzajú slovami „an) a ap)“.

21.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „as) až aw) a bc)“ nahrádzajú slovami „as) až aw)“.

22.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a bd)“.

23.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov zabezpečí ...

24.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „zt) a ar)“ nahrádzajú slovami „zt), ar) a bc)“.

25.

V § 82 ods. 5 písm. c) sa slová „39a ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 39b ods. 13 písm. c)“. ...

26.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) do 5 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ktorá neodstráni nedostatky podľa § 92a ods. 4.“. ...

27.

V § 82 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a bc)“.

28.

V § 82 ods. 10 sa za slová „zu) až zw)“ vkladajú slová „a bd)“.

29.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva za porušenie povinností podľa § 92a ods. 4 ...

30.

V § 92a sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. ...

31.

V § 92a odsek 4 znie:

„(4) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii ...

32.

V § 102ab sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.

33.

Za § 102ah sa vkladá § 102ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018 (1) Asistent výživy podľa ...

34.

Príloha č. 1 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha ...

35.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 1“.

36.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 2“.

37.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 3“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 odsek 30 znie:

„(30) Pevný bod je mesto alebo obec, ktorý je z hľadiska geografickej a demografickej dostupnosti ...

2.

V § 8a ods. 3 písmeno a) znie:

„a) všeobecný lekár alebo lekár s profesijným titulom internista alebo lekár zaradený do špecializačného ...

3.

V § 46 ods. 1 písm. p) sa slová „zdravotným poisťovniam“ nahrádzajú slovami „ministerstvu ...

4.

V § 47 ods. 1 sa slová „organizujú, kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zaraďujú ...

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 11.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 25a odsek 3 znie:

„(3) Lekárenskú pohotovostnú službu vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom príslušným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ad znie:

„30ad) § 12 ods. 14 a § 14a ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

2.

V § 29e ods. 2 a § 29f ods. 2 sa slová „v odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“. ...

Čl. V

Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

V článku II sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 26 a 29 až 31, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore