Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 10.07.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 190/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje a) práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej ...

2.

V § 3 ods. 8 písm. a) sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a na konci sa pripájajú tieto ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...

4.

V § 3 ods. 8 písmeno d) znie:

„d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4e sa vypúšťa.

5.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

6.

V § 4 ods. 2 a 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.

7.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený ...

8.

V § 4 ods. 5 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

9.

V § 4 ods. 6 písm. b) uvádzacia veta znie:

„b) uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých ...

10.

V § 4 ods. 6 písm. b) druhý bod znie:

„2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko ...

11.

V § 4 ods. 7 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a za slovo „vyplniť“ sa vkladajú ...

12.

V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý ...

13.

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.

V § 8 ods. 3 sa slová „platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d)“ ...

15.

V § 8 ods. 5 poslednej vete sa slová „vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu“ nahrádzajú ...

16.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov ...

17.

V § 10 písmeno c) znie:

„c) urobiť záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení ...

18.

V § 10 písmeno e) znie:

„e) zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup ...

19.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§10a Centrálna ohlasovňa (1) Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

20.

V § 11 písm. i) sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne aj číslo bytu“ sa nahrádzajú slovami ...

21.

V § 11 písm. n) sa vypúšťajú slová „a údaj o poslednom trvalom pobyte“.

22.

V § 15 písm. b) sa prvý bod dopĺňa bodom 1g, ktorý znie:

„1g.
číslo bytu,“.

23.

V § 15 písm. b) sa druhý bod dopĺňa bodom 2g, ktorý znie:

„2g.
číslo bytu,“.

24.

V § 15 písm. d) ôsmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová „prepustení ...

25.

V § 16 písm. d) siedmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová ...

26.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

27.

V § 20 sa za slovo „orgánov“ vkladá čiarka a slová „obcí poverených viesť matriku“.

28.

V § 21 sa slová „prepustení zo štátneho zväzku“ nahrádzajú slovami „strate štátneho ...

29.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“.

30.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

31.

V § 22a ods. 1 a 2 sa slová „Štátne orgány a ohlasovne“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, ...

32.

V § 23 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

33.

V § 23 ods. 2 až 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „1“.

34.

Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Register fyzických osôb § 23a (1) Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:

„8b) § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8c) Nariadenie Európskeho ...

35.

V § 25 ods. 2 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a do registra (§ 13)“ sa nahrádzajú ...

36.

V § 25 ods. 3 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a z registra (§ 13)“ sa nahrádzajú ...

37.

V § 26 ods. 4 sa za číslo „17“ vkladá čiarka a slová „§ 23b“.

38.

Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26b Kontrola (1) Kontrolnú činnosť na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady ...

Čl. II

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení obecných hasičských útvarov ...

Čl. III

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

§ 4a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore