Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD10DS3EUPP789ČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2002 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 573/2005

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 573/2005, dátum vydania: 14.12.2005

11

Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 až 3 a 6

Návrh súvisí so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a sleduje rozlíšenie dvoch skupín občanov podľa ich štátnej príslušnosti, voči ktorým sa postupuje rozdielne pri uplatňovaní tohto zákona. Prvú skupinu tvoria občania štátov, ktoré sa posudzujú ako členské štáty Európskej únie a voči nim sa postupuje podľa príslušných predpisov Európskych spoločenstiev. Druhú skupinu tvoria občania a štáty ich obvyklého pobytu, na ktorých sa nevzťahuje režim uplatňovaný v Európskej únii.

K bodom 4 a 5

Navrhnuté úpravy sledujú zabezpečenie rovnakého právneho postavenia skupín samostatne zárobkovo činných osôb ustanovených v § 5 na účely uplatňovania tohto zákona.

K bodu 7

Návrh sleduje uprednostňovanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vo formálnej ekonomike.

K bodu 8

Návrh rozširuje znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie o cudzincov, ktorým bol udelený azyl. Týmto sa reaguje na súčasnú situáciu v migračnom pohybe na území Slovenskej republiky.

K bodu 9

Navrhuje sa rozšíriť kompetencie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie úkonov v povoleniach vydaných právnickým osobám alebo fyzickým osobám na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, na činnosť agentúry dočasného zamestnania a na činnosť agentúry podporovaného zamestnania uvedených v navrhnutom ustanovení. Zároveň sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť ústredia o možnosť vydávať duplikáty vydaných povolení. Nadväzne na toto rozšírenie sa navrhuje technická zmena v § 12 písm. k).

K bodu 10

Navrhuje sa rozšíriť kompetencie Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny o povinnosti vyplývajúce z navrhnutého ustanovenia § 67a a 67b.

K bodom 11 až 13

Návrhy obsahujú legislatívno-technické zmeny súvisiace s upresnením poznámok pod čiarou č. 19), 20a) a 20b).

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa reaguje na problémy pri aplikácii úhrad zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za zdravotný výkon. Výklad pojmu „trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti“ nie je jednoznačný. Z dôvodovej správy k zákonu č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k § 12 písm. x) a k § 20a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zrejmé, že Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny sa zakladá povinnosť uhrádzať za zdravotné výkony, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie § 12 písm. x). Konkretizuje sa, že za zdravotný výkon, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je zúčastnený na nemocenskom poistení (§ 20a), bude uhrádzať náklady Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Znenie Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-7/2004-OAP (bod 71) však spôsobuje nejednoznačnosť aplikácii, tzn. či pojem „trvanie“ je časovým vyjadrením trvania alebo názvom dokladu, ktorý sa vystavuje a používa ako podklad pre poskytnutie nemocenských dávok poistencovi nemocenského poistenia.

K bodu 15

Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu s upresnením poznámky pod čiarou.

K bodu 16

Navrhuje sa rozšíriť dôvody zániku platnosti povolenia na zamestnanie v § 23 ods. 1 o prípad cudzinca, s ktorým bolo ukončené konanie o udelení azylu až po uplynutí jedného roka. Ak konanie o udelenie azylu trvá dlhšie ako jeden rok, cudzinec môže podľa § 23 ods. 6 zákona o azyle po uplynutí jedného roka vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a teda potrebuje povolenie na zamestnanie.

K bodu 17

Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 26 ods. 1 o možnosť opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov, zmeniť, pozastaviť, zrušiť povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo vydať jeho duplikát na základe písomnej žiadosti. Návrhom sa sleduje zvýšenie flexibility v činnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 18

Navrhnutá zmena súvisí s navrhnutým doplnením § 26 ods. 1.

K bodu 19

Navrhuje sa zaviesť sankciu voči tým sprostredkovateľom, ktorým Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zrušilo povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu na návrh subjektov podľa § 27 ods. 2. V takých prípadoch sa navrhuje vydať nové povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu až po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Návrhom sa sleduje zabezpečenie zvýšenia kvality a dôveryhodnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 20

Navrhuje sa upresniť osobné údaje o osobách, ktorým sprostredkovala zamestnanie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 26 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zároveň zabezpečuje poskytovanie osobných údajov právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou sprostredkovanie zamestnania za úhradu o osobách, ktorým sprostredkovala zamestnanie za úhradu Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä s § 7 tohto zákona.

K bodu 21

Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 29 ods. 4 o možnosť opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov, zmeniť, pozastaviť, zrušiť povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo vydať duplikát povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Návrhom sa sleduje zvýšenie flexibility v činnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 22

Navrhuje sa zaviesť sankciu voči tým sprostredkovateľom, ktorým Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zrušilo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na návrh subjektov podľa § 31 ods. 4. V takých prípadoch sa navrhuje vydať nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania až po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Návrhom sa sleduje zabezpečenie zvýšenia kvality a dôveryhodnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 23

Navrhnutá zmena súvisí s navrhnutým doplnením § 29 ods. 4.

K bodu 24

Návrhom sa sleduje zosúladenie ustanovenia § 31 so Zákonníkom práce.

K bodu 25

Návrh obsahuje legislatívno-technické zmeny súvisiace s vypustením odseku 2 z § 31.

K bodu 26

Navrhuje sa spresniť text ustanovenia § 34 ods. 2 písm. c) a d) za účelom zabezpečenia jednotného postupu v činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri zaraďovaní občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Doplnenie § 34 ods. 5 umožní lepšie prepojiť preukazovanie hľadania si zamestnania uchádzačom o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s periodicitou jeho návštev na tomto úrade. Zároveň sa navrhuje rozšíriť doteraz platné formy osobného hľadania si zamestnania o ďalšie formy, určenie ktorých navrhuje zákon upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 31/2004 Z. z v znení neskorších predpisov). Uvedené návrhy prispejú k zvýšeniu klientovo orientovaného prístupu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Návrh v § 34 ods. 9 písm. b) umožňuje vyčerpávajúcim spôsobom vymedziť aktívne opatrenia na trhu práce a projekty a programy, v ktorých účasť umožňuje uchádzačovi o zamestnanie mesačnú periodicitu jeho návštev na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

V novom odseku 9 v § 34 sa navrhuje ustanoviť výnimku z mesačnej periodicity návštev uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 34 ods. 9 písm. b) pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré trvá dlhšie ako dva mesiace.

Navrhnuté doplnenie ustanovenia § 34 ods. 14 o nové písmeno f) zabezpečí jeho prepojenie s § 49 ods. 9 a s § 57 ods. 8.

Návrh na doplnenie § 34 o ods. 15 až 18 súvisí so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a s možnosťou uchádzača o zamestnanie, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti, odísť hľadať si zamestnanie v členských štátoch Európskej únie pri súčasnom zachovaní nároku na dávku v nezamestnanosti. V navrhnutých odsekoch 15 až 18 sa ustanovujú povinnosti tohto uchádzača o zamestnanie voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republiky a v členskom štáte Európskej únie, v ktorom si tento občan hľadá zamestnanie.

K bodom 27, 28 a 31

Navrhnuté rozšírenie a doplnenie ustanovenia § 36 ods. 1 písm. j), 1) a § 36 ods. 2 písm. e) súvisí so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a s tým spojeným rozdielnym postupom vo vzťahu k uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a hľadá si zamestnanie v členskom štáte Európskej únie.

K bodu 29

Navrhuje sa doplniť § 36 ods. 1 o nové písmeno o). Ide o rozšírenie dôvodov na vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie o prípad, keď občan prestal plniť podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d).

K bodu 30

Návrhom sa zabezpečuje prepojenie ustanovenia § 36 ods. 2 písm. b) s § 2 ods. 1 písm. c) zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 32

Navrhnutou zmenou § 36 ods. 3 sa sleduje skrátenie pôvodného obdobia, počas ktorého je uchádzač o zamestnanie vylúčený z poskytovania služieb zamestnanosti z dôvodu jeho vyradenia z evidencie úradu, na polovicu.

K bodom 33 a 34

Návrh obsahuje technické zmeny a spresnenia, ktoré vyplynuli z návrhu na zmenu a doplnenie § 34 a 52.

K bodu 35

Návrh sleduje zosúladenie § 38 s § 43.

K bodu 36

Navrhuje sa ustanoviť požiadavku vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre poradcu, ktorý poskytuje odbornú poradenskú činnosť uchádzačom o zamestnanie.

K bodu 37

Návrhom sa zabezpečuje, aby individuálny akčný plán na podporu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie obsahoval postupové kroky a ich priebežnú aktualizáciu počas celého obdobia vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

K bodu 38

Navrhnutým doplnením sa formulačne spresňuje § 43 ods. 7.

K bodu 39

Návrh má charakter technickej zmeny a súvisí s navrhnutým doplnením § 43 ods. 7.

K bodu 40

Navrhuje sa ustanoviť podmienku vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré poskytujú odborné poradenské služby uchádzačom o zamestnanie dodávateľsky. Týmto návrhom sa chce zabezpečiť vytvorenie rovnakých podmienok z hľadiska vyžadovaného stupňa vzdelania pre poskytovanie odborných poradenských služieb pre všetkých poskytovateľov odborných poradenských služieb.

K bodu 41

Navrhuje sa zaviesť poskytovanie úhrady výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovných výdavkov tým uchádzačom o zamestnanie, ktorým sú poskytované odborné poradenské služby dodávateľským spôsobom. Zároveň sa navrhuje poskytovať príspevok na služby pre rodiny s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je rodičom alebo osobou podľa príslušného zákona starajúcou sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky a ktorá sa zúčastňuje aktivít v rámci odborných poradenských služieb Zabezpečí sa tým rovnaké poskytovanie plnení voči uchádzačom o zamestnanie pri odborných poradenských službách ako sú plnenia poskytované pri vzdelávaní a príprave pre trh práce uchádzačov o zamestnanie.

K boku 42

Návrhom sa sleduje vytvorenie právnych podmienok na umožnenie zvýšiť stupeň vzdelania uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vzdelávaním v rámci druhej šance. Zvýšenie stupňa vzdelania touto formou sa navrhuje umožniť iba na základe osobitných programov a projektov podľa § 46 ods. 3.

K bodu 43

Doplnenie a zmeny ustanovenia § 46 sledujú vytvorenie legislatívnych podmienok na zabezpečenie zvýšenia kvality a zníženia efektu mŕtvej váhy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie.

Navrhuje sa v § 46 ods. 1 ustanoviť, aby zhodnotenie schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonávalo v rámci individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie. Návrh zároveň sleduje obmedzenie účelového vstupu záujemcov o zamestnanie do evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom získania príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Navrhuje sa zaviesť finančnú spoluúčasť uchádzača o zamestnanie na financovaní jeho druhej a ďalších vzdelávacích aktivít v časovom úseku dvoch rokov.

Navrhnutým refundovaním doplatku úradom práce sociálnych vecí a rodiny za druhú a každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zamestná do troch mesiacov od ukončenia vzdelávacej aktivity sa sleduje zvýšenie motivácie uchádzača o zamestnanie na návrat na otvorený trh práce.

Návrh v druhej vete v odseku 2 sleduje participáciu dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce na zvýšení miery uplatnenia sa na trhu práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie v čo najkratšom čase po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Navrhuje sa rozšíriť možnosť úhrady výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce na rizikové skupiny záujemcov o zamestnanie uvedené v odseku 8.

Návrhom sa vytvára možnosť poskytovať úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné účastníkom vzdelávania a prípravy pre trh práce dodávateľom, ak sa na tom dohodne úrad práce sociálnych vecí a rodiny s dodávateľom vzdelávania a prípravy pre trh práce. Návrhom sa sleduje uľahčenie a zjednodušenie administratívnych úkonov súvisiacich s agendou vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Navrhuje sa rozšíriť možnosť úhrady výdavkov na služby pre rodinu s deťmi záujemcom o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ak sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa alebo o deti pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Návrh zároveň upresňuje obsah a náležitostí dohôd uzatvorených podľa § 46 ods. 12 a 13.

K bodu 44

Navrhnutým vypustením odseku 8 z § 47 sa umožní, aby si zamestnávateľ mohol sám zabezpečiť vzdelávanie svojich zamestnancov bez povinnej účasti vo verejnom obstarávaní.

K bodu 45

Návrh obsahuje zmenu pojmu v § 49 ods. 4 nadväzne na nové pojmy používané v novom zákone o verejnom zdravotnom poistení.

K bodu 46

Navrhuje sa rozšíriť zacielenie poskytovania príspevku podľa § 50 na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Na tento účel návrh v § 50 ods. 2 definuje ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Návrh súčasne upravuje technické zmeny súvisiace s novým odsekom 3.

Návrhom sa upresňuje povinnosť zachovávať vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok a povinnosť zvýšiť počet pracovných miest v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 2204/2002.

Návrh obsahuje aj spresnenie znenia § 50 ods. 8 písm. b) v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

Návrh zároveň upresňuje obsah a náležitostí dohody uzatvorenej podľa § 50 ods. 8.

K bodu 47

Vzhľadom na zmysel a účel nástroja „absolventská prax“, navrhuje sa skrátenie jej dĺžky trvania, aby sa vytvorili podmienky pre skoršie uplatnenie sa nezamestnaných absolventov na otvorenom trhu práce. Nadväzne na poznatky aplikačnej praxe sa navrhuje umožniť opakované vykonávanie absolventskej praxe až po uplynutí 12 mesiacov od skončenia ostatnej absolventskej praxe.

K bodu 48

Navrhuje sa zvýšiť paušálny príspevok poskytovaný počas vykonávania absolventskej praxe z 1 500 Sk mesačne na 1 700 Sk mesačne. Zvýšenie príspevku si vyžaduje krytie výdavkov na cestovné uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s dochádzkou na miesto výkonu absolventskej praxe.

K bodu 49

Navrhuje sa naďalej neposkytovať paušálny príspevok vo výške 1 000 Sk mesačne zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú prax. Doterajšia prax preukázala, že vykonávanie činnosti absolventom školy v rámci absolventskej praxe dostatočne stimuluje zamestnávateľov na vytváranie miest na absolventskú prax.

K bodu 50

Návrhom sa sleduje zamedzenie zneužívania absolventskej praxe na nahrádzanie zamestnancov uchádzačmi o zamestnanie vykonávajúcimi absolventskú prax.

K bodu 51

Navrhuje sa ustanoviť iba minimálny povinný týždenný počet 15 hodín vykonávania aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie.

K bodu 52

Navrhuje sa, aby dobrovoľnícke práce organizovala mimovládna organizácia, ktorá je občianskym združením, ktoré má v predmete činnosti vykonávanie verejnoprospešných činností.

K bodu 53

Návrh upresňuje obsah a náležitostí dohody uzatvorenej medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a obcou alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 10.

K bodu 54

Navrhuje sa povinnosť pre úrad práce a sociálnych vecí a rodiny uzatvárať dohodu s každým uchádzačom o zamestnanie o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti v rozsahu navrhnutom v § 52 ods. 12 návrhu zákona. Návrh vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe.

K bodu 55

Navrhuje sa zaviesť príspevok na dochádzku za prácou osobám, ktoré pred nástupom do zamestnania alebo pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1, vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Výšku príspevku na dochádzku za prácou sa navrhuje diferencovať podľa pásiem v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby ustanoví vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príspevok na dochádzku za prácou sa navrhuje poskytovať mesačne najviac počas 12 mesiacov. Návrhom sa sleduje podpora medziregionálnej, medziokresnej, cezhraničnej dochádzky za prácou a dochádzky za prácou do ostatného zahraničia.

Zároveň sa navrhuje zvýšiť príspevok na sťahovanie za prácou. Návrh vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe vzhľadom na zvýšené výdavky spojené so sťahovaním za prácou.

K bodu 56

Navrhuje sa rozšíriť aktívne opatrenia na trhu práce upravené v § 54 o projekty a programy zamerané najmä na podporu investičných aktivít pre školiace, pracovné a sociálne inkubátory, vzdelávacie a poradenské centrá, chránené dielne, resocializačné centrá, agentúry a centrá poskytujúce sociálnu starostlivosť, hospice a komunitné centrá. Ide o projekty a programy, ktoré bude realizovať výlučne Fond sociálneho rozvoja po schválení Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

K bodu 57

Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 58 ods. 6 o možnosť opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov, zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnania na základe písomnej žiadosti. Návrhom sa sleduje zvýšenie flexibility v činnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 58

Navrhuje sa zaviesť sankciu voči tým sprostredkovateľom, ktorým Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zrušilo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania na návrh subjektov podľa § 58 ods. 15. V takých prípadoch sa navrhuje vydať nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania až po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Návrhom sa sleduje zabezpečenie zvýšenia kvality a dôveryhodnosti služieb zamestnanosti poskytovaných neštátnymi subjektmi.

K bodu 59

Navrhnutá zmena súvisí s navrhnutým doplnením § 58 ods. 6.

K bodom 60 a 61

Návrhy obsahujú legislatívno-technické zmeny nadväzne na doplnenie § 50 o nový odsek 2.

K bodu 62

Navrhuje sa zmeniť poskytovanie preddavku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska z fakultatívneho na obligatórne na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Návrh akceptuje požiadavky aplikačnej praxe.

K bodu 63

Navrhuje sa zvýšiť cenu zadanej zákazky potrebnej na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) z trojnásobku mesačnej minimálne mzdy na najmenej trojnásobok mesačnej minimálnej celkovej ceny práce.

Zároveň sa navrhuje, aby zamestnávateľ bol povinný preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na preddavok na poistné a na poistné platené zamestnávateľom do poistných fondov.

Návrhom sa sleduje rozšírenie možnosti na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

K bodu 64

Návrh súvisí s navrhnutou zmenou v § 64 ods. 2.

K bodu 65

Návrhom sa zabezpečuje získavanie individuálnych údajov o poberateľoch dávky v nezamestnanosti z informačného systému Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

K bodu 66

Navrhuje sa uložiť povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny viesť verejne prístupný register právnických osôb a fyzických osôb, ktorým vydalo povolenie vykonávanie sprostredkovania zamestnania za úhradu, na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania v rozsahu navrhnutom v § 67a ods. 2 bez súhlasu dotknutých subjektov.

Zároveň sa navrhuje uložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny povinnosť aktualizovať navrhnuté údaje najneskôr do piatich pracovných dní.

Zámerom návrhu je vytvoriť legislatívne podmienky pre zverejnenie informácií o neštátnych subjektoch poskytujúcich služby zamestnanosti na úseku sprostredkovania zamestnania za úhradu, dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania čo najširšej verejnosti.

Aj týmto návrhom sa posilní klientovo orientovaný prístup služieb zamestnanosti a vytvorí sa širšia možnosť voľby poskytovateľa týchto služieb.

Súčasťou návrhu je zavedenie povinnosti pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú záväzky voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bez súhlasu týchto subjektov.

Zámerom návrhu je pôsobiť preventívne týmto opatrením na obmedzenie zneužívania poskytnutých finančných prostriedkov na aktívne opatrenia na trhu práce.

K bodu 67

Navrhuje sa neoprávnené sprostredkúvanie zamestnania za úhradu považovať za priestupok a v prípade zistenia neoprávneného sprostredkovania zamestnania za úhradu uplatňovať sankcie formou peňažnej pokuty.

K bodom 68 až 71

Navrhuje sa rozšíriť splnomocňovacie ustanovenie v § 69 ods. 1 písm. c) a f) a v § 69 ods. 2 písm. a) a e) nadväzne na navrhnuté doplnenie § 34 o nový odsek 6 a nadväzne na navrhnuté zmeny v § 43, § 46 a 53.

K bodom 72 až 75

Návrh obsahuje legislatívno-technické zmeny súvisiace s navrhnutými zmenami § 46 a § 70 ods. 1 a 4.

K bodu 76

Navrhuje sa uložiť povinnosť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie už prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a zamestnávateľovi, ktorí požiadali o príspevky podľa ustanovení uvedených v § 70 ods. 8, preukázať ku dňu podania žiadosti o tieto príspevky splnenie povinnosti podľa § 70 ods. 8 písm. a) až e). Sleduje sa tým zamedzenie zneužívania finančných prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce.

K bodu 77

Navrhnuté doplnenie § 72 ods. 1 ustanovuje dĺžku obdobia, po ktorú najdlhšie občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorí po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity a nároku na invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prestali byť občanmi zo zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa budú naďalej považovať za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na účely § 50, § 55 až 57, § 60 a 63. Zámerom tohto návrhu je zabezpečiť podporu zamestnávania týchto skupín občanov pri vstupe do nového právneho postavenia na trhu práce.

K bodu 78

Návrh ustanovuje dĺžku obdobia, po ktorú najdlhšie občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na zamestnávanie ktorých bol poskytnutý príspevok podľa § 50, § 56 a 60 alebo ktorým bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60 a ktorí po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity a nároku na invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prestali byť občanmi zo zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa považujú na tento účel za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

Návrh ustanovuje aj dĺžku obdobia, po ktorú najdlhšie občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity a nároku na invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prestal byť občanom zo zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa považuje na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

K bodu 79

Navrhuje sa aby, tým uchádzačom o zamestnanie, na vzdelávanie ktorých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona bol poskytnutý príspevok podľa doterajších právnych predpisov, sa počas dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona poskytoval príspevok podľa § 46 ods. 3 iba do výšky 75 % na druhú vzdelávaciu aktivitu a iba do výšky 50 % nákladov na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu. Týmto sa zabezpečí rovnosť prístupu uchádzačov o zamestnanie k príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Zároveň sa navrhuje tým záujemcom o zamestnanie, ktorým bol poskytnutý príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa doterajších právnych predpisov poskytnúť opätovne tento príspevok až po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia ostatného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Týmto sa zabezpečí rovnosť prístupu záujemcov o zamestnanie k príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Vzhľadom na navrhnuté zrušenie príspevku poskytovaného zamestnávateľovi, u ktorého uchádzač o zamestnanie vykonáva absolventskú prax, sa navrhuje, aby sa tento príspevok po nadobudnutí účinnosti návrhu tohto zákona poskytoval naďalej až do uplynutia dĺžky vykonávania absolventskej praxe dohodnutej v dohode uzatvorenej medzi zamestnávateľom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

K čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa za príjem na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi nezapočítavať 25 % starobného dôchodku určeného podľa zákona o sociálnom poistení. Zvýhodnenie občana, ktorý získal starobný dôchodok na základe viac ako 25 rokov dôchodkového poistenia sa prejaví v odpočítaní 1 % z dôchodku za každý rok dôchodkového poistenia.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby sa nad rámec ustanovenej dávky v hmotnej núdzi v doterajšej právnej úprave za dávku na účely tohto zákona považovala aj suma 350 Sk mesačne, pre rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do jedného roku veku za určených podmienok.

Navrhuje sa, aby sa rodičom dieťaťa výška dávky a príspevkov určená týmto zákonom zvýšila o túto dávku, ak sa rodičia starajú o dieťa do jedného roku veku. Taktiež sa navrhuje poskytovať túto dávku aj tým rodičom, ktorým bola do narodenia dieťaťa poskytovaná dávka a príspevky, avšak po narodení dieťaťa prestali spĺňať podmienky nároku na dávku a príspevky.

Účelom je zlepšiť podmienky starostlivosti o dieťa v dojčenskom veku. Jedná sa o zavedenie významného motivačného prvku, o podporu prístupu k zdravotníckej starostlivosti o dieťa, o zabezpečenie, resp. zlepšenie kvality výživy a osobnej starostlivosti o dieťa.

K bodu 5

Navrhuje sa poskytovať príspevok na zdravotnú starostlivosť všetkým občanom v hmotnej núdzi, t. j. aj tým, ktorým v súlade so zákonom upravujúcim úhrady za zdravotnú starostlivosť sa zdravotná starostlivosť poskytuje bezplatne. Zmena sa navrhuje z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti riešenia uvedenej skupiny občanov a relatívne nízkej sumy príspevku na zdravotnú starostlivosť.

K bodom 6 až 8

Návrh smeruje k rozšíreniu možnosti získania aktivačného príspevku na základe účasti občanov na vzdelávacích aktivitách aj v tom prípade, keď okrem úradov práce sociálnych vecí a rodiny boli projekty schválené aj Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR alebo Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny. Súčasne sa zosúlaďuje § 12 ods. 3 písm. b) a § 12 ods. 4 písm. b) s § 46 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s tým, že po prechode pôsobností riešenia hmotnej núdze na obce, budú dávku a príspevky poskytovať obce.

K bodom 10 a 11

Návrh znenia nových odsekov 5 a 6 § 19 spresňuje spôsob prechodu pôsobností riešenia hmotnej núdze občanov do prenesenej a do originálnej pôsobnosti obcí.

K bodu 12

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 13

Návrh zabezpečuje, aby si obce pri svojej samosprávnej pôsobnosti určovali výšku aktivačného príspevku a príspevku na bývanie sami bez ohľadu na ich výšku ustanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

K bodu 14

Navrhuje sa odklad prechodu pôsobností na samosprávne orgány na rok 2008.

K bodom 15 až 17

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 18

Jedná sa o úpravu v súvislosti so zavedením dávky pre rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do jedného roku veku a pred narodením dieťaťa im bola poskytovaná dávka a príspevky k dávke.

K bodu 19

Ide o rozšírenie pôsobnosti úradu v súvislosti s navrhovaným ustanovením osobitného príjemcu na základe dohody medzi úradom a obcou.

K bodu 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu

K bodom 21 a 22

Ide o legislatívno-technické úpravy najmä v súvislosti so zastavením výplaty príspevkov.

K bodu 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prechodom pôsobnosti na obce.

K bodu 24

Navrhuje sa ustanoviť aj v pôsobnosti obce povinnosť uzatvárať písomnú dohodu s úradom na účely § 28 ods. 3 a 4.

K bodu 25

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prechodom pôsobnosti na obce.

K bodu 26

Navrhuje sa ustanoviť osobitný režim pri odvolaní proti rozhodnutiu o určení a uvoľnení osobitného príjemcu tak, že toto odvolanie nebude mať odkladný účinok.

K bodu 27

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s ustanovením o priznaní dávky na starostlivosť o dieťa podľa § 10 ods. 7.

K bodu 28

Navrhuje sa rozšíriť možnosť úradu zúčtovať preddavkovo poskytovanú dávku a príspevkov s náhradným výživným. Ide o zjednodušenie administratívy pri realizácii tých príspevkov a náhradného výživného, ktorých platiteľom je štát.

K bodu 29

Navrhuje sa rozšíriť inštitút osobitného príjemcu aj o prípady, keď nedošlo, alebo nie je predpoklad zneužívania dávky a príspevkov. Obce na základe dobrovoľnosti budú môcť vykonávať funkciu osobitného príjemcu u všetkých občanov poberajúcich dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo svojom územnom obvode. Na tento účel vydá úrad rozhodnutie, ktorým určí príslušnú obec za osobitného príjemcu. V osobitnej dohode budú upravené konkrétne podmienky výkonu funkcie osobitného príjemcu.

K bodu 30

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s prijatím zákona o náhradnom výživnom .

K bodu 31

Návrh upravuje prechodné obdobie medzi platným a navrhovaným právnym stavom.

K čl. III

Navrhuje sa v zákone č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doplniť ďalšiu oblasť, v ktorej je vláda Slovenskej republiky oprávnená vydávať aproximačné nariadenie na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv.

K čl. IV

Navrhuje sa splnomocniť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K čl. V

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2006.

Bratislava 25. augusta 2005

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľudovít Kaník v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 573/2005, dátum vydania: 14.12.2005

4

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Čl. I

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Účelom návrhu zákona je prispôsobiť nástroje aktívnej politiky trhu práce aktuálnemu vývoju na trhu práce.

V dôsledku reformy sociálneho systému a trhu práce sa konštituoval nový systém činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, začal sa uplatňovať nový právny rámec aktívnych opatrení na trhu práce, ktorý je prepojený na priority a opatrenia operačných programov na využívanie Európskeho sociálneho fondu. Fungovanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2004 determinované plnením úloh zameraných na kvantitatívne ciele súvisiace so zapojením uchádzačov o zamestnanie do projektov a programov uľahčujúcich vstup na trh práce alebo do programov na udržiavanie pracovných návykov. Osobitný dôraz zo strany úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bol kladený na zvýšenie zodpovednosti samotných uchádzačov o zamestnanie za riešenie svojej situácie na trhu práce. Uvedené úsilie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa prejavilo v zlepšení kvantitatívnych ukazovateľov v oblasti evidovanej miery nezamestnanosti. Skúsenosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nadobudnuté počas implementácie nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce v praxi a prejavený záujem zo strany zamestnávateľských subjektov potvrdili v zásade správnosť filozofie platných aktívnych opatrení na trhu práce.

Vzhľadom na rýchlo sa meniace pomery v situácii na trhu práce je potrebné doladiť platný právny rámec, najmä v smere spresnenia niektorých ustanovení zákona týkajúcich sa periodicity návštev uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, opätovného zaradenia občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie, rozšírenia spôsobov preukazovania hľadania si zamestnania uchádzačmi o zamestnanie, zabezpečenia zvýšenia kvality poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a zníženia efektu mŕtvej váhy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, vyššej miery zacielenosti podpory zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce, zvýšenia stimulácie zamestnávateľov pri vytváraní pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podpory dochádzky za prácou. Zároveň bolo potrebné spresniť, doplniť a vypustiť niektoré ustanovenia vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

Obsahom návrhu zákona v čl. I je ustanovenie najmä:

◊práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do niektorého členského štátu Európskej únie za účelom hľadania si zamestnania,

◊právneho rámca na zabezpečenie rovnakej kvality poskytovaných odborných poradenských služieb úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a neštátnymi službami zamestnanosti,

◊zabezpečenia rovnakého poskytovania plnení uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú aktivít v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných dodávateľskym spôsobom, ako sú plnenia poskytované pri vzdelávaní a príprave pre trh práce uchádzačov o zamestnanie pre trh práce, a to zavedením poskytovania úhrady výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovných výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách týmto uchádzačom o zamestnanie a zavedením príspevku na starostlivosť o deti pred začatím povinnej školskej dochádzky tým uchádzačom o zamestnanie, ktorým sú poskytované odborné poradenské služby úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a dodávateľsky,

◊rozšírenia vzdelávania a prípravy pre trh práce aj na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie,

◊diferencovanej výšky príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a finančnej spoluúčasti uchádzača o zamestnanie na financovaní druhej a ďalšej vzdelávacej aktivity,

◊poskytovania úhrady výdavkov na ubytovanie cestovné a stravné aj záujemcovi o zamestnanie , ktorý je rodičom alebo občanom starším ako 50 rokov, ak mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce,

◊považovania za súčasť vzdelávania a prípravy pre trh práce aj aktivít a činností súvisiacich s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb, odborných poradenských služieb a úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,

◊rozšírenia poskytovania príspevku na služby pre rodiny s deťmi aj na záujemcov o zamestnanie,

◊rozšírenia poskytovania príspevku podľa §50 na podporu zamestnávania ďalších štyroch skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

◊zvýšenia príspevku absolventovi školy počas vykonávania absolventskej praxe na krytie jeho výdavkov na cestovné,

◊zamedzenia zneužívania inštitútu absolventskej praxe na nahrádzanie zamestnancov uchádzačmi o zamestnanie,

◊obmedzenia dĺžky vykonávania absolventskej praxe na šesť mesiacov,

◊zrušenia maximálneho rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti,

◊zavedenia nového paušálneho príspevku na dochádzku za prácou,

◊zvýšenia výšky príspevku na sťahovanie za prácou,

◊ustanovenia nového postupu pri zadávaní zákazky podľa § 64,

◊vytvorenia verejne prístupného registra právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bolo vydané povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania,

◊zavedenie zverejňovania zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a úrady práce a sociálnych vecí a rodiny pohľadávky,

◊ďalšie súvisiace legislatívno-technické zmeny.

Predkladaný návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čl. II obsahuje najmä návrh na:

◊úpravu započítateľných príjmov na účely zákona,

◊poskytovanie príspevku rodičovi, ktorý sa stará o dieťa do jedného roku veku,

◊rozšírenie možnosti výkonu osobitného príjemcu na základe dohody úradu s obcou,

◊odsun prenosu pôsobnosti riešenia hmotnej núdze na obce.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, najmä s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 88/1948 o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce, Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 142/1975 o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 122/1964 o politike zamestnanosti, s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 181/1997 o súkromných sprostredkovateľniach zamestnania, ako aj s ďalšími medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Dopady realizácie navrhovanej právnej úpravy sú uvedené v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Sekcia rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky v stanovisku č. MF/18821/2005-411 zo 7. júla 2005 oznámila, že „súhlasí so spôsobom vykrytia zvýšených výdavkov vyplývajúcich z novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu“ a žiada v nadväznosti na uvedené „doplniť doložku v tom zmysle, že prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu budú v rokoch 2006 až 2008 finančne zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov za kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“. Uplatnená pripomienka bola zapracovaná do Doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Sekcia rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky žiada v súvislosti s čl. II bod 10 dopracovať finančné dôsledky na rozpočty obcí, z akých prostriedkov budú financované samosprávne pôsobnosti obci pri priznávaní aktivačného príspevku a príspevku na bývanie a v súvislosti s bodom 11 doplniť objem prostriedkov vyčlenených na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy pri zabezpečovaní nárokov základných životných podmienok, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a ochranného príspevku.

V tejto súvislosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2007 pri príprave a zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2008 a ďalšie roky predloží Ministerstvu financií Slovenskej republiky vyčíslenie finančných dôsledkov vyplývajúcich z realizácie tohto zákona na verejný rozpočet, a to na štátny rozpočet a na rozpočet obcí. Vplyv na štátny rozpočet bude uvedený v súvislosti so zavedením preneseného výkonu štátnej správy a vplyv na rozpočty obcí v súvislosti so zabezpečením samosprávnych pôsobnosti. pri vplyvoch na rozpočty obcí budú uvedené aj finančné zdroje krytia, z ktorých bude táto samosprávna pôsobnosť financovaná.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore