Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 155/2010 účinný od 30.09.2012
 2. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel 156/2006 účinný od 15.03.2006
 3. neplatnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín 158/2007 účinný od 14.12.2007 do 31.01.2009
 4. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 159/2002 účinný od 01.04.2002 do 01.05.2004
 5. platnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe 159/2007 účinný od 15.02.2008
 6. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve 159/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.06.2009
 7. neplatnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb 160/2008 účinný od 15.10.2008 do 04.12.2008
 8. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z.z. 161/2002 účinný od 01.04.2002 do 15.05.2004
 9. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov 161/2007 účinný od 15.04.2007
 10. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2006 Z.z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel 162/2007 účinný od 15.04.2007
 11. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z.z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z.z. 163/2007 účinný od 15.04.2007
 12. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskch plodín 164/2004 účinný od 31.03.2004 do 01.01.2007
 13. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel 164/2007 účinný od 15.04.2007
 14. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom 165/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.12.2013
 15. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu 166/2004 účinný od 31.03.2004 do 01.01.2007
 16. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2006 Z.z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu 166/2007 účinný od 15.04.2007
 17. neplatnýNariadenie vlády o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat 167/2004 účinný od 31.03.2004 do 30.09.2009
 18. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z.z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 167/2007 účinný od 15.04.2007 do 23.11.2009
 19. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. 167/2009 účinný od 01.06.2009
 20. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu 168/2004 účinný od 01.04.2004 do 01.01.2007
 21. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z.z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidel 168/2007 účinný od 15.04.2007
 22. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 168/2010 účinný od 01.07.2014
 23. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu 169/2004 účinný od 01.04.2004 do 01.01.2007
 24. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 169/2007 účinný od 15.04.2007
 25. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z.z. 170/2007 účinný od 15.04.2007 do 28.04.2009
 26. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel 171/2007 účinný od 15.04.2007
 27. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z.z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám 172/2007 účinný od 15.04.2007
 28. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča 173/2007 účinný od 15.04.2007
 29. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z.z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 174/2007 účinný od 15.04.2007 do 01.10.2009
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore