Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 85/2010 účinný od 13.04.2010
  2. neplatnýNariadenie vlády o klasifikácii surového dreva 86/2005 účinný od 01.05.2005 do 30.12.2008
  3. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnsoti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 86/2006 účinný od 01.03.2006
  4. platnýNariadenie vlády o požiadavkách na prírodné kúpaliská 87/2008 účinný od 15.03.2008
  5. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 88/2007 účinný od 01.03.2007
  6. platnýNariadenie vlády o organizovaní trhu s cukrom 89/2003 účinný od 15.02.2003
  7. platnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z. 90/2011 účinný od 01.04.2011
  8. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe 92/2012 účinný od 15.03.2012
  9. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 96/2010 účinný od 01.04.2010 do 01.07.2012
MENU
Hore