Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 143/2006 účinný od 01.09.2013
 2. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 143/2007 účinný od 15.04.2007
 3. platnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 144/2006 účinný od 10.07.2008
 4. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z.z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave 145/2005 účinný od 15.04.2005 do 31.07.2008
 5. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z.z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 145/2007 účinný od 15.04.2007
 6. neplatnýNariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku 146/2008 účinný od 01.05.2008 do 04.12.2008
 7. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 147/2006 účinný od 02.03.2011
 8. neplatnýNariadenie vlády o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde 147/2008 účinný od 01.05.2008 do 04.12.2008
 9. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív 148/2002 účinný od 01.04.2002
 10. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 148/2006 účinný od 15.03.2006
 11. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia 149/2002 účinný od 01.04.2002 do 15.05.2004
 12. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 149/2006 účinný od 01.09.2013
 13. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou 150/2002 účinný od 01.04.2002
 14. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel 150/2006 účinný od 15.03.2006
 15. neplatnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 150/2008 účinný od 01.12.2008 do 04.12.2008
 16. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel 151/2006 účinný od 15.03.2006
 17. neplatnýNariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu 151/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.01.2009
 18. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 151/2013 účinný od 01.07.2013
 19. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 152/2006 účinný od 15.03.2006
 20. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh 152/2007 účinný od 01.04.2007 do 01.11.2013
 21. neplatnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby 152/2008 účinný od 01.12.2008 do 04.12.2008
 22. platnýRek. nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 152/2013 účinný od 01.02.2015
 23. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel 153/2006 účinný od 15.03.2006
 24. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z.z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel 153/2007 účinný od 15.04.2007
 25. platnýNariadenie vlády o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel 154/2006 účinný od 15.03.2006
 26. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 154/2007 účinný od 15.04.2007
 27. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami 155/2006 účinný od 01.09.2013
 28. platnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat 155/2008 účinný od 01.12.2008
 29. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 155/2009 účinný od 01.05.2009 do 31.12.2010
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore