Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006Z.z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 129/2007 účinný od 15.04.2007
 2. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2006 Z.z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 130/2007 účinný od 15.04.2007 do 08.04.2011
 3. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 130/2014 účinný od 01.06.2014
 4. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 131/2007 účinný od 15.04.2007
 5. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 131/2014 účinný od 01.07.2014
 6. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z.z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce 132/2007 účinný od 15.04.2007
 7. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 133/2007 účinný od 15.04.2007
 8. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2006 Z.z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 134/2007 účinný od 15.04.2007
 9. neplatnýRek. nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 135/2006 účinný od 05.01.2008 do 28.04.2009
 10. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z.z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidel 135/2007 účinný od 15.04.2007
 11. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadnenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel 136/2006 účinný od 15.03.2006
 12. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z.z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel 136/2007 účinný od 15.04.2007
 13. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 137/2006 účinný od 15.03.2006
 14. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním 137/2007 účinný od 15.04.2007
 15. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 137/2011 účinný od 01.05.2011 do 01.07.2012
 16. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel 138/2006 účinný od 15.03.2006
 17. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 138/2007 účinný od 15.04.2007
 18. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 139/2006 účinný od 15.03.2006
 19. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 139/2007 účinný od 15.04.2007
 20. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 139/2012 účinný od 15.05.2012
 21. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel 140/2006 účinný od 15.03.2006
 22. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z.z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel 140/2007 účinný od 15.04.2007
 23. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 140/2009 účinný od 01.09.2013
 24. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 140/2011 účinný od 15.12.2011
 25. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel 141/2006 účinný od 01.09.2013
 26. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z.z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 141/2007 účinný od 15.04.2007
 27. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 141/2009 účinný od 08.07.2009
 28. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 14/2014 účinný od 01.02.2014
 29. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel 142/2006 účinný od 15.03.2006
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore