Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z.z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi 175/2007 účinný od 15.04.2007
 2. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z. 175/2011 účinný od 01.07.2011
 3. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách 175/2014 účinný od 01.07.2014
 4. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové nádoby 176/2003 účinný od 01.06.2003 do 31.08.2011
 5. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z.z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety 176/2007 účinný od 15.04.2007
 6. platnýNariadenie vlády ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom 176/2012 účinný od 01.01.2013
 7. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 176/2014 účinný od 01.07.2014
 8. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť 177/2002 účinný od 01.06.2010
 9. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z.z. o chránených zónach 177/2005 účinný od 30.04.2005
 10. platnýNariadenie vlády ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel 177/2014 účinný od 01.11.2014
 11. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania oráčok pre domácnosť energetickým štítkom 178/2002 účinný od 01.05.2002 do 19.12.2011
 12. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel 179/2007 účinný od 15.04.2007 do 02.01.2013
 13. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z.z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z.z. 180/2005 účinný od 01.05.2005
 14. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 180/2007 účinný od 15.04.2007
 15. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel 182/2007 účinný od 15.04.2007
 16. platnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 183/2002 účinný od 01.05.2002
 17. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 184/2010 účinný od 30.06.2010
 18. neplatnýNariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu 185/2008 účinný od 01.06.2008 do 31.08.2008
 19. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh 185/2010 účinný od 30.06.2010
 20. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z. 186/2010 účinný od 30.06.2010
 21. platnýNariadenie vlády o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 186/2012 účinný od 01.07.2012
 22. platnýNariadenie vlády 19/2002 Z.z. 187/2012 účinný od 01.07.2012
 23. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom 188/2002 účinný od 01.05.2002 do 28.02.2009
 24. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 188/2008 účinný od 01.11.2009 do 30.10.2011
 25. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 188/2010 účinný od 30.06.2010
 26. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov 189/2008 účinný od 01.11.2009 do 30.10.2011
 27. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidel 190/2006 účinný od 01.09.2013
 28. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach 190/2008 účinný od 24.06.2008 do 14.02.2011
 29. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 190/2012 účinný od 01.10.2013 do 01.01.2014
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore