Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD5DS3EUPP789ČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2002 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 573/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje oblasti, v ktorých je vláda Slovenskej republiky oprávnená vydávať nariadenia ...

§ 2
Vymedzenie oblastí
(1)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydávať aproximačné nariadenia podľa Európskej dohody ...

a)

colného práva,

b)

bankového práva,

c)

vedenia účtov a daní obchodných spoločností,

d)

duševného vlastníctva,

e)

ochrany pracovníkov na pracovisku,

f)

finančných služieb,

g)

ochrany spotrebiteľa,

h)

technických predpisov a noriem,

i)

využitia jadrovej energie,

j)

dopravy,

k)

pôdohospodárstva,

l)

životného prostredia,

m)

voľného pohybu pracovníkov.

(2)

Aproximačným nariadením nemožno upravovať medze základných práv a slobôd,3) štátny rozpočet ...

Osobitné podmienky vydávania aproximačných nariadení
§ 3
(1)

Aproximačným nariadením podľa tohto zákona možno ukladať povinnosti.4)

(2)

Podrobnosti o veciach upravených aproximačným nariadením môže ustanoviť všeobecne záväzný ...

(3)

Z aproximačného nariadenia musí vyplývať, že ide o nariadenie podľa tohto zákona. Aproximačným ...

(4)

V prílohe aproximačného nariadenia musí byť uvedené presné označenie vykonávaného právneho ...

(5)

Všeobecná časť dôvodovej správy k aproximačnému nariadeniu musí obsahovať doložku zlučiteľnosti ...

§ 4
(1)

Vláda Slovenskej republiky informuje Národnú radu Slovenskej republiky polročne o aproximačných ...

(2)

Informácia podľa odseku 1 musí byť písomná, musí obsahovať zoznam vydaných aproximačných ...

(3)

Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní informácie podľa odseku 1 požiadať vládu ...

§ 5
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej ...
  • 2)  Čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
  • 3)  Čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
  • 4)  Čl. 13 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
  • 5)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. ...
  • 6)  § 68 ods. 1 až 3 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore