Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 189/2009 účinný od 01.09.2018


Platnosť od: 28.05.2009
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD25 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 189/2009 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

niektoré pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)

b)

výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c)

práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ“), ...

d)

registráciu prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií,

e)

podrobnosti o výkone kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby,

f)

označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,

g)

sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú:

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).

§ 3
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby,

b)

koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu,

c)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu,

d)

zverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

§ 4
Kontrolný ústav

Kontrolný ústav

a)

je príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,1)

b)

vedie register

1.

prevádzkovateľov,

2.

inšpekčných organizácií,

c)

vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej ...

d)

vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčnej organizácie,

e)

registruje prevádzkovateľa a vykonáva zmeny v registri,

f)

vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi podľa osobitných predpisov,1) ...

g)

informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi členských štátov ...

h)

ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1) pre ekologickú ...

§ 5
Registrácia
(1)

Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Prílohy k žiadosti o ...

a)
doklad o forme podnikania,
b)
deklarácia pozemkov,
c)
údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom a nájomná ...
d)
grafická príloha so situačným vyznačením pozemkov,4) na ktorých mieni žiadateľ vykonávať ekologickú ...
(2)

Register obsahuje

a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu, ...
b)
druh a miesto výkonu činnosti,
c)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
d)
inšpekčné organizácie.
(3)

Kontrolný ústav vykoná zápis do registra do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o registráciu.

(4)

Ak žiadosť neobsahuje všetky údaje podľa odseku 1, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu do ...

(5)

Po vykonaní zápisu podľa odseku 3 kontrolný ústav do 15 dní písomne oznámi prevádzkovateľovi jeho zapísanie ...

(6)

Oznámenie o registrácii obsahuje

a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa, ...
b)
druh a miesto výkonu činnosti,
c)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
d)
inšpekčné organizácie oprávnené na výkon kontroly.
§ 6
Kontrolný ústav vykoná výmaz prevádzkovateľa z registra, ak
a)

prestal spĺňať podmienky na ekologickú poľnohospodársku výrobu,

b)

požiadal o zrušenie registrácie.

§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1)
b)
oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu ...
(2)

Prevádzkovateľ je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených týmto ...

a)
uzavrieť písomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly podľa § 4 písm. c), vedenou ...
b)
písomne informovať kontrolný ústav o uzavretí zmluvy s inšpekčnou organizáciou podľa písmena a) do 30 ...
§ 8
Inšpekčná organizácia
(1)

Inšpekčnou organizáciou na účely tohto zákona je podnikateľ,6) ktorý

a)
je spôsobilý a oprávnený vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov,1)
b)
má akreditáciu podľa slovenskej technickej normy,7)
c)
má oprávnenie na výkon kontroly udelené kontrolným ústavom,
d)
má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu. ...
(2)

Inšpekčná organizácia vykonáva kontrolu prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby. ...

(3)

Inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby nesmie

a)
byť prevádzkovateľom produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
byť prevádzkovateľom na uvádzanie produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh,
c)
vykonávať kontrolu u toho istého prevádzkovateľa viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
d)
vykonávať kontrolu pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu.
(4)

Inšpekčná organizácia je povinná bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu

a)
odobratie označenia a odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných ...
b)
každú zmenu registrovaných údajov prevádzkovateľa zistených počas kontroly,
c)
návrh na uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.1) ...
(5)

Oprávnenie na výkon kontroly zaniká

a)
zrušením inšpekčnej organizácie,8)
b)
uplynutím platnosti poverenia alebo
c)
oznámením kontrolnému ústavu o skončení činnosti.
(6)

Inšpekčná organizácia je povinná oznámiť kontrolnému ústavu skutočnosť podľa odseku 5, ktorá je dôvodom ...

(7)

Kontrolný ústav inšpekčnej organizácii oprávnenie odníme, ak

a)
prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
porušila povinnosť ustanovenú podľa osobitných predpisov.1)
(8)

Inšpekčná organizácia, ktorej bolo oprávnenie odňaté podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie ...

(9)

Zánik oprávnenia alebo odňatie oprávnenia na výkon kontroly kontrolný ústav vyznačí v registri podľa ...

§ 9
Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
(1)

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa označujú podľa osobitných predpisov1) a grafickým znakom ...

(2)

Označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov9) ...

§ 10
Náhrada nákladov
(1)

Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona a osobitných ...

(2)

Ak sa nepotvrdí porušenie tohto zákona alebo osobitných predpisov1) u prevádzkovateľa podľa odseku 1, ...

§ 11
Sankcie
(1)

Kontrolný ústav uloží pokutu za nesplnenie povinnosti

a)
prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 2 písm. b) od 100 eur do 3 000 eur,
b)
prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) od 200 eur do 8 000 eur,
c)
prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo § 9 ods. 1 od 300 eur do 10 000 eur,
d)
inšpekčnej organizácii podľa § 8 ods. 3, 4 a 6 a povinnosti uvedenej v osobitných predpisoch1) od 300 ...
(2)

Kontrolný ústav uloží pokutu tomu, kto v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1) používa ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dobu trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav alebo inšpekčná ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis10) o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Register vedený do 31. mája 2009 podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za register vedený ...

(2)

Produkty ekologického poľnohospodárstva označené do 31. mája 2009 podľa doterajších právnych predpisov ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.

§ 15
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 189/2009 Z. z.

  GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

  ...

  Značka – opis farieb a písma

  Použité písmo – President

  Špecifikácia použitých farieb

  1.

  pre ofset: zelená farba: PANTONE č. 375 CV (CMYK: C-30, M-0, Y-100, K-0)

  2.

  na aplikáciu fólií: zelená farba

  Pri čierno-bielej alebo jednofarebnej tlači je logo možné používať aj v inej farbe ako definovanej, ...

Poznámky

 • 1)  
 • 2)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 3)  Napríklad § 663 až 670 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  § 2 písm. c) a d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 5)  § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 7)  STN EN 45 011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov.
 • 8)  § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore