Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71786
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 188/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 01.07.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu, Obchod a podnikanie, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 188/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 188/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 188/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

K predpisu 188/2019, dátum vydania: 01.07.2019

1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochrany podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie. Preto sa navrhuje pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky ustanoviť zo zákona odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok.
Návrh zákona sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu, že nedostatok pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami môže spôsobiť protiprávny stav, keďže podnikatelia si nebudú môcť splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona, nie ich vlastným pričinením. Uvedeným by došlo k obmedzeniu jedného zo základných práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je aj právo na podnikanie.
Cieľom návrhu zákona je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Z dôvodu, že nastali mimoriadne okolnosti a štátu hrozia značné hospodárske škody, zákon nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (viď analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy), nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2
Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Najneskôr do 12. 06. 2019


2.Definícia problému

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochrany podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie. Preto sa navrhuje pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky ustanoviť zo zákona odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.

3

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Finančná správa a podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať prijaté tržby v registračnej pokladnici.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované? - žiadne
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. - Žiadne

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

x Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.


8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne


4

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne


10.Poznámky
Návrh zákona ustanovuje propodnikateľské opatrenie, a to v oblasti sankcií. Predmetný návrh rieši situáciu, ktorá nastala pri implementácii on-line registračných pokladníc na trhu, a to nedostatok technických riešení on-line prepojenia na finančnú správu. Uvedeným návrhom sa umožní podnikateľom používať elektronickú registračnú pokladnicu oproti súčasnému zneniu zákona o tri mesiace dlhšie, bez uplatnenia sankcií.
Finančný dopad je vyčíslený v analýze vplyvov na rozpočet.


11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
MF SR – 59583474,
petronela.mastihubova@mfsr.sk

MF SR – 59583474,
lenka.hajsterova@mfsr.ak


12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.


5


13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

6
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom


-19,1


v tom: kapitola VPS
-19,1
z toho:
- vplyv na ŠR
-19,1
Rozpočtové prostriedky
-19,1
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Výdavky verejnej správy celkom
kapitola MF SR
Program 072 – výber daní a cla
Podprogram 0EK0D - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: kapitola MF SR

Iné ako rozpočtové zdroje

Rozpočtovo nekrytý vplyv


7
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona rieši problém s implementáciou on-line registračnej pokladnice do prevádzky.
Uvedené sa dosiahne tým, že sa do zákona ustanoví liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť. Berúc do úvahy potrebu evidencie tržieb, ktorej účelom je bojovať proti daňovým podvodom, sa predlžuje využívanie elektronických registračných pokladníc a zároveň sa subjektom, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržbu po zavedení pokladnice e-kasa klient ustanovuje ako alternatíva používať náhradnú evidenciu – paragóny.
Návrh nevyžaduje žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VS.
Návrh má negatívny vplyv na rozpočet VS v časti príjmovej, a to vo výške 19,1 mil. eur, ktorý je spôsobený posunutím povinnosti prechodu na on-line registračnú pokladnicu od 1. októbra 2019.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona rieši prepojenie evidencie tržieb prostredníctvom pokladnice e-kasa klient so systémom finančnej správy e-kasa v nadväznosti na problém včasnej implementácie on-line registračných pokladníc do prevádzky.
Realizáciu návrhu bude zabezpečovať Finančné riaditeľstvo SR.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

8
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Negatívny vplyv na rozpočet
Návrh zákona rieši problém s implementáciou on-line registračnej pokladnice do prevádzky.
Noví podnikatelia, ktorí vznikli po 1.4.2019 mali povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient od začiatku podnikania. Návrh zákona stanovuje týmto podnikateľom možnosť najneskôr do konca septembra 2019 neevidovať tržby prostredníctvom on-line registračnej pokladnice, ale využiť môžu náhradnú evidenciu prostredníctvom „paragónu“. Podnikateľ však musí preukázať, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu, distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.
Pre podnikateľov s povinnosťou najneskôr od 1.7.2019 používať on-line registračnú pokladnicu sa predlžuje termín na 1. októbra 2019. Podnikateľ však musí preukázať, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu, distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient do dňa účinnosti zákona.
Návrh zákona tak posúva najneskorší termín používania pokladnice e-kasa klient z 1. 7. 2019 na 1. 10. 2019.
Kvantifikácia vplyvu predpokladá, že efektívne sa zavedenie on-line registračnej pokladnice posunie o 2 mesiace. Termín sa síce posunul o 3 mesiace, ale už v súčasnosti prechádzajú podnikatelia na e-kasu a postupne budú prechádzať ďalší. Tomuto predpokladu alikvótne zodpovedá aj kvantifikovaný výpadok v porovnaní s pôvodným odhadom. Celkový akruálny výpadok z posunu dátumu zavedenia odhadujeme na 19,1 mil. Eur (13,2 mil. Eur hotovostne).
Dôvody predpokladu sú nasledovné:
oPodnikateľské subjekty, ktoré zneužívajú súčasný systém ERP budú mať snahu posunúť zavedenie na čo najneskoršie obdobie. Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient však musia mať podanú, rovnako ako musia mať záväzne objednanú certifikovanú on-line registračnú pokladnicu. Dátum inštalácie vedia ovplyvniť iba do určitej miery.
oČasť podnikateľských subjektov už prešla na on-line registračnú pokladnicu a postupne budú prechádzať ďalšie. V porovnaní s pôvodným odhadom bude nábeh na on-line registračnú pokladnicu v posledných troch mesiacoch rýchlejší.
9
oMierne riziko predstavujú noví podnikatelia, ktorí požiadali o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a objednali si certifikovanú on-line registračnú pokladnicu. Títo až do dodania on-line registračnej pokladnice môžu používať náhradnú evidenciu tržieb formou paragónov.
Akruálny vplyv (pôvodný 1.7.2019)
Akruálny vplyv (aktuálny 1.10.2019)
mil. eur
2019
2020
2021
mil. eur
2019
2020
2021
DPH
38.2
80.6
85.9
DPH
25.5
80.6
85.9
DPPO
19.1
40.3
42.9
DPPO
12.7
40.3
42.9
Spolu
57.4
120.9
128.8
Spolu
38.2
120.9
128.8
Hotovostný vplyv (pôvodný 1.7.2019)
Hotovostný vplyv (aktuálny 1.10.2019)
mil. eur
2019
2020
2021
mil. eur
2019
2020
2021
DPH
36.5
80.6
84.6
DPH
23.2
80.6
84.6
DPPO
0.0
38.2
40.3
DPPO
0.0
25.5
40.3
Spolu
36.5
118.9
124.9
Spolu
23.2
106.1
124.9


Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
-19,1
0
0
Pokles výnosov z dôvodu posunutia povinnosti evidencie tržieb on-line registračnou pokladnicou.
Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)


Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

-19,1

0

0


DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona - je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
•čl. 114 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
•(prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únií a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty:
•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015,

ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015), gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
•nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica (EÚ) 2015/1535 bola úplne prebratá do zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplný.
Osobitná časť

K článku I
§ 18cf
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 boli podnikatelia, ktorí už používajú elektronickú registračnú pokladnicu povinní na účely evidencie tržieb začať najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu).
Podnikatelia, ktorí vznikli po 1. apríli 2019 sú povinní používať na účely evidencie tržieb pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu).
Aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh v dostatočnom množstve zásobený on-line registračnými pokladnicami, resp. potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Uvedená situácia znamená pre podnikateľov neriešiteľnú situáciu a stav neistoty pri dosiahnutí právneho stavu vyplývajúceho zo zákona.
S prihliadnutím na uvedené sa preto navrhuje prijať legislatívne opatrenie na dosiahnutie eliminácie vzniknutej situácie. Konkrétne ide o riešenie v oblasti ukladania pokút.
k ods. 1
Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto on-line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, navrhuje sa, aby za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty, ak podnikateľ preukáže (písomné potvrdenie alebo e-mail), že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice.
Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice, ak si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii.
V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona podnikateľovi dodaná, ale podnikateľ aj napriek tomu používa elektronickú registračnú pokladnicu, pokuta mu bude uložená.
Podnikatelia, ktorí preukážu vyššie uvedené podmienky budú aj naďalej môcť používať až do 30. septembra 2019 elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby sankcie.
Príklad č. 1

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice, ktorú vykonal do dňa účinnosti zákona zistil, že podnikateľ, ktorý má zrušený daňový kód pokladnice (napríklad na žiadosť), neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu. Daňový úrad podnikateľovi uložil pokutu.
Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient požiadal do dňa účinnosti zákona.
Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona dňom jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa dňom účinnosti zastavuje zo zákona.
Príklad č. 2

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona zistil, že podnikateľ neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu.
Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient požiadal do dňa účinnosti zákona.
Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, daňový úrad podnikateľovi pokutu neuloží.

k ods. 2
Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019, vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto on-line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, resp. nebude dodaná, navrhuje sa, aby za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty, a to do 30. septembra 2019, ak podnikateľ preukáže (písomné potvrdenie alebo e-mail), že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice a viedol náhradnú evidenciu formou paragónov.
Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice, ak si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii.
Náhradná evidencia formou paragónov sa bude uplatňovať primerane podľa § 10 ods. 6, t. j. pri uvedení on-line registračnej pokladnice do prevádzky podnikateľ paragóny zaeviduje v pokladnici. Podmienka náhradnej evidencie formou paragónov sa neaplikuje pri týchto podnikateľoch v období od 1. apríla 2019 do dňa účinnosti tohto zákona. Ak v tomto období podnikateľ neviedol náhradnú evidenciu, pokuta sa mu odpustí, ak splnil zvyšné podmienky.
V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona podnikateľovi dodaná, paragóny môže vydávať len v zákonom ustanovených podmienkach, teda pri poruche pokladnice.
Príklad č. 3

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice do dňa účinnosti zákona zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 nepoužíva na evidenciu tržieb ani virtuálnu registračnú pokladnicu a ani on-line registračnú pokladnicu a podnikateľovi uložil pokutu.
Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona dňom jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa dňom účinnosti zastavuje zo zákona.
Príklad č. 4

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 nepoužíva na evidenciu tržieb virtuálnu registračnú pokladnicu ani on-line registračnú pokladnicu a ani nevedie náhradnú evidenciu formou paragónov, a preto podnikateľovi uložil pokutu, a to aj napriek skutočnosti, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu a požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.
Vzhľadom na to, že podnikateľ nedodržal jednu z podmienok zo zákona, a to vedenie evidencie formou paragónov, daňový úrad podnikateľovi pokutu nezruší.
k ods. 3
Zároveň sa navrhuje, aby podnikatelia, ktorým bol zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a k dátumu zrušenia tohto kódu neuviedli do prevádzky pokladnicu e-kasa klient mohli na evidenciu tržieb, za účelom odpustenia sankcie používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.
K čl. II
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Schválené vládou SR dňa 12. júna. 2019.
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ladislav Kamenický, v. r.
minister financií Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore