Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže 188/1994 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001

Platnosť od: 29.07.1994
Účinnosť od: 13.04.2000
Účinnosť do: 30.04.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 188/1994 s účinnosťou od 13.04.2000 na základe 121/2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane hospodárskej súťaže

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže na trhoch výrobkov, výkonov, prác a služieb ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

podnikateľov,1) iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť ...

b)

orgány štátnej správy a obce, ak ide o ich pôsobnosť, ktorá súvisí s hospodárskou súťažou. ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na všetky činnosti a konania okrem obmedzovania súťaže v rozsahu, ktorý ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti a konania, ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na ...

DRUHÁ ČASŤ

FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE A KONCENTRÁCIA

Dohody obmedzujúce súťaž

§ 3
(1)

Dohody a zosúladené postupy podnikateľov, ako aj rozhodnutia združení podnikateľov, ktoré majú ...

(2)

Zakázanými sú najmä dohody obmedzujúce súťaž, ktoré obsahujú

a)

priame alebo nepriame určenie cien tovaru,

b)

záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,

c)

rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,

d)

záväzok účastníkov uplatňovať rozdielne obchodné podmienky pri plnení rovnakej povahy voči ...

e)

podmienku, že uzatvorenie zmlúv bude viazané na prijatie dodatočných záväzkov, ktoré ani svojou ...

(3)

Dohody obmedzujúce súťaž zakázané podľa odseku 1 sú neplatné. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti ...

§ 4
(1)

Dohody o prevode práv alebo poskytnutí licencií na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne na prevod práv alebo poskytnutie licencií na predmety priemyselného ...

§ 5
(1)

Zákaz podľa § 3 a 4 sa nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, ak spoločný podiel účastníkov ...

a)

dohôd obmedzujúcich súťaž, uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) a c) alebo

b)

obmedzovania súťaže dohodami obmedzujúcimi súťaž, ktorých úhrnný účinok presahuje 5 % celkového ...

(2)

Spoločným podielom podľa odseku 1 je súčet podielov na relevantnom trhu

a)

účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,

b)

podnikateľov, v ktorých účastník dohody obmedzujúcej súťaž vlastní viac ako polovicu základného ...

c)

podnikateľa, ktorý má právo uvedené v písmene b) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž, ...

d)

všetkých ostatných podnikateľov, v ktorých podnikateľ uvedený v písmene c) má právo uvedené ...

(3)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky5) (ďalej len „úrad“) vydá na požiadanie podnikateľov ...

(4)

Na základe žiadosti podnikateľov úrad môže rozhodnúť, že zákaz podľa § 3 a 4 sa na čas ...

a)

prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho ...

b)

poskytujú spotrebiteľom primeranú časť prospechu z toho vyplývajúcu,

c)

neukladajú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné ...

d)

neumožňujú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnejšie vymedzenie podmienok ...

(6)

Úrad môže žiadať od podnikateľov, aby preukázali, že ich dohody obmedzujúce súťaž spĺňajú ...

§ 6
Úrad zmení alebo zruší rozhodnutie podľa § 5 ods. 3 alebo 4, ak
a)

sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,

b)

rozhodnutie sa zakladalo na nepravdivých alebo neúplných údajoch podnikateľov, alebo sa získalo ...

§ 7
Zneužívanie dominantného postavenia na trhu
(1)

Dominantné postavenie na trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení ...

(2)

Ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že podnikateľ nie je vystavený podstatnej súťaži ...

(3)

Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie ...

(4)

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.

(5)

Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä

a)

priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách,

b)

obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,

c)

uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ...

d)

viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana odoberie aj ďalšie ...

Koncentrácia

§ 8
(1)

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov prostredníctvom

a)

zlúčenia alebo splynutia dvoch alebo viacerých doposiaľ samostatných podnikateľov alebo prevodu ...

b)

získania kontroly jedným alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom iného podnikateľa alebo nad ...

(2)

Za získanie kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa považuje možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv ...

a)

vlastníckych alebo užívacích práv k podniku alebo jeho časti,

b)

práv, zmlúv alebo iných prostriedkov, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, ...

(3)

Za získanie kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa považuje aj založenie podniku spoločne kontrolovaného ...

(4)

Za koncentráciu sa nepovažuje, ak

a)

úverové a iné finančné inštitúcie alebo poisťovne dočasne získajú cenné papiere umožňujúce ...

b)

dočasné získanie kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou vyplýva z osobitných ...

§ 9
(1)

Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak

a)

spoločný obrat účastníkov koncentrácie je najmenej 300 miliónov Sk a aspoň dvaja z účastníkov ...

b)

spoločný podiel účastníkov koncentrácie presiahne 20% celkového obratu zhodných alebo vzájomne ...

(2)

Spoločným obratom alebo spoločným podielom podľa odseku 1 je súčet obratov

a)

účastníkov koncentrácie,

b)

podnikateľov, v ktorých účastník koncentrácie vlastní viac ako polovicu základného imania alebo ...

c)

podnikateľa, ktorý má právo uvedené v písmene b) v podniku účastníka koncentrácie,

d)

všetkých ostatných podnikateľov, v ktorých podnikateľ uvedený v písmene c) má práva uvedené ...

(3)

Ak kontrolu nad podnikom iného podnikateľa získava investičný fond alebo investičná spoločnosť, ...

(4)

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu do pätnástich ...

(5)

Oznámenie koncentrácie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a ods. 3 podávajú spoločne jej účastníci, ...

a)

písomnú dohodu alebo popis prostriedku, na základe ktorých dochádza ku koncentrácii,

b)

identifikačné údaje účastníkov koncentrácie v rozsahu, v akom sa zapisujú do obchodného registra, ...

c)

údaje o majetkovom a personálnom prepojení každého z účastníkov koncentrácie,

d)

vyčíslenie podielov na relevantných trhoch, bilancie a účtovné závierky účastníkov koncentrácie ...

e)

dôvody a efekty koncentrácie a ich dopad na hospodársku súťaž,

f)

zoznam hlavných dodávateľov, odberateľov a konkurentov účastníkov koncentrácie na relevantných ...

(6)

Účastníkom koncentrácie, ktorá podlieha kontrole podľa odseku 1, sa zakazuje uskutočniť pred ...

§ 10
(1)

Na základe oznámenia o koncentrácii úrad do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia vydá rozhodnutie ...

(2)

Úrad zakáže koncentráciu, ktorá vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie na trhu, ak účastníci ...

(3)

Ak koncentrácia nie je v rozpore s týmto zákonom, úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí. ...

(4)

Úrad rozhodnutie o koncentrácii podľa odsekov 1 až 3 zmení alebo zruší, ak

a)

koncentrácia sa uskutočnila inak, ako bola oznámená, alebo účastníci koncentrácie konajú v ...

b)

rozhodnutie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov účastníkov koncentrácie ...

(5)

Ak sa koncentrácia, ktorá podlieha kontrole podľa § 9 ods. 1 uskutočnila bez oznámenia, úrad ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 11
(1)

Do pôsobnosti úradu patrí

a)

preskúmavanie a určovanie postavenia podnikateľov na relevantnom trhu,

b)

vydávanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná a neplatná podľa § 3 ...

c)

vydávanie rozhodnutia o povinnosti zdržať sa plnenia dohody obmedzujúcej súťaž a odstrániť ...

d)

rozhodovanie o tom, či dohody obmedzujúce súťaž spĺňajú podmienky určené v § 5,

e)

vydávanie rozhodnutia o tom, či určité konanie má povahu zneužitia dominantného postavenia na ...

f)

vydávanie rozhodnutia o povinnosti zdržať sa zneužívania dominantného postavenia na relevantnom ...

g)

vydávanie rozhodnutia o tom, či koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 8 a 9 a o povolení ...

h)

vydávanie rozhodnutia o koncentrácii podľa § 10,

i)

vydávanie v konaní začatom pred úradom predbežných opatrení podľa § 10 a 12 ods. 6,

j)

ukladanie peňažných pokút podnikateľom podľa § 14,

k)

zverejňovanie oznámení o koncentrácii, rozhodnutí úradu, ktoré nadobudli právoplatnosť, a opatrení ...

l)

kontrolovanie dodržiavania rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,

m)

požadovanie nápravy od orgánov štátnej správy a obcí podľa § 18,

n)

vykonávanie všeobecných šetrení v jednotlivých odvetviach hospodárstva, ak v nich dochádza k ...

o)

navrhovanie ďalších opatrení na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

(2)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú pracovníci úradu právo vyžadovať od podnikateľov ...

a)

účtovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty a vyhotovovať z nich kópie a výpisy,

b)

vyžadovať na mieste ústne alebo písomné vysvetlenie.

(3)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú pracovníci úradu právo vstupu do všetkých objektov, ...

(4)

Úrad môže vyžadovať od iných orgánov štátnej správy podklady a informácie o podnikateľovi, ...

(5)

Úrad zastupuje Slovenskú republiku pri medzištátnych rokovaniach o dohodách v oblasti hospodárskej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE NA ÚRADE

§ 12
(1)

Konanie na úrade sa začína z vlastného podnetu alebo na návrh podnikateľa.

(2)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a podnikatelia, o ktorých právach, právom chránených záujmoch ...

(3)

V prípadoch, keď osobitný predpis ukladá povinnosť zaplatiť správny poplatok, náležitosťou ...

(4)

Úrad môže konanie zastaviť, ak

a)

navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania alebo na ...

b)

účastník konania vzal návrh na začatie konania späť,

c)

dôvod konania nebol daný alebo odpadol.

(5)

Ak z povahy veci vyplýva, že je to potrebné, rozhodne úrad na základe pojednávania, na ktoré ...

(6)

V konaní podľa predchádzajúcich odsekov môže úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým upraví ...

(7)

Ak nie je ustanovené v tomto zákone inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa všeobecných predpisov ...

§ 13
(1)

Ak účastník konania nesúhlasí s konečným rozhodnutím úradu, môže podať žalobu o preskúmanie ...

(2)

Lehota na podanie žaloby podľa odseku 1 je tridsať dní odo dňa, keď rozhodnutie bolo účastníkovi ...

§ 14
Pokuty
(1)

Úrad je oprávnený za porušenie povinnosti podľa tohto zákona uložiť podnikateľovi pokutu podľa ...

(2)

Podnikateľovi, ktorý nesplní povinnosť predložiť úradu v určenej lehote požadované podklady ...

(3)

Podnikateľovi, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na nariadené pojednávanie alebo inak ...

(4)

Podnikateľovi, ktorý nesplnil vykonateľné rozhodnutie úradu, môže úrad uložiť pokutu podľa ...

(5)

Pokuty podľa predchádzajúcich odsekov možno uložiť aj opakovane.

(6)

Pokuty podľa odsekov 1, 2 a 4 môže úrad uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, ...

(7)

Ak podnikateľ nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,5% zo ...

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI PODNIKATEĽOV A ZACHOVANIE TAJOMSTVA

§ 15

Podnikatelia sú povinní predložiť úradu požadované podklady a informácie, podrobiť sa preskúmaniu ...

§ 16
(1)

Podklady a informácie získané úradom od podnikateľov alebo orgánov štátnej správy a obcí sa ...

(2)

Pracovníci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti tohto ...

ŠIESTA ČASŤ

OBČIANSKOPRÁVNE SPORY Z NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE

§ 17
(1)

Spotrebitelia, ktorých práva boli porušené nedovoleným obmedzovaním súťaže, môžu voči rušiteľovi ...

(2)

Len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu, alebo ...

(3)

Na uplatňovanie nárokov podľa odseku 1 platia ustanovenia občianskoprávnych predpisov, ak tento ...

SIEDMA ČASŤ

ZÁSAHY ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ

§ 18
(1)

Orgány štátnej správy a obce nesmú vlastnými opatreniami, zjavnou podporou alebo inými spôsobmi ...

(2)

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1 vykonáva úrad. Ustanovenie § 11 ods. 2 sa použije ...

(3)

Úrad môže na základe dôkazov a rozborov výsledkov požadovať od orgánov štátnej správy a ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 19
Podpora hospodárskej súťaže v procese privatizácie
(1)

Štátne organizácie a orgány štátnej správy sú povinné pri prevode majetku štátu na iné osoby ...

a)

výšku podielu štátnej organizácie a predpokladaný podiel nového podniku na relevantnom trhu,

b)

vyhodnotenie konkurenčnej schopnosti nového podniku vo vzťahu k jeho doterajšiemu zapojeniu do svetového ...

c)

obrat štátnej organizácie za predchádzajúce účtovné obdobie.

(2)

Úrad je povinný vyjadriť sa do ôsmich pracovných dní k návrhu privatizačného projektu predloženého ...

(3)

Ak Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(4)

Ak sa navrhuje priamy predaj majetku štátnej organizácie alebo jej časti a spoločný obrat štátnej ...

§ 20
Postup obcí proti vzniku dominantného postavenia podnikateľov pri prevode majetku obce

Obce sú povinné pri prevode majetku obce dbať na to, aby na príslušnom regionálnom alebo lokálnom ...

§ 21
(1)

Rozhodnutia združení podnikateľov podľa § 3 prijaté pred účinnosťou tohto zákona, ktorých ...

(2)

Konania pred úradom začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

§ 21a

Podnikatelia, ktorí uzatvorili podľa doterajších predpisov dohodu obmedzujúcu súťaž v poľnohospodárskej ...

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť limity podľa § 9 ods. 1 pre určité odvetvie, ...

§ 23

Ustanovenie § 7 o dominantnom postavení na relevantnom trhu sa použije obdobne aj vo vzťahu k ostatným ...

§ 24

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.

2.

Zákon č. 495/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Napríklad § 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákonj)§ 5 a 7 zákona č. 2/1991 Zb. ...
 • 3)  Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach. Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám ...
 • 4)  Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení ...
 • 5)  § 20 ods. 1 písm. e) a § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev ...
 • 6)  § 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
 • 7)  § 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
 • 8)  Napríklad § 36 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ...
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10)  § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
 • 11)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 93 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 13)  § 137 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
 • 14)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 8 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore