Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2022 účinný od 15.06.2022

Platnosť od: 31.05.2022
Účinnosť od: 15.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2022 účinný od 15.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2022 s účinnosťou od 15.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 24 písm. c) sa za slová „štátnej služby“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o zmenu ...

2.

V § 55 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej ...

3.

V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce pravidelného miesta výkonu štátnej ...

4.

V § 55 ods. 5 sa slová „podľa odseku 1 písm. i), l), m), n), o), q), s) alebo písm. v)“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore