Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Ochrana spotrebiteľa, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Živnostenské podnikanie, Záväzkové a zmluvné právo, Trestné právo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD44 DS13 EU PP2 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2009 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 18
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu

(1)
Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. O udelení povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a o udelení povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti.
(2)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa,
b)
odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 24 ods. 2, a odborného garanta žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom a kvalifikovaná účasť osôb na žiadateľovi nebránia účinnému vykonávaniu dohľadu Národnej banky Slovenska,
e)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin.
(3)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony,
b)
odborná spôsobilosť žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(4)
Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;27ac) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad) fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa,
c)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
d)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(5)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad) žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, adresu na doručovanie a miesto podnikania žiadateľa,
b)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
c)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(6)
Ak je žiadateľom právnická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 24 ods. 2, a odborného garanta žiadateľa,
c)
kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa; údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
e)
výpis z úradného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,
f)
doklady o skupine s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, ako aj grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny a doklady preukazujúce kvalifikovanú účasť osôb na žiadateľovi,
g)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(7)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený,
c)
kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený; údaje podľa odseku 5 písm. a) Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
e)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(8)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(9)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok uvedených v odseku 2 alebo odseku 3 alebo ak by udelenie povolenia podľa odseku 1 bolo v rozpore s inými ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným zákonom.
(10)
Dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Ak sa skončí činnosť štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo sa skončí pracovný pomer alebo obchodnoprávny vzťah odborného garanta zodpovedného za vykonávanie činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný zabezpečiť jeho nahradenie bez zbytočného odkladu.
(12)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v odsekoch 2 až 7 predložením príslušných dokladov.
(13)
Povolenie podľa odseku 1 nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(14)
Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný finančný agent alebo finančný poradca splniť pred začatím vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo podmienky, ktoré je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný dodržiavať pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. V povolení podľa odseku 1 možno vykonávanie niektorých činností obmedziť.
(15)
Na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na žiadosť o zmenu povolenia podľa odseku 1 a postup Národnej banky Slovenska v konaní o nej sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane.
(16)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu možno vrátiť prostredníctvom oznámenia o vrátení povolenia; oznámenie o vrátení povolenia musí mať písomnú formu a musí byť doručené Národnej banke Slovenska.
(17)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(18)
Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent alebo finančný poradca je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na výkon činnosti podať registrovému súdu27a) návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra. Návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra obsahuje údaj o tom, či ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a sektory, v ktorých je táto osoba oprávnená vykonávať povolenú činnosť; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.27b) O zápise povolenej činnosti do obchodného registra je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(19)
Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie povolenia sa uvedie dátum jej narodenia.
zobraziť paragraf
§ 22a
Osobitné finančné vzdelávanie

(1)
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(2)
Osobitné finančné vzdelávanie poskytuje
a)
finančná inštitúcia pre jej zamestnancov,
b)
finančná inštitúcia pre finančných agentov a finančných poradcov v rozsahu finančných služieb poskytovaných finančnou inštitúciou,
c)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania.
(3)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je osoba s miestom podnikania alebo so sídlom na území Slovenskej republiky alebo organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby s umiestnením na území Slovenskej republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (ďalej len „register poskytovateľov“) .
(4)
Register poskytovateľov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Z registra poskytovateľov Národná banka Slovenska zverejňuje údaje o poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania v rozsahu
a)
obchodné meno, webové sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, webové sídlo, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
dátum zápisu do registra poskytovateľov,
c)
sektory poskytovania osobitného finančného vzdelávania.
(5)
Národná banka Slovenska zapíše do registra poskytovateľov na základe predloženého úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov osobu, ktorá návrh na zápis do registra poskytovateľov predkladá.
(6)
V návrhu na zápis do registra poskytovateľov navrhovateľ preukazuje
a)
oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti,
b)
bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo bezúhonnosť každého člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, ktorý je právnickou osobou, a
c)
technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.
(7)
Návrh na zápis do registra poskytovateľov má listinnú podobu a obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, miesto podnikania a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania spolu s určením člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania; ak rodné číslo nebolo na území Slovenskej republiky pridelené, uvádza sa dátum narodenia poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania, a ak ide o právnickú osobu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o členovi štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej fyzickej osoby; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,
e)
adresu webového sídla budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, na ktorom bude poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zverejňovať údaje podľa odseku 13 písm. d),
f)
sektory podľa § 13 ods. 1 a stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých má poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania záujem poskytovať osobitné finančné vzdelávanie,
g)
doklad preukazujúci uhradenie poplatku.
(8)
Navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov je povinný pred podaním návrhu uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov. Poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov je príjmom Národnej banky Slovenska.
(9)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis do registra poskytovateľov zodpovedá navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov.
(10)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov úplný a poplatok bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov
a)
zapíše navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov,
b)
pridelí poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania prístupové práva do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety a
c)
odošle poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania informáciu o prihlasovacích údajoch do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety.
(11)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov neúplný, Národná banka Slovenska vyzve navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov na jeho doplnenie spolu s určením lehoty primeranej k rozsahu údajov potrebných na doplnenie. Ak neúplný návrh v určenej lehote nie je doplnený, na takýto návrh sa hľadí ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom písomne informuje navrhovateľa osobitného finančného vzdelávania do troch pracovných dní od uplynutia lehoty na doplnenie návrhu na zápis Národnej banke Slovenska. Poplatok za neúplný návrh na zápis do registra poskytovateľov sa nevracia.
(12)
Ak navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 6, Národná banka Slovenska ho nezapíše do registra poskytovateľov a o tejto skutočnosti ho písomne informuje v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu podľa odseku 7.
(13)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je povinný
a)
spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov nepretržite počas celej doby zápisu v registri poskytovateľov,
b)
informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ktoré sú posudzované v návrhu na zápis do registra poskytovateľov a to spolu s dokladom preukazujúcim zmenenú skutočnosť,
c)
uskutočniť osobitné finančné vzdelávanie aspoň raz za kalendárny rok vo všetkých sektoroch podľa § 13 ods. 1 a pre všetky stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých je oprávnený vykonávať osobitné finančné vzdelávanie,
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle najneskôr 15 kalendárnych dní pred uskutočnením osobitného finančného vzdelávania termíny konania osobitného finančného vzdelávania najmenej v rozsahu dátum, miesto, čas, stupne a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie poskytovať,
e)
nahlásiť do desiatich pracovných dní od uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania účastníkov, ktorí osobitné finančné vzdelávanie absolvovali, do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety, a to v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované; nahlasované údaje musia byť pravdivé a úplné.
(14)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov, ak
a)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania podá návrh na zrušenie zápisu v registri poskytovateľov,
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, bola zrušená,
c)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho,
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení zápisu v registri poskytovateľov podľa § 39 ods. 3 písm. d).
(15)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov do 15 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 14. O zrušení zápisu v registri poskytovateľov z dôvodov podľa odseku 14 písm. a) informuje Národná banka Slovenska osobu, ktorej zápis bol v registri poskytovateľov zrušený, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa zrušenia zápisu.
(16)
Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov;28) ak ide o cudzinca,29) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
b)
nepôsobila
1.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo
2.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a odborného garanta v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva, alebo
3.
v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri, alebo
4.
v posledných desiatich rokoch ako odborný garant finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo odborným garantom vo finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,26) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu,
e)
nemala v posledných desiatich rokoch odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené do 31. decembra 2009,
f)
nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,30)
g)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov30a) v oblasti finančného trhu,
h)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.
(2)
Dôveryhodnou osobou počas celej doby platnosti povolenia na výkon činnosti alebo platnosti zápisu v registri musí byť
a)
samostatný finančný agent, finančný poradca, člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, člen dozorného orgánu samostatného finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného poradcu, odborný garant samostatného finančného agenta, odborný garant finančného poradcu a každý zamestnanec samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, každý zamestnanec finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu viazaného investičného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 24 ods. 2, odborný garant viazaného finančného agenta, odborný garant podriadeného finančného agenta a odborný garant viazaného investičného agenta a každý zamestnanec, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, viazaného investičného agenta a sprostredkovateľ doplnkového poistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie.
(3)
Dôveryhodnosť preukazuje
a)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) Národnej banke Slovenska podľa § 18,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti a sprostredkovateľ doplnkového poistenia navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(4)
Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta a ich odborných garantov, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a zamestnanca finančného agenta alebo finančného poradcu sa vzťahuje § 18 primerane. Skutočnosti podľa § 23 ods. 1 písm. a) preukazuje viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore