Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Ochrana spotrebiteľa, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Živnostenské podnikanie, Záväzkové a zmluvné právo, Trestné právo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD44 DS12 EU PP2 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2009 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
finančné sprostredkovanie,
b)
finančné poradenstvo,
c)
register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského ...
d)
dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom,
e)
niektoré vzťahy súvisiace s poskytovaním finančných služieb finančnou inštitúciou.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 finančnou inštitúciou alebo jej zamestnancami v ...
b)
poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finančnej inštitúcii, finančnému ...
c)
príležitostné poskytovanie informácií z finančného trhu pri vykonávaní činností podľa osobitných ...
d)
šírenie odborných informácií, stanovísk alebo odporúčaní prostriedkami zverejnenia alebo ich ...
e)
vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,2)
f)
činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného ...
g)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré ...
h)
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu, ...
i)
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu ...
j)
poskytovanie informácií o finančných produktoch, finančnom agentovi, finančnom sprostredkovateľovi ...
(3)

Tento zákon sa nevzťahuje ani na

a)
právnickú osobu, ktorá poskytuje finančné poradenstvo výhradne pre svoje materské spoločnosti, ...
b)
sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodávateľa, ak takéto poistenie kryje
1a.
riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto dodávateľom, ...
1b.
poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto dodávateľa, ...
2.
výška poistného zaplateného za poistný produkt neprevyšuje sumu 600 eur vypočítaného pomerne ...
§ 2
Finančné sprostredkovanie
(1)

Finančným sprostredkovaním je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

a)
predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí ...
b)
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ...
c)
spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú ...
d)
spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej ...
e)
poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade ...
(2)

Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je

a)
poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta5) týkajúcich sa prevoditeľných ...
b)
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva5a) vo vzťahu k prevoditeľným cenným ...
(3)

Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej ...

(4)

Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku ...

(5)

Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)

§ 3
Finančné poradenstvo
(1)

Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a ...

(2)

Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj ...

(3)

Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj ...

(4)

Finančné poradenstvo vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)

§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

finančnou službou služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou ...

1.

poistenia alebo zaistenia,10)

2.

kapitálového trhu,11)

3.

doplnkového dôchodkového sporenia,12)

4.

prijímania vkladov,13)

5.

poskytovania úverov,14) úverov na bývanie14aa) a spotrebiteľských úverov,14a)

6.

starobného dôchodkového sporenia,14b)

b)

finančnou inštitúciou banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa ...

c)

zmluvou o poskytnutí finančnej služby zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ...

d)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

e)

domovským členským štátom členský štát, v ktorom má finančný sprostredkovateľ v sektore ...

f)

veľkým rizikom poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia

1.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)

2.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,20) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka ...

3.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok: ...

3a.

celková suma majetku poisteného prevyšuje 6 200 000 eur,

3b.

čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,

3c.

priemerný ročný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná 250 zamestnancom alebo ...

g)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným ...

h)

osobným finančným plánom finančný plán, ktorý zodpovedá osobným požiadavkám, potrebám a ...

i)

inkasovaním oprávnenie finančného agenta na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorej obsahom ...

1.

prijímať sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu v hotovosti alebo na účet finančného ...

2.

vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo ...

j)

osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...

k)

skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy ...

l)

odborným garantom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom vzťahu s finančným ...

m)

odmenou akákoľvek provízia, odplata alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody alebo iná ...

n)

hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom finančný sprostredkovateľ z iného ...

o)

pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu organizačná zložka finančného ...

p)

hlavným miestom výkonu činnosti miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť,

r)

kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje najmenej 10 % na základnom ...

s)

investičným produktom založeným na poistení poistný produkt, ktorý ponúka plnenie na konci poistnej ...

1.

odvetvia neživotného poistenia,21c)

2.

zmluvy životného poistenia, ak poistná zmluva ponúka poistné plnenie iba pre prípad smrti alebo ...

3.

produkty starobného dôchodkového sporenia,14b)

4.

produkty doplnkového dôchodkového sporenia.12)

§ 5
Klienti
(1)

Klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie ...

(2)

Potenciálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo ...

(3)

Neprofesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej ...

(4)

Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom (ďalej len „profesionálny klient“), je oprávnený ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu22) upravujúce kategorizáciu ...

§ 6
Finančný agent
(1)

Finančným agentom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky ...

(2)

Ak v odseku 5, § 11, § 11a a 12 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať ...

a)
samostatný finančný agent,
b)
viazaný finančný agent,
c)
podriadený finančný agent,
d)
sprostredkovateľ doplnkového poistenia,
e)
viazaný investičný agent.
(3)

Slová „finančný agent“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto ...

(4)

Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ...

(5)

Finančné sprostredkovanie môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ ...

§ 7
Samostatný finančný agent

Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou ...

§ 8
Viazaný finančný agent

Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou ...

§ 9
Podriadený finančný agent
(1)

Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným ...

(2)

Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finančné ...

§ 10
Finančný poradca
(1)

Finančným poradcom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky ...

(2)

Ak v odseku 4, § 11 a 11a nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať ...

(3)

Slová „finančný poradca“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto ...

(4)

Finančné poradenstvo môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ ...

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
§ 11
(1)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže ...

(2)

Národná banka Slovenska v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 oznámi príslušnému ...

(3)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže ...

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36, 37b ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v ...

(7)

Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto ...

(8)

Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán ...

(9)

Národná banka Slovenska môže prijať primerané, preventívne a nediskriminačné opatrenie alebo ...

(10)

Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského ...

§ 11a
(1)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v ...

(3)

Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto ...

(4)

Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán ...

(5)

Národná banka Slovenska môže prijať opatrenie alebo uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 za porušenie ...

(6)

Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov ...

(7)

Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu finančnému sprostredkovateľovi ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského ...

§ 11b
(1)

Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohodu s príslušným orgánom dohľadu domovského členského ...

a)
prevezme výkon dohľadu nad finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore ...
b)
orgán dohľadu z iného členského štátu prevezme výkon dohľadu nad finančným agentom alebo ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského ...

§ 11c
Sprostredkovateľ doplnkového poistenia
(1)

Sprostredkovateľom doplnkového poistenia sa rozumie osoba iná ako banka, zahraničná banka, pobočka ...

a)
jej hlavnou zárobkovou činnosťou nie je finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ...
b)
osoba ponúka len také poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby a
c)
príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné poistenie ani riziká vyplývajúce zo zodpovednosti; ...
(2)

Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je samostatný finančný agent, ...

(3)

Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je finančná inštitúcia v sektore ...

§ 11d
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
(1)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie ...

(2)

Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný ...

(3)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie ...

(4)

Predtým ako pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania ...

(5)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36 a ustanovení ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského ...

(8)

Ak napriek opatreniam prijatým Národnou bankou Slovenska podľa odseku 7 pobočka finančného sprostredkovateľa ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v ...

a)
po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu prijme ...
b)
môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s ...
(10)

O prijatých opatreniach podľa odseku 9 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsky orgán ...

(11)

Po informovaní Národnej banky Slovenska príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu ...

§ 12
Viazaný investičný agent
(1)

Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s ...

(2)

Viazaný investičný agent nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami ani s finančnými ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom ...

DRUHÁ ČASŤ

REGISTER

§ 13
Všeobecné ustanovenia o registri
(1)

Zriaďuje sa register, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska môže poveriť ...

a)
poistenia alebo zaistenia,
b)
kapitálového trhu,
c)
prijímania vkladov,
d)
poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
e)
doplnkového dôchodkového sporenia,
f)
starobného dôchodkového sporenia.
(2)

Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy

a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
f)
sprostredkovateľov doplnkového poistenia.
(3)

Podregister podľa odseku 1 písm. b) sa člení na zoznamy

a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
viazaných investičných agentov.
(4)

Podregistre podľa odseku 1 písm. c) až f) sa členia na zoznamy

a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ...
(5)

Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom ...

(6)

Do príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 v podregistroch podľa odseku 1 sa zapisujú údaje ...

(7)

Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje zverejňované podľa § 17, nemôže ten, koho sa tieto údaje ...

(8)

Ustanovenia odseku 6 a § 14 až 17 sa vzťahujú na právnickú osobu poverenú Národnou bankou Slovenska ...

§ 14
Zápis do registra
(1)

Národná banka Slovenska zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, ...

(2)

Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia ...

(3)

Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis zodpovedá navrhovateľ.

(4)

Návrh na zápis sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis uhradiť ...

(5)

Ak je návrh na zápis úplný a poplatok za návrh na zápis bol riadne a včas uhradený, Národná ...

a)
zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového ...
b)
informuje navrhovateľa elektronicky o zápise viazaného finančného agenta, podriadeného finančného ...
(6)

Ak je návrh na zápis neúplný alebo poplatok za návrh na zápis nebol riadne a včas uhradený, ...

(7)

Finančný agent a finančný poradca sú oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie ...

(8)

Navrhovateľ po prijatí informácie podľa odseku 5 písm. b) bez zbytočného odkladu informuje viazaného ...

(9)

Ak ide o fyzickú osobu, Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta alebo ...

(10)

Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania ...

(11)

Do zoznamu viazaných investičných agentov možno zapísať len osobu s miestom podnikania alebo sídlom ...

(12)

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením ...

(13)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa § 11d ods. 2 zapíše ...

(14)

Národná banka Slovenska nezapíše do registra finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ...

§ 15
Zmena zápisu v registri
(1)

Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných ...

(2)

Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zmenu zápisu zodpovedá navrhovateľ.

(3)

Návrh na zmenu zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zmenu ...

(4)

Ak je návrh na zmenu zápisu úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu bol riadne a včas uhradený, ...

(5)

Ak je návrh na zmenu zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu nebol uhradený riadne ...

(6)

Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu samostatného finančného agenta a finančného poradcu ...

(7)

Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného sprostredkovateľa z iného členského ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného agenta s trvalým pobytom alebo so ...

§ 16
Zrušenie zápisu v registri
(1)

Národná banka Slovenska zruší zápis samostatného finančného agenta alebo zápis finančného ...

(2)

Navrhovateľom na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového ...

(3)

Žiadateľom o zrušenie zápisu je viazaný finančný agent, ktorý má uzavretú zmluvu s finančnou ...

(4)

Národná banka Slovenska zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného ...

a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo ...
1.
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
2.
mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo ...
c)
na majetok viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového ...
d)
navrhovateľ na zrušenie zápisu podal úplný návrh na zrušenie zápisu v registri (ďalej len „návrh ...
e)
žiadateľ o zrušenie zápisu podal Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o zrušenie zápisu ...
f)
finančnej inštitúcii, s ktorou mal viazaný finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia ...
g)
samostatnému finančnému agentovi, s ktorým mal podriadený finančný agent alebo sprostredkovateľ ...
(5)

Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zrušenie zápisu ...

(6)

Národná banka Slovenska zruší zápis finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu ...

a)
finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, ...
b)
príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu oznámil, že finančnému sprostredkovateľovi ...
(7)

Návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na ...

(8)

Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 4 písm. a) až ...

a)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa ...
b)
informuje navrhovateľa na zrušenie zápisu elektronicky o zrušení zápisu viazaného finančného ...
c)
informuje žiadateľa o zrušenie zápisu podľa odseku 4 písm. e) elektronicky o zrušení jeho zápisu ...
(9)

Ak je návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo žiadosť o zrušenie zápisu neúplná, na takýto ...

(10)

Oprávnenie viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového ...

(11)

Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť podanie návrhu ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska zruší v registri zápis finančného agenta, ktorý má trvalý pobyt ...

(13)

Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu, obsah ...

§ 17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)

Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného ...
g)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a ukončenia ...
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý ...
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne, ...
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený ...
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...
l)
obchodné meno a identifikačné číslo každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný ...
m)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 7,
n)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia ...
o)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(2)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných ...

(3)

Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného ...
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a dátum ...
g)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne ...
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý ...
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať ...
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia ...
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(4)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov ...

(5)

Evidovanými údajmi v zozname podriadených finančných agentov sú:

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného ...
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku ...
g)
registračné číslo navrhovateľa,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý ...
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je podriadený finančný agent oprávnený ...
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia ...
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(6)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu podriadených finančných ...

(7)

Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného ...
g)
meno, priezvisko a rodné číslo odborného garanta, adresa trvalého pobytu a dátum začiatku a dátum ...
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor ...
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný poradca oprávnený vykonávať ...
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo na území iných členských ...
l)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia ...
m)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(8)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje ...

(9)

Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore ...

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
d)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej ...
g)
kategória finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ak to oznámi príslušný orgán ...
h)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
i)
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 Národnej banke Slovenska,
j)
dátum zápisu do registra,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
l)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(10)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov ...

(11)

Evidovanými údajmi v zozname viazaných investičných agentov sú:

a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, ...
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
e)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne ...
f)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území Slovenskej ...
g)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný investičný agent oprávnený vykonávať ...
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...
i)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(12)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných investičných ...

(13)

Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov doplnkového poistenia sú:

a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa ...
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, ...
d)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného ...
e)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku ...
f)
registračné číslo navrhovateľa,
g)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ...
h)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je sprostredkovateľ doplnkového poistenia ...
i)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...
j)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia ...
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...
(14)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu sprostredkovateľov doplnkového ...

(15)

Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, eviduje sa dátum ...

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY NA VYKONÁVANIE FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA A FINANČNÉHO PORADENSTVA

§ 18
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...
(1)

Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného ...

(2)

Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané ...

a)
dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ...
b)
odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej ...
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ...
d)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom a ...
e)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ...
f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin.
(3)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie ...

a)
dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony,
b)
odborná spôsobilosť žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ...
d)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ...
(4)

Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a údaje o žiadateľovi ...
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
c)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia ...
d)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených ...
(5)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie

a)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
b)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia ...
c)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených ...
(6)

Ak je žiadateľom právnická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...
c)
kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle ...
e)
výpis z úradného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ...
f)
doklady o skupine s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, ako aj grafické znázornenie štruktúry ...
g)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného ...
(7)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, ...
c)
kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený; ...
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle ...
e)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného ...
(8)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej ...

(9)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok ...

(10)

Dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ...

(11)

Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia ...

(12)

Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť a ...

(13)

Povolenie podľa odseku 1 nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. ...

(14)

Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný ...

(15)

Na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej ...

(16)

Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...

(17)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náležitostiach ...

(18)

Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent alebo finančný poradca je povinný po nadobudnutí ...

(19)

Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie ...

§ 19
Zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie ...
(1)

Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...

a)
dňom zrušenia samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, ...
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ...
c)
dňom vyhlásenia konkurzu na majetok samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo ...
d)
samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi s trvalým pobytom alebo so sídlom ...
e)
uplynutím lehoty 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o vrátení povolenia Národnej banke ...
f)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak ide o fyzickú osobu,
g)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí týchto povolení.
(2)

Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní písomne informovať Národnú banku ...

(3)

Lehota podľa odseku 1 písm. e) neplynie počas dohľadu na mieste alebo počas konania o uložení ...

§ 20
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a finančné poradenstvo v sektore poistenia ...
(1)

Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo ...

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide ...
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného ...
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené.
(2)

Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta ...

(3)

Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované ...

(4)

O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo ...

(5)

Národná banka Slovenska zároveň oznámi osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku ...

(6)

Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(7)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, ...

(8)

Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie ...

§ 20a
(1)

Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo ...

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide ...
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol zriadiť pobočku,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného ...
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené,
f)
adresu pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
g)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky alebo osoby, ktorá je splnomocnená ...
(2)

Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta ...

(3)

Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 oznámili Národnej banke Slovenska, ...

(4)

O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo ...

(5)

Osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť informácie podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu ...

(7)

Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území je umiestnená pobočka, upozorní ...

(9)

Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území členského štátu pobočky neuskutoční v ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie ...

§ 20b
Finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie a finančné poradenstvo v oblasti ...
(1)

Finančný agent v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančný poradca v oblasti poskytovania ...

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ...
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného ...
e)
adresu pobočky v inom členskom štáte, ak sa takáto pobočka zriaďuje.
(2)

Za viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie a podriadeného finančného ...

(3)

Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované ...

(4)

O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo ...

(5)

Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(6)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, ...

(7)

Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční ...

(8)

Národná banka Slovenska pri výkone činnosti dohľadu môže vykonať kontrolu na mieste v pobočke ...

(9)

Ak osobe uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 zaniklo povolenie na činnosť finančného sprostredkovania ...

(10)

Na osobu uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2 sa vzťahuje primerane § 15 ods. 8.

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť

§ 21
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú odborné vedomosti fyzických osôb uvedených ...

(2)

Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:

a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)

Odbornou spôsobilosťou pre

a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie ...
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, úspešne ...
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej ...
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, ...
(4)

Viazaný finančný agent a sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny ...

(5)

Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen ...

(6)

Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo každý člen štatutárneho ...

(7)

Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen ...

(8)

Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho ...

(9)

Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného ...

(10)

Odborný garant finančnej inštitúcie musí spĺňať najmenej požiadavky na stredný stupeň odbornej ...

(11)

Odbornú spôsobilosť preukazuje

a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia a ...
b)
samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti ...
c)
zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu najneskôr ku dňu skutočného ...
(12)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej ...
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ...
c)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania, ...
d)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo ...
(13)

Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania možno overiť nahliadnutím do zoznamu osôb podľa ...

(14)

Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného agenta, ktorý je právnickou ...

(15)

Ustanovenie odseku 14 sa nevzťahuje na člena štatutárneho orgánu zodpovedného za výkon finančného ...

§ 22
(1)

Osoby uvedené v § 21 ods. 4 až 10 si musia priebežne dopĺňať odborné vedomosti a rozvíjať ...

(2)

Odbornú skúšku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje Národná ...

(3)

Finančný agent a finančný poradca je povinný viesť osobitnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú ...

a)
meno a priezvisko zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného ...
b)
sektory, v ktorých je zamestnanec alebo člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného ...
c)
dátum začatia vykonávania činnosti zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu, ktorej obsahom ...
d)
dátum absolvovania každého osobitného finančného vzdelávania zamestnanca alebo člena štatutárneho ...
e)
dátum úspešného vykonania odbornej skúšky zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, ak sa ...
f)
úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé ...
(4)

Odborná skúška s certifikátom je osobitnou odbornou skúškou, za ktorej úspešné vykonanie sa ...

(5)

Obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výšku ...

(6)

Účastník osobitného finančného vzdelávania, účastník odbornej skúšky a účastník odbornej ...

(7)

Národná banka Slovenska vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, ...

(8)

Za správnosť a úplnosť údajov v zozname vedenom podľa odseku 7 prvej vety zodpovedá poskytovateľ ...

(9)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré absolvovali ...

§ 22a
Osobitné finančné vzdelávanie
(1)

Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy ...

(2)

Osobitné finančné vzdelávanie poskytuje

a)
finančná inštitúcia pre jej zamestnancov,
b)
finančná inštitúcia pre finančných agentov a finančných poradcov v rozsahu finančných služieb ...
c)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania.
(3)

Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je osoba s miestom podnikania alebo so sídlom na ...

(4)

Register poskytovateľov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. ...

a)
obchodné meno, webové sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
b)
dátum zápisu do registra poskytovateľov,
c)
sektory poskytovania osobitného finančného vzdelávania.
(5)

Národná banka Slovenska zapíše do registra poskytovateľov na základe predloženého úplného ...

(6)

V návrhu na zápis do registra poskytovateľov navrhovateľ preukazuje

a)
oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti,
b)
bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo ...
c)
technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.
(7)

Návrh na zápis do registra poskytovateľov má listinnú podobu a obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak má sídlo mimo ...
b)
označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného ...
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu alebo riadiaceho ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného ...
e)
adresu webového sídla budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, na ktorom bude ...
f)
sektory podľa § 13 ods. 1 a stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých má poskytovateľ osobitného ...
g)
doklad preukazujúci uhradenie poplatku.
(8)

Navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov je povinný pred podaním návrhu uhradiť poplatok ...

(9)

Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis do registra poskytovateľov zodpovedá navrhovateľ ...

(10)

Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov úplný a poplatok bol riadne a včas uhradený, ...

a)
zapíše navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov,
b)
pridelí poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania prístupové práva do zoznamu vedeného ...
c)
odošle poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania informáciu o prihlasovacích údajoch ...
(11)

Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov neúplný, Národná banka Slovenska vyzve navrhovateľa ...

(12)

Ak navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených ...

(13)

Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je povinný

a)
spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov nepretržite počas celej doby zápisu v registri ...
b)
informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ...
c)
uskutočniť osobitné finančné vzdelávanie aspoň raz za kalendárny rok vo všetkých sektoroch ...
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle najneskôr 15 kalendárnych dní pred uskutočnením osobitného ...
e)
nahlásiť do desiatich pracovných dní od uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania účastníkov, ...
(14)

Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov, ak

a)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania podá návrh na zrušenie zápisu v registri poskytovateľov, ...
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, bola zrušená,
c)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, zomrela alebo bola ...
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení zápisu v registri poskytovateľov podľa § 39 ods. ...
(15)

Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov do 15 kalendárnych dní odo dňa, ...

(16)

Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti ...

§ 23
(1)

Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá

a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný v súvislosti ...
b)
nepôsobila
1.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, ...
2.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, ...
3.
v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný poradca, ktorý bol fyzickou osobou ...
4.
v posledných desiatich rokoch ako odborný garant finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý ...
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, ...
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, ...
e)
nemala v posledných desiatich rokoch odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím ...
f)
nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá ...
g)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov30a) v oblasti finančného ...
h)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...
(2)

Dôveryhodnou osobou počas celej doby platnosti povolenia na výkon činnosti alebo platnosti zápisu ...

a)
samostatný finančný agent, finančný poradca, člen štatutárneho orgánu samostatného finančného ...
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, sprostredkovateľ ...
(3)

Dôveryhodnosť preukazuje

a)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) Národnej banke Slovenska podľa § 18,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní ...
c)
zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu začatia vykonávania činnosti, ...
(4)

Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, ...

Organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

§ 24
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní primerane k povahe a rozsahu činnosti podľa tohto ...

a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú ...
b)
organizačnú štruktúru upraviť tak, aby zabezpečovala riadne a bezpečné vykonávanie činnosti ...
c)
upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednosť finančného ...
d)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného ...
e)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na plnenie ...
f)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.
(2)

Ak má štatutárny orgán finančného agenta alebo štatutárny orgán finančného poradcu viac členov, ...

§ 25
(1)

Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní zahrnúť ...

(2)

Ak ide o fyzickú osobu, samostatný finančný agent je povinný zahrnúť do svojej organizačnej ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na finančnú inštitúciu, ktorá má uzavretú zmluvu podľa ...

(5)

Ak ide o fyzickú osobu, povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na odborného garanta vykonáva ...

(6)

Odborný garant finančného agenta a finančného poradcu je zodpovedný najmä za

a)
monitorovanie dodržiavania povinností zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné ...
b)
poskytovanie odbornej pomoci zamestnancom vykonávajúcim činnosť podľa písmena a) pri dodržiavaní ...
c)
preverovanie a vybavovanie sťažností klientov finančného agenta alebo finančného poradcu podľa ...
(7)

Odborný garant samostatného finančného agenta je zodpovedný aj za

a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k podriadenému finančnému agentovi, s ...
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou podriadeného finančného agenta, s ktorým má ...
(8)

Odborný garant finančnej inštitúcie je zodpovedný za

a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k viazanému finančnému agentovi, s ktorým ...
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná ...
(9)

Finančná inštitúcia je povinná uchovávať a aktualizovať všetky nevyhnutné doklady na vykonávanie ...

(10)

Za riadne vykonávanie činnosti odborného garanta zodpovedá fyzická osoba, ktorá je štatutárnym ...

(11)

Činnosť odborného garanta je oprávnený vykonávať člen štatutárneho orgánu finančného agenta ...

§ 26
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia ...

(2)

Povinnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na

a)
finančnú inštitúciu vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť viazaného finančného agenta, ...
b)
samostatného finančného agenta vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť podriadeného finančného ...
(3)

Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú na účely zabezpečenia dodržiavania povinností ...

(4)

Záznam podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)
meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno ...
b)
predmet sťažnosti,
c)
dátum doručenia sťažnosti,
d)
identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,
e)
vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,
f)
spôsob vybavenia sťažnosti,
g)
opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,
h)
dátum vybavenia sťažnosti.
(5)

Finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca sú povinní vybaviť sťažnosť a prijať ...

(6)

Podrobnosti o organizačných požiadavkách na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného ...

§ 27
Konflikt záujmov
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného ...

(2)

Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu finančného ...

a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného ...
b)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho ...
(3)

Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť

a)
finančná inštitúcia, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančnej inštitúcie, člen ...
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, ...
(4)

Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 a odseku 2 ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ ČINNOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOM

§ 28
Všeobecné pravidlá
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...

(2)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(3)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje výmena informácií medzi finančným agentom, finančnými ...

(4)

Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia ...

a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa ...
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom ...
(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 29 až 36 sa vzťahujú na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom ...

§ 29
(1)

Finančná inštitúcia je povinná vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať, na ...

(2)

Na účely odseku 1 je finančná inštitúcia povinná sústavne preverovať dodržiavanie povinností ...

(3)

Zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať ustanovenia umožňujúce finančnej inštitúcií a ...

(4)

Na účely odsekov 1 až 3 zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať oprávnenie finančnej inštitúcie ...

a)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta opätovné absolvovanie ...
b)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta vykonanie opatrení ...
c)
zadržať odmenu vyplývajúcu viazanému finančnému agentovi alebo podriadenému finančnému agentovi ...
d)
vypovedať zmluvu podľa § 8 alebo § 9 a podať návrh na zrušenie zápisu bez zbytočného odkladu, ...
(5)

Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú povinní prijať primerané organizačné ...

§ 30
Zodpovednosť za škodu
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného ...

(2)

Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za ...

(3)

Ak ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať ...

(4)

Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 spolu s dokladom o uhradení poistného je samostatný finančný ...

(5)

Samostatný finančný agent a finančný poradca môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na viazaného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na podriadeného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak ...

(8)

Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je viazaný finančný agent a podriadený finančný agent povinný ...

§ 31
Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta
(1)

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie ...

a)
osobných údajov33) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ...
b)
identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, ...
c)
kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
d)
dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných ...
(2)

Osobné údaje33) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné ...

(3)

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený ...

(6)

Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností ...

(7)

Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ...

§ 32
Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo
(1)

Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho ...

(2)

Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným ...

(3)

V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi ...

(4)

Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným ...

(5)

Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek ...

(6)

Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich ...

§ 33
Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi
(1)

Finančný poradca je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné poradenstvo. ...

(2)

Finančný agent je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie ...

a)
na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami ...
b)
na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom.
(3)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu ...

a)
informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch ...
b)
ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(4)

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene ...

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je finančný agent právnická osoba, alebo ...
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný agent ...
c)
kvalifikovanú účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, ...
d)
kvalifikovanú účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6, alebo osoby ovládajúcej ...
e)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom ...
f)
výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu ...
(5)

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva alebo, ak je to odôvodnené, pri jej ...

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko ...
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný poradca ...
c)
výšku odmeny za poskytnutie finančného poradenstva a ďalšie podmienky zmluvy o poskytnutí finančného ...
d)
kvalifikovanú účasť finančného poradcu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vo ...
e)
kvalifikovanú účasť finančnej inštitúcie alebo osoby ovládajúcej túto finančnú inštitúciu ...
(6)

Pri poskytnutí finančného poradenstva je finančný poradca povinný klientovi oznámiť

a)
výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finančnou službou, o ktorej vykonáva finančné ...
b)
podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena a),
c)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného poradenstva a osobitné predpisy upravujúce ...
(7)

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6, ktoré poskytuje finančný agent a finančný poradca klientovi ...

a)
písomné alebo na inom trvanlivom médiu podľa odseku 10 alebo prostredníctvom webového sídla podľa ...
b)
úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce,
c)
poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku,
d)
poskytnuté bezplatne.
(8)

Ak sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu ...

a)
musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody finančnej služby alebo finančného ...
b)
musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, ktorému ...
c)
nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ...
(9)

Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť poskytnuté ...

(10)

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a v § 35 ods. 6 sa môžu poskytnúť na inom trvanlivom médiu ...

a)
poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých ...
b)
si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom ...
(11)

Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient povinný písomne alebo na inom ...

(12)

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a § 37d možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ...

a)
poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na obchod medzi ...
b)
klient súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla,
c)
klient bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno ...
d)
tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi klient mohol ...
(13)

Poskytovanie informácií podľa odsekov 11 a 12 s použitím iného trvanlivého média ako je listinná ...

(14)

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene ...

a)
poskytnúť názov alebo obchodné meno sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 ...
b)
poskytnúť informáciu o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania ...
c)
prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie súladu s § 34, 35 a 37c,
d)
predložiť informačný dokument o poistnom produkte,
e)
poskytnúť uvedené informácie úplne, presne, pravdivo, zrozumiteľne, jednoznačne, prehľadne a ...
(15)

Ak informácie poskytované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom ...

a)
porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným spôsobom,
b)
musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,
c)
musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní.
(16)

V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie používať názov Národná ...

(17)

Informácie môžu byť poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient ...

(18)

Finančný agent a finančný poradca, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky ...

(19)

Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu ...

(20)

Navrhovateľ je povinný na požiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnúť mu údaje o ...

(21)

Ustanoveniami odsekov 1 až 20 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov40) upravujúce poskytovanie ...

(22)

Povinnosť poskytnúť informácie podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na poistenie veľkých rizík. ...

§ 34
Reklama a propagácia
(1)

Všetky informácie, ktoré reklama a propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva ...

(2)

Ak reklama alebo propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje ponuku ...

§ 35
Posudzovanie klientov
(1)

Finančný agent alebo finančný poradca je povinný zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, ...

(2)

Ak ide o profesionálneho klienta, finančný agent alebo finančný poradca je oprávnený predpokladať, ...

(3)

Finančný agent je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi ...

(4)

Finančný poradca je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi ...

(5)

Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy ...

(6)

Ak finančný agent alebo finančný poradca vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 1, že ...

§ 36
Vedenie záznamov a informačná povinnosť
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých ...

(2)

Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od ...

(3)

Povinnosť vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa na viazaného finančného agenta ...

(4)

Národná banka Slovenska môže určiť, aby finančný agent alebo finančný poradca uchovával všetky ...

(5)

Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent a finančný poradca povinný uchovávať na médiu, ktoré ...

a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k dokumentom a musia jej umožňovať rekonštrukciu ...
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možno zistiť všetky opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah ...
c)
musí byť zabezpečené, že s dokumentmi nemožno nakladať alebo ich pozmeňovať v rozpore s písmenom ...
(6)

Podrobnosti o obsahu, spôsobe vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 až 5 môže ustanoviť ...

(7)

Samostatný finančný agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska ...

(8)

Samostatný finančný agent je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní ...

(9)

Obsah, členenie, štruktúru, frekvenciu, spôsob, formu a termín predkladania výkazu o vykonávaní ...

(10)

Navrhovateľ, ktorý je finančnou inštitúciou, súčasne s podaním žiadosti podľa § 14 ods. 12 ...

§ 37
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania ...
(1)

Samostatný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný finančný agent v sektore kapitálového ...

a)
poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2,
b)
prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností ...
(2)

Finančný poradca v sektore kapitálového trhu je oprávnený poskytovať investičnú službu investičné ...

(3)

Na finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového ...

a)
konflikte záujmov,41a)
b)
preukazovaní totožnosti klienta a spracovaní osobných údajov,41b)
c)
zásadách konania,41c)
d)
informáciách adresovaných klientom,41d)
e)
testovaní vhodnosti a primeranosti,41e)
f)
evidencii dohodnutých práv a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu a klienta,41f) ...
g)
poskytovaní správy o poskytovanej službe, vrátane vyhlásenia o vhodnosti klientom,41g)
h)
požiadavkách na distribúciu finančných nástrojov,41h)
i)
vedení záznamov,41i)
j)
zaznamenávaní telefonických hovorov a elektronickej komunikácie.41j)
(4)

Na finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa okrem odseku 3 použijú aj ustanovenia osobitných ...

(5)

Na viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu ...

(6)

Podriadený finančný agent v sektore kapitálového trhu a viazaný finančný agent v sektore kapitálového ...

§ 37a
Osobitné ustanovenie o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania ...

Finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia nie je oprávnený prijímať od klientov ...

§ 37b
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania ...
(1)

Finančný agent a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia sú povinní pred uzavretím ...

(2)

Finančný agent alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný zaviesť mechanizmy, ...

§ 37c
Krížový predaj
(1)

Ak sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, ...

(2)

Ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z balíka alebo zmluvy podľa odseku 1 odlišuje od ...

(3)

Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť balíka ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 nebránia poskytovať poistné produkty, ktoré kryjú rôzne druhy poistných ...

§ 37d
Investičné produkty založené na poistení
(1)

Pred uzavretím poistnej zmluvy o investičnom produkte založenom na poistení poskytne finančný ...

a)
o tom, že bude poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených investičných produktov ...
b)
vo vzťahu k ponúkanému investičnému produktu založenému na poistení a k navrhovaným investičným ...
c)
o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, v súhrnnej podobe, ...
(2)

Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby klient alebo ...

(3)

Vyhlásenie o vhodnosti podľa § 35 ods. 6 obsahuje pri investičnom produkte založenom na poistení ...

(4)

Pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení podľa odseku 1 písm. ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 38
Výkon dohľadu
(1)

Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a finančného ...

(2)

Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha za podmienok podľa § 11 až 11b aj vykonávanie finančného ...

(3)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne ...
b)
dodržiavanie podmienok určených v povoleniach udelených podľa tohto zákona,
c)
plnenie opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(4)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie ...

(5)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona sú povinné na požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(6)

Pri vykonávaní dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami ...

(7)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského ...

(10)

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského ...

(11)

Všetky dokumenty potrebné na výkon dohľadu musia byť Národnej banke Slovenska predložené v štátnom ...

(12)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o problémoch finančných agentov a finančných ...

§ 39
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného agenta, finančného poradcu ...

a)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi opatrenia na odstránenie ...
b)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi pokutu do výšky 5 000 ...
c)
obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie ...
d)
odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa ...
e)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného ...
f)
uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo bez zápisu ...
g)
zverejní zodpovednú fyzickú osobu alebo právnickú osobu a povahu porušenia,
h)
dočasne zakáže výkon riadiacich funkcií fyzickej osobe, ktorá nesie zodpovednosť za porušenie, ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného sprostredkovateľa z iného ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
uložiť pokutu do výšky 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur, ...
c)
obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie činnosti.
(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania ...

a)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania opatrenia na odstránenie a nápravu ...
b)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania pokutu do výšky 50 000 eur,
c)
obmedzí alebo pozastaví poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania vykonávanie činnosti, ...
d)
zruší poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania zápis v registri poskytovateľov,
e)
uloží osobe, ktorá vykonáva osobitné finančné vzdelávanie v rozpore s týmto zákonom alebo ...
(4)

Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie podľa odseku 1 až 3 prerokovať ...

(6)

Ak sa pri vykonávaní dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto ...

(7)

Národná banka Slovenska uloží za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných ...

(8)

Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a f), odseku 2 písm. b), odseku 3 písm. b) a e) a odseku 7 je splatná ...

(9)

Národná banka Slovenska pri ukladaní sankcie podľa odsekov 1 až 3 prihliada na

a)
závažnosť, rozsah a dĺžku trvania,
b)
mieru zodpovednosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej ...
d)
výšku ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým ...
e)
straty pre klientov a tretie strany spôsobených porušením, ak ich možno stanoviť,
f)
úroveň súčinnosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v rámci výkonu dohľadu a ...
g)
opatrenia prijaté zodpovednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému ...
h)
predchádzajúce porušenia zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(10)

O každej sankcii podľa odseku 1 uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,42) ak tento zákon v druhej časti neustanovuje ...

Prechodné ustanovenia

§ 41
(1)

Výlučný sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného ...

(2)

Sprostredkovateľ investičných služieb podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného ...

(3)

Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového ...

(4)

Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia ...

(5)

Národná banka Slovenska k 1. januáru 2010 zapíše osoby podľa odsekov 1 až 3 do registra, pričom ...

(6)

Osoba iná, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 až 3, ktorá vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona ...

(7)

Ak osoba podľa odseku 6 nepodala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ ...

(8)

Ak osoba podľa odseku 6 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 včas a Národná ...

(9)

Osoby podľa odsekov 1 až 3 a odseku 6 sú povinné najneskôr do 31. decembra 2010 zosúladiť svoju ...

a)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. ...
b)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. ...
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. ...
(10)

Osoby, ktoré začnú vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo po 1. januári ...

(11)

Osoby, ktorým bolo udelené povolenie uvedené v odseku 4 podľa doterajších predpisov, sú oprávnené ...

(12)

Finančný agent je povinný do 31. decembra 2010 informovať Národnú banku Slovenska o svojich platných ...

(13)

Samostatný finančný agent a finančná inštitúcia sú povinní preukázať Národnej banke Slovenska ...

(14)

Ak samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska mu ...

(15)

Ak finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku ...

(16)

Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných agentov ...

§ 42
(1)

Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa dokončia podľa ...

(2)

Od 1. januára 2010 sa nedostatky zistené v činnosti finančných agentov, finančných poradcov a ...

§ 42a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Osoby, ktoré k 10. júnu 2013 ako zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladali ponuky ...

(2)

Osoby uvedené v odseku 1, ktoré boli zapísané do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, ...

(3)

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú povinné zosúladiť do 30. júna 2014 svoju činnosť s ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona o pravidlách dôveryhodnosti sa od 10. júna 2013 vzťahujú aj na osoby, ...

(5)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(6)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona ...

§ 42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. februára 2018
(1)

Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov ...

(2)

Konania o uložení sankcie neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred ...

Záverečné ustanovenia

§ 43

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 44
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa ...

3.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch ...

4.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

§ 44a
Zrušovacie ustanovenia účinné od 23. februára 2018

Zrušujú sa:

1.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie ...

2.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom ...

3.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, ...

4.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania ...

5.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) šiesty bod a siedmy bod znejú:

„6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. j) sa nad slovo „sprostredkovanie“ umiestňuje odkaz 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.“.

3.

V § 5 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená k) až p).

4.

Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:

„§ 27a (1) Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27e znejú:

„27a) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. 27b) § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. 27c) § 5 ods. 3 ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

2.

§ 61 sa vypúšťa.

3.

§ 61a znie:

„§ 61a (1) Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54a až 54e znejú:

„54a) § 8 zákona č. 483/2001 Z. z. 54b) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní ...

4.

Za § 71o sa vkladá § 71p, ktorý znie:

„§ 71p (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

„57a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. 57b) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“. ...

5.

V § 135 ods. 1 sa za slovom „fondu“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľa investičných ...

6.

V § 144 odsek 3 znie:

„(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti povinnej osoby podľa § 132e ods. ...

7.

V celom texte zákona sa slová „viazaný agent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „viazaný ...

Čl. VII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Slová „sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom ...

2.

V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac znejú:

„24aa) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 11.

3.

V § 28a ods. 2 sa slová „osôb a sprostredkovateľov“ nahrádzajú slovami „osôb a finančných ...

4.

§ 68 až 68c sa vypúšťajú.

5.

V § 71 ods. 4 sa slová „konca piateho roku“ sa nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.

Čl. VIII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovami „obchodníkov s cennými papiermi“ vypúšťa čiarka a slová ...

3.

V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ...

4.

V § 2 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „vrátane uvedenia“ vkladajú slová „písomných podkladov ...

6.

V § 40 ods. 3 sa slová „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia, ...

7.

V § 40 ods. 4 druhá veta znie: „Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov ...

Čl. IX

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:

„6) § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...

2.

V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa ...

3.

V § 4 ods. 5 sa slová „sprostredkovanie poistenia a iné sprostredkovateľské činnosti“ nahrádzajú ...

4.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:

„f) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí podľa pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. 33b) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“. ...

5.

V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne ...

Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:

„33c)
§ 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.“.

6.

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

7.

V § 38 ods. 3 sa slová „odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)“ nahrádzajú ...

8.

V § 39 písm. c) sa slová „člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.“.

10.

V § 39 písm. d) sa slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského ...

11.

V § 40 ods. 3 písm. b) sa slová „sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia“ ...

12.

V § 45 ods. 1 písm. h) sa slová „sprostredkovania poistenia a iných sprostredkovateľských činností“ ...

13.

V celom texte § 47 sa slová „sprostredkovateľ poistenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

14.

V § 47 ods. 6 sa odkaz 53 nahrádza odkazom 35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.

15.

V § 47 ods. 9 sa za slovom „klienta“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „poistnej ...

16.

V § 67 ods. 10 druhej vete sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Čl. X

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:

„6.
finančný agent, finančný poradca,9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

3.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

Čl. XI

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:

„j) poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia ...

2.

Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:

„§ 802a (1) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá ...

3.

V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s ...

Čl. XII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

1.

V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová „súčasne s“ nahrádzajú slovami „alebo predtým, ako ...

2.

V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa odkaz 10 a slová „v Slovenskej republike“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.

V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na ...

4.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...

Čl. XIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 2)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...
 • 5)  § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ...
 • 5a)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 11)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 12)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 14)  § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 14a)  Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 14aa)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14b)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 20 ods. 1 a § 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 písm. a) ...
 • 17)  § 57 až 59 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 3 písm. s) zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 19)  Časť B body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 20)  Časť B body 14 a 15 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 21)  Časť B body 3, 8, 9, 10, 13 a 16 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 21a)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
 • 21b)  § 5 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21c)  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.
 • 22)  § 8a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 22a)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 22b)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 22c)  § 3, 6, 7, 21, 22 a 25 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
 • 22d)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 23)  § 65 a 67 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 24)  § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 25)  § 61a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  Napríklad § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 27a)  § 279 Civilného mimosporového poriadku.
 • 27aa)  § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 27ab)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 27ac)  § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 27ad)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 27b)  Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27c)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 28)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 30a)  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona ...
 • 30b)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 30c)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 32)  Napríklad § 134 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 ods. 3 zákona ...
 • 33)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.
 • 34)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ...
 • 35)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § ...
 • 37)  Napríklad § 91 ods. 3 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z., § 134 zákona č. 566/2001 Z. z., § 98 ods. ...
 • 37a)  Napríklad zákon č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákon ...
 • 40)  Napríklad § 792a a 793 Občianskeho zákonníka,§ 3 ods. 3 až 8 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení ...
 • 41)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 ...
 • 41a)  § 71l zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 33 až 35 delegovaného nariadenia ...
 • 41b)  § 73 a 73a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41c)  § 73b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41d)  § 73c a 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 36, 44 až 53 delegovaného ...
 • 41e)  § 73f až 73h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 54 až 57 delegovaného ...
 • 41f)  § 73i zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 56, 58 a 73 delegovaného nariadenia ...
 • 41g)  § 73f ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 59 delegovaného ...
 • 41h)  § 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 41i)  § 75 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 72 až 75 delegovaného ...
 • 41j)  § 75 ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 76 delegovaného ...
 • 41k)  § 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41l)  Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje ...
 • 41m)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41n)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 43)  Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.
 • 44)  Zákon č. 244/2002 Z. z.
 • 45)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore