Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 13.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Cestovný ruch, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2006 s účinnosťou od 01.01.2007

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

K predpisu 186/2006, dátum vydania: 13.04.2006

4

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona spresňuje znenie niektorých základných pojmov, zavádza niektoré zjednodušenia pri uplatňovaní zákona doplnením oprávnenia cestovných kancelárií a cestovných agentúr o ďalšie služby, ako je organizácia, ponuka a predaj kombinácie služieb kratších ako 24 hodín a poskytovanie činnosti sprievodcu cestovného ruchu a upravuje sa percento výšky poistnej sumy z ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov, pri plnení povinnosti preukazovania záruky pre prípad úpadku cestovných kancelárií.

Novela tiež obsahuje niektoré legislatívno-technické úpravy, ktoré vzišli z aplikácie zákona v praxi.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.

Navrhovaná úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s príslušnými medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii:

Návrh právneho predpisu svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti podľa Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä podľa Aktu o podmienkach pristúpenia.

4.Problematika návrhu zákona je upravená:

a)v práve Európskej únie

b)v práve Európskych spoločenstiev

-v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/42/ES, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetný

6.Gestor: bezpredmetné

7.Účasť cudzích expertov: bez účasti zahraničných expertov.

Osobitná časť

K bodu 1

Navrhuje sa upraviť ustanovenie týkajúce sa predmetu zákona, nakoľko v praxi jeho druhá časť viedla k nesprávnemu výkladu v tom zmysle, že sa zákon týka len činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

K bodom 2, 6, 7 a 9

Týmto návrhom sa umožní aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, ako orgánu poverenému vykonávaním dozoru nad dodržiavaním zákona č. 281/2001 Z. z., ale aj živnostenským úradom v právnom rámci živnostenského zákona, postihovať porušenie navrhovanej povinnosti.

Postup SOI je treba prerokovať osobitne. Živnostenské úrady sú oprávnené pri zistení dôvodového podozrenia, že nejaká osoba vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje aj podľa osobitného zákona (zák. č. 281/2001 Z. z.) živnostenské oprávnenie, vykonať kontrolu u takejto osoby (vrátane fyzickej osoby v postavení nepodnikateľa) v medziach živnostenského zákona. V prípade, ak by sa preukázalo, že daná osoba vykonáva činnosť, ktorá spĺňa znaky cestovnej kancelárie, t.j. organizuje zájazd a zároveň nemá živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie, živnostenský úrad je oprávnený takúto osobu postihnúť.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na bod 2.

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť predmet oprávnenia cestovných kancelárií a cestovných agentúr o ďalšie služby, ako je organizácia, ponuka a predaj kombinácie služieb kratších ako 24 hodín a poskytovanie činnosti sprievodcu cestovného ruchu.

K bodu 5

Upravuje sa právny predpis v poznámke pod čiarou k odkazu 3.

K bodu 8

Zahraničný touroperátor (TO) tým, že propaguje na území Slovenskej republiky svoje zájazdy, nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť. Zahraničný TO totiž svoje služby (organizovanie zájazdu) poskytuje na území domovského štátu.

Slovenská cestovná agentúra, ak sprostredkuje predaj zájazdu zahraničnému TO, nevykonáva činnosť cestovnej agentúry, ale (všeobecnú) sprostredkovateľskú činnosť v záujme odstránenia súčasného nežiadúceho stavu, ktorý slovenskej cestovnej agentúre zakazuje sprostredkovať predaj zájazdu pre inú osobu, ako pre slovenskú cestovnú agentúru. Navrhovanou dikciou by sa umožnilo slovenským cestovným agentúram sprostredkovať zájazd zahraničnému TO, ak je tento TO vo svojom domovskom štáte poistený.

K bodu 10

Ustanovenie definuje sprievodcu v cestovnom ruchu. Preukazovanie odbornej spôsobilosti upravuje živnostenský zákon. Pod pojmom „sprievodca v cestovnom ruchu“ sa rozumie osoba vlastniaca osvedčenie oprávňujúce k výkonu práce sprievodcu cestovného ruchu na území celej Slovenskej republiky. Osvedčenie má celoštátnu platnosť získanú vo vzdelávacej ustanovizni akreditovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

K bodu 11

Ide o legislatívno–technické upresnenie ustanovení, ako to vyplynulo z požiadaviek praxe.

K bodu 12

Ustanovenie taxatívne určuje povinnosť cestovných kancelárií mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo mať uzatvorenú bankovú záruku v zmysle § 313 až 322 Obchodného zákonníka.

K bodu 13

Umiestňuje sa odkaz 4b a dopĺňa sa poznámka pod čiarkou k odkazu 4b.

K bodu 14

Ustanovenie upravuje povinnosť cestovnej kancelárií poveriť svojo zástupcu, ktorý bude oprávnený počas zájazdu prijímať a vybavovať reklamácie účastníkov zájazdu.

K bodom 15 až 21

Ide o legislatívno-technické upresnenie ustanovení, ako to vyplynulo z požiadaviek praxe.

K bodu 22

Upravuje sa právny predpis v poznámke pod čiarou k odkazu 9.

K bodu 23

Ustanovením sa upravuje výška poistnej sumy z ročných plánovaných tržieb pre cestovné kancelárie. Platná minimálne 30 % sadzba obratu zájazdovej činnosti na Slovenskej republike je vyššia v porovnaní s inými štátmi Spoločenstva, kde sa pohybuje v rozpätí od 0,5 do 15 %. Zaťaženie slovenských cestovných kancelárií za plnenie povinnosti preukazovania záruky klientom pre prípad ich úpadku bolo neúmerne vysoké a stavalo ich v európskom konkurenčnom priestore do zjavne nevýhodného postavenia.

K bodu 24

Upravujú sa podmienky bankovej záruky, na základe ktorej vznikne objednávateľovi plnenie a upravuje, aké požiadavky banková záruka musí spĺňať.

K bodu 25

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 26

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa upravuje právny predpis.

K čl. II.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2006, aby bolo zrejmé, že cestovné kancelárie dokončia zimnú sezónu ešte podľa pôvodného zákona.

V Bratislave dňa 9. novembra 2005.

Mikuláš D z u r i n d a, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Jirko M a l c h á r e k, v.r.

podpredseda vlády

a minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore