Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 13.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch, Ochrana spotrebiteľa, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 186/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje spôsob organizovania zájazdov a niektoré podmienky podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.“.

2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zorganizovaná“.
3.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.
V § 2 ods. 3 sa slovo „zorganizovaný“ nahrádza slovom „pripravený“.
5.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc,

g)
poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.“.

7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 741a až 741k Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 52 až 60 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka.“.
8.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem predaja kombinácie služieb“.
9.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Sprievodca v cestovnom ruchu
(1)
Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní.4a)

(2)
Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu4aa) alebo v inom právnom vzťahu.4ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4aa a 4ab znejú:

„4a)
§ 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4aa)
§ 42 až 44 Zákonníka práce.
§ 223 Zákonníka práce.

4ab)
§ 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.“.

10.
§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Zmluva o zájazde
Zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

11.
V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej len “poistenie zájazdu„) alebo bankovú záruku4b) podľa § 11a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.“.

12.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „vzdelaní“ umiestňuje odkaz 4a.
13.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu.4c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c)
§ 741d a 741i Občianskeho zákonníka.“.

14.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Každý, kto organizuje, ponúka a predáva zájazdy a nie je podnikateľom,2) je povinný dodržiavať ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú organizovania, ponuky a predaja zájazdov cestovnou kanceláriou.“.

15.
V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o mieste plánovaného skončenia zájazdu“.
16.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „type ubytovania“ nahrádzajú slovami „ubytovacom zariadení“.
17.
V § 8 ods. 1 písm. h) sa za slová „časoch a o“ vkladá slovo „predpokladaných“.
18.
V § 8, 9, 10 a 11 zákona a v nadpise nad § 9 sa slová „povinné zmluvné poistenie zájazdu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „poistenie zájazdu“ v príslušnom tvare.
19.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „v zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.
20.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.
21.
V § 10 ods. 1 sa v prvej vete za druhé slovo „pobytu“ vkladajú slová „v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.
22.
V § 10 ods. 1 v tretej vete sa za slovo „objednávateľa“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 11 ods. 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
25.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Banková záruka
(1)
Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná dohodnúť bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii alebo tretej osobe právo na rovnaké plnenie ako pri poistení zájazdu v prípadoch podľa § 9 ods. 1 a § 10.

(2)
Na bankovú záruku sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 9 ods. 3, § 10 a § 11 ods. 3 až 6.“.

26.
V § 12 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. a) a c)“.
27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
Na konci sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

29.
K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 281/2001 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L 158, 23. 6. 1990).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem čl. I 2. až 5. bodu a 8. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore