Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 13.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Cestovný ruch, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 186/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje spôsob organizovania zájazdov a niektoré podmienky ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zorganizovaná“.

3.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.

V § 2 ods. 3 sa slovo „zorganizovaný“ nahrádza slovom „pripravený“.

5.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 741a až 741k Občianskeho zákonníka v znení ...

8.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem predaja kombinácie služieb“.

9.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Sprievodca v cestovnom ruchu (1) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4aa a 4ab znejú:

„4a) § 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

10.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Zmluva o zájazde
Zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

11.

V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.“.

12.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „vzdelaní“ umiestňuje odkaz 4a.

13.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c)
§ 741d a 741i Občianskeho zákonníka.“.

14.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Každý, kto organizuje, ponúka a predáva zájazdy a nie je podnikateľom,2) je povinný dodržiavať ...

15.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o mieste plánovaného skončenia ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „type ubytovania“ nahrádzajú slovami „ubytovacom zariadení“. ...

17.

V § 8 ods. 1 písm. h) sa za slová „časoch a o“ vkladá slovo „predpokladaných“.

18.

V § 8, 9, 10 a 11 zákona a v nadpise nad § 9 sa slová „povinné zmluvné poistenie zájazdu“ ...

19.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „v zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného ...

20.

V § 10 ods. 1 sa za slovo „zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia ...

21.

V § 10 ods. 1 sa v prvej vete za druhé slovo „pobytu“ vkladajú slová „v zahraničí do miesta ...

22.

V § 10 ods. 1 v tretej vete sa za slovo „objednávateľa“ vkladajú slová „do miesta plánovaného ...

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o ...

24.

V § 11 ods. 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.

25.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Banková záruka (1) Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná ...

26.

V § 12 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. a) a c)“.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. ...

28.

Na konci sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Záverečné ustanovenie Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev ...

29.

K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 281/2001 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem čl. I 2. až 5. bodu a 8. bodu, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore