Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2014 účinný od 01.09.2015


Platnosť od: 28.06.2014
Účinnosť od: 01.09.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2014 účinný od 01.09.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2014 s účinnosťou od 01.09.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 7 ods. 3 písm. a) sa na konci druhého bodu čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

2.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

„13a) § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

3.

V § 32 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 6 ...

4.

V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

5.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu ...

6.

V § 40 ods. 13 písmeno a) znie:

„a) uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii ...

7.

V § 40 ods. 13 písm. c) sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovom „schválenie“.

8.

V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j) vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia ...

9.

V § 40 sa odsek 17 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku bez absolvovania špecializačného ...

10.

V § 40 ods. 25 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

11.

V § 49 ods. 2 písm. j) sa slovo „odborných“ nahrádza slovom „zdravotníckych“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom ...

13.

V § 63 odsek 5 znie:

„(5) Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi ...

14.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zq) až zt), ktoré znejú:

„zq) najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55jaf a 55jag znejú:

„55jaf) § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. 55jag) Druhá hlava zákona č. 576/2004 Z. z.“. ...

15.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) odseku 1 písm. zq) až zs) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a), e) odseku ...

16.

V § 80 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ...

17.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil ...

18.

V § 80a ods. 1 a 2, § 102k ods. 1 a 2 a v § 102p sa odkaz „60a“ nad slovom „mzdy“ a v poznámke ...

19.

V § 80b ods. 1 sa odkaz „60b“ nad slovom „čas“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 60b, ktorá ...

20.

V § 80b ods. 2 sa odkaz „60c“ nad slovom „predpisu“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 60c, ...

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:

„60b) § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

22.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa za slová „až zj)“ vkladá čiarka a slová „zq), zr) a zt)“.

23.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „až zp)“ vkladajú slová „a zs)“.

24.

V § 82 ods. 6 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

25.

V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

26.

V § 82 ods. 9 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 8“.

27.

V § 102m ods. 2 až 6 a ods. 8 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

28.

V § 102m ods. 7 sa číslo „2016“ nahrádza číslom „2017“.

29.

Za § 102p sa vkladá § 102q, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102q Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Poskytovateľ, ktorý ...

30.

Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

31.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004 Z. z. ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE 1. gynekologická ambulancia, 2. ambulancia ...

32.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:

„11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo“. ...

Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.

33.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 1 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“. ...

34.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 1.10 vkladá nový riadok 1.11, ktorý znie:

„1.11 Chorvátsko / Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina“. ...

Doterajšie riadky 1.11 až 1.30 sa označujú ako riadky 1.12 až 1.31.

35.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 2.10 vkladá nový riadok 2.11, ktorý znie:

„2.11 Chorvátsko / Hrvatska Opća kirurgija“. ...

Doterajšie riadky 2.11 až 2.30 sa označujú ako riadky 2.12 až 2.31.

36.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 3.10 vkladá nový riadok 3.11, ktorý znie:

„3.11 Chorvátsko / Hrvatska Neurokirurgija“. ...

Doterajšie riadky 3.11 až 3.30 sa označujú ako riadky 3.12 až 3.31.

37.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 4.10 vkladá nový riadok 4.11, ktorý znie:

„4.11 Chorvátsko / Hrvatska Ginekologija i opstetricija“. ...

Doterajšie riadky 4.11 až 4.30 sa označujú ako riadky 4.12 až 4.31.

38.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 5.10 vkladá nový riadok 5.11, ktorý znie:

„5.11 Chorvátsko / Hrvatska Opća interna medicina“. ...

Doterajšie riadky 5.11 až 5.30 sa označujú ako riadky 5.12 až 5.31.

39.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 6.10 vkladá nový riadok 6.11, ktorý znie:

„6.11 Chorvátsko / Hrvatska Oftalmologija i optometrija“. ...

Doterajšie riadky 6.11 až 6.30 sa označujú ako riadky 6.12 až 6.31.

40.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 7.10 vkladá nový riadok 7.11, ktorý znie:

„7.11 Chorvátsko / Hrvatska Otorinolaringologija“. ...

Doterajšie riadky 7.11 až 7.30 sa označujú ako riadky 7.12 až 7.31.

41.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 8.10 vkladá nový riadok 8.11, ktorý znie:

„8.11 Chorvátsko / Hrvatska Pedijatrija“. ...

Doterajšie riadky 8.11 až 8.30 sa označujú ako riadky 8.12 až 8.31.

42.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 9.10 vkladá nový riadok 9.11, ktorý znie:

„9.11 Chorvátsko / Hrvatska Pulmologija“. ...

Doterajšie riadky 9.11 až 9.30 sa označujú ako riadky 9.12 až 9.31.

43.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 10.10 vkladá nový riadok 10.11, ktorý znie:

„10.11 Chorvátsko / Hrvatska Urologija“. ...

Doterajšie riadky 10.11 až 10.30 sa označujú ako riadky 10.12 až 10.31.

44.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 11.10 vkladá nový riadok 11.11, ktorý znie:

„11.11 Chorvátsko / Hrvatska Ortopedija i traumatologija“. ...

Doterajšie riadky 11.11 až 11.30 sa označujú ako riadky 11.12 až 11.31.

45.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 12.10 vkladá nový riadok 12.11, ktorý znie:

„12.11 Chorvátsko / Hrvatska Patologija“. ...

Doterajšie riadky 12.11 až 12.30 sa označujú ako riadky 12.12 až 12.31.

46.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 12.23 názov špecializačného odboru v členskom ...

47.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 13.10 vkladá nový riadok 13.11, ktorý znie:

„13.11 Chorvátsko / Hrvatska Neurologija“. ...

Doterajšie riadky 13.11 až 13.30 sa označujú ako riadky 13.12 až 13.31.

48.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 14.10 vkladá nový riadok 14.11, ktorý znie:

„14.11 Chorvátsko / Hrvatska Psihijatrija“. ...

Doterajšie riadky 14.11 až 14.30 sa označujú ako riadky 14.12 až 14.31.

49.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 15.10 vkladá nový riadok 15.11, ktorý znie:

„15.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička radiologija“. ...

Doterajšie riadky 15.11 až 15.30 sa označujú ako riadky 15.12 až 15.31.

50.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 16.10 vkladá nový riadok 16.11, ktorý znie:

„16.11 Chorvátsko / Hrvatska Onkologija i radioterapija“. ...

Doterajšie riadky 16.11 až 16.30 sa označujú ako riadky 16.12 až 16.31.

51.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 17.10 vkladá nový riadok 17.11, ktorý znie:

„ 17.11 Chorvátsko / Hrvatska - ".

Doterajšie riadky 17.11 až 17.30 sa označujú ako riadky 17.12 až 17.31.

52.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 18.10 vkladá nový riadok 18.11, ktorý znie:

„18.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička mikrobiologija“. ...

Doterajšie riadky 18.11 až 18.30 sa označujú ako riadky 18.12 až 18.31.

53.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 19.10 vkladá nový riadok 19.11, ktorý znie:

„19.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 19.11 až 19.30 sa označujú ako riadky 19.12 až 19.31.

54.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 20.10 vkladá nový riadok 20.11, ktorý znie:

„20.11 Chorvátsko / Hrvatska Alergologija i klinička imunologija“. ...

Doterajšie riadky 20.11 až 20.30 sa označujú ako riadky 20.12 až 20.31.

55.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 21.10 vkladá nový riadok 21.11, ktorý znie:

„21.11 Chorvátsko / Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“. ...

Doterajšie riadky 21.11 až 21.30 sa označujú ako riadky 21.12 až 21.31.

56.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 22.10 vkladá nový riadok 22.11, ktorý znie:

„22.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 22.11 až 22.30 sa označujú ako riadky 22.12 až 22.31.

57.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 23.10 vkladá nový riadok 23.11, ktorý znie:

„23.11 Chorvátsko / Hrvatska Dječja kirurgija“. ...

Doterajšie riadky 23.11 až 23.30 sa označujú ako riadky 23.12 až 23.31.

58.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 24.10 vkladá nový riadok 24.11, ktorý znie:

„24.11 Chorvátsko / Hrvatska Vaskularna kirurgija“. ...

59.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 24.27 názov špecializačného odboru v členskom ...

60.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 25.10 vkladá nový riadok 25.11, ktorý znie:

„25.11 Chorvátsko / Hrvatska Kardiologija“. ...

Doterajšie riadky 25.11 až 25.30 sa označujú ako riadky 25.12 až 25.31.

61.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 25.23 sa vkladá názov špecializačného odboru ...

62.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 26.10 vkladá nový riadok 26.11, ktorý znie:

„26.11 Chorvátsko / Hrvatska Gastroenterologija“. ...

Doterajšie riadky 26.11 až 26.30 sa označujú ako riadky 26.12 až 26.31.

63.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 27.10 vkladá nový riadok 27.11, ktorý znie:

„27.11 Chorvátsko / Hrvatska Reumatologija“. ...

Doterajšie riadky 27.11 až 27.30 sa označujú ako riadky 27.12 až 27.31.

64.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 27.23 sa vkladá názov špecializačného odboru ...

65.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 28.10 vkladá nový riadok 28.11, ktorý znie:

„28.11 Chorvátsko / Hrvatska Hematologija“. ...

Doterajšie riadky 28.11 až 28.30 sa označujú ako riadky 28.12 až 28.31.

66.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 28.23 sa vkladá názov špecializačného odboru ...

67.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 29.10 vkladá nový riadok 29.11, ktorý znie:

„29.11 Chorvátsko / Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija“. ...

Doterajšie riadky 29.11 až 29.30 sa označujú ako riadky 29.12 až 29.31.

68.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 30.10 vkladá nový riadok 30.11, ktorý znie:

„30.11 Chorvátsko / Hrvatska Fizikalna medicina i rehabilitacija“. ...

Doterajšie riadky 30.11 až 30.30 sa označujú ako riadky 30.12 až 30.31.

69.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 30.16 názov špecializačného odboru v členskom ...

70.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 31.10 vkladá nový riadok 31.11, ktorý znie:

„31.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 31.11 až 31.30 sa označujú ako riadky 31.12 až 31.31.

71.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 32.10 vkladá nový riadok 32.11, ktorý znie:

„32.11 Chorvátsko / Hrvatska Dermatologija i venerologija“. ...

Doterajšie riadky 32.11 až 32.30 sa označujú ako riadky 32.12 až 32.31.

72.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 33.10 vkladá nový riadok 33.11, ktorý znie:

„33.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 33.11 až 33.30 sa označujú ako riadky 33.12 až 33.31.

73.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 34.10 vkladá nový riadok 34.11, ktorý znie:

„34.11 Chorvátsko / Hrvatska Dječja i adolescentna psihijatrija“. ...

Doterajšie riadky 34.11 až 34.30 sa označujú ako riadky 34.12 až 34.31.

74.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 35.10 vkladá nový riadok 35.11, ktorý znie:

„35.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 35.11 až 35.30 sa označujú ako riadky 35.12 až 35.31.

75.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 36.10 vkladá nový riadok 36.11, ktorý znie:

„36.11 Chorvátsko / Hrvatska Nefrologija“. ...

Doterajšie riadky 36.11 až 36.30 sa označujú ako riadky 36.12 až 36.31.

76.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 37.10 vkladá nový riadok 37.11, ktorý znie:

„37.11 Chorvátsko / Hrvatska Infektologija“. ...

Doterajšie riadky 37.11 až 37.30 sa označujú ako riadky 37.12 až 37.31.

77.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 38.10 vkladá nový riadok 38.11, ktorý znie:

„38.11 Chorvátsko / Hrvatska Javnozdravstvena medicina“. ...

Doterajšie riadky 38.11 až 38.30 sa označujú ako riadky 38.12 až 38.31.

78.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 39.10 vkladá nový riadok 39.11, ktorý znie:

„39.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom“. ...

Doterajšie riadky 39.11 až 39.30 sa označujú ako riadky 39.12 až 39.31.

79.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 40.10 vkladá nový riadok 40.11, ktorý znie:

„40.11 Chorvátsko / Hrvatska Medicina rada i športa“. ...

Doterajšie riadky 40.11 až 40.30 sa označujú ako riadky 40.12 až 40.31.

80.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 41.10 vkladá nový riadok 41.11, ktorý znie:

„41.11 Chorvátsko / Hrvatska Alergologija i klinička imunologija“. ...

Doterajšie riadky 41.11 až 41.30 sa označujú ako riadky 41.12 až 41.31.

81.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 42.10 vkladá nový riadok 42.11, ktorý znie:

„42.11 Chorvátsko / Hrvatska Abdominalna kirurgija“. ...

Doterajšie riadky 42.11 až 42.30 sa označujú ako riadky 42.12 až 42.31.

82.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 43.10 vkladá nový riadok 43.11, ktorý znie:

„43.11 Chorvátsko / Hrvatska Nuklearna medicina“. ...

Doterajšie riadky 43.11 až 43.30 sa označujú ako riadky 43.12 až 43.31.

83.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 43.16 názov špecializačného odboru v členskom ...

84.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 44.10 vkladá nový riadok 44.11, ktorý znie:

„44.11 Chorvátsko / Hrvatska Hitna medicina“. ...

Doterajšie riadky 44.11 až 44.30 sa označujú ako riadky 44.12 až 44.31.

85.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 44.23 sa vkladá názov špecializačného odboru ...

86.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 45.10 vkladá nový riadok 45.11, ktorý znie:

„45.11 Chorvátsko / Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija“. ...

Doterajšie riadky 45.11 až 45.30 sa označujú ako riadky 45.12 až 45.31.

87.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 46.10 vkladá nový riadok 46.11, ktorý znie:

„46.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 46.11 až 46.30 sa označujú ako riadky 46.12 až 46.31.

88.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 47.10 vkladá nový riadok 47.11, ktorý znie:

„47.11 Chorvátsko / Hrvatska -“. ...

Doterajšie riadky 47.11 až 47.30 sa označujú ako riadky 47.12 až 47.31.

89.

V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.9., ktorý znie:

„1.9. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.“.

90.

V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:

„9. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie ...

Doterajší bod 9 sa označuje ako bod 10 a doterajšie body 9.1. až 9.7. sa označujú ako body 10.1. ...

91.

V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 3 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:

„11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju specijalist obiteljske medicine“. ...

Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.

92.

V prílohe č. 3 časti A sa písmeno d) dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

„5. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.“.

93.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 riadok 4 znie:

„4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie) 1. Institut postgraduálního ...

94.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:

„11 Chorvátsko / Hrvatska - -“. ...

Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.

95.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“. ...

96.

V prílohe č. 3 časti B písm. aa) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.10., ktorý znie:

„1.10. 19. júlom 2007 v Českej republike“.

97.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 riadok 4 znie:

„4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie) ...

98.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:

„11 Chorvátsko / Hrvatska - -“. ...

Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.

99.

V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“. ...

100.

V prílohe č. 3 časti B písm. ba) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.9., ktorý znie:

„1.9. 19. júlom 2007 v Českej republike“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa sa vypúšťa.

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

„4aa) § 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...

3.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ...

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) osobám, ktorým sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b)
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 9 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) uvedie v prepúšťacej správe, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

6.

V § 9 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) ak sa vyžaduje pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu ...

7.

V § 9 ods. 9 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak sa ošetrovateľská prepúšťacia ...

8.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Dočasná pracovná neschopnosť (1) Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:

„14a) Napríklad § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

9.

V § 19 ods. 2 písm. f) sa slová „práceneschopnosti pre chorobu a úraz“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 35 ods. 3 sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.

11.

V § 39e sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) bezodkladne oznamovať charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej ...

12.

V § 39e ods. 3 sa za slovo „Poskytovateľ“ vkladajú slová „podľa § 35 ods. 1“.

13.

§ 39e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 vykonávajúci odber orgánu, ktorý sa dodáva do iného členského ...

14.

V § 39f sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

15.

Za § 39h sa vkladajú § 39i až 39l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Postup výmeny informácií v oblasti výmeny orgánov s iným členským štátom Európskej únie § ...

16.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab) určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52aaa znie:

„52aaa)
§ 32 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.

17.

V § 45 ods. 3 písm. e) sa za slovo „štátmi“ vkladajú slová „Európskej únie“.

18.

V § 45 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) pri výmene orgánov s inými členskými štátmi Európskej únie nepretržite a bezodkladne ...

19.

V § 45 ods. 6 písm. e), h), i) a k) sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „Európskej únie“. ...

20.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému ...

21.

Za § 49c sa vkladajú § 49d a 49e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 49d Vzťah k správnemu poriadku Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

22.

Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 576/2004 Z. z. PRVÁ SPRÁVA PRE PRÍPADY HLÁSENIA ZÁVAŽNEJ NEŽIADUCEJ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

„56) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) ...

23.

Príloha č. 3 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11g a 11h znejú:

„11g) § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

2.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

„§ 48a Zrušujú sa: 1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 ...

3.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok, časti Zoznam výkonov, pre názov výkonu 1. preventívna ...

4.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 577/2004 Z. z. ZDRAVOTNÉ VÝKONY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 9 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 10a ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyhotoví a“.

2.

V § 25 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 55a.

3.

V nadpise § 38c sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“.

4.

V § 38c ods. 1 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.

5.

V § 38c ods. 3 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2015“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „a § 7a“.

2.

V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „starostlivosti8)“ vkladajú slová „a zariadeniam sociálnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

3.

V § 6 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe ...

4.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b)
Príloha č. 7 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.

5.

V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zdravotná poisťovňa vykonáva ...

6.

V § 9 ods. 4 a ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 7a“.

7.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na vykonávanie kontrolnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach ...

8.

V § 15 ods. 1 písm. s) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

9.

V § 18 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slová „(§ 50 ods. 2, 3 a 6)“ nahrádzajú slovami „(§ ...

10.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych ...

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a)
§ 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.

11.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

„§ 47a Na výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych ...

12.

V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

13.

V § 50 ods. 7 sa za slová „odseku 2 písm. a)“ vkladajú slová „a odseku 4“.

14.

V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnych služieb14a) a zariadeniu sociálnoprávnej ochrany ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

15.

V § 64 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“.

16.

V § 65 ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 5 až 7“.

Čl. VII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení (1) Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d znejú:

„23a) § 7 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

2.

V § 71 odsek 4 znie:

„(4) Rozsah úhrady zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti uhrádzanej na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

3.

Za § 110u sa vkladá § 110v, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 110v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Ak zariadenie podľa § ...

4.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 448/2008 Z. z. ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NA POSKYTOVANIE ...

Čl. VIII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

§ 47a vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení (1) Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže poskytovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b až 38e znejú:

„38b) § 7 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

2.

Za § 100j sa vkladá § 100k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014 Ak zariadenie podľa § 45 ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 305/2005 Z. z. ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NA POSKYTOVANIE ...

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 143c ods. 1 až 3 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

Čl. X

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) plní úlohy certifikačnej autority36) pre preukaz poistenca s elektronickým čipom a zabezpečuje ...

2.

V § 15 ods. 4 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

3.

V čl. X sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“ a číslo „2016“ ...

Čl. XI

Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených ...

V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2014 okrem čl. I až IV, čl. VI až IX a čl. XI, ktoré ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore