Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70707
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD23 DS13 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2009 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 217/2019

Legislatívny proces k zákonu 217/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom,1) ...

(2)

Tento zákon je schémou štátnej pomoci2) podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4) ...
b)
podnikateľa v ťažkostiach,4a)
c)
podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej ...
d)
pomoc, ktorá nemá stimulačný účinok.4c)
§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

stimulmi pre výskum5) a vývoj6) (ďalej len „stimuly“) nástroje podpory výskumu a vývoja vykonávaného ...

b)

projektom základného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie základného výskumu,7)

c)

projektom priemyselného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie priemyselného výskumu,8) ...

d)

projektom experimentálneho vývoja projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie vývoja,

e)

prijímateľom stimulov žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.

§ 3
Stimuly
(1)

Stimuly sú

a)
dotácia12) z prostriedkov štátneho rozpočtu na
1.
podporu základného výskumu alebo priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo
2.
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti12a) projektu výskumu a vývoja (ďalej len "štúdia uskutočniteľnosti"), ...
b)
úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu14) na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov ...
(2)

Stimuly sa poskytujú na základe písomnej žiadosti o stimuly podľa § 6.

(3)

Stimuly podľa odseku 1 sa poskytujú na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § ...

(4)

Poskytovateľom stimulov je

a)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ...
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne ...
(5)

Žiadateľom o stimuly môže byť

a)
mikropodnikateľ,15)
b)
malý podnikateľ,16)
c)
stredný podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nepresahujúcim ...
d)
veľký podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov vyšším ako ...
(6)

Žiadateľ o stimuly podľa odseku 5 sa stáva prijímateľom stimulov na základe rozhodnutia o schválení ...

(7)

Ministerstvo školstva uchováva podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou potrebnou na ...

(8)

Na poskytnutie stimulov nie je právny nárok.

§ 4
Podmienky na poskytnutie stimulov
(1)

Podmienky na poskytnutie stimulov sú:

a)
vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko ...
b)
rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z ...
(2)

Žiadateľ o stimuly je povinný pre vytvorenie nového pracoviska podľa odseku 1 písm. a) zo svojich vlastných ...

a)
obstaranie budov a pozemkov,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude využívať na tento účel aj po ...
c)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(3)

Žiadateľ o stimuly je povinný pre rozšírenie existujúceho pracoviska podľa odseku 1 písm. b) zo svojich ...

a)
obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)
zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalšieho pomocného personálu,
d)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(4)

Maximálna výška stimulov a intenzita stimulov podľa § 3 ods. 1 je určená osobitným predpisom.17)

(5)

Maximálna doba riešenia projektu podľa § 2 písm. b) až d) je tri roky.

(6)

Žiadateľ o stimuly je povinný poskytnúť písomne vyhlásenie

a)
že k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí ...
b)
že výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí ...
c)
o riziku a zložitosti výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej a tým potrebu poskytnutia dotácie ...
d)
o počte spolupracujúcich podnikateľov.
(7)

Žiadateľ o stimuly je povinný písomne odôvodniť, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až d) ...

§ 5
Oprávnené náklady
(1)

Oprávnené náklady na projekt základného výskumu alebo projekt priemyselného výskumu alebo projekt experimentálneho ...

(2)

Oprávnené náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 6
Žiadosť o stimuly
(1)

Žiadateľ o stimuly predloží ministerstvu školstva žiadosť o stimuly pred začatím práce na projekte podľa ...

(2)

Žiadosť o stimuly obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa o stimuly, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, veľkosť podniku,21) identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ...
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a ...
3.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu prijímateľa stimulov,
b)
informáciu o geografickej lokalizácii použitia stimulov,
c)
písomné vyhlásenie podľa § 4 ods. 6,
d)
požadované formy stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,
e)
etapy použitia stimulov a predpokladaný termín vytvorenia nového pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. a) ...
f)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého ...
g)
informáciu o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave zamestnancov ...
h)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a predpokladanú ...
i)
zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre výskum a vývoj vrátane uvedenia ...
j)
projekt podľa § 2 písm. b) až d), ktorého súčasťou môže byť štúdia uskutočniteľnosti obsahujúci
1.
popis cieľov projektu,
2.
anotáciu uskutočnenia projektu,
3.
vyčíslenie celkových oprávnených nákladov na projekt,
4.
vyčíslenie podielu vlastných prostriedkov na celkových oprávnených nákladoch na projekt,
5.
spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu ...
6.
časové etapy realizácie výsledkov projektu,
7.
popis prínosov projektu pre rozvoj podnikateľa,
8.
popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj,
9.
popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja schválených vládou Slovenskej ...
10.
popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia,
11.
popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej štátnej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie požadované údaje uvedené v prílohe.
(3)

Žiadateľ o stimuly k žiadosti o stimuly priloží

a)
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu,
b)
stanovy, ak ich má,
c)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie ...
d)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly,
e)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nie ...
f)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nemá ...
g)
záväzné vyhlásenie, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia ...
h)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ...
i)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,31)
j)
písomné odôvodnenie podľa § 4 ods. 7.
(4)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly ...

(5)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly ...

(6)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, ...

§ 6a
Predkladanie žiadosti o stimuly
(1)

Ministerstvo školstva prijíma žiadosti o stimuly na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly ...

(2)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly obsahuje informácie najmä o

a)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o stimuly,
b)
adrese prijímania žiadostí o stimuly,
c)
základnom cieli poskytnutia stimulov a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé ...
d)
formulári žiadosti o stimuly v elektronickej forme,
e)
okruhu oprávnených žiadateľov o stimuly,
f)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly,
g)
najvyššej a najnižšej výške stimulu, ktorý bude poskytnutý na jednu žiadosť o stimuly v nadväznosti ...
h)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o stimuly,
i)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o stimuly.
(3)

Žiadosť o stimuly vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

a)
žiadateľom o stimuly,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o stimuly alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o stimuly,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o stimuly,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o stimuly alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu ...
(4)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o stimuly nezávislá a vyhodnocuje ich podľa výberových kritérií ...

(5)

Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní ...

(6)

Ministerstvo školstva zverejňuje po rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov na svojom webovom sídle ...

a)
dva odborné posudky vypracované podľa § 7 ods. 1 a dva posudky vypracované podľa § 7 ods. 3,
b)
informáciu o tom, ktoré komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je kladné na základe odporúčania komisie ...
(7)

Ministerstvo školstva zverejní na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie31c)

a)
zoznam žiadateľov o stimuly, ktorým bola schválená žiadosť o stimuly a ich výšku,
b)
zoznam žiadateľov o stimuly, ktorým nebola schválená žiadosť o stimuly vrátane dôvodu neschválenia žiadosti ...
c)
zmluvy o poskytnutí stimulov.
(8)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.31d) ...

§ 7
Schvaľovanie žiadosti o stimuly
(1)

Ministerstvo školstva posúdi úplnosť žiadosti o stimuly a zabezpečí dva odborné posudky, zamerané na ...

(2)

Ak žiadosť o stimuly neobsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 6, ministerstvo školstva vyzve ...

(3)

Ak je súčasťou žiadosti o stimuly projekt podľa § 6 ods. 2 písm. j), ministerstvo školstva zabezpečí ...

(4)

Odborné posudky podľa odseku 1 a výsledky hodnotenia podľa odseku 3 sú podkladom na komplexné hodnotenie ...

(5)

Ak nedostatky žiadosti podľa odseku 2 neboli odstránené, komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je ...

(6)

Ministerstvo školstva na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly predloží ministerstvu ...

(7)

Na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly ministerstvo školstva vydá rozhodnutie ...

(8)

Ak výška stimulov nepodlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ministerstvo ...

(9)

Ak poskytnutie stimulov podlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ...

(10)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že poskytnutie stimulov je zlučiteľné so spoločným trhom, ministerstvo ...

(11)

Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať ...

(12)

Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o stimuly podľa odsekov 8, 10 a 11 sa nemožno odvolať.

(13)

Ministerstvo školstva uzatvorí s prijímateľom stimulov písomnú zmluvu o poskytnutí stimulov podľa § ...

§ 8
Náležitosti rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov

Rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 obsahuje

a)

označenie prijímateľa stimulov,

b)

formy schválených stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,

c)

podmienky, za ktorých boli stimuly schválené,

d)

schválenú intenzitu stimulov,

e)

podmienky čerpania stimulov.

§ 9
Povinnosti prijímateľa stimulov
(1)

Prijímateľ stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu je povinný realizovať výsledky projektu na ...

(2)

Prijímateľ stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu je povinný realizovať výsledky štúdie uskutočniteľnosti ...

(3)

Schválená intenzita stimulov nesmie byť prekročená. Ak prijímateľ stimulov získa stimuly nad ich schválenú ...

§ 10
Zrušenie, zastavenie a vrátenie poskytnutých stimulov
(1)

Na základe žiadosti prijímateľa stimulov ministerstvo školstva rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov ...

(2)

Ak prijímateľ stimulov nesplní povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť ...

(3)

Ak prijímateľ stimulov počas čerpania dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) nesplní podmienky podľa § 4, ...

§ 11
Kontrola
(1)

Kontrolu použitia stimulov poskytnutých prijímateľovi stimulov vykonáva

a)
ministerstvo školstva pri stimuloch podľa § 3 ods. 1 písm. a) podľa podmienok uvedených v § 4 a 5,
b)
príslušný správca dane pri stimuloch podľa § 3 ods. 1 písm. b) podľa osobitného predpisu.35)
(2)

Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) je povinné ministerstvo školstva vykonávať každoročne počas doby poskytovania ...

(3)

Kontrolu splnenia povinností prijímateľom stimulov podľa § 9 ods. 1 vykoná ministerstvo školstva do ...

(4)

Kontrolu splnenia povinností prijímateľom stimulov podľa § 9 ods. 2 vykonáva ministerstvo školstva každoročne ...

(5)

Kontrolu dodržania schválenej intenzity stimulov podľa § 4 ods. 4 vykonáva ministerstvo školstva dvakrát ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup pri výkone kontroly sa použije osobitný predpis.36)

§ 12
Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie

Metodický postup pre prípravu, spracovanie, predkladanie, hodnotenie obsahu žiadosti o stimuly, spôsob ...

§ 14
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o stimuly v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť ...

§ 15
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulov (1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 185/2009 Z. z.

  ĎALŠIE ÚDAJE K ŽIADOSTI O STIMULY

  1.

  Údaje o žiadateľovi o stimuly:

  a)

  obrat za posledné tri hospodárske roky v členení:

  1.

  Slovenská republika,

  2.

  členské štáty Európskej únie,

  3.

  ostatné štáty,

  b)

  čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri hospodárske ...

  c)

  počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),

  d)

  objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri hospodárske roky v členení ako v písmene a), ...

  e)

  vklady jednotlivých osôb do základného imania alebo vlastníctvo (držba) akcií, ekonomické a personálne ...

  f)

  v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje ...

  2.

  Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na projekt s výhľadom na tri roky v členení:

  a)

  vlastné finančné prostriedky,

  b)

  cudzie zdroje, z toho: kapitálové vklady, bankové úvery, pôžičky,

  c)

  štátna pomoc podľa zákona o stimuloch pre výskum a vývoj,

  d)

  iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna, pre výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z. z., malé ...

  e)

  ostatné zdroje.

  3.

  Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktoré sú stimuly určené: ...

  a)

  charakteristika výrobkov (služieb) poskytovaných podnikateľom podľa klasifikácie produkcie,

  b)

  oprávnenie potrebné na túto činnosť.

  4.

  Predpokladaný vývoj (nárast) novej výroby (služieb) po zriadení nového alebo rozšírení existujúceho ...

  5.

  Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný nový tovar (nové služby) podľa bodu 4.

  6.

  Predpokladaný hospodársky výsledok po zriadení nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie ...

  7.

  Zamestnanosť a vzdelávanie:

  a)

  počet nových pracovných miest vytvorených v oblasti výskumu a vývoja v jednotlivých rokoch od začatia ...

  1.

  s vysokoškolským vzdelaním,

  2.

  s úplným stredoškolským vzdelaním,

  3.

  so základným vzdelaním,

  b)

  okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta v oblasti výskumu a vývoja vytvorené, celkový vplyv stimulov ...

  8.

  Priemyselné vlastníctvo

  Predpokladané využitie druhov ochrany priemyselného vlastníctva (patenty, užitkové vzory, ochranné známky, ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné ...
 • 4)  Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 ...
 • 4a)  Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 4b)  Čl. 1 bod 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 4c)  Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 7)  Čl. 2 bod 84 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 8)  Čl. 2 bod 85 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 12)  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Čl. 2 bod 87 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 14)  § 30b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Čl. 2 ods. 3 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.
 • 16)  Čl. 2 ods. 2 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.
 • 16a)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 17)  Čl. 4 ods. 1, čl. 8 a čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 18)  Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 19)  § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z., čl. 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014. ...
 • 20)  Čl. 25 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 21)  Príloha 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.
 • 22)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z..
 • 30)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 31a)  § 26 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 31aa)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 31b)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 31c)  § 26 ods. 5 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 31d)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  § 19 ods. 1 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 32a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32b)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 33)  § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 36)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore