Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 184/2009 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Pracovno-právne vzťahy, Stredné školstvo, Dane z príjmu, Sociálna pomoc, Stavovské obchodné organizácie, komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD7DS7EUPP1ČL0

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 184/2009 účinný od 01.04.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 184/2009 s účinnosťou od 01.04.2015 na základe 61/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona ...

1.

Nadpis pod § 53 znie: „Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom ...

2.

V § 53 ods. 1 sa slová „stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa alebo učilišťa (ďalej len „učilište“)“ ...

3.

V § 53 ods. 2 sa slovo „učilišťa“ nahrádza slovami „strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa“. ...

4.

V § 53 ods. 4 sa slovo „učilišti“ nahrádza slovami „strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti“. ...

5.

§ 214 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. ...

V § 5 ods. 2 písm. r) sa slovo „členov“ nahrádza slovom „zástupcov“ a za slovo „komory“ sa vkladajú ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore ...

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona ...

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými ...

Čl. VI

Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore sa mení a dopĺňa takto:

V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými ...

Čl. VII

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

2.

V § 3 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných ...

Čl. VIII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to platí aj pre takéto plnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
§ 53 Zákonníka práce.“.

2.

V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová „plnenia poskytované zo zahraničia,“ vkladajú slová „štipendiá poskytované ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...

3.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:

„59c)
§ 13 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z.“.

4.

V § 19 ods. 2 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ...

5.

V § 19 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými ...

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa a 86ab znejú:

„86aa) § 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z. z. 86ab) Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, ...

6.

V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.“.

Čl. IX

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné odborné školy, ktorých nie je zriaďovateľom,“. ...

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).

2.

V § 16 ods. 1 písm. p) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:

„53c) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...

3.

V § 17 ods. 2 písm. h) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti ...

4.

V § 38 ods. 2 a 3 sa slová „§ 16 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. n)“.

Čl. X

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri určovaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ba znie:

„24ba) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...

Čl. XII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školské ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...

2.

V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V zdravotníckych študijných odboroch sa cvičné práce uskutočňujú ...

3.

V § 74 odsek 4 znie:

„(4) Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej ...

4.

V § 80 ods. 6 druhá veta znie: „Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných ...

5.

V § 83 ods. 2 posledná veta znie: „Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je aj zástupca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

6.

V § 110 ods. 5 slová „§ 8, 9, 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 a 10“, slová „§ 13 ods. 3 až 8“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 110 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.

8.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:

„80a)
§ 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem čl. I § 14 až 22 a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 42 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Napríklad § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore ...
 • 3)  § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a ...
 • 4)  § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.
 • 5)  § 7 Zákonníka práce.
 • 6)  Napríklad § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách ...
 • 6a)  § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 7)  § 110 a 111 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...
 • 9)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 132 ods. 5 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 10a)  § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl ...
 • 11)  § 13 ods. 1 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  § 154 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 12)  § 35a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.
 • 13)  § 14 ods. 6 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
 • 14)  § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 14a)  § 35 až 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 15)  § 43 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 16)  Napríklad zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých ...
 • 17)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce ...
 • 18)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  § 53 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 20)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22)  § 43 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23)  § 2 ods. 2 zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 24)  § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 25)  Napríklad § 46 zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 26)  § 140 ods. 8 a 10, § 141 ods. 4 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 27)  § 152 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 28)  § 117 ods. 5 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 100 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore